Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R117 fol. 1-4 Akte 001 Openbare verkoop 03-02-1672

Dovnload 497.71 Kb.

Regesten: Veghel R117 fol. 1-4 Akte 001 Openbare verkoop 03-02-1672Pagina1/8
Datum21.09.2017
Grootte497.71 Kb.

Dovnload 497.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Veghel – inv. nr. R117 (1672-1695)

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R117 fol. 1-4 Akte 001 Openbare verkoop 03-02-1672

Marie Delissen geassisteerd door haar kinderen Daniel Delissen en Marij Delissen, mede optredend voor de minderjarige kinderen van Jan Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Delissen, en mede voor Tomas van Gemert, 'haren swager', verkopen openbaar een 'seecker stuck teulants, groot ontrent drij lopen ende veertien royden', gelegen op de Boekt • e.z.: het goed van Dirck Martens

 • a.z.: Hendrick Geraert Goorts

 • e.e.: 'opt weecgken'

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 10-02-1672.

Het goed wordt gekocht door Dirck Martens.

Getuigen: Jacop van der Hagen, Adrij Hendrik Smits, G. Roeffs, Michiel Gijsberts, schepenen, en C. van der Hagen


Bijschrift: op 10-02-1671 is het schrijfgeld, godsgeld en slaggeld is betaald en 302 gulden van de koopsom. Dirck Martens belooft de resterende 65 gulden te betalen. Getuige: C. van der Hagen
Bijschrift: op 17-01-1673 is 6 gulden en stuivers van de resterende 65 gulden betaald aan voogd Huijbert Aerts. Getuige: C. van der Hagen
Bijschrift: Dirck Martens heeft op 01-03-1673 9 gulden en 9 stuivers van de 65 gulden betaald aan de voogden Gossen Melters en Huijbert Aerts. Getuige: G. Roeffs in absentie van de secretaris
Bijschrift: op 20-03-1673 Dirck Marttens heeft 37 gulden en 5 stuivers betaald aan de voogd Huijbert Aerts, en Huijbert heeft het geld overhandigd 'aen de gewesene huijsfrou van Delis Delissen'. Getuigen: Aert Claesen en Meeus Willems, schepenen
Bijschrift: op 26-04-1673 15 gulden betaald waarmee de koopsom is voldaan. Getuigen: Aert Claesen en Meeus Willems, schepenen

Veghel R117 fol. 5-6 Akte 002 Verzoek 1678

'Aen de heere schout ende schepenen deser dingbancken van Vechel'. Henrick Claessen 'woonde tot Malden', als erfgenaam van zijn minderjarige nagelaten kinderen, die hij heeft verwekt bij Lijsken Dirckx van Vechel zaliger, met name Claes Hendrickx en Meriken Hendrickx, welck Claes Hendrickx op 30-09-1676 is overleden, 'waer van hem suppliant is competeerende de naargelaetten erfgoederen, ende dat tot meerder seeckerheijt, overmits de voorgenoemde Lijsken Dirckx van Vechel was echten suster van heer Johan de Reijt ende het kints moeder oock is koomen te sterven ende de erfgoederen hem competerende ten deellen het sterfhuijs van heer Johan de Reijt van sijnne naargelaeten erfgoederen is gevallen tot Uden, in den Landen van Ravenstijn, costuijmelijck ende recht is dat allen het geene, soo van gereeden als erfgoederen egenen van allen daer van uitgesondert, hoe die selve mogten genaemt worden, in den Landen van Ravenstijn de selve goederen sijn verstorven op de eijgen vader Hendrick Claessen vant versorven kint sonder datt de anderen suster naar lantrecht van Ravenstijn daar eenichsints in can coomen deijlen dan datt den voorschreven vader het selven versterff van sijn kijnt alleenlijck sal mogen behouden als blijcken kan uijt de attestatien van Uden in dato den 3 dach octobris hier aennex, ende de resteerende penningen vant voornoemde versterff onder Jan Aertsen van der Mee en Willem Peter Tonis, momboiren van den voorschreven overleden soon Claes Hendrckx is berustende ende omme daer niet aen te konnen geraecken ende veele devooren daer omme gedaen'. De suppliant verzoekt de schepenen om Jan Aerts en Willem Peter Tonis, voogden, te ordonneren om het genoemde geld aan de supliant te restitueren.

Ondertekend door: Hendrick Klassen van Malden


Bijschrift: 'mijn heeren schepenen, gezien hebbende de attestatie van Uden, ende in conformitijt daer al soo het recht is, ordonneren Jan Aertsen van der Mee en Willem Peter Tonis, momboiren in desen, de muebelen in conformitijt van haeren verkoopceeldulle de penninge daer van prosceedert daer van aen den suppliant te voldoen'. Actum Vechel 04-10-1678, getuigen: C. van der Hagen en Wouter van der Santvort, quod attestor H. Bijmans, subsituut-secretaris
Bijschrift: 'ick ondergeschreven vorster in Vechel hebben den inhout van dit request, appostille mergmael geïnsunieert aen de momboiren in desen vermelt'. Actum vechel 04-10-1678, H. Bijmans, subsituut-secretaris

Veghel R117 fol. 9 Akte 003 Verklaring 03-10-1678

Voor schepenen van Uden, 'gelegen inne de neutraele heerlyckheyt Ravensteyn', verscheen Hendrick Claessen, woonende tot Malden. Hendrick verklaart dat hij getrouwd is geweest met de zus van heer Johan de Rydt, waarbij hij twee kinderen heeft verwekt. Een van deze twee kinderen is overleden na de dood van heer Johan de Rydt en van de moeder van het kind. De schepenen verklaren 'dattet alhier tot Uden costuymelyck ende recht is dat allet genige soo van gereet als erfgoederen, egeen van allen daer van uitgesondert, hoe dieselve naem hebben mochten, tot Uden gelegen, dat dieselve goederen syn verstorven opten eygen vader Hendrick Claessen van syn verstorven kynt, sonder datten anderen suster naer ons lantrecht daer ennichsints in kan komen deylen, dan datten voorschreven vader hetselve versterff van syn kynt alleenlycken sal mogen behalden naar onsen lantrechten'.

Getuigen: Lambert Rommen,schepen, en Jan Hendrickx, substituut-secretaris

Veghel R117 fol.11 Akte 004 Verklaring 21-07-1678

Jan Leunesen en Hendrick Aerts, beiden schepenen van de heerlijkheid Malden, verklaren op verzoek van 'onsen inwoonder ende naebuer Hendrick Claessen, over het versterff van sijn onmundige naergelaeten kinderen, de welcke hij verweckt heeft bij Lijsken Dercks van Vechgel saliger', met name Claes Hendricks en Merij Hendricks. Claes Hendricks is in 1676 in Malden overleden.

Ondertekend door: Jan Leunesen en Hendrick Aerts, schepenen van Malden, 'bij mijn presentie Jacob Hendrickx Senodts door absentie van Johan Trijst, lantschrijver'

Veghel R117 fol.17 Akte 005 Verzoek 1680

'Aen de heere schout, schepenen der dingbancke van Vechel'. Huijbert Aerts en Daendel soone Teunis Daendels, voogden, met Teunis Daendels als vader van zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Handersken Janssen verklaren 'dat hij suppliant genecessiteert ende genootsaeckt is om een stuck ackerlants genaemt den Foort acker te consenteeren om te mogen verkoopen'. 'Om oorsaecke dat de koopenningen hier van procederende moeten beleet ende uijtgerijkt worden op Boeckel voor seecker gekochte parseele lants, de welcke ten behoeven ende profijt van den onmondigen in desen sijn gekocht'. Ze vragen daar toestemming voor.

Ondertekend door: Teunis Daendels als vader, Huijbert Aerts als momber, en Daniel Antonissen van Bercgheijck als momber


Bijschrift: is advies gevraagd aan 'de naeste vrinden' op 19-09-1680. Getuigen: Wouter van der Santvort en Aert Claesen, schepenen

Veghel R117 fol.18 Akte 006 Verklaring 19-09-1680

Voor schepenen van Vechel verschenen Adriaen Jansen, 'inwoonder van Boeckel', en Peter Phlipsen, 'inwoonder alhier, naste vrinden van den onmondigen in deser vermelt'. Ze verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden.

Getuigen: Wouter van der Santvort, Aert Claesen en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R117 fol.18+23 Akte 007 Verklaring 19-09-1680

De schepenen geven toestemming om het goed te verkopen 'mits de penningen daer van procederende te imploijeeren tot profijt van den onmondigen'.

Getuigen: Wouter van der Santvort, Aert Claesen en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R117 fol.19-22 Akte 008 Openbare verkoop 19-09-1680

Teunis Daendels van Boeckel in den Landen van Ravenstijn, Huijbert Aerts en Daendel soonen Teunis Daendels, optredend voor Maria en Aellegonda Tunis Daendels, 'sijne susters', als voogden over deze twee minderjarige dochters, willen openbaar verkopen 'met decreet van schepenen van 1909-1680, een seecker stuck teullants genoemt den Foort acker', groot 2 1/2 loopensaeden, gelegen op de Boeckt tot Vechel


 • e.z.: het goed van Hendrick Zeger Donckers

 • a.z.: Gerrit Aerts

 • e.e.: de gemeijne straet

 • a.e.: opt Dooren stuck

Het goed is belast met een cijns van 3 gulden 'aen den H. geest tot Shertogenbosche'.


Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 26-09-1680.

Het goed wordt gekocht door Jan van Helvoort.

Getuigen: Wouter van der Santvort, Aert Claesen en Adrij Smits, schepenen
Bijschrift: Tonis Daendels, mede optredend als voogd over Maria en Alagonda Tonis Daendels, heeft op 10-02-1681 verklaard de koopsom ontvangen te hebben. Getuigen: Jan van Helvert en Aert Gorts, schepenen, mij present H. Bijmans

Veghel R117 fol.25 Akte 009 Publicatie 26-01-1681

'Vorster in Vechel. Gij sult op drie naest volgende sondagen publiceeren ende veijlen als dat de momboiren over de onmondige kinderen van Claes Jacobs voor alle man sullen verkoopen een huijs, schuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant, gelegen op Ham'. Ook 'schaerhout opgaende hout staende op Ham, Bueckelaer ende aen de Heij'. De openbaar verkoop zal plaats vinden op 31-01-1681 'ter secretarije'. 'Den inhoudt van dese bovenstaende acte hebbe ick vorster in Vechel op drie agter een volgende sondagen gepubliceert ter gewoonlijcker plaetsen ende tijt'.

Ondertekend door: H. Bijmans

Veghel R117 fol.27 Akte 010 Verzoek 1681

'Aan de heeren schepenen der dingbancke van Vechel'. Claes Jacobsen, weduwnaar van Willemken Thijssen, met Jan Thijssen en Jan Clasessen van Uden als voogde over zijn kinderen, verwekt bij genoemde Willemken, verklaart 'hoe dat hij eersten suppliant bij desen langdurige oorlog en verval van saecke is gekomen tot groote ongelegentheijt ende sig belast vindt met verscheyde schulden, gelijck uw eerwaerden selver hebben konnen sien uijt de deijlinge onlangs alhier wettig gepasseert'. Ze vragen om goed te mogen verkopen om de schulden af te lossen.


Bijschrift: op 16-01-1681 advies gevraagd aan 'de naeste vrinden'. J. Boor, secretaris

Veghel R117 fol.27-28 Akte 011 Verklaring 21-01-1681

Jacob Tijssen en Aert Willems, 'naste vrinden van de onmondige kinderen van Claes Jacobs', verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden.

Ondertekend door: Jacob Mathyssen en Aert Willem Dierckx

Veghel R117 fol.28 Akte 012 Verklaring 30-01-1681

De schepenen geven toestemming om het goed te verkopen,'mits de penningen daer van procederende te imploijeren tot profijt van den onmondigen'.

Getuigen: C. van der Hagen, en Adrij Smits en Aert Gorts, schepenen

Veghel R117 fol.29-32 Akte 013 Openbare verkoop 30-01-1681

Claes Jacobs als vader, geassisteerd door Jan Tijssen en Jan Claessen van Uden als voogden over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Willemken Thijs Jan Thijssen, wil, met decreet van schepenen verleend op 30-01-1681, openbaar verkopen 'een huijs, schuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant, gelegen op Ham, groot negen loopensaeden, soo teuijllant als weijlant'


 • e.z.: het goed van Lambert Meussen

 • a.z.: de gemeijne straet

 • e.e.: de erfgenamen van Delis Jan Delis

 • a.e.: Hendrick Mieghiel Donckers

Het goed is belast met: • een cijns van 2 stuivers en 4 penningen 'in drie besonder texsen' aan de heer van Helmond

 • een cijns van 3 gulden aan heer rentmeester Donder

 • een cijns van 2 gulden en 2 stuivers 'aent groot gasthuijs tot Shertogenbosch'

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 06-02-1681. Het goed wordt gekocht door Teunis Hendrick Lamberts.

Getuigen: Adrij Smits, Aert Gorts, Wouter van der Santvort en Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R117 fol.33-37 Akte 014 Openbare verkoop 30-01-1681

Jan Tijssen en Jan Claessen van Uden, als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jacobs, willen openbaar verkopen 'eenige partien opgaende eijcke boomen, willig ende schaerhout, staende op Ham, aent Beuckelaer en aen de Heij, soo aldaer met smetten sijn afgeteeckent'. Met de voorwaarden.


 • 'den eersten koop, eenen eijckenboom staende op Ham in de steeg', wordt gekocht door Jan Goorts

 • 'den tweeden koop, een willig, een popelier en de elsen heg, te deilen met Lambert Meeuwens', wordt gekocht door Hendrick Lamberts

 • 'den derden koop, vier eijckeboomen aen de Heij, geteeckent met twee kreppen', wordt gekocht door Arieaen Jan Aert

 • 'de vierde koop, agt eijcken en eenen berck, staende in eenen hoijcamp aen den Hintel, geteeckent met twee kreppen', wordt gekocht door Hendrick Aert Claassen

 • 'den vijfden koop, seven eijckeboomen staende aent Beuckelaer aent huijs van Jan Thijssen, geteeckent met twee kreppen', wordt gekocht door Jacob Tijssen

 • 'den sesden koop drie williegen staende als boven', wordt gekocht door Jan Thijssen

 • 'een parteij soo jonge als opgaende eijckenboomen staende in de steeg', wordt gekocht door Teunis Hendrick Lamberts

Getuigen, C. van der Hagen, en Aert Goorts, Wouter van de Santvort en Adrij Smits, schepenen


Bijschrift: De totale opbrengst is 37 gulden en 9 stuivers, waarvan afgetrokken de kosten van de verkoop 6 gulden en 17 stuivers, zodat resteert 30 gulden en 12 stuivers, welk bedrag wij op 06-02-1681 ontvangen hebben van secretaris Jacob Boor. Ondertekend door Jan Thijssen, Jan Claessen en Claes Jacobs.

Veghel R117 fol.45 Akte 015 Publicatie 10-12-1681

Mereken weduwe van Ariaen Germans, geassisteerd door Adriaen Harmens en Adriaen Jan martens als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Hermens voorschreven, 'woonende tot St. oeden Roij', zal op 10-12-1681 in de secretarije openbaar verkopen 'een huijs, hoff ende aengelegen lant, groot negen loopense, staende ende gelegen aen de Leest alhier tot Vechel'. De inhoud van deze akte heb ik, 'vorster in Vechel' op drie achtereenvolgende zondagen gepubliceerd.

Ondertekend door: H. Bijmans

Veghel R117 fol.47-50 Akte 016 Openbare verkoop 10-12-1681

Merken Jan Marten Meusen, weduwe van Adriaen Harmens, geassisteerd door Adriaen Hermens en Adriaen Jan Martens als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Harmens, willen, met authotisatie van schepenen gegeven op 10-12-1681, openbaar verkopen 'een huijs, hoff ende aengelegen lant, groot negen loopense, met sijn poterijen ende gerechtigheden van dien, ofte soo groot ende kleijn als aen de Leest staende ende gelegen is' • e.z.: het goed van de kinderen van Jan Peter Huijberts

 • a.z.: Doncker Tonissen

 • e.e.: de kinderen van Jan Peter Huijberts

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Dit goed is belast met: • een cijns van 11 gulden 'aen de armme taeffel van Vechel'

 • een erfpacht van 7 vaten rogge 'aent groote gasthuijs tot Shertogenbossche'

 • een erfpacht van 2 vaten gerst 'aen de selve'

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 17-12-1681. Het goed wordt gekocht door Peter Goorts van Erp.

Getuigen: Adrij Smits, Jan van den Groenendaal, Jacob Martens van den Tillaer, Aert Goyarts en Lambert van der Straten, schepenen
Bijschrift: de voogden verklaren op 31-12-1681 van de koopsom van 300 gulden ontvangen te hebben van Peter Goorts, zodat van de koopsom nog 50 gulden resteert. Getuigen: Lambert van der Straten en Jan van den Groenendael, schepenen
Bijschrift: Adriaen Hermens van Schijndel als voogd over de minderjarige kinderen van Arien Hermens, mede optredend voor Arien Jan Martens, zijn mede-voogd, verklaart op 16-09-1684 de resterende 50 gulden ontvangen te hebben van Peter Goorts. Getuigen: Jan Goiarts en Gerit Janssen van der Heijden, schepenen

Veghel R117 fol.53 Akte 017 Verzoek 1681

'Aen de heere schoudt, schepenen der dingbancke van Vechel'. Meriken weduwe van Arien Harmens, geassisteerd door Adriaen Harmens en Adriaen Jan Martens als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Harmens, verwekt bij Meriken Jan Martens voorschreven, 'woonende tot Oeden Roij', verklaren dat zij genoodzaakt zijn 'om te verkoopen 'een huijs, hoff ende aengelegen lant, staende ende gelegen aen den Leest'. Ze vragen daar toestemming voor.
Bijschrift: op 10-12-1681 advies gevraagd 'van de naeste vrinden'. Getuigen: Adrij Smits, Jan van den Groenendael en Jacob Martens van den Tillaert

Veghel R117 fol.54 Akte 018 Verklaring 10-12-1681

Hendrick Peters en Hendrick Lamberts van de Ven, 'naeste vrinden ende gebeuren' verklaren dat het goed beter verkocht dan gehouden kan worden.

Getuigen: Adrij Smits, Jan van den Groenendael en Jacob Martens van den Tillaert

Veghel R117 fol.54 Akte 019 Verklaring 10-12-1681

De schepenen geven toestemming om het goed te verkopen, 'mits de penningen daer van te procederende te imploijeren tot profijt van de weduwe ende de onmondigen kinderen voorschreven'.

Getuigen: Adrij Smits, Jan van den Groenendael en Jacob Martens van den Tillaert

Veghel R117 fol.57 Akte 020 Publicatie 11-12-1681

'Vorster in Vechel. Gij sult salvo salario publiceeren 'als dat Jan Claesen met sijn kinderen' op 14-05-1681 ter secretarije openbaar zullen verkopen 'eenen kamp, soo teuijllant als groes, groot vier loopense, gelegen aen den Doorenhoeck'. De inhoud van deze akte heb ik, vorster in Vechel, op 11-05-1681 gepubliceerd op de gebruikelijke plaatsen en tijd.

Ondertekend door: H. Bijmans

Veghel R117 fol.59-61 Akte 021 Openbare verkoop 14-05-1681

Jan Claesen als vader, geassisteerd door zijn drie meerderjarige zonen Jan, Adriaen en Nieclaes, willen openbaar verkopen 'eenen camp, soo teuijllant als groes, groot vier loopensaeden, met sijn poterijen ende gerechtigheden van dien', gelegen aen den Doorenhoeck • e.z.: het goed van Jan Hendrick Ariens

 • a.z.: de kinderen en erfgenamen van Hendrick Claesen

 • e.e. en a.e.: 'de gemeijnte van Vechel ende den gemeijne loop aldaer loopende ende vliedende'

Het goed is belast met een cijns van 1 stuiver aan de domeinen van Brabant.

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 21-05-1681.

Het goed wordt gekocht door Lambert Aelberts.

Getuigen: C. van der Hagen, Adrij Smits, Aert Gorts, Lambert van der Straten, Wouter van der Santvort en Jan Tonis van Eert, schepenen

Veghel R117 fol.59 Akte 022 Publicatie 19-10-1681

Adriaen Joosten van Heesweijck als man van Gatalijn Aert Faesen zal op 21-10-1681 openbaar verkopen 'in de de scretarije' zijn kindsdeel, 'soo teullant, groes als weij, in de erffenisse toebehoort hebben Aert Faesen, gelegen opt Seijtaert'. De inhoud van deze akte heb ik, vorster in Vechel, op de gebruikelijke plaatsen en tijd gepubliceerd.

Ondertekend door: H. Bijmans

Veghel R117 fol.67-69 Akte 023 Openbare verkoop 21-10-1681

Arien Joosten als man van Catalijn Aart Faassen wil openbaar verkopen 'de helft vant lant gelegen op Citart, groot drie en een half loopens, met het half eeusel gelegenbij het huijs neffens erven Matthijs Aart'. Het goed is belast met een kapitaal van 75 gulden te betalen aan Magdalena van den Ancker ten Bosch. Het goed wordt gekocht door Jan Aart Faassen.


Ook 'eenen halven camp gekegen aan de Kolck neffens erven Aart Teunissen'. Het goed wordt gekocht door Dirck Hendricks van de Donck.
Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 28-10-1681.

Getuigen: C. van der Hagen, Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R117 fol.77 Akte 024 Publicatie 27-07-1681

'Harmen Bijmans', zal publiceren dat de erfgenamen van Josina van Haubraecken zaliger op 29-07-1681 ter secretarije openbaar zullen verkopen een 'huijs, hoff, lant, et cetera, gelegen aent d' Eerde, rentten, koren pachten'. De inhoud van deze akte heb ik op drie achtereen volgende zondagen op de gebruikelijke plaatsen en tijd gepubliceerd.

Ondertekend door: H. Bijmans

Veghel R117 fol.79-84 Akte 025 Openbare verkoop 29-07-1681

Cornelis en Guilliam van Breugel, uit krachte van het testament gemaakt door Josinsa Houbraecken voor schepenen van Vechel op 03-01-1681, waarin zij aan gesteld als uitvoerders van dat testament, verkopen openbaar'seecker huijs ende landerien'.
'Een huijs, hof, boomgaart met den aangelegen landerien, groot sestien loopens ende de groes ende heij met sijne poterie ende geregtigheijt van dien poterie, gelegen aan de Eerde onder St. Oedenrode'

Dit goed is belast met: • een cijns van 2 gulden en 16 stuivers aan de heer Huernius als rentmeester

 • een erfpacht van 1 loopens gerst 'aan de pastorie van St. Oedenrode

Ook 'eenen hoijcamp genaemt de Kalvercamp, groot ontrentvijf ofte ses karren hoij', gelegen aen de Eerde onder Vechel • e.z.: het goed van Wouter van der Santvoort

 • voorts: de gemeinte

Ook 'eenen hoijbeemt gelegen int Agterste Dorshout genaemt den Hoogen Namer, groot ontrent agt karren hoijwas' • e.z.: het goed van Marten Aart Donckers

 • a.z.: de erfgenamen van Jan Deenen

 • e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: de gemeijne Aa stroom

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 05-05-181.

Deze goederen worden gekocht door Guilliam van Breugel

getuigen: C. van der Hagen, Aert Goijaerts, Jan Tonis van Eerdt en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R117 fol.93 Akte 026 Publicatie 16-11-1681

De voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Dirckx zullen op 17-11-1681 in de secretarije openbaar verkopen 'eenen hoijbeemt, groot vier à vijf karren hoijgewas', gelegen in den Appelenweert. De inhoud van deze akte heb ik, vorster in Vechel, op drie achtereenvolgende zondagen op de gebruikelijke plaatsen en tijd gepubliceerd.

Ondertekend door: H. Bijmans

Veghel R117 fol.95-98 Akte 027 Openbare verkoop 17-11-1681

Willen Aert Jansen van Helvert en Jan Lamberts als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Dircks, verwekt bij Mereken Lamberts, willen, met authorisatie van schepenen gegeven op 17-11-1681, openbaar verkopen 'eenen hoijbeemt groot vier à vijf karren hoijgewas, gelegen in den Appelenweert


 • e.z.: het goed van Meus Willems

 • a.z.: den Appelenweert

 • e.e.: Marten Dirck Martens

 • a.e.: Meus Willems cum suis

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 24-11-1681,

Het goed wordt gekocht door Jan Tijssen den Jongen.

Getuigen: C. van der Hagen, Aert Goyaerts, Lambert van der Straten, schepenen


Bijschrift: H. Bijmans verklaart op 01-12-1681 12 gulden en 19 stuivers ontvangen te hebben van de voogden Aert van Helvort en Jan Lamberts voor 'publicatien, cegels, relaels, billiet, decreet ende verteerden wijnkoop'. Ondertekend door H. Bijmans

Veghel R117 fol.101 Akte 028 Verzoek 1681

'Aen de heere schout, schepenen der dingbancke van Vechel'. Aert Jansen van Helvort ende Jan Lamberts als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Dirckx, verwekt bij Mereken Lamberts, verklaren dat zij genoodzaakt zijn om 'eenen hoijbeemt gelegen in den Appelenweert' te verkopen. Ze vragen daar toestemming voor.
Bijschrift: op 17-11-1681 advies gevraagd van 'de naeste vrinden'. Getuigen: C. van der Hagen, Aert Gorts en Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R117 fol.102 Akte 029 Verklaring 17-11-1681

Lonis Teunissen van helvort en Lambert Meusen verklaren 'dat den hoijbeemt den onmondigen toebehoorende', beter verkocht dan gehouden kan worden.

Getuigen: C. van der Hagen, Aert Gorts en Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R117 fol.102-103 Akte 030 Verklaring 17-11-1681

  1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 497.71 Kb.