Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R63 fol. 1-2 Akte 001 Verpachting 22-03-1663

Dovnload 275.23 Kb.

Regesten: Veghel R63 fol. 1-2 Akte 001 Verpachting 22-03-1663Pagina1/4
Datum30.10.2018
Grootte275.23 Kb.

Dovnload 275.23 Kb.
  1   2   3   4

Archief Veghel – inv. nr. R63 (1663-1676)

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R63 fol. 1-2 Akte 001 Verpachting 22-03-1663

De Wel Edele Heer Joncker Johan van der Schout verpacht aan de Wel Edele Joncker Cornelis Guilielmus genaemt van Wijngaerden een 'huys, hoff, boomgart binnen de doorne hecken ende het achterste hoefken binnen sijn hasenoten hegghen genoemt Swanenburch, met noch de halve schure backhuijs, perdtstal ende galderije, ende de andere hellicht van den voorschreven schure gebruijckt te moghen worden bij pachters op de neerhuijsinghe als nu ist woonende, onder expresse conditie de selvighe pachters met gheene licht in de schure te moghen comen, den oven sullen de pachters moghen gebruijcken ende dat met lichten daghe'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jan Roelofs van Kilsdonck en G. Roeffs, schepenen

Veghel R63 fol. 2-3 Akte 002 Verpachting 05-04-1663

Thonis Henrick Willem Aerts voor zichzelf, Peter Willem Aerts, mede optredend voor zijn mede-voogd Daniel Jan Thonis, als voogden over de minderjarige kinderen, met name Peeter en Meriken Henrick Willem Aerts, 'mits Ariaen Willem Meeussen desisterende ende afstant doende van een jaer huringhe', verpachten voor 2 jaren aan Gijsbert Hendrickx een 'huijs, hoff, boomgart, groes ende landerijen daer aen malkanderen gelegen', groot ontrent 6 loopens, gelegen aent Haevelt. Met de voorwaarden en de lasten. De pachter stelt als borg Heijman Henrickx, en belooft zijn borg 'costeloos ende schadeloos' te houden.

Getuigen: Jan Roelofs van Kilsdonck en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 4 Akte 003 Verpachting 21-04-1663

Joncker Anthoni d' Oosterlinck verpacht voor 4 jaren aan Goijart Peter Rutten het 1/4 deel in 'den Cleynen Oirbemdt geleghen aent Abroeck'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Arian Handrickx, schepenen

Veghel R63 fol. 4-5 Akte 004 Verpachting 01-05-1663

Ariaen Jan Ariens verpacht voor 4 jaren aan Jan Aert Dirckx een 'huijs, schuer, schop, hoff ende halven boomgart met de landerijen als weijtvelden ende hoijvelden', gelegen op Leegh Sontvelt. Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 6-8 Akte 005 Verpachting 09-07-1663

Mevrou Dircx, mede optredend voor alle andere erfgenamen van Joncker Rogier van Broeckhoven, verpachten openbaar 'een seecker clamp thiende genoemt het Russelt'. Met de voorwaarden. De tiende wordt gepacht door Antonij van Eeck.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen

Veghel R63 fol. 8 Akte 006 Verpachting 26-07-1663

Ariaen Goorts van Rullen verpacht voor 6 jaren aan Dries Peeters 'zijn kintsgedeelte bestaende in hey ende teulant, soo ende gelijck bij deijlinge met Jan Goorts, sijnen broeder, is aengecomen, gelegen tot Vechel aen de Santsteeghde'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Adriaen Hendrickx en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 9-10 Akte 007 Verpachting 10-08-1663

Denis Janssen verpacht voor 4 jaren aan Jan Henrick Aerts een 'huijs, hoff, halven boomgart, schuer met het lant, soo ende gelijck hier nae sal worden aengewesen, gelegen aent Eerdt' • 'het huys met de schuer geleghen aent Hertvelt onder Schijndel' en 'den hoff ende halven boomgart mede geleghen aent Hertvelt voorschreven' zoals de pachter tegenwoordig in gebruik heeft

 • 'den vorste Santcamp, met een zijde uijt te crabben sonder vlagseijsie'

 • 'twe stucken teulans int Loo'

 • 'ettelijcke stucken teulans bij Willem Melters geleghen'

Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Arian Handryckx, schepenen

Veghel R63 fol. 10-11 Akte 008 Verpachting 10-08-1663

Denis Janssen verpacht voor 4 jaren aan Dirckxen dochter van Dirck Vreynssen een 'nieuw huijs, hoff, aen malcanderen geleghen aent Hertvelt onder Schijndell, soo ende gelyck hem verpachter aldaer is competerende, met noch een stuck teulants in den Haghe geleghen'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Arian Handrickx, schepenen

Veghel R63 fol. 11 Akte 009 Verpachting 27-12-1663

Jan Geerlinghs van Nullandt en Jan Dirck Wouters vepachten voor 2 jaren aan Jan Thonis Hendrick Jacobs het 1/4 deel in 'eenen bemdt', gelegen achter den Schopacker, hooiende met Delis Jan Delis en Henrick Henssen cum suis. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Ariaen Hendrickx, schepenen

Veghel R63 fol. 12 Akte 010 Verpachting 28-01-1664

'Vrouwe Hendrina van Brouckhoven, naergelate douagier van wijlen Joncker Adriaen Dierckx, in sijnen leven capiteijn ende superintendent van den Demer', verpacht voor 8 jaren aan Ariaen Goossens den Ouden een 'huijs, hoff, schuer, halven boomgaert, groesveld ende boulant', gelegen int Dorshoudt, zoals de weduwe van Hendrick Denis in gebruik heeft gehad. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Jan Thonis Peter Thielens, schepenen

Veghel R63 fol. 13 Akte 011 Verpachting 18-02-1664

Aert Gerit Willems verpacht aan Lavreijns Lenaerts een 'huijs, hoff, boomgaert met noch twee stucken lants achter de est, ende noch een stuck lants daer de est op is staende', groot samen 2 1/2 loopensen, gelegen 'aent Heselaer, rontsom in erve des verpachters, welck voorschreven huijs, hoff, boomgaert ende lant Hendrick Lamberts tegenwoordich in sijn gebruijck is hebbende'. Met de voorwaarden.

Getuigen: G. Roeffs en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 14-15 Akte 012 Verpachting 21-02-1664

Jan Hendrick Goorts verpacht voor 4 jaren aan Jan Baltesen een 'huijs, hoff ende aengelegen lant', zoals de verpachter toebedeeld heeft gekregen in een deling met zijn zussen en broers, gestaan en gelegen aent Bueckelaer. Als 'des verpachters susteren ende broederen sullen cluijten int cluijtvelt opt Venne, soo sal den pachter mede moghen cluijten'. Met nog meer voorwaarden. De pachter stelt tot borg Hendrick Hendrickx van Erp, 'sijnen schoonvader'.

Getuigen: G. Roeffs en Jacop van de Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 15-16 Akte 013 Verpachting 08-03-1664

Ariaen Daniels van der Donck verpacht voor 4 jaren aan Willem Daniels een 'huijs, hoff, halven boomgart, ende drie stucken lants die het naeste bij het huijs geleghen sijn', gelegen aent Heselaer. Ook 'een stuck teulants aen Sint Peters Stock neffens erve Lambert Dirckx. Welcke voorschreven huysinghe Jan Peters tegenwoordich is bewoonende'. De pachter moet aan de verpachter elk jaar 'leenen sijn peert, te weten drie daghen in den ooghst ende drie dagen in den saet tijt'. Met nog meer voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R63 fol. 16-17 Akte 014 Verpachting 15-03-1664

Thonis Peter Meeussen verpacht aan Hendrick Henssen een 'stuck teulants genoemt den Pael', gelegen opt Sontvelt, groot ontrent 3 loopens. Met de voorwaarden.

Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)

Veghel R63 fol. 18-19 Akte 015 Inventaris 10-05-1664

Inventaris door de schepenen van Vechel van 'de goederen afgepant bij den vorster van Geertruijt weduwe Hendrick Denissen, ter instantie van Dilis van Liessel' • een kiste die niet geopent en is

 • een cantoor tafel

 • een wiel

 • een crucifix scilderij

 • spiegel

 • eenen coper koeketel

 • twee hantketels

 • een copere sijde

 • eenen handtketel

 • een maende geladen met haspele, schaet, doekens, laijkene ende eenige pachterij

 • een quaet bult saxken met eenige vlocken gevult

Getuigen: G. Roeffs en Hacop van der Hagen, schepenen
Bijschrift:

 • 'de koeketel afgemynt bij Joncker Prouning' voor 2 gulden en 32 stuivers

 • 'de drij ketele met de kopere zyde afgemynt bij Antoni van Eeck' voor 2 gulden en 2 stuivers

 • 'de mande met de prachterij, afgemynt bij Joncker Prouning' voor 1 gulden en 15 stuivers

 • 'een bultsack, afgemynt by Tomas Ariens' voor 9 stuivers

 • 'het crucifix afgemynt bij Antoni van Eeck' voor 27 stuivers

 • 'de wiel afgemynt bij Antoni van Eeck' voor 39 stuivers

 • 'de spiegel afgemynt bij Dielis Roelofs' voor 31 stuivers

 • 'de kantoortafel afgemynt bij Jan Roelofs' voor 50 stuivers

 • 'de kiste afgemynt bij Gielis Roelifs' voor 5 gulden en 8 stuivers

'Bevonden in de kist twee sargie, dry slapelaeckens, d'een hemde, eenen mantelstock, oorkussen met een fluweyn, een schulderij, eenen blauwen scholick, twee kussen, waer noch een cleyn kinder innocantie, een kapmes, een santeken, eenich garen, een oster met een kanne scheel'.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten, G. Roeffs en Jan Roelofs van Kilsdonck

Veghel R63 fol. 19-23 Akte 016 Verpachting 13-05-1664

Philips Jan Tonis en Jan Henrick Gerits als voogden over Emken en Mariken, minderjarige kinderen van Hendrick Gerits verpachten openbaar voor 6 jaren 'ettelycke parceelen van teulant ende hoylandt'. Met de voorwaarden.
'Eenen acker genoemt den Couwenoirt', gelegen aen de Leege Heijde', wordt gepacht door Lavreijns Peters.
'Eenen acker teulant genoemt den Nieuwen Acker met de weije daer inne gelegen', gelegen aen de Leege Heijde, wordt gepacht door Jan Hendrickx Verputten en Aert Jan Tonis.
'Eenen buender met de heijvelden', dat de minderjarige kinderen met hun broers en zussen toebedeeld hebben gekregen, gelegen aldaar, wordt gepacht door Aert Claessen.
'Een buendervelt', gelegen aen de Hoogh Heijde, genoemd den Rouwencamp, dat de verpachters hebben verworven zoals hiervoor beschreven staat, wordt gepacht door Jan Hendrick Gerits.
'Een heghken', toebehorende aan Emken Hendrick Gerits, wordt gepacht door Hendrick Dirckx.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 23-24 Akte 017 Verpachting 05-08-1664

Hendrick Artsen van Cleeff verpacht voor 2 jaren aan Marten Jan Martens een 'huys metten aengelegen lant', groot 3 lopens, gelegen aent Bueckelaer. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jan Roelofs van Kilsdonck en Jacop van der Hagen, schepenen
Bijschrift: op 7 maart heeft Marten Jan Martens 22 gulden en 1 vim dakstro betaald aan Handrick Arts.

Veghel R63 fol. 24 Akte 018 Verpachting Tussen 5 aug. en 30 dec. 1664

Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.

Jan Lavreijnssen verpacht aan Thomas Arien Goossens voor 10 jaren een 'huijs, hoff', gelegen in de Straet genoemd den Dorren Henghst.

Veghel R63 fol. 25 Akte 019 Verpachting 30-12-1664

Lenaert Lenaerts verpacht aan Ariaen Jan Diricx een 'stuck teulants', groot ontrent 1 loopense, en het 1/4 deel 'van Groot Eusel', gelegen op Ham, zoals de pachter heeft verworven van Hendrick Heijmans, 'sijnen grootvader', en dat voor 4 gulden en 2 1/2 vat rogge te betalen aan Jacop van der Hagen. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Handryck Handryck Martens, schepenen

Veghel R63 fol. 26 Akte 020 Verpachting 01-01-1665

Tonis Hendrick Willems en Peter Willem Arts als voogden over Peter Hendryx en Meryken Hendrix, 'oock present zynde', verpachten voor 6 jaren aan Matheus Willem Meeussen en Adriaen 'synen broeder' een 'stuck teulants', groot ontrent 3 1/2 lopens, genoemd den Wever, gelegen aent Havelt. Met de voorwaarden.

Getuigen: Handryck Handryck Martens en Arien Handryckx, schepenen

Veghel R63 fol. 27 Akte 021 Verpachting 19-02-1665

Lendert Penninckx verpacht voor 6 jaren aan Luijcas Sijmons een 'huijs, hoff, schuer, esthuijs, boomgaert ende aengelegen landerijen', groot ontrent 21 loopensen, 'met noch twee hooijbeemden', groot ontrent 10 kerren hooijwasch, gelegen op Ham, zoals Heijman Handrick Heijmans tegenwoordig in gebruik heeft. Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Arian Handryckx, schepenen

Veghel R63 fol. 28 Akte 022 Verpachting 19-02-1665

Lijsken Handrick Goijaerts verpacht voor 8 jaren aan Handrick Tonissen van Scheyndel een 'huijs, hoff, boomgaert, esthuijs ende aengelegen landerijen', groot ontrent 5 of 6 loopens, zoals Peeter Peeters nu in gebruik heeft. Met de voorwaarden.

Getuigen: Arian Handryckx en Handryck Handryck Martens, achepenen

Veghel R63 fol. 29-30 Akte 023 Verpachting 13-03-1665

Willem Jan Tonis en Peter Tielens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Geerlings, verwekt bij Catalijn Tonis Peter Tielens verpachten voor 6 jaren aan Jan Claessen van Erp een 'huijs, hoff, bomgaert, lant, groes, weije ende hoylant', zoals Adriaen Daniels vant Ven in gebruik heeft, gelegen aen de Leege Heyde. Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R63 fol. 31 Akte 024 Verpachting 11-04-1665

Mighiel Gijsbers en Meus Willems 'als armmeesters', verpachten 'den Ossencampen' voor 4 jaren.


 • 'den irsten camp neffen Gerardt Stoven velt heeft Matijs Peters gepacht' voor 6 gulden

 • 'den tweden camp Matijs Peters gepacht' voor 5 gulden en 10 stuivers

 • 'den derden camp gepacht bij Gerardt Pennincx' voor 5 gulden en 10 stuivers

 • 'den vierden camp gepacht bij Aert Goorts' voor 5 gulden en 10 stuivers

 • 'den vijfden camp gepacht door Aert den Molder' voor 5 gulden en 10 stuivers

Getuigen: niet vermeld

Veghel R63 fol. 32-33 Akte 025 Verpachting 07-05-1665

Gerit Dirck Jaspers verpacht voor 4 jaren aan Jan Handrick Lenderts een 'huijs, hoff, halven boomgaert ende aengelegen landerijen', groot ontrent 2 loopens, gelegen aent Heeselaer. Ook 'eenen halven acker, te deijlen met de kijnderen Jan Dirck Jaspers, gedeijlt te leveren eer den voorschreven pachter sal aenverde'. Ook het 1/4 deel 'in Coolen Camp'. De pachter behoudt het gebruik van 'een kamer met een opcamer met den hoff', die hij al eerder in gebruik heeft gehad. Met nog meer voorwaarden.

Getuigen: Handryck Handryck Martens en Arian Handryckx, schepenen. H. van Brey, secretaris

Veghel R63 fol. 34-35 Akte 026 Verpachting 01-06-1665

Catalijn weduwe van Michiel Donckers verpacht voor 6 jaren aan Adriaen Arien Claessen een 'huys, hoff, bomgaert metten aengelegen landt, groese ende hoylant', groot samen ontrent 6 lopens en ontrent 1 karre hoywas, gelegen aent Havelt, zoals Adriaen Tonis tegenwoordig in gebruik heeft. Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peter Rutten en G. Roeffs, schepenen

Veghel R63 fol. 35 Akte 027 Verpachting 25-06-1665

Hendrick Aerts van Cleef verpacht aan Anneken weduwe van Claes Jan Ariens een 'huijs, hoff ende halven bomgaert met den aengeleghen landerijen', groot ontrent 3 loopense, gelegen aent Buckelaer. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Goyart Peter Rutten, schepenen

Veghel R63 fol. 36 Akte 028 Verpachting 25-06-1665

Handrick Aerts van Kleeff verpacht aan Jan Tonmis Ariens 'een stuck ackerlants', gelegen aen den Dijck, groot ontrent 2 1/2 lopense, 'met den houdtwasch daer aen toebehoorende'. Met de voorwaarden. Ook 'een parceel hooijvelts', gelegen aen den Beeckgraef, 'ende dat samen wesende 2 parceelen'. Het goed is belast met 36 gulden, namelijk: • een erfcijns van 10 gulden aan Aert Evers

 • een erfcijns van 6 gulden aan Dielis in de Heijhoef

 • een cijns van 3 gulden aan Jan Tonis van Eerdt

 • een cijns van 4 gulden en 10 stuivers aan Willem van Rixtel

 • een cijns van 3 gulden en 14 stuivers aan mijn heer Battem

 • een cijns van 1 gulden en 10 stuivers aan Jan Handricx

 • een cijns van 1 gulden, 12 stuivers en 8 penningen aan Jan Ariens

 • de rest van 36 gulden zal Jan Tonis op St. Maarten aanstaande aan de heer van Erp betalen

Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peter Rutten en Peter van Valderen, schepenen

Veghel R63 fol. 37-38 Akte 029 Verpachting 23-02-1666

Jan Evers en Aert Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Geraert Geraerts en Jenneken Jan Ariens verpachten voor 6 jaren aan Matijs Lambert Jan Lamberts een 'huijs, hoff ende aengelegen landerijen', groot samen 12 lopensaeten, gelegen aent Havelt. Ook het 1/6 deel in den Appelenwert. Ook het 1/4 deel in Melis Wouters Bemdt. Ook 'een kampken gelegen bij Griet Jan Tijssen'. Met de voorwaarden. Het goed is belast met:


 • een erfpacht van 7 vaten en 2 koppen rogge 'aen den ermen taffel tot Vechel'

 • een erfpacht van 1 vat rogge 'aen de kercke tot Vechel'

 • een cijns van 21 stuivers 'aen de kercke tot Vechel'

 • een cijns van 1 pond was 'aen de kercke voorschreven'

Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacop van der Hagen en Handryck Handryck Martens, schepenen

Veghel R63 fol. 39-41 Akte 030 Verpachting 23-03-1666

Anneke weduwe van Aert Gerits verpacht voor 6 jaren aan Peter Arien Wijnen, 'haren swager', een 'huijs, hoff, bomgaert', zoals zij nu in gebruik heeft, 'uijtgenomen Gijb van Leijen hoijbemtken ende eenen bemdt int Abroeck'. Anneke, weduwe van Aert Geraerts mag bij de pachter 'in huijs wonen in kost en dranck, wassen, vier ende light'. Met verdere voorwaarden en de lasten.

Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen

Veghel R63 fol. 41 Akte 031 Verklaring 23-03-1666

Peter Arien Wijnen verklaart gekocht te hebben van 'sijn schoonmoeder' Anneken weduwe van Aert Geraerts 'besten ende perdt, huijsraet', samen voor 145 gulden, 'die welcke hij bekent aen sijn uijtsetsel van sijn houwelijcksche voorwaert ontfangen te hebben'.

Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen

Veghel R63 fol. 41 Akte 032 Verklaring 26-02-1667

Peter Ariens Wijnnen verklaard zijn 'voldaen te wessen van sijn wtsetsel ende daer scharen staende gecocht te hebben'.

Getuigen: G. Roeffs en Arian Handryckx, schepenen

Veghel R63 fol. 42-43 Akte 033 Belening 10-05-1666

Deze akte is doorgestreept.

Dandel Tonis Daniels verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van Peeter Handrick Jan Claes. Dandel heeft voor deze 100 gulden Peter Handrickx beleend met 'een loopen lants genoemt de Braeck', gelegen bij den Kleijnen Speulheuvel'

Dandel heeft dit goed verworven van de vader van zijn vrouw.

Getuigen: Goyart Peter Rutten en Handryck Handryck Martens, schepenen
Doorgestreept bijschrift: op 16-05-1666 is deze belening afgelost.

Veghel R63 fol. 43-45 Akte 034 Belening 24-05-1666

Mathijs Willens van Ricxtell verklaart 150 gulden ontvangen te hebben van Lambert Dircx van der Straeten. Mathijs heeft Lambert voor dat bedrag beleend met 'een stuck ackerlants', groot ontrent 1 1/2 loopense', gelegen in de Bruggen


 • e.z.: het goed van Arien Handrick Jan Dieckx

 • a.z.: Dirck Willems

 • e.e. an a.e.: Lambert voorschreven

Lambert zal ook elk jaar 1 gulden geven aan Mathijs.

Getuigen: Jan Jan Dierckx en Goyart Peter Rutten, schepenen
Bijschrift: deze belening is in aanwezigheid van beide partijen en schepenen afgelost.

Veghel R63 fol. 46 Akte 035 Verpachting 16-06-1666

Jaspar Rut Cluijtmans verpacht voor 1 jaar aan Claes Hendrick Willems 'een halff huijs metten halven bomgaert ende het heel binnenvelt ende de halve schuer', gelegen int Dorshout, genaamd Cruysbroeders hoeff. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jan Jan Dierckx en Wouter van der Santvoort, schepenen

Veghel R63 fol. 47-48 Akte 036 Verpachting 18-06-1666

Jan Tonis Handrick Jacobs als voogd over de minderjarige kinderen van Dandel Jan Pouwels, 'mede last hebbende van Dirck Peters, woonende tot Breugel, mede momboir', verpacht voor een jaar aan Claes Handrick Roeffen 'een stuck lants', gelegen aent Havelt, genoemd den Tiller, groot ontrent 2 loopense • e.z.: Jan Tonis Jacobs

 • a.z.: de kinderen van Handrick Willem Aerts

 • e.e. en a.e.: de gemeijnt

Ook 'een hoijveldeken gelegen achter den Schopacker', groot ontrent 2 karren hooijwasch, hooiende en rijdende met Jan Ariens en Steven Gerits cum suis. Met de voorwaarden.

Getuigen: Goijart Peter Rutten en Peter van Valderen, schepenen

Veghel R63 fol. 49-51 Akte 037 Verpachting 28-06-1666

Herman Jan Leesten en Baltis Laureijnssen als voogden Jennken minderjarige dochter van Jan Leesten verpachten openbaar voor 4 jaren 'een acker teulants als groese canten', groot samen ontrent 9 loopensaeten, gelegen int Voorste Dorshout. Deze wordt gepacht door Aert Jan Leesten.
Ook 'een hoijbemtken', gelegen in de Valstraet, rijdende tegen Jan Handrick Jan Claes cum suis. Deze wordt gepacht door Hendrick Goorts.
Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peter Rutten en G. Roeffs, schepenen

Veghel R63 fol. 52 Akte 038 Verpachting 05-08-1666

Lauvreijns Willems, 'woonende tot Berlekum', verpacht voor 4 jaren aan Jan Wouters en zijn zus Heijlken een 'stuck lants, gelegen tot Vechel aen de Donck', zoals hij het tegenwoording in gebruik heeft. Het goed is belast met een cijns van 1 duit aan renmeester Pieck. Met de voorwaarden.

Getuigen: Goyart Peter Rutten, Jan Jan Dierckx, Schepenen, en Lambert Milling van Gerwen, 'als porter van Sertogenbos'

Veghel R63 fol. 53 Akte 039 Verklaring 05-08-1666

Jan Wouters en zijn zus Heijlken verklaren 29 gulden schuldig te zijn aan Lavreijns Willems voor de pacht.

Getuige: Handryck Handryck Martens, schepen

Veghel R63 fol. 53-54 Akte 040 Verpachting 11-08-1666

Sijmon Jan Sijmons verpacht voor een jaar aan Jan Goorts een 'huijs, hof ende aengelegen landt', zoals Jan Goorts tegenwoordig in gebruik heeft.

Getuigen: Peter van Valderen en G. Roeffs, schepenen

Veghel R63 fol. 54 Akte 041 Voogd 15-09-1666

Sijmon Jan Sijmons wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Adriaen Hendrick Willems, verwekt bij Heijlken dochter van Aert Willem Corsten en legt daartoe de eed af.

Getuigen: Goyart Peter Rutten, G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen

Veghel R63 fol. 55 Akte 042 Verpachting 15-09-1666

Adriaen Goorts en Peter Willems als voogden over de kinderen van Jan Goort Jan Claes verpachten openbaar voor 4 jaren een 'acker teulants gelegen op Creijtenborch', goot ontrent 3 loopense. Met de voorwaarden. De 'acker' wordt gekocht door Henrick Goort Jan Claes.

Getuigen: Jan Jan Dierckx en Wouter van der Santvort

Veghel R63 fol. 56 Akte 043 Belening 12-11-1666

Deze akte is doorgestreept.

Aert Hendrick van Lieshoudt beleent Dirck Arts van Eerdt voor 300 gulden voor 3 jaren met 'ses stucken landt, wesende de hellicht van den acker, toebehoorende d'ander hellicht Hogaert Melissen, met alnoch een heytveldeken daer annex, gelegen tot vechel op Middegael' • e.z.: het goed van Hogaert Amelissen

 • a.z.: Vryns Peters

Aert Hendrix had dit goed geerfd van de ouders van zijn vrouw, en welk goed Hendrick Dirck van Eerdt in gebruik is hebbende. Met de voorwaarden.

Getuigen: G. Roeffs en Handryck Handryck Martens, schepenen
Bijschrift: deze bedeling is op 04-10-1668 opgeheven in aanwezigheid van beide partijen. Getuigen: Peter van Valderen en Jan Roelofs van Kilsdonck, schepenen

Veghel R63 fol. 57 Akte 044 Verpachting 23-12-1666

Peeter Roeloffs verpacht voor 4 jaren aan Gijsbert Jan Tijssen, 'sijnen swager', een 'huijs, hoff, boomgaert, aengelegen lant met twee parcheelen hooijs, een tot Erp ende een tot Vechel gelegen aen de Heij', groot ontrent 9 lopense, zoals Peeter voorschreven in gebruik heeft. Met de voorwaarden.

  1   2   3   4


Dovnload 275.23 Kb.