Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R69 fol. 1 Akte 001 Voogden 13-07-1679

Dovnload 0.99 Mb.

Regesten: Veghel R69 fol. 1 Akte 001 Voogden 13-07-1679Pagina1/13
Datum30.10.2018
Grootte0.99 Mb.

Dovnload 0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Veghel – inv. nr. R69 1679-1704

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R69 fol. 1 Akte 001 Voogden 13-07-1679

Leendert Hendrick Leendaerts en Anthonij Dirck Tijbos zijn aangesteld als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan Hendrick Lenaerts, verwekt bij zijn vrouw Lijsken Dirck Tijbos, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Jan Aerts van der Mee en Aert Claesen, schepenen

Veghel R69 fol. 2-3 Akte 002 Inventaris 31-07-1679

'Staet en inventaris opgericht door Aert Dirck Donckers als in huwelijck gehad hebbende Marija Jan Teunis Jacobs, ende nu in den tweden huwelijck hebbende Anneken Nieclaes Roelofts, nopende ende aengaende de mubelen ende goederen die den voorschreven Aert Donckers betrouwt heeft met de voorschreven Maria zaliger, die van haere ouders sijn aengecomen ende op haer gedeleveert sijn geweest, ter presentie ende overstaen vans chepenen deser onderteeckent hebbende, mitsgaders Aert Donckers meden van sijn uijtsettsel hem ten huwelijck met huwelijckse voorwaerden van sijne ouders mede gegeven als volght'. Hierna volgt een lijst met spullen.

Getuigen: C. van der Hagen en Jan Aertssen van der Mee, schepenen

Veghel R69 fol. 4-12 Akte 003 Voogdijrekening 27-09-1679

Rekening van Aert Jan Ariens van Helvoort en Willem Willems als voogden over Heijlken Willems, minderjarige dochter van Willem Hendrick Jan Claes, verwekt bij zijn vrouw Griettien Jan Ariens van Helvoort'.


Onder de inkomsten worden vermeld: 'van lanthuer genaemt d' Oude Huijsplaets', 'van lanthuer genaemt den Acker de Hees', 'van een hoijveltien wegens de huerpenning' en 'van een verkogte else hegh schaerhoudt'.

En onder de uitgaven: 'voor wollen laecken tot een lijfken op de Uudens marckt voor het voorschreven kint', 'een paer klompen', 'koussen', 'een linne schort voor den onmondige', 'eenen voorschoot', 'een wollen lijfken met een muts' en 'voor montcost van het onmondig kint aen Willem Willems voor vijf jaeren'.

Getruigen: J. Boor, officier, en Aert Claesen en Wouter van Santvort,s chepenen

Veghel R69 fol. 12-16 Akte 004 Openbare verkoop 02-10-1679

Wilhelmus van Vechel, 'geimpetreert hebbende van de Edel Mogende den Raadt van Brabant broeven van vermaan', optredend voor zichzelf en als voogd met Corstiaen Spierings bovenschrift: Joost van Harmjans van St. Michielsgestel, sijnen neef, overt Megtelt Aartz van Vechel, 'sijne minderjarige suster', wil openbaar verkopen 'een stuck tuijlants', groot ondtrent 1 1/2 loopens 'ofte wijning minder', gelegen in den Blaffert in de Uijtkampse tienden


 • e.z.: Peter Goortz van Erp

 • a.z.: Jan Joorden Donckers

 • e.e.: Jan Verdussen

 • a.e.: de gemeinte

Ook 'een stuck lants gelegen in de Citerse thienden', groot ontrent anderhalf loopenz, met de poterien • e.z.: het goed van Willen Hendrick Jan Aartz

 • a.z.: de heer van Deursen als rentmeester

 • e.e.: Willem Verdussen

 • a.e.: de gemeinte

Het goed is belast met: • een erfpacht van 4 vaten rogge, te betalen met Willem Hendrick Jan Aarts cum suis, te betalen in Den Bosch

 • een erfcijns van 2 gulden min 1/2 stuiver aan vrou Magdalena van der Hagen

Het perceel wordt gekocht door Jan Joorden Donckers.

Ook 'een stuck lants', groot ontrent 2 loopens, gelegen in de Aeckerse tienden


 • e.z.: het goed van Jan Martenz

 • a.z.: Jan Peter Huijbertz cum suis

 • e.e.: Hendrick Gielen Donckers

 • a.e.: de weduwe van Hendrick Dircks

 • 'ende den andere hoeck uijtschietende op de beemnden, en aen de eene zeyde Hendrick Teunis Martens

Het perceel wordt gekocht door Aert Teunis van Eerdt.


Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 09-10-1679.

Getuigen: Wouter van der Santvort en C. van der Hagen en Arij Smits, schepenen'

Veghel R69 fol. 17-29 Akte 005 Voogdijrekening 02-12-1679

Rekening van Dirck Aert Jan Roeffen en Jan Daendels als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Jan Roeffen, verwekt bij zijn vrouw Meriken Hendrick Goorts.


Onder de inkomsten wordt genoemd: op 25-08-1676 verkochte 'huijsraet', 'verkochten rogh uijt het sterfhuijs', 'verkocht hout' en 'van huijshuer als van lant'.

En onder de uitgaven: 'schoolgelt', 'voor den dootkist van Jan Jan Roeffen', aan borgemeesters, 'van dorssen, peel torff ende aert torff te haelen', gehaalde waren, 'broot', 'voor een doot hemdt', 'de onmondige dochter voor montcost', 'aan clomppen, nuesdoeck gekocht voor den onmondigen' en 'betaelt voor repareeren vant huijs soo van dackstroo'.

Getuigen: H. Bijmans als geauthoriseerde van stadhouder Boor, en Wouter van der Santvoort en Aert Claesen, schepenen

Veghel R69 fol. 29-43 Akte 006 Voogdijrekening 27-12-1679

Rekening van Claes Marcelissen en Lauwerens Peters als voogden over de minderjarige kinderen van Aert Aert Gerits, verwekt bij zijn vrouw Meeriken Peter Lauwerensen, 'procerende van de vierde part van eenen hoijbeemt' door hen op 30-03-1676 verkocht.
Onder de inkomsten worden vermeld: de koopsom, de wijnkoop, 'huijs ende lant huuer', 'verkochte schaerhout', 'voor appelen en peeren' en 'van rogh ende boeckweijt'.
En onder de uitgaven: renten, verponding, 'voor een par schoen voor Jan Aerts, den eenen onmondigen', 'reperatie aent huijs gedaen', 'voor de deuren te repareren' en 'voor linnen laecken tot een broeck en hoosen voor Jan Aerts, onmondig'.
'Aldus ten overstaen van den officier, schepenen ende secretaris opgenomen ende geteeckent, mede ter presentie van Gerrit, Laurens ende Willem Aartz, tegenwoordich meerderjarige kinderen'.

Getuigen: J. Boor, officier, Jan Aertsen van der Mee, Arij Smits en Wouter van der Santvort, schepenen


De laatste bladzijde is een ander handschrift. Bijschrift: 'alsoo het slot van de voorgaende reeckening ter quader trouwe door imant is uijtgescheurt, waarbij dese post moeste blijcken, soo wort die alhier bij provisie aengenomen ende aen den rendant goet gedaen, behoudens correctie indien hier van naeder beduijdinge wort gevonden'.

Veghel R69 fol. 44-46 Akte 007 Openbare verkoop 14-12-1679

Symon Jan Symons en Willem Hendrick Raijmakers als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Hendrick Willems, verwekt bij zijn vrouw Heijlken, wil, met toestemming van schepenen gegeven op 14-12-1679, openbaar verkopen een 'stuck teulants, genaemt den Brughacker met sijn hegghen, poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 3 loopense, zoals de kinderen van hun ouders toebedeeld hebben gekregen op 01-02-1673


 • e.z.: het goed van Lambert Gerit Goossens

 • a.z.: de erfgenamen van Adriaen Arts

 • e.e.: de weduwe van Meriken Aert Tomassen

 • a.e.: Rullen Beemt

Het goed is belast met een erfcijns van 3 gulden en 15 stuivers aan Lambert Gerit Goossens.


Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 21-12-1679.

Hetgoed wordt gekocht door Cornelis Ariens.

Getuigen: Adrij Smits, Aert Claesen en Woutervan der Santvort, schepenen

Veghel R69 fol. 47 Akte 008 Voogd 18-12-1679

Johannes Tijbos wordt naast Thonij Anthonis Tibos aangesteld als voogd over Peter en Jenneken Jan Thonis Tibos, nagelaten minderjarige kinderen van Jan Thonis Tibos, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Peter Jan Deenen, en heeft daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: C. van de Hagen en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R69 fol. 48-54 Akte 009 Openbare verkoop 02-01-1680

Jan Teunis van Helvoort, optredend voor zichzelf en met Jan Goort Denissen als voogden over het minderjarige kind van Willem Teunissen, verwekt bij Mereken Goort Denissen, en Ariaen Teunissen, Lonnis Teunissen, Jan Janssen als man van Jenneken Teunissen, mede optredend voor hun zus Maria Teunissen, hebben met toesemming van schepenen van Vechel gegeven op 02-01-1680 openbaar verkopen 'een huijs, hoff met aengelegen lant', groot 4 loopense, 'met sijn poterije ende gerechticheden van dien als in Franckefort gelegen is' • e.z.: het goed van Jan Hendrickx van Erp

 • a.z.: Meus Willems

 • e.e.: de gemeijne straet

 • a.e.: Meus Willems voorschreven

Het goed is belast met: • een cijns van 1 stuiver en 12 penningen

 • een cijns van 1 oort aan de domeinen van Brabant

Het goed wordt gekocht door Claes Hendrick Roeffen.


Bijschrift: 'Alsoo Claes Hendrick Roeffen niet solfabil is, soo is gecompareert Goort Aert Jacobs ende heeft dese koop aengenoomen in presente van schepenen deser onderteeckent'. Actum 16-01-1680. Getuigen: Adrij Smits en Aert Claesen
Ook 'eenen acker teuijllants', groot 6 loopense, 'soo met groes, potereijen ende gerechticheden van dien, gelegen ter plaetsen aen den Heuvel'

 • e.z.: het goed van de weduwe van Peter Hendrick Lamberts cum suis

 • a.z.: de gemeijnte van Vechel

 • e.e.: Aert Claesen

 • a.e.: het goed van Jan Lamberts

Her goed is belast met: • een cijns van 12 gulden en 10 stuivers 'aen den block op d' Orten Eijnd tot Shertogenbosche'

 • een erfcijns van 6 gulden aan Joffrouw Grevenbroeck tot Berlecum, 'wort betaelt voor een mud roggen reductie'

Het goed wordt gekocht door Aert Claesen.


Ook 'eenen acker teuijllant genaemt de Braeck', groot 2 1/2 loopense, 'met de poterijen ende gerechtigheden van dien', gelegen in Franckenfort

 • e.z.: het goed van Meus Willems

 • a.z.: Aert Jan Ariens

 • e.e.: de weduwe van Jan Hendrick Dirckx

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Het goed is belast met: • een cijns van 3 gulden en 15 stuivers 'aen de kerck van Vechel'

 • een erfcijns van 1 gulden en 16 stuivers aan de erfgenamen van Geerlingh Ruijs tot Shertogenbosche

 • een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond

Het goed wordt gekocht door Claes Hendrick Roeffen.


Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 09-01-1680 'in de secretarije'.

Getuigen: Wouter van der Santvort, Aert Claesen en Jan Aertsen van der Mee, schepenen

Veghel R69 fol. 54 Akte 010 Voogden 02-01-1680

Jan Teunis van Helvoort en Jan Goort Denissen worden aangesteld als voogden over het minderjarige kind van Willem Teunis van Helvort, verwekt bij zijn vrouw Mereken Goort Denissen, en hebben daartoe de eed afelegd.

Getuigen: Wouter van der Santvort en Aert Claesen, schepenen

Veghel R69 fol. 54 Akte 011 Voogden 02-01-1680

Jan Teunis van Helvoort en Jan Goort Denissen worden aangesteld als voogden over het minderjarige kind van Willem Teunis van Helvort, verwekt bij zijn vrouw Mereken Goort Denissen en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Wouter van der Santvort en Aert Claesen, schepenen

Veghel R69 fol. 54-57 Akte 012 Openbare verkoop 06-02-1680

Lambert Ariens, Hendrick Ariens en Cornelis Jan Handricks als man van Jenneken Ariens, en Hendrick Martenz als man van Dircksken Ariens, willen openbaar verkopen 'een stuck lants', gelegen in de Valstraat, groot ontrent 2 1/2 loopenz lants • e.z.: het goed van Jan Joordens

 • a.z.: de erfgenamen van Jan Peter Huijberts cum suis

 • e.e.: de gemeijne straat

 • a.e.: Donckert Teunis

Het goed is belast met een kapitaal van 150 gulden aan het kind van Jan Donckers.


Met de voorwaarden. De openbare verkoop eidnigt op op 13-02-1680 'ter secretarie'.

Het goed wordt gekocht door Hendrick Goortz.

Getuigen: Jan Aertsen van der Mee, Adrij Smits, Wouter van der Santvort en Jan van Helvort, schepenen

Veghel R69 fol. 57 Akte 013 Voogden 13-02-1680

Marten Michiel Donckers en Lambert Leenders worden aangesteld als voogden over het minderjarige kind van Jan Michiel Donckers, verwekt bij Ariaentie Steven Ariens en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Jan Aertsen van der Mee en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R69 fol. 58 Akte 014 Voogden 28-02-1680

Hendrick Peter Bos, 'inwoonder van Heesweijck', en Jacob Goorts, 'inwoonder van Dinter', worden aangesteld als voogden over Goijaert Claes Willems van Deursen, minderjarig, verwekt bij Aalken Goort Jan Tijssen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Aert Claesen en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R69 fol. 59 Akte 015 Voogden 06-04-1680

Dielis Gerit Dielis en Jan Teunis Leesten worden aangesteld als voogden over de minderjarige zoon van Jan Hendrick Henssen, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Wijn Jan Ceelen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Jan Aertsen van der Mee en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R69 fol. 60-63 Akte 016 Openbare verkoop 23-05-1680

Lambert leenderts wil openbaar verkopen 'een stuck teuijllant genoemt den Scherpenhoeck', groot 3 1/2 lopense, gelegen int Achterste Dorshout, 'beneffens ende rontsom in Cruijsbroeren Hoeff'. Het goed is belast met: • een cijns van 1 stuiver aan de domeinen van Brabant

 • eene rfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Hendrick Miechgiel Donckers

 • een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Jenneken Teunissen van Gestel

Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 30-05-1680 'in de secretarije'.

Het goed wordt gekocht door Aert Jan Leesten.

Getuigen: Jan Tonis van Eert, Jan Aertsen van der Mee, C. van der Hagen en Jan van Helvert, schepenen


Bijschrift: Lambert Leendertz verklaart op 10-11-1680 dat hij de koopsom ontvangen heeft. Getuigen: C. van der Hagen en Wouter van der Santvort

Veghel R69 fol. 63-72 Akte 017 Voogdijrekening 27-06-1680

Rekening van Peter Goorts en Goort Aert Jacobs als voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Peters, verwekt bij zijn vrouw Goortien Hendrickx.
Onder de inkomsten worden vermeld: het slot van de vorige rekening van 20-01-1676 en rente.
En onder de uitgaven: 'voor Peter Hendrickx onmondigen soon voor montcost', 'aen Maria Hendrickx van wegens een koets', 'aen Goort Hendrickx den onmondigen soon dat hij naer Den Grave ginck', 'voor Goort Handrickx van montcost aen Gerrit Jan Goossens int leger van sijn hoogheijt den heere prince van Orangie', 'aen Peter Hendrickx den onmondigen soon seven gulden en tien stuijvers om den berbier te betaelen, dat hij sijnen aerm hadde verstuckt ende dat in dato den 6 meert 1677', 'aen Heijlken Hendrickx onmondige dochter', 'voor Goort Hendrickx aen sijn luijtenant van de companie daer hij onder lagh', 'tot een hooft eijsserken te koopen voor Heijlken de dochter',

Getuigen: H. Bijmans, en Aert Clesen en Jan van Helvort, schepenen

Veghel R69 fol. 72-73 Akte 018 Machtiging 07-07-1680

Jan Rossums, 'tegenwoordich woonagtig tot Uden', machtigt Hendrick van Hoij, 'notaris voor den Edele Raede van Brabant geadmitteert, tot Boxel resideren', om voor de schepenen en wethouders van Den Bosch, Boxtel of elders op te dragen en over te geven 'aen soodanigen persoon als hij sal bevinten te behooren' een rentebrief van een kapitaal van 600 gulden, te betalen door 'het corpus ofte vrije heerlijckheijy van Liemde' van 11-01-1673.

Getuigen: C. van der Hagen en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R69 fol. 73-74 Akte 019 Machtiging 24-08-1680

De Wel Edel Gebooren Juffrouwe Josina van Erp machtigt den Wel Edele Gebooren Heere Lambert van Gerwen de Milling, 'omme ter minne te accorderen, sligten ende te vereffenen soodanige different als zij constituante voor haere aandeel is hebbende met ende tegens de erfgenaemen van zalliger Joncker Warner van Hunt ende de consoorten, spruijtende ende originelijck herkomende uijt seeckere deijlinge ende scheijdinge tusschen de voornoemde Joncker Warner van Hunt zalliger ende meer anderen gemaeckt ende opgerigt ende bij hun onderling onderteeckent ten overstaen van eenige scheits vrinden' op 08-08-1645, 'ende in cas ter minne niet en mogte worden geaccordeert ende bijgeleijt om als dan bij middelen van regt haere saecke te vervolgen ten uijteijnde daer ende soo het behooren sal'.

Getuigen: C. van der Hagen en Wouter van der Santvoort, schepenen

Veghel R69 fol. 74-75 Akte 020 Voogden 19-09-1680

Huijbert Aerts en Daendel Teunis Daendels, 'inwoonders van Boeckel in den Landen van Ravensteijn', worden aangesteld als voogden over Maria en Aellegonda Teunis Daendels, minderjarige dochters van Teunis Daendels, verwekt bij zijn vrouw Handersken Janssen, 'mede inwoonders van Boeckel' en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Wouter van der Santvort en Aert Claesen, schepenen

Veghel R69 fol. 75 Akte 021 Voogden 31-10-1680

Aart Jan Lambertz en Hendrick Hendrickx worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Lambert Peters, verwekt bij Megtelt Hendricks zaliger, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Lambert van der Straten en C. van der Hagen, schepenen

Veghel R69 fol. 76 Akte 022 Voogden 14-11-1680

Claes Marcelis en Jan Josephs zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Teunis Marcelis, verwekt bij Heilken Jan Heesackers, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: C. van der Hagen en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R69 fol. 76 Akte 023 Voogden 18-12-1680

Dirck Jan Hendrickx en Jan Goort Tijssen zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Jan Hendrickx, verwekt bij Neesken Driesen, en hebben daartoe de eed afgelegd 'aen handen van den stadhouder'.

Getuigen: Aert Goyaerts en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R69 fol. 77 Akte 024 Voogden 09-01-1681

Jan Claessen van Uden en Jan Thijssen zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Jacobs, verwekt bij Willemken Thijssen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Wouter van der Santvort, Aert Gorts en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R69 fol. 77-81 Akte 025 Voogdijrekening 13-01-1681

Rekening van Laurens Peters en Jan Claessen in plaats van Claes Marcelis zaliger, 'sijnen gewesen vader', als voogden over de minderjarige kinderen van Aart Aart Gerits, verwekt bij Mariken Peter Frensen'.
Onder de inkomsten worden vermeld: 'de pagt vant huijs, hoff ende schuur gelegen op Heselaer', 'pagt vant lant gelegen als boven', 'van den hoijbuunder gelegen in de Geerbuunders eenen pagt' en 'van verkogt eijck en popelen hout'.
En onder de uitgaven: rente, 'voor een geinsinueert protest van mevrou van Erp' en het dekken van het dak van het huis.
De rekening wordt gesloten met bijwezen van 'Gerrit Aart Aertz meerderjarige soon'.

Getuigen: J. Boor, stadhouder, en C. van der Hagen, Aert Goyaerts, Jan van Gestel en Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R69 fol. 82 Akte 026 Voogd 13-01-1681

Gerrit Aart Aarts wordt aangesteld als voogd over zijn minderjarige broers en zussen en heeft daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: C. van der Hagen, Aert Goyaerts en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R69 fol. 82-93 Akte 027 Voogdijrekening 03-05-1681

Rekening van Willem Peter Thonis en Jan Hendrick Hendricks van Erp als voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Peter Thonissen, verwekt bij Lijsken dochter van Tonis Ariens.
De inkomsten bestaan uit: op 09-04-1678 'verkogten huijsraet', op 16-07-1768 'verkogten schaere', 'verkogte eijcken boomen ende schaerhout', 'vant verpagte huijs' en 'van lanthuur'.
Onder de uitgaven worden vermeld: 'broot', 'rogh ende boeckweijt'voor de minderjarigen en hun moeder, aan borgemeesters, 'voor montkost van Teunis en onmondigen soon', rente, 'voor eenen hoet voor Tonis den soon' en 'een par schoen voor den soon Tonis'.

Getuigen: H, Bijmans, substituut-secretaris, en Aert Gorts, Jan Tonis van Eert en Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R69 fol. 94 Akte 028 Voogd 19-07-1681

Corstiaen Jan Tonnis Jacobs wordt aangesteld als voogd over het minderjarige kind van Aert Dirck Donckers, verwekt bij zijn eerste vrouw Maria Jan Tonnis Jacobs, en heeft daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: C. van der Hagen en Wouter van der Santvort, schepenen

Veghel R69 fol. 95 Akte 029 Voogden 10-12-1681

Adriaen Hermans, 'inwoonder van Schijndel', en Adriaen Jan Martens, 'inwoonder van Erp', zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Hermens, verwekt bij zijn vrouw Marijken Jan Marten Meusen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Adrij Smits en Jan van den Groenendael, schepenen

Veghel R69 fol. 95-96 Akte 030 Voogden 10-01-1682

Ariaen Aarts van Uden en Aart Peters van Vechel zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Frans Aerts zaliger, verwekt bij Teunisken Peter Roelofz, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Jan van Helvert en Jacob Martens van den Tillaer

Veghel R69 fol. 96 Akte 031 Voogden 03-03-1682

Willem Dirckx van Oeden Roij en Poulus Franssois Wouters, 'schoolmeester van Boeckel in den Landen van Ravensteijn', zijn aangesteld als voogden over de minderjarige zoon van Jacob Jan Welten van den Hornick, verwekt in zijn eerste huwelijk bij Gertruijt Jan Franssen.
Ook zijn Willem Dirckx voorschreven en Anthonij van Eeck aangesteld als voogden over de minderjarige dochter van Jacob Jan Welten, verwekt in zijn tweede huwelijk met Jenneken Huijberts van Erp.
En zijn allen hebben hiertoe de eed afgelegd.

Getuigen: C. van der Hagen, Aert Goyaerts en Lambert van der Straten, schepenen

Veghel R69 fol. 97-115 Akte 032 Voogdijrekening 16-03-1682

Rekening van Marten Michiel Donckers en Lambert Leenderts als voogden over het minderjarige kind van Jan Michiel Donckers, verwekt bij Ariaentie Stevens.


Onder de inkomsten worden vermeld: 150 gulden waarmee Jan Michiel Donckers 'een stuck lants gelegen in de Valstraat' had beleend aan Jan Aariens, aflossingen van uitgeleend geld, renten, 'huijshuur', 'pagt van eenen acker gelegen aan de Leest', 'verkogte rog en boeckweijt', 'pagt van eenen hoijbeemt gelegen agter Ham', pacht 'van lant gelegen aan den Doorenhoeck', 'van een elsen heg' en 'van den verkogten huijsraet'.
En onder de uitgaven: rente, afgeloste leningen, 'stroo', 'vant opmaecken vant huijs den Amer', 'een vaatie bier', 'voor het decken vant huijs op Citaert', 'vant afbreecken en eenigsints decken van den Aemer', 'aan den heer van Geffen voor het verheffen van een leen in twee reijsen', 'aan Rut Jan Rutten bij accoort en tot nederlegging van seecker proces', 'voor onderhout vant onmondige kint', 'een muts' en 'kousen en klompen',

Getuigen: J. Boor, stadhouder, C. van der Hagen en Aert Goijaerts, schepenen

Veghel R69 fol. 115-116 Akte 033 Voogden 17-06-1682

Johannes van Lieshoudt en Hendrick Corsten zijn aangesteld als voogden over de minderjarige dochter van Willen Janssen, verwekt bij Deliaen Thonissen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Jan van Heijlvert en Jacob Martens van Tillaer, schepenen

Veghel R69 fol. 116 Akte 034 Voogden 17-06-1682

Hendrick Jan Hendrickx en Jacob Martens van den Tillaert, 'meden schepen', worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Thonissen, verwekt bij Maeijken Jan Hendrickx, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: C. van der Hagen en Jan van Helvert, schepenen

Veghel R69 fol. 117 Akte 035 Voogden 13-07-1682

Jan Gielens, 'inwoonder van Dinter op Haselberg', wordt met Jan Claesen, 'inwoonder alhier', aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Arien Meusen, verwekt bij Leijsken Tonissen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Dovnload 0.99 Mb.