Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina1/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Veghel – inv. nr. R72 (1700-1706)

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Den Hoog Edele Welgebooren Heere, de heer Adam Baxen, heere van Westmeerbeeck, heeft verklaard 400 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Dirck Jan Ariens voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, mij present J. Boor, secretaris
Bijschrift: Dirck Jan Ariens van de Lande verklaart op 10-12-1709 het bedrag ontvangen te hebben van de heer Charles de la Tour. Getuigen: C. van der Hagen en Jan Ariaen Aerts, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 2-3 Akte 002 Transport 19-07-1700

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Willem Simons, 'soldaat onder de compagnie van de heer maijoor Uijttenhoven', als man van Jenneken dochter van Wouter Willen Aelberts, eertijds weduwe van Jan Teunis Lamberts van de Ven, mede aanwezig. Zij verklaren af te staan zijn kindsdeel, zijnde de helft in al hun goederen, in een 'huijs, hoff ende aangelegen landerijen met sijnne appendentie ende dependentie van dien', staande en gelegen op de Boeckt, 'soo als naargelaten is bij Wouter Willen Aelberts ende Elisabeth Hendrix sijne wettige huijsvrouwe, hare ouders zalliger', en dat ten behoeve van Antonij soone van Jan Teunis Lamberts van de Ven, verwekt bij de voornoemde Jenneken dochter van Wouter Willem Aelberts, in haar eerste huwelijk.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 3-4 Akte 003 Transport 20-07-1700

Deze akte is doorgestreept.

Voor schepenen van Vechel verscheen Cornelis van der Hagen, 'president alhier'. Hij doet afstand van zijn recht op het vruchtgebruik ten behoeve van zijn enige zoon Caspar van der Hagen van een 'leen van den hertog van Brabant', dat zijn zoon na zijn dood zou erven, 'als blijckt uijt de verhefbrieff van des selfs leenhoffs' van 12-11-1682, die hij van zijn ouders heeft verkregen, zoals blijkt uit de deling gedaan voor schepenen van Vechel op 01-04-1688, 'bestaande uijt seecker huijsinge, brouhuijs, hoff ende aangelegen lant, groot ontrent acht loopense, ten minste waerdig ses en dartig hondert guldens, gelegen tot Vechel aan de brugh langst de gemeijnne straat'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Hendrick van Kilsdonck, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Cornelis van der Hagen, 'onsen president', heeft 'neffens staande acte doen casseren ende de novo op den 25 julij 1701 laten prothocolleren'. Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en G. Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans

Veghel R72 fol. 5 Akte 004 Transport 14-08-1700

Jenneken weduwe van Hendrik Daandels van Zeelant, 'woonende tot Erp', heeft overgegeven aan haar dochters Elisabeth en Maria Hendrik Daandels het recht op het vruchtgebruik 'in de hoeve met sijne appendentie en dependentie genaemt de Heijhoeve, gelegen alhier opt Sontvelt'

'Soo ende gelijk voor haar aenpart wort gebruijckt bij Antonie Wilberts'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 5-7 Akte 005 Transport 14-08-1700

Antonie Wilbers heeft, 'uijt cragte zijner veste, gepasseert voor scheepenen van Vechel' van 28-03-1699, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Juffrouw Johanna Maria Leijten, weduwe van Leonart de Loure 'tot Gemert woonagtigh', zijn 1/3 deel 'in de hoeve genaamt de Heijse of de Jeckschotse Hoeve, met sijne huijsinge, schuuren, schop en landerijen, groot te saemen soo in teullanden, hoij, beemden, groes als heij omtrent hondert lopensen, met alle sijne geregtigheijt, appendentie en dependentie van dien', gelegen op Sontvelt


 • e.z.: de landerijen van de Baron van Maldegem

 • voorts: de Roijse en Lieshoutse Heij en verdere reengenooten

Ook 'een hoijbeemtje gelegen als boven, groot omtrent vijftien lopensen 'neffens de Roijse Heij ende de Baron van Maldegem voornoemt'.


Het goed is belast met 300 gulden aan Barbara Jacob Bouwmans, 'inwoonderse van Erp'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Barbara Jacob Bouwmans verklaart op 31-03-1710 de 300 gulden ontvangen te hebben van Juffrou Johanna Maria Leijten, weduwe van Lenaert de Laure. Getuigen: Corstiaen van de Ven, schepen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 8-10 Akte 006 Transport 14-08-1700

Elisabeth en Maria Hendrik Daandels van Zeellandt, 'beijde meerderjarige dogteren, tot Erp woonagtigh', geassisteerd door hun voogd 'tot dese acte' de heer Jan Leijten, 'president tot Erp', en Peter Teunisse van Grotel, 'inwoonder van Baeckel als man van Goortje Daandels van Zeellandt, en Hendrick Christiaense en zijn zoon Jan Hendrik Cristiaense, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Juffrouw Johanna Maria Leijten, weduwe van Leonart de Loure, 'tot Gemert woonagtigh', hun 1/3 deel 'in de hoeve genaamt de Heijse of de Jeckschotse Hoeve, met zijne huijsinge, schuuren, schoppen ende landerijen, groot tesaemen soo in teullanden, hoij, beemden, groes als heij, omtrent hondert lopensen, met alle zijne geregtigheijt, appendentie en dependentie van dien, ofte soo groot ende klein als aen malkanderen gelegen is alhier ot Sontvelt'


 • e.z.: de landerijen van de Baron van Maldegem

 • voorts: de Roijse en Lieshoutse Heij 'en verdere reengenooten'

Ook het 1/3 deel 'in een hoijbeemtje gelegen als boven, groot omtrent vijftien lopensen, neffens de Roijse Hey en de Baron van Maldegem voornoemt'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 10-11 Akte 007 Belening 24-08-1700

Joost van der Poll als man van Jennen Joost Jan Rutten heeft voor 150 gulden in belening uitgegeven aan Rut Hendrick Rutten 'eenen hoijbeunder, gelegen in de Lange Beunders, hoijende en reijende met de hoeve van Daams gasthuijs, Peter Jan Teunis van Eert, ende Willen Stoots, genaempt in de Pieck'.

Getuigen: Marten Oppers en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 11-12 Akte 008 Transport 08-09-1700

Peter Hendrick Lenaerts als lasthebber van Geraert Donckers, Jan Wouters de Groot als man van Leijsken Donckers, en Aert Donckers, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck van de Donck 'een vierde gedeelte, daer van de helfte, hoijgewas in Jan Tijs Deenen beemt, groot ontrent voor dese helft een kaar gewas, hoijende met den kooper, Aert Arien Olislagers ende Teunis Hendrick Lamberts'.

Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 12-14 Akte 009 Transport 13-09-1700

Antonij, Peerken en Maria Hendrick Gerrit Clockgieters, Gerrit Jan Goossens van Berckel als vader van zijn zoon Jan Gerrits, verwekt bij Empken Hendrick Clockgiters voornoemd, mede optredend voor Dirrisken en Willemina dochters van Laurijns Willems, verwekt in het eerste huwelijk bij voornoemde Empken Clockgiters, 'sijne halve susters', en Willem Jan Dircx als voogd over Hendrick en Jan Gerrit Clockgieters, verwekt bij Jenneken Jan Dircks, 'den voornoemde Hendrick Gerrit Clockgieters hier mede present', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Elisabet Jan Hendrick Sleeuwens 'eenen acker teulants, groot ontrent een loopense', gelegen aen de Heij


 • e.z.: het goed van Teunis Daandel Gerrits

 • voorts: de gemeijnte

Ook 'een streepken teulants, groot ontrent een half loopense', gelegen aen de Heij • e.z. en a.z.: de weduwe van Jan Hendrick Sleeuwens

 • e.e.: Matthijs Goossens

 • a.e.: de gemeijnte

Ook 'een velt soo weij als heijlant, groot ontrent een loopense', gelegen aen de Heij • e.z.: het goed van Teunis Daandel Gerrits

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Jan Jansen van den Heurck

Welke 'perceelen met alle de havelijcke ende erffhavelijcke meubilen, egeen uijtgecheijden, de voornoemde verkooperen voor vijf staecken ende ider voor haer aanpart als erfgenaemen van Jan Hendrick Gerrits, verklaren mits desen aen de voornoemde Elisabet Jan Hendrick Sleeuwens op te dragen als voor, sonder eenig actie ofte pretens op het erffhuijs oft naerlatenschap van dien van de selve Elisabet Jan Hendrick Sleuwens van wegens Jan Hendrick Gerrits zalliger meer te eijssen ofte te pretenderen'.

Getuigen: Jan Jansen van den Horck, Geraert Vemeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 15 Akte 010 Transport 28-10-1700

Roelof Goorts en Aert Gerrits, 'sijnen swager', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Hendrick Lamberts 'eenen hoijbeemt, groot een kaar hoijgewas, ofte soo groot ende kleijn als gelegen is in Craijen camp alhier, neffens erve Gerrit Jan Goossens, reijende over d' ander jaer tegens de kinderen ende erffgenaemen van Goort Lenaerts, hoijlant onder Dinter gelegen'.
Het goed is belast met een erfpacht van 6 kannen rogge 'aen de armme taeffel van Vechel'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 16 Akte 011 Evictie 09-11-1700

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel Harmen Cramers. 'deurwaerder van de Edele Mogende Heeren Rade van Staaten, uijt crachte van autorisatie van de heer rentmeester Frans van heurn, in dato den 6 october 1700 heeft genomen in arrest en gestelt in handen van de hoog overigheijt de goederen toegecomen hebbende Dielis Jan Dielisen ende nu gebruijckt bij Willem Hendricx aent Havelt. Item de goederen van Gerrit Roeffen, ende de goederen van Jan Aerts voor dese Dick Corsten. De eerste om daar aan te verhalen vier gulden jaerlijcx seven jaer veragtert, met een vat rogge vijf jaer veragtert. De tweede voor een rente van eenen gulden, vijf, twintig jaer veragtert, de derde voor een rente van drie gulden tien, toen jaer veragtert, met de kosten van executie daeromme gedaen ende nog te doen'.

Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 17-18 Akte 012 Machtiging 08-11-1700

Voor schepenen van vechel verchenen Peter Arien Goossens, Ariaen Arien Goossens, Jan soone Tomas Arien Goossens, Ariaen soone Jan Arien Goossens, en Gerrit Jan Goossens als voogden over Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, 'alle inwoonderen deser plaetse'. Zij machtigen Christiaen Corstens, 'inwoonder der vrije, neutrale rijxheerlijkheijt Gemert, om namens hen 'binnen den stadt Leuven ende den dorpe van Rotselaar van de erffgenaemen van Johanna Spirings in te vorderen en te eijsschen soodanigen pagten, renten ende chijnsen als haar tot laste van deselve jaarlijks sijn competerende, mitsgaders omme van de erffgenaemen van Baron de Ras, heere van Longual et cetera insgelijks in te vorderen eene rente van vijftien gulden jaarlijks, in eenen meerdere pagt van dartigh gulden, haer constituanten competerende voor de wederhelfte met de erffgenamen van Johanna Spirings voorschreven'.

Getuigen: C. van der Hagen, Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen

Veghel R72 fol. 18-20 Akte 013 Verpachting 24-11-1700

Voor schepenen in Vechel verscheen de heer Louis Henricks als rentmeester van mevrouw de gravin van Maldegem aan de ene zijde, en Wijnant Hendrick Hensen, 'als pagter van de hoeff gelegen alhier opt Sontfelt, toecomende de mevrouwe de gravinne voornoemt'. Zij verklaren de pacht 'gecontinueert te hebben op den ouden voet' voor drie jaren, waarvan al een jaar verlopen is. Jan Jacob Ariens en Marten Hendrick, 'swager ende broeder respective' zijn borgen.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 21 Akte 014 Machtiging 30-11-1700

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Goort Ermers van Hoven als grootvader en voogd van Waltherina minderjarige dochter van Ermgardus van Hoven, verwekt bij Jenneken Jan Teunis van der Linden. Zij machtigt Adriaen Kroeff als mede-voogd van de genoemde minderjarige om namens hem alle goederen van de minderjarige openbaar te verpachten, 'ende alle de roerende ende mobilaren goederen van den onmondigen int sterffhuijs van Elisabeth Hendricx van den Groenendaal naargelaten weduwe van wylen Jan Teunis van der Linden berustende, ende geinventariseert synde', openbaar te verkopen.

Getuigen: J. Boor, en Jacob Martens van Tillaer, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 22-23 Akte 015 Vernaardering 01-12-1700

Voor officier, schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Maria dochter van Claas Gerrits van Soest, weduwe van Aert Jansen Vermeulen, geassisteerd door haar voogd Wilem Jansen Vermeulen, 'inwoonder van Erp'. Zij vernaardert ten behoeve van jaar twee minderjarige kinderen Jenneken en Gerrit Aert Jansen Vermeulen van Jan Peter Hendrik Lambers 'een kleijn huijsje ende hoff, groot ontrent dertien ofte veertien roeden', gelegen int Frankefoort • e.z. en e.e.: het goed van Jan Peter Hendrick Lambers

 • a.z.: de gemeijne loop

 • a.e.: de gemeijne straat

Zoals Jan Peter Hendrik Lambers gekocht heeft van Claes Gerrits van Soest, waarvan de veste op 04-12-1699 gepasseerd is voor schepenen van de stad 's Hertogenbosche.

Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 23-25 Akte 016 Verpachting 04-12-1700

Hendrick Mighielsen van den Boogaert, 'inwoonder ende president van Geffen, quartier van Maeslant', verpacht voor 4 jaren aan de heer Cornelis Craeijenhoff, 'predicant van Vechel en Erp, een huijs, schuer met de kleijnne huijskens genaempt het Brouwhuijs, ende aangelegen hoff', gelegen in de Straat


 • e.z.: het goed van meester Geraert Vermeulen

 • a.z.: den kerckhoff

 • e.e.: d' Aa stroom

 • a.e.: de gemeijnne straat

Met de voorwaarden.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 25-26 Akte 017 Verklaring 11-12-1700

Tonie Teuwens, 'inwoonder van Dinter, man van Anneken Gerrit Stevens, verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Jacob Boor voor geleend geld. Rut Lambert Gerrit stevens is borg.

Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: op 10-02-1712 is aan schepenen een quitantie vertoont van de heer Antonis Martini, waarin die verklaart de 100 gulden 23-01-1712 ontvangen te hebben van Ruth Lambers. Getuigen: Joost van der Poll en Gijsbert van der Linden, schepenen

Veghel R72 fol. 26-28 Akte 018 Verpachting 15-12-1700

Jacob Arien Dircks heeft voor zes jaren verpacht aan Peter Roeffen den Jonge 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, groot ontrent vijf loopense teuijlant'. Ook 'eenen hoijbeemt van drie karren gewas', en 'het half eussel', gelegen in den Nagtegaal, 'gereserveert den halven boomgaart ten behoeven van den verpagter'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 28-31 Akte 019 Register 06-01-1701

'Staat van de goederen die van prino julij tot ultimo december 1700 voor scheepenen van Vechel sijn getransporteert ende verbonden ende waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt' • op 02-07-1700 heeft de heer Adam Baxen belooft 400 gulden te betalen aan Dirk Jan Ariens

 • op 14-08-1700 transporteert Antonie Wilbers aan Johanna Maria Leijten het 1/3 deel in de Heijse Hoeve gelegen opt Sontvelt voor 718 gulden en 15 stuivers

 • denselven transporteert aan Elisabeth Hendrik Daandels van Seellandt cum suis het 1/3 deel in deselve hoeve voor 593 gulden en 15 stuivers

 • op 24-08-1700 heeft Joost van der Pol in belening uitgegeven aan Rut Hendrick Rutten 'een hoijbuunder gelegen in de Lange Buunders voor 150 gulden

 • op 08-09-1700 transporteert Gerrit Donckers cum suis aan Dirk van de Donck 'een kar hoijgewas in Tijs Jan Deenen beemt' voor 75 gulden en 10 stuivers

 • op 13-09-1700 transporteert Antonie Hendrik Gerrit Clockgieters cum suis aan Elisabeth Jan Hendrik Sleuwens 'in perseelen omtrent drie loopens lant gelegen aen de Heij' voor 130 gulden

 • op 28-10-1700 transporteert Roeloff Goorts cum suo aan Aert Hendrik Lambers 'een hoijbeemt groot een kar hoijgewas in Crajen camp' voor 36 gulden

 • op 01-12-1700 vernaarderen de kinderen van Aert Jansen Vermeulen van Jan Peter Hendrik Lamberts 'een huijsken en veertien roeden hofs, gelegen int Franckefoort' voor 36 gulden en 5 stuivers

 • op 11-12-1700 heeft Antonie Teuwens van Dinteren beloofd 100 gulden te betalen aan Jacob Boor

Bijschrift: C. van Vrijbergen, 'ontvanger van de 40e en 80e penningen en van de collaterale successie' verklaart op 10-01-1701 van J. Boor, 'secretaris van Vechel' ontvangen te hebben 59 gulden, 9 stuivers en 2 penningen voor de 40e penning en tiende verhoging min de kosten voor het schrijven van dit overzicht.

Veghel R72 fol. 32-33 Akte 020 Verklaring 06-01-1701

Deze akte is doorgestreept.

Jenneken Claes Roelofs van Kilsdonck weduwe van Aelbert Broeckmans, geassisteerd door haar zoon Adriaen en Claes Broeckmans verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en sschuldig te zijn aan Peter Lamberts van Boxmeer voor geleend geld. Hendrick en Roeloff Claessen van Kildonck, 'broeders respective van de voornoemde gelooverse', stellen zich borg.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Peter Lamberts van Boxmeer verklaart op 06-01-1701 deze 100 gulden ontvangen te hebben van Ruth Dandels ten behoeve van Jenneken Claes Roelofs van Kilsdoncq. Ita attestor M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 33-35 Akte 021 Verpachting 06-01-1701

Heijlken weduwe van Jan Rovers van den Groenendaal verpacht voor 6 jaren aan Willem Hendrick Jan Martens 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, hoij en weij', gelegen 'opt Zeijtaert ende in de Collick'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 36-37 Akte 022 Transport 19-01-1701

Peter en Claas Teunis Peter Meuwisse en Gerrit Aert Schuppens als man van Maria dochter van teunis Peter Meuwissen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Teunis Peter Meuwissen, 'haeren broeder en swager respective, een huijs, hoff en aengelegen landerijen, groot ontrent seven loopensen ende omtrent vier karren hoijgewas', gelegen op Sontvelt', 'haar van haere ouders aengecoomen'. Het goed is belast met: • de rente van een kapitaal van 200 gulden aan Boxmeer ten Bos

 • eenr ente van een kapitaal van 50 gulden aan Dielis Teunis Cuijpers tot Lieshout

 • jaarlijks 3 gulden en 15 stuivers aan de heer van Hurn als rentmeester

 • een cijns van 4 vaten haver, 4 hoenderen en 4 stuivers aan de Baron van Maldegem

 • een cijns 'in twee ofte drie texten' van 2 stuivers en 4 penningen aan de heer van Helmond

 • een cijns van 6 duiten aan de domeinen van Brabant

Getuigen: C. van der Hagen, Jacob Martens van Tillaer, Hendrick van Kielsdonck en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 38 Akte 023 Verklaring 22-01-1701

Aert Dirck van Eert verklaart 200 gulden ontvangen te hebben van Jan Teunis Gijsberts de Smit en zijn vrouw Elisabet Hendricx van den Groenendaal zaliger, 'de welck gemelde Jan Teunis de Smit aen gemelde Aert Dirck van Eert was geldende, waer van de brieven onvinbaar sijn, ende oversulcx gemelte Aert Dircks van Eert de selve gelofte mits deser scabinale quitantie houdt voor geannulleert ende gecasseert'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 39-40 Akte 024 Transport 22-01-1701

Willem Jan Teunis Gijsbers van der Linden, mede optredend als voogd over Johanna Gerrit Slots, Crijn Gerrits van Aken als man van Maria Jan Teunis Gijsbers van der Linden, Joris Flaeij, 'ruijter onder de heere prince van Nassau', als man van Agnees Jan Teunis van der Linden, 'mits sij apsentie Willem Jansen van der Linden hem daar voor fort en sterk maekende', en Adriaen Croeff als man van Maria Jan Teunis Gijsbers van der Linden, mede met Goort Ermers van den Hove optredend als voogd over Walteria minderjarige dochter van Ermgardis van den Hove, verwekt bij Jenneken Jan Teunis van der Linden, en genoemde Adriaen Croeff als lasthebber van Goort Ermers van den Hoven, waarvan de procuratie is gegeven op 30-12-1700, hebben met toestemming van 'heeren scheepenen deser plaetse' verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Jan Teunis de Smith 'eenen acker teulants, groot omtrent anderhalff loopense, genaamt Jan Lamers Streep'


 • e.z.: het goed van Aert Donkers

 • a.z.: de gemeijne straat

 • e.e.: Jan van Lieshout

 • a.e.: de Doncker straat

Ook 'een heijvelt gelegen in de Heijse Buunders, genaamt Peer Gijpen camp' • e.z.: de erfgenamen van Willem Peter Teunis

 • a.z.: Hendrik Daandels

 • e.e.: de Watersteegt

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 40-41 Akte 025 Verklaring 02-02-1701

Deze akte is doorgestreept.

Adriaen Teunis Peter Meusen verklaart 50 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Maria Teunis Marcelissen voor geleend geld.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H, Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Maria Teunis Marcelissen verkaart op 26-12-1704 het bedrag ontvangen te hebben van Ariaen Teunis Peter Meusen. Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 41-42 Akte 026 Transport 08-02-1701

Jan Claes Rademakers, Hendrick Hendrix van der Heijden, Teunis Hendrick Lamberts van de Ven en Zeger Hendrick Donckers, 'borgemeesteren van Vechel' van 1700, 'uijt crachte van octroij onsen dorpe verleent', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Corsten Versteegden 'eenen plack hijlants van de gemeijnte van Vechel voorschreven, groot ontrent ses loopense', gelegen aen de Kempkens


 • e.z.: de poterije van Andries Peters van Heuvelbergh

 • a.z.: de poterije van de kinderen en erfgenamen van Hendrick Zeger Donckers

 • e.e. en a.e.: de gemeijntte van Vechel

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer, Jan Jansen van den Horck en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 43-44 Akte 027 Transport 10-02-1701

Aert Lambert Schoenmakers als man van Elisabet Willem Hendrix Verdussen, 'inwoonder van Schijndel', heeft op 19-01-1701 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerrit Hendrix Lamberts van de Ven 'een huijs, hoff en aangelegen lant, int geheel ontrent negen loopense', gelegen aen den Doorenhoeck, in den Colck en in den Cloot. De verkoper heeft het goed verworven van de ouders van zijn vrouw. Het goed is belast met:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.69 Mb.