Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina11/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

'Alsoo Jacob Boor, stadthouder van Peellandt, met vonnisse van heeren schepenen deses dorps en dingbancke van Vechel, en deselve auctorisatie tot verhuuringe de dato den 4 december 1704, nae gedaene handtligtinge van de respective gebruijckers is geregtigt geweest tot de huijsinge en gronden van erven, gelegen alhier tot Vechel, toebehoort hebbende Peter Ariens van de Laar, breeder gespecificeert in de koopcedulle de dato den 10 februarij 1706, ende dat mits gebreck van betaelinge eender scheepenen schultbrieff van hondert en vijftig gulden capitaal met den veragterde interesse bij den voorschreven Peter Ariens van de Laar uijt sijne gronden ten behoeve als boven voor schepenen alhier in Vechel gepasseert ende verleden, sijnde de dato den 18 augustus 1699, waar van naer exspiratie van een jaar huuringe het verbueth is gehouden, mitsgaders de goederen openbaarlijck sijn verkogt en verdere solemniteijten geobserveert die in materie van evictie worden gerequireert.'


Voor schepenen verscheen genoemde heer Jacb Boor. Hij heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Claassen Rademaaecker 'een stuck teulants genaamt Goortiens veltie, ende een campie genaamt Jan Welten campie, groot te saemen ontrent vijff loopens', gelegen int Dorhout

 • e.z.: Jacob Martens van Tillaar

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Ariaan Peter Teunis Ariens

Het goed is belast met: • een cijns van 3 of vier stuivers 'in verscheijde texten' aan de heer van Helmond

 • een cijns van 10 penningen 'in verscheijde texten' aan de domeinen van Brabant

 • een 'ballickchijns' van 1 gulden en 10 stuivers 'aen de gemeijnte van Vechel'

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 399-400 Akte 248 Transport 06-04-1706

'Alsoo Jacob Boor, stadthouder van Peellandt, met vonnisse van heeren schepenen deses dorps en dingbancke van Vechel, en deselve auctorisatie tot verhuuringe de dato den 4 december 1704, nae gedaene handtligtinge van de respective gebruijckers is geregtigt geweest tot de huijsinge en gronden van erven, gelegen alhier tot Vechel, toebehoort hebbende Peter Ariens van de Laar, breeder gespecificeert in de koopcedulle de dato den 10 februarij 1706, ende dat mits gebreck van betaelinge eender scheepenen schultbrieff van hondert en vijftig gulden capitaal met den veragterde interesse bij den voorschreven Peter Ariens van de Laar uijt sijne gronden ten behoeve als boven voor schepenen alhier in Vechel gepasseert ende verleden, sijnde de dato den 18 augustus 1699, waar van naer exspiratie van een jaar huuringe het verbueth is gehouden, mitsgaders de goederen openbaarlijck sijn verkogt en verdere solemniteijten geobserveert die in materie van evictie worden gerequireert.'


Voor schepenen verscheen genoemde heer Jacb Boor. Hij heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Hendric Lamberts van de Ven 'een huijs, hoff en lant, groot te saemen drie loopens', gelegen ontrent de capelle

 • e.z.: het goed eertijds van Willem Penninx

 • a.z.: Cornelis Ariens

 • e.e.: de straat

 • a.e.: Aart Arien Olislagers

Het goed is belast met: • een cijns van 2 gulden en 10 stuivers 'aan de arme taeffel van Vechel'

 • een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond

 • een cijns van 1 gulden, 3 stuivers en 8 penningen aan den heer des Tombez als rentmeester der geestelijcke goederen, te betalen met anderen

'Blijvende hier uijt gereserveert aan Jenneken Huijberts weduwe van Jacob Jan Welren de kaemer daar sij in is woonende, met den halven hoff tegens de kaemer, naest erve eertijts Willem Penninx, en dat gedurende haer leven'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 401-402 Akte 249 Transport 06-04-1706

'Alsoo Jacob Boor, stadthouder van Peellandt, met vonnisse van heeren schepenen deses dorps en dingbancke van Vechel, en deselve auctorisatie tot verhuuringe de dato den 4 december 1704, nae gedaene handtligtinge van de respective gebruijckers is geregtigt geweest tot de huijsinge en gronden van erven, gelegen alhier tot Vechel, toebehoort hebbende Peter Ariens van de Laar, breeder gespecificeert in de koopcedulle de dato den 10 februarij 1706, ende dat mits gebreck van betaelinge eender scheepenen schultbrieff van hondert en vijftig gulden capitaal met den veragterde interesse bij den voorschreven Peter Ariens van de Laar uijt sijne gronden ten behoeve als boven voor schepenen alhier in Vechel gepasseert ende verleden, sijnde de dato den 18 augustus 1699, waar van naer exspiratie van een jaar huuringe het verbueth is gehouden, mitsgaders de goederen openbaarlijck sijn verkogt en verdere solemniteijten geobserveert die in materie van evictie worden gerequireert.'
Voor schepenen verscheen genoemde heer Jacb Boor. Hij heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Michiel Aart Teunis van Eert 'de helft van eenen hoijcamp, groot voor het geheel ontrent agt karren hoijgewas, ofte soo groot ende kleijn als alhier agter den olijmoolen is gelegen'


 • ez.: het Broeck

 • a.z.: Gerrit van Schaick

 • e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Wouter van de Sandtvoort

'Met de poterie staande binnens erve, ende de halve poterie staande over de graef nae de zeijde van het Broeck'. Het goed is belast met de helf van een cijns van 7 oort aan de domeinen van Brabant.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 403-404 Akte 250 Transport 30-03-1706

Jan Peter Pennincx, 'inwoonder van Erp', als erfgenaam van Jan Jan Aerttiens, 'in sijnen leven mede inwoonder van Erp voorschreven', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Gerrtits van den Elsen, 'inwoonder der nutrale heerlijckheijt van Gemert', het 1/12 deel in 'eenen hoijbeemt, genaemt de Kackert, groot voor het gemelte twaelfde part ontrent drie kopse saede', gelegen agter Ham alhier tot Vechel, hooiende met de koper en de weduwe van Jan Gerrits van den Berg, 'woonende op Boeckel', cum suis

'Soo als mede den kooperse vertoont een seecker hantschrift van monseigneur Jacob Tobardts, inwoonder borger ende koopman binnen de stadt Shertogenbosche, waer aen den selven verkooper wel eenigsints mogte debet wesen, die daer inne mits desen consenteert int transporteeren voorschreven', van 18-03-1706.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 404-406 Akte 251 Evictie 08-04-1706

Voor schepenen van Vechel verscheen Hendrick Breetvelt, 'deurwaerder van de Edel Mogende Heeren van den Eedel Mogende Raden ende Leenhoven van Brabant in Sgravenhagen residerende, de welcke verklaarde uijt kragte van executie de dato den 15 october 1705 gedepheceert op een acte van taxatie in dato den 8 september des jaers voorschreven, geïmpetreert bij de gesamentlijcke erffgenaemen van wijlen monseigeneur Zeger ten Holte, in sijne leven advocaat voor gemelten Rade, eerste impetrante van mandement van debitus met de clauselen van edicte ten haren versoecken van wegen de Hooge Overigheijt na voorgaande gedaenne insinuatie, sommatie en renovatie te nemen in arrest, ende te stellen in handen van de gemelde Hooge Overigheijt de revenue van soodanige ses duijsent gulden, meer ofte min capitael, staande tegens vier persento salvo instioni in verscheijden obligatien tot lasten van het corpus van Vechel voornoemt, toecomende de Heer Johan Ferdinant, baron d' Eijnatte d' Aube, als in huwelijck hebbende Mevrouw Johanna Philipinna van Erp, te voorens weduwe en douariere van den heere grave van Berlo.
Item te nemen ende te stellen in bewaarder handen als boven het chijnsboeck competerende gemelde baron d' Eijnatten Aube, in sijne voorschreven qualiteijt', omme daar ende wijders gelegen effecten behoeve van gemelde impetranten te verhaelen soodanige somme van elffhondert vijf en 't negentig guldens tien stuivers, afslaande het solutem als bij taxatie van den voorschreven Raden in dato als voor de voorschreven impetrante is toe getaxeert, mitsgaders de costen van executie alreede gedaen ende gevalle en nog comende te gevallen'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 406-408 Akte 252 Transport 06-04-1706

'Alsoo Jacob Boor, stadthouder van Peellandt, met vonnisse van heeren schepenen deses dorps en dingbancke van Vechel, en deselve auctorisatie tot verhuuringe de dato den 4 december 1704, nae gedaene handtligtinge van de respective gebruijckers is geregtigt geweest tot de huijsinge en gronden van erven, gelegen alhier tot Vechel, toebehoort hebbende Peter Ariens van de Laar, breeder gespecificeert in de koopcedulle de dato den 10 februarij 1706, ende dat mits gebreck van betaelinge eender scheepenen schultbrieff van hondert en vijftig gulden capitaal met den veragterde interesse bij den voorschreven Peter Ariens van de Laar uijt sijne gronden ten behoeve als boven voor schepenen alhier in Vechel gepasseert ende verleden, sijnde de dato den 18 augustus 1699, waar van naer exspiratie van een jaar huuringe het verbueth is gehouden, mitsgaders de goederen openbaarlijck sijn verkogt en verdere solemniteijten geobserveert die in materie van evictie worden gerequireert.'


Voor schepenen verscheen genoemde heer Jacb Boor. Hij heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerrit van Schaick 'de helft van eenen hoijcamp, groot voor het geheel ontrent agt karren hoijgewas', gelegen agter den olij moolen

 • e.z.: den beemt van Aart Arien Olislagers

 • a.z.: Michiel Aart Teunis van Eert

 • e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Wouter van de Santvoort en de gemeijnte

'Met de poterie staande binnens erve, ende de halve poterie staande over de graaf nae de zeijde van het Broeck naest erve Michiel voorschreven'. Het goed is belast met de helft van een cijns van 7 oort aan de domeinen van Brabant.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 408-409 Akte 253 Transport 09-04-1706

Jan Lonis als man van Maria Gerrit Hendrick Lamberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Gerrit Hendrick Lamberts, 'sijne swager, eenen acker teulants, sijnde twee stucken, groot int geheel ontrent anderhalf loopense', gelegen aen de Leeg Heij, 'ende hem van sijne vrouw ouders bij erffdeijling is aangecomen'


 • e.z. en e.e.: Gerrit Aert Hendricks

 • a.z.: Maria Hendrick Rutten

 • a.e.: 'schietende op den Beeckgraaff'

Ook 'een half eussel, groot een loopense', gelegen aen de Heij voorschreven • e.z.: de koper

 • a.z. en e.e.: Gerrit Aert Hendricx

 • a.e.: Jan Aerts van Haselberg, 'sijnen swager'

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 409-410 Akte 254 Transport

De akte is niet afgemaakt en niet ondertekend.

Jan Everts, 'inwoonder alhier aen de Vechelse Heij', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Hendrick Jan Martens 'een huijs, backhuijs, hoij en torffschop, hoff, boomgaert, aangelegen lant ende groesse, groot vijf loopense', gelegen aan de Heij ontrent het Ven


 • e.z. en a.z.: het goed van Willem Everts

 • e.e.: de koper

 • a.e.: de gemeijnte

Ook 'eenen hoijcamp genaemt den Ossen camp, teijnen erve voornoemt aan gelegen, groot acht loopense', gelegen aen de Heij voornoemt • e.z.: het goed van Jan Rut Cluijtmans

 • a.z.: Willem Everts

 • e.e.: de gemeijne Watersteegt

 • a.e.: de koper

Ook 'eenen acker teulants ende heijvelt, groot te saemen vier loopense', gelegen aen de Heij voorschreven • e.z. en a.z.: Willem Everts

 • e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: de koper

Ook 'een stuck teulants, groot een loopense, ofte soo groot ende kleijn als ontrent aen de voorschreven huijsinge is gelegen' • e.z. en e.e.: Willem Everts

 • a.z. en e.e.: Jan Hendrick Jan Martens

Ook 'eenen acker teulants genaempt het Agterste Heijvelt', groot 3 1/2 loopense, gelegen aen de Heij


Ook 'eenen beunder hoijs, gelegen in den Haselbergsen beemt, hoijende met Gerrit Jan Goossens ende Willem Everts'.


Ook 'een agt part hoijs in den selven beemt uijt het gedeelte van Willen Everts, te samen met Willem Everts te hoijen ende aen den opper af te deijlen'.
Ook 'eenen acker teulants, groot twee en een half loopense, genampt Bendels velt', gelegen op d' Erp, 'oude gebruijck van Vechel'

 • e.z.: Willem Everts

 • a.z.: Jan Ariens

 • e.e.: de weduwe van Arien Jacobs

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Veghel R72 fol. 411-412 Akte 255 Verklaring 26-04-1706

Voor schepenen van Vechel verschenen Jan en Aelbert soonen Aert Janssen van der Hagen. Zij verklaren ontvangen te hebben van de heer Jacob Boor als evicteur van de goederen van Peter Ariens van de Laar een kapitaal van 200 gulden, en 41 gulden en 5 stuivers voor 3 jaar en 9 maanden rente, 'spruijtende vuijt een obligatie bij Jan Welten ten behoeve van Jacob van der Hagen voor schepenen van Vechel den 14 julij 1668 gepasseers', 'welcke obligatie aen haer comparanten bij testament van Jacob van der Hagen voorschreven, gepasseert voor Gerrit Jansen en Hendrick Ariens van den Heuvel, schepenen van Uden, den 15 januarij 1683', was gelegateerd, 'staande begroot bij erffdeijlinge van de kinderen en erffgenaemen van Jan Welten van dato den 11en februarij 1683 in huijs, hoff en lant, gelegen aen de Hoog Eijnde, namaels de voornoemde Peter Ariaens van de Laar aangecomen'.

Getuigen: Jan van der Mee en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 413 Akte 256 Transport 03-05-1706

Jan Goort Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Teunis van Kilsdonck 'eene hoijkamp gelegen op de Watersteegt, groot vijff karren hoijgewas' • e.z.: het goed van Jacob Martens van Tillaar

 • a.z.: Willem Corsten cum suis

 • e.e.: de gemeijne steegt

 • a.e.: de verkoper

'Mits dat den verkooper in de dorpslasten sal hebben te geven vier penningen en den koper twaelff penningen'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Gijsbert van der Linden, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 414-415 Akte 257 Verklaring 10-05-1706

Deze akte is doorgestreept.

Cornelis van der Haegen, Jan van der Mee, Jacob Martens van Tillaar, Gerrit Vermeulen, Marten Oppers, Gijsbert Jan Teunis van der Linden, en Gerrit Boermans, 'schepenen', Jan Jan Gerrits van der Heijden, Jan Paulus Simons, Dirck Gerrit Jansen in den Elsen en Jan Arien Ariens, 'borgemeesteren', en Jan Jan Thijssen van den Hurck, Jan Rut Cluijtmans, Tonij Jan Teunis van Eert, Rut Lambert Gerrit Stevens, Jan Aart Donckers, Jacob Jan Jacob Hendrickmans en Evert Fredrick Evers, 'agtmannen, te saemen representerende het corpus en de gemeijnte van Vechel', verklaren ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Hoogaart Melissen van Dieperbeeck en Dirck Jan Ariens, 'tegenwoordige armmeesteren ende mits dien ten behoeve van de arme taeffel van Vechel, de somme van tweehondert gulden capitael, welcke Jan Joorden Donckers voorgaande armmeester bij sijne reeckening van dato den 12 januarij 1706 de arme taeffel was schuldig, ende waer mede hij heeft gequeten en afgelost aan Jan Leunis Peters vijftig gulden, Aart Jan Teunis van Eert vijftig gulden, ende Jacob Jan Jacob Hendrickmans hondert gulden, welcke capitaelen waren staande tot laste vant corpus voorschreven, oversulcks tot onsen profijte genooten sijnde'. ZIj beloven het bedrag terug te zullen betalen 'aan de arme taaffel voorschreven'.

Ondertekend door: Geraert Vermeulen, Jan van der Mee, Gijsbert van der Linden, Marten Oppers, Goiart Boermans, Jacob Martens van Tillaer, Jan Adriaens, Jan Jansen van der Heijden, Dirck Gerit Jansen, Jan Paulus Zijmons, Tonie Jansen van Eert, Rut Lamberts, Jan Aert Donckers en Evert Frederik Evers
Bijschrift: dit bedrag is aan armmeester Antonij L. van de Ven op 09-03-1766 afgelost. Getuigen: H. v. d. Linden en P. v. d. Velde, schepenen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 416-417 Akte 258 Verpachting 10-05-1706

Leunis en Lambert Leunissen, 'gebroederen', hebben voor 8 jaren voor 2 gulden en 10 stuivers per jaar verpacht aan Peter Peter Martens 'eenen camp teullants ende groessen, te samen groot vier loopense', gelegen aen den Biesen, genaamd Leijsken Leunissen camp

Getuigen: Jan van der Mee en Marten Oppers, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 417-418 Akte 259 Transport 10-05-1706

Leunis en Lambert Leunissen, 'gebroederen', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Peter Martens 'eenen camp teulants en groese, te samen groot vier loopense', gelegen aen den Biesen, genaamd Leijsken Leunissen camp • e.z.: het goed van Peter Peter Martens

 • a.z.: de kinderen van Jan Aert Faesen

 • e.e.: Jan Baltussen van de Reijt

 • a.e.: de gemeijnte

'Gereserveert den huurcedulle van Peter Peter Martens als pagter van dato den tienden deser maent meij 1706'. De koper zal de pachtsom ontvangen.

Getuigen: Jan van der Mee en Marten Oppers, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 419 Akte 260 Verklaring 25-05-1706

'Compareerde voor ons cheepenen van Vechel Jacob Boor, dewelk aen onse handen heeft geconsigneert, gelijk bij ons in consignatie zijn aengenoomen, soodanige zomme van een duijsent een en twintigh gulden, seven stuijvers en twaelff penningen als bevonden is bij zijne reekeninge op huijden gedaan, wegens de penningen geprocedeert van de goederen toebehoort hebbende Peter Adriaens van de Laar, bij hem in evictie vercogt, nog schuldigh te zijn ten behoeve van die daer op zullen zijn geprefereert'.

Getuigen: Jan van der Mee, Jacob Martens van Tillaer, Geraert Vermeulen, Gijsbert van der Linden, Goirt Boermans en Marten Oppers, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: 'dese penningen sijn uijt de consignatie geligt door seigneur Jan Steenvoorden volgens desselfs scabinale quitantie van dato den 19 augustus 1706, hier ten prothocol geinssereert'. Actum Vechel 19-08-1706, getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 420-421 Akte 261 Transport 25-05-1706

Hendrick Gerit Clickgieters, mede optredend voor zijn broer Jan Gerit Clockgieters, 'minderjarig', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Maria Hendrick Clockgieters, weduwe van Hendrick Willem Aerts 'een stuck teulants ende groese, groot te saemen twee loopense', gelegen aen de Leege Heij


 • e.z.: de gemeijnte

 • voorts: de koopster

De koopsom is 100 gulden, die de verkoopster verklaart schuldig te zijn.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Hendric en Jan Gerit Clockgieters hebben op 21-05-1708 verklaard de 100 gulden ontvangen te hebben van Maria weduwe van Henrick Boukens. Getuigen: C. van der Hagen, schepen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 421-423 Akte 262 Verpachting 25-05-1706

Aert Joosten, 'inwoonder tot Dinther int Loosbroeck', als man van Maria Gerit Jan Sijmons, heeft voor vier jaren verpacht aan Ariaen Adriaen Boermans 'een huijs, hoff en aangelegen lants, groes ende hoij', gelegen 'alhier tot Vechel ende onder St. Oeden Rode aen het Eert'. De pachter moet een cijns van 14 stuivers betalen aan de borgemeester tot Schijndel. Met de voorwaarden. Adriaen Boermans, 'den pagters vader, inwoonder alhier', en Willem Jacobs, 'den pagters vrouwen vader, woonende onder Nistelroij op Vorstenbos', zijn borgen.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 424-425 Akte 263 Verpachting 03-06-1706

Voor schepenen van Vechel verschenen de heer Johan Legaij. Hij heeft verpacht aan Lenaert Claesen van Lieshoudt, Huijbert Teunis Gijsberts, Ariaen Jan Teunis, Jan Lenaerts in de Laeren met Eijcken Jansen sijne moeder, Huijbert Peter Huijberts, Hendrick Jansen Brugmans, Ariaen Jan Martens en Aert Hendrick Aert Driesen, 'inwoonderen van Erp', 'eenen hoijbeemt genaempt IJesselstijns beemt, gelegen tot Erp op Keldonck' • e.z. en a.z.: 's lants hoeve

 • e.e.: de meer

 • a.e.: d' A stroom

De pachters moeten 'de France contrebutie' betalen. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 426 Akte 264 Transport 19-06-1706

Willem Hendrick Jan Martens, 'inwoonder alhier', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Evert Janssen van Rosmalen, 'inwoonder van Erp, eenen hoijbeemt, groot drie karren hoijgewas', gelegen alhier agter Ham, 'hoijende met de kooper'


 • e.z.: het goed van Gijsbert van der Linden cum suis

 • a.z.: Jan Joorden Donckers cum suis

 • e.e.: Maijken weduwe van Jan Tijssen

 • a.e.: Adriaen Boermans cum suo

Getuigen: Geraert Vermeulen en Gijsbert van der Linden, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 427-428 Akte 265 Transport 19-06-1706

Evert Janssen van Rosmalen, 'inwoonder van Erp', als man van Maria dochter van Fredrick Everts, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Janssen van der Linden 'eenen acker teulants met de geregtigheijt int venneken daer aen gelegen, groot anderhalf loopense', gelegen op de Boct, zoals 'hem verkoopere van sijne vrouwe ouders is aangecomen' • e.z.: de koper

 • a.z.: Aelletta weduwe van Jan Dirck Martens

 • e.e.: Teunis Hendrick Lamberts aent Havelt

 • a.e.: de erfgenamen van Wouter Willem Aelberts cum suis

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 428-429 Akte 266 Transport 24-06-1706

Anneken Hendrick Lamberts, weduwe van Aert Aerts Thomas, 'uijt kragte van testament met haren man opgeregt' op 24-04-1705, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Robbe Kivits en Willem Gerit Schoenmakers als voogden over Jenemaria, Gerardus en Ariaen Daandel Kivits, verwekt bij Maria Gerrit Schoenmakers, en dat ten behoeve van deze kinderen, 'een stuck teulant, groot dartig roeden', gelegen aen de Hoog Eijnde in de Brugge

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Dovnload 0.69 Mb.