Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina12/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Het goed is belast met: • een cijns van 18 stuivers en 12 penningen 'aen de kerck van Vechel'

 • een cijns van 1 duit aan de heer van Helmond, zijnde deel van een cijns van 4 duiten

Getuigen: Geraert Vermeulen en Gijsbert van der Linden, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 429-430 Akte 267 Transport 28-06-1706

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Gerit Jan Goossens. Hij heeft gecededeerd, gerenuncieerd en overgegeven zijn recht op het vruchtgebruik 'van alle sijne erffgoederen van gronden', en dat ten behoeve van Philip, Jan en Matthijs Gerits, en ten behoeve van Jan Aert Schuppen als man van Jenneken Gerits en Sijmon Andriesen als man van Heijlken Gerits, zijn kinderen verwekt bij zijn vrouw Meriken Philipsen. Ieder kind moet uit zijn deel jaarlijks 10 gulden betalen aan hun vader Gerrit Jan Goossens voornoemd, samen 50 gulden.

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 431-432 Akte 268 Transport 29-06-1706

Willem Hendrick Jan Martens heeft 'uijt kragte van erffdeijlinge voor schepenen van Vechel gepasseert' op 01-10-1703 gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Ansem Jan Everts een erfcijns van 30 gulden van een kapitaal van 600 gulden, 'tot lasten vant corpus ende de gemeijnte van Vechel', volgens de constitutiebrief voor schepenen van 's Hertogenbosche gepasseerd op 09-01-1624.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Gijsbert van der Linden, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 432-440 Akte 269 Register 05-07-1706

'Staet van de goederen die sedert primo januarij tot ultimo junij 1706 voor scheepenen van Vechel zijn getransporteert ende verbonden, ende waar van den 40ste penning met de tiende verhoogingh is betaalt als volgt'. • op 04-01-1706 transporteert Jan van Tillaar aan Jan van Dooren 'ontrent tien loopens lants, gelegen alhier op Ham', voor 1.495 gulden

 • op 14-01-1706 transporteert Hendrick Peter Hendrick Rutten aan Peter Gerrit Janse van den Elsen 'een hoij en heij camp. groot omtrent drie loopensen, gelegen aen de Heij', voor 110 gulden

 • op 15-01-1706 transporteert Corstiaen Gerrit Hendrick Lambers van Uden aan Jan Aerts van Haeselbergh 'twee loopens lants gelegen aan de Heij', voor 210 gulden, 16 stuivers en 4 penningen

 • op 13-02-1706 transporteert Anneken weduwe van Aert Tomassen aan de kinderen van Cornelis Ariens 'anderhalff loopens landt, gelegen aan de Hoog Eijnde', voor 168 gulden

 • op 13-02-1706 transporteert deselve aan Elisabeth weduwe van Aert Jan Aerts van Schijndel 'een kar hoijgewas gelegen aan de Oude Aa', voor 85 gulden

 • op 27-02-1706 transporteert Laurens Gerrit Jan Goossens aan Teunis Hendrick Lambers van de Ven 'drie vierde parten in twee loopens lant, gelegen aan de Heij', voor 100 gulden

 • op 26-02-1706 transporteert Willem Peter Cornelissen aan Laurens Gerrit Jan Goossens 'het vierde part in twee loopens lant gelegen aan de Heij', voor 30 gulden

 • op 12-03-1706 transporteert Jasper Leendert Smits cum sus aan Peter Peter Teunis Henriks 'vier loopens teullandt gelegen op de Boeckt', voor 294 gulden

 • op 06-04-1706 transporteert Jacob Boor 'in materie van evictie' aan Jan Joorden Donckers 'drie loopens lant gelegen int Dorhout', voor 396 gulden

 • op 06-04-1706 transporteert denselven dito aan Aert Jan Teunis van Eert 'seven loopensen teullant gelegen int Dorhout', voor 935 gulden

 • op 06-04-1706 transporteert denselven dito aan Jan Claessen Rademaker 'vijff loopens lant gelegen int Dorhout', voor 542 gulden

 • op 06-04-1706 transporteert denselven aan Lambert Hendrick Lamberts van de Ven 'een huijs, hoff en drie loopens lants gelegen bij de capel', voor 515 gulden, 7 stuivers en 8 penningen

 • op 09-04-1706 transporteert deselve aan Michiel Aert Teunis van Eert 'de helft in agt karren hoijgewas gelegen agter den olijmeulen', voor 328 gulden, 11 stuivers en 14 penningen

 • op 30-03-1706 transporteert Jan Peter Pennings van Erp aan Jan Gerrits van den Elsen 'drie kopsen hoijlant gelegen in den Kackert', voor 42 gulden

 • op 09-04-1706 transporteert Jacob Boor 'in materie van evictie' aan Gerrit van Schaick 'de helft in agt karren hoijgewas gelegen agter den Oliemeulen', voor 328 gulden, 11 stuivers en 14 penningen

 • op 09-04-1706 transporteert Jan Louis aan Aert Hendrick Lambert 'anderhalff loopens lants gelegen aan de Laege Heij', voor 110 gulden

 • op 03-05-1706 transporteert Jan Goort Peter Rutten aan Jan Teunis van Kilsdonck 'vijff karren hoijgewas gelegen aan de Watersteegh', voor 350 gulden

 • op 10-05-1706 hebben de regenten van Vechel 200 gulden beloofd aan 'de arme taeffel'

 • op 17-05-1705 transporteert Leunis Leunissen cum suis aan Aert Jan Peter Martens 'vier loopens teulant als groes gelegen aan den Biesen', voor 275 gulden

 • op 25-05-1706 transporteert hendrick Gerrit Clockgieters aan Maria Hendrick Clockgieters 'twee loopens lant gelegen aan de Laege Heij', voor 100 gulden

 • op 19-06-1706 transporteert Willem Hendrick Jan Martens aan Evert Jansen van Roosmaelen van Erp 'drie karren hoijgewas gelegen agte Ham, voor 200 gulden

 • op 19-06-1706 transporteert Evert Janse van Roosmaelen aan Gijsbert Janse van der Linden 'anderhalff loopens lants gelegen op de Boeckt', voor 109 gulden

 • op 24-06-1706 transporteert Anneken weduwe van Aert Tomassen aan de kinderen van Daandel Kievits, 'dartigh roeden lants gelegen aan de Hoog Eijnde', voor 73 gulden en 15 stuivers

 • op 29-06-1706 cedeert Willen Hendrick Jan Martens aan Ansem Jan Evers een cijns van 30 gulden van een kapitaal van 600 gulden

De opbrengst van de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten van het schrijven bedraagt 159 gulden, 10 stuivers en 8 penningen.

Veghel R72 fol. 441 Akte 270 Transport 10-07-1706

Voor schepenen van Vechel verschenen Jan Daandel Teunis en Dirck Aert Jan Roeffen, mede optredend voor zijn kinderen, en Emken meerderjarige dochter van Jan Roeffen, verklaren 'voor een gifte te geven ende te vereeren' aan Jan Gerrit Jan Goossens 'een uijtgesteecken cluijtven gelegen opt Ven dat aen gevult is', 'om bij gemelte Jan Gerit Jan Goossens 't selven te mogen betimmeren voor sijn eijgen erf ende regt'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Gijsbert van der Linden, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 441-442 Akte 271 Transport 15-07-1706

Willem Hendrick Jan Martens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan en Deliana Geerlincks 'eenen camp teulant ende groese, groot vier loopense', gelegen aen den Doorenhoeck bij den Berg'


 • e.z.: het goed van Jan Peter Huijberts

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Jan Joorden Donckers

Het goed is belast met een cijns van 1 stuiver aan de domeinen van Brabant.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 443-444 Akte 272 Transport 15-07-1706

Abraham van Lent, 'deurwaerder van de gemene 's lants middelen uijt kragte van auctorisatie van Frans Huijsberts, collecteur der verpondinge over den dorpe van Nistelroij van den jaere 1704 ende 1705, als mede uijt kragte van resolutie van Haer Edel Mogenden de Heeren Rade van State de dato den 25en januarij 1704 waer toe den desen wort gerefereert', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Ruth Cluijtmans 'eenen seeckeren hoijbeemt ofte beunder gelegen alhier onder Vechel'


 • e.z.: het goed van Peter Daandels cum suis

 • a.z.: Ariaen Aert Goorts

 • e.e.: 'opden Beeckgraff'

 • a.e.: de kinderen van Willem Hendricx

'Toebehoort hebbende Thonis Goorts, of soo veel als den selve daer inne was competerende ende bij hem van Lent in qualitijt voorschreven bij executie verkogt'. Het goed is belast met een cijns van 2 stuivers en 8 penningen aan de heer van Helmond.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 445-446 Akte 273 Verklaring 19-08-1706

Voor schepenen van Vechel verscheen seigneur Jan Steenvoorden, 'inwoonder van Schevelingen in Hollandt, als geprefereerde op de kooppenningen geprocedeert van de goederen van Peter Ariens van de Laar, ende heeft in voldoeninge van den vonnisse van ons schepenen voorschreven van dato den 22 april 1706 den gerequireerden eede van suijveringe aan handen van den heere officier gepresteert en afgeleijt, ende daar bij verklaert dat de obligatie van twee duijsent gulden capitael te sijnen behoeven ende tot laste van Peter Ariens van de Laar voorschreven geconstitueert, wesende van dato den 12 meij 1702 ende gepasseert voor heeren schepenen van Shertogenbosche, is spruijtende uijt een deugdelijcke ende regtveerdige oorsaacke van schult, sonder dat die selve versiert off gefabriceert is om andere crediteuren daer mede te verkorten, dat oock daar tegens hij Jan Steenvoorden comparant voorschreven direct nog indirect met Peter Ariens van de Laar ofte imant van sijn off sijn vrouwen wegen daer tegens alnog te verreeckenen heeft, off daer op ietwes moet off staat gekort te werden als alleen een somme van een hondert gulden die hij comparant verklaert van Dirixken huijsvrou Peter Ariens van de Laer op reeckening van den verschenen interest ontfangen te hebben, soo waaragtig most hem Godt almagtig helpen'.

Getuigen: C. van der Hagen, Jacob Martens van Tilaer en Jan van der Mee, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 446-447 Akte 274 Verklaring 19-08-1706

Voor schepenen van Vechel verscheen seigneur Jan Steenvoorden, 'inwoonder van Schevelingen in Hollandt'. Hij verklaart ontvangen te hebben van de heer Jacob Boor, 'als evicteur der goederen toebehoort hebbende Peter Ariens van de Laar, gelegen alhier tot Vechel', 973 gulden, 8 stuivers en 4 penningen, volgens het vonnis van 22-04-1706 en rekening van 25-05-1706, 'ende dat wegens een obligatie van' 2.000 gulden die Peter Ariens van de Laar voor schepenen van 's Hertogenbosch op 12-05-1702 gepasseerd.

Getuigen: C. van der Hagen, Jan van der Mee en Jacob Martens van Tilaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 448-449 Akte 275 Verklaring 19-08-1706

Voor schepenen van Vechel verscheen Jan Peter Huijberts, 'inwoonder deser plaatse', stelt zich borg voor 973 gulden, 8 stuivers en 4 penningen die seigneur Jan Steenvoorden, 'inwoonder van Schevelingen in Hollandt, op huijden dato deses heeft geligt ende ontfangen van den heer Jacob Boor als evicteur van de goederen van Peter Ariens van de Laar, gelegen alhier tot Vechel, volgens de rekening van 22-04-1706 en 25-05-1706, 'en dat wegens gemelte seigneur Jan Steenvoorden tot laste van die goederen voorschreven was hebbende'.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Gijsbert van der Linden en Geriet Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Anthonij Jacobsz van Geelkercken verklaart 'te ontlossen ende in plaetse te stellen' Jan Jan Peter Huijberts 'van alsulcke borchtocht als denselven in dese acte heeft aengegeven, ,'geloovende den selven Jan Peter Huijberts daer van te ontlossen, cost ende schadeloos daer van te indemneren ende accenteren onder verbandt van sijnde persoon ende goederen, present ende toekomende, houdende dit contract of acte voor soo veel dese borchtocht gecasseert van wegens gemelten Jan Peter Huijbers', gepasseerd op 27-09-1714. Getuigen: Ariaen Aert Goortse en Corstiaen van de Ven, schepenen, mijn present M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 450-451 Akte 276 Transport 25-08-1706

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Juffrou Petronella van Roermonde, 'inwoonderse binnen de stadt Shertgenbosche als erfgenaam van Juffrou Hillegonda van Roermonde, 'hare suster', die erfgenaam was van Juffrou Catharina de Bruijn. Zij heeft 'uijt kragte van dien', gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Jan Willem Pennincx, 'inwoonder ende molder van Gemert', een erfcijns van 22 gulden, aflosbaar met 400 gulden, te betalen uit een 'huijs, erffenis, scheur en erffen, soo teulant als weijlant, ontrent dartig lopense, en 't hoijlant draegende jaerlijcks ontrent elff voeder hoijs, gelegen ter plaatse genoemd de Hamsche thiende in de plaats genoemd Heembergh, geconstitueerd door Jan Geraert Lenaerts Pennincx, 'eertijts molder op de Coeveringhse molen, sijne vrou Gertruijt Arents Philipsen aen ende ten behoeve van Jasper Cornelis de Bruijn' gepasseerd voor schepenen van 's Hertogenbosche op 06-02-1627, 'sijnde tegenwoordig gelders van de selve rente de kinderen ende erffgenaemen van Willem Jan Pennincx, in sijne leven molder op de wint, water en olijmolens tot Erp, de selve kinderen als erffgenaemen ende seigneur Thomas Poorters en Jan Willem Pennincx, kooper inne dese, als transport ten deelen daer in hebbende'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 452 Akte 277 Verklaring 25-08-1706

Jan Gerrit Jan Goossens heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben en schuldig te zijn aan Harmen Bijmans, voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris
Bijschrift: monseigenur Harman Bijmans verklaart op 19-01-1712 de 100 gulden ontvangen te hebben van Jan Gerrit Jan Goossens. Getuigen: Corstiaen van de Ven, schepen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 453-454 Akte 278 Transport 18-09-1706

Heijlken Gerrit Dircks van den Elsen, weduwe van Adriaen Jan Martens, 'inwoonderse van Erp', geassisteerd door haar voogd Reijnder Jan Willems, heeft uit krachte van testament met haar man gemaakt voor schepenen van Erp op 28-08-1706, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Jan Ariens, 'inwoonder alhier, eenen hoijbeemt, groot drie karren hoijgewas', gelegen aen den Schopacker, hooiende met Jan Rombouts van Zutphen, rijdende tegen de erfgenamen van Seven Gerrits cum suo


 • e.z.: de koper cum suis

 • a.z.: den Schopacker

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 455-456 Akte 279 Transport 18-09-1706

Heijlken Gerrit Dircks van den Elsen, weduwe van Adriaen Jan Martens, 'inwoonderse van Erp', geassisteerd door haar voogd Gerrit van Orten, heeft uit krachte van het testament gemaakt met haar man voor schepenen op 28-08-1706, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Reijnder Jan Willems 'een stuck teulants, groot twee en half loopense', gelegen op Crijtenborg


Het goed is belast met: • een erfpacht van 6 vaten rogge aan de heer van Deurne als rentmeester

 • een cijns van 1 stuiver en 4 penningen aan de heer van Helmond

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 456-457 Akte 280 Transport 14-10-1706

Deze akte is doorgestreept.

Sijmon Jan Luijcassen, 'inwoonder alhier', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Joorden Donckers een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit 'eenen acker teulants genaempt den Voortacker, groot twee loopense en twaelf roeden', gelegen tot Erp op Erlicum aen den Deijck


 • e.z. en e.e.: de Lanckveltse Hoeve, toebehorende de heer N. van Boxtel cum suis

 • a.z. en e.e.: Jacob Joorden Donckers cum suis

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Getuigen: Marten van Doorn getrouwd met Anneken Jan Joorden Doncquers heeft op 11-02-1749 verklaard dat Jan Sijmon Jan Luijcas den Jongen deze erfrente van 5 gulden aan hem heeft afgelost met 100 gulden. Getuigen: Marten van Doorn, Gerit van der Landen en Fransis van Eert, schepenen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 458 Akte 281 Verklaring 10-11-1706

Elisabet weduwe van Hendrick Cornelissen van Deursen heeft verklaard 250 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Aert Ariaen Olislagers, voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 459-460 Akte 282 Transport 12-11-1706

Deze akte is doorgestreept.

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Jan Cornelisen van de Laerschodt als man van Maria dochter van Aert Jan Marten Donckers heeft uit krachte van de deling van de goederen van de ouders van zijn vrouw hem aangekomen gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Maria en Willemken dochters van Peter Willems van Heuvelbergh een obligatie van 100 gulden, te betalen door de kinderen en erfgenamen van Marijcken Hendrick Willems van Hemel, weduwe van Elias Peters van de Laarschot, volgens de scepen obligatiebrief van 02-01-1679.

Getuigen: Jan vander Mee en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Peerke weduwe van Andries Heuvelberg heeft op 07-01-1741 verklaard de 100 gulden ontvangen te hebben van Peternel Peter Willems, en van Jan Wouters getrouwd met Barbara, ook dochter van Peter Claus. Getuigen: Teunis Corstiaen van de Ven en Geraert van der Landen, schepenen, en P. de Jong, 'gesworene clerq'

Veghel R72 fol. 460-460 Akte 283 Verklaring 12-11-1706Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Jan Cornelissen van de Laarschodt als man van Maria dochter van Aert Jan Marten Donckers. Hij verklaart voldaan te zijn te hebben van Lenaert Peter Jan Jacobs als voogd ove zijn vrouw, en bedankt hem voor zijn goede administratie.

Getuigen: Jan vander Mee en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Dovnload 0.69 Mb.