Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina2/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 • de rente van een kapitaal van 400 gulden aan de heer Valckenaris en aan de heer Willem Carmans ten Bos

 • de rente van een kapitaal van 150 gulden aan Willem Hendricx van Vechel cum suis

 • jaarlijks 17 stuivers en 8 penningen 'aen St. jams kerck ten Bos

 • jaarlijks 7 stuivers paijment aan de heer Frrans van Heurn als rentmeester

 • jaarlijks 4 stuivers aan de heer van Liessel als rentmeester

 • een cijns van 1 stuiver aan de domeinen van Brabant

Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Aert van der Mee en Henrick Claassen van Kilsdoncq als voogden over de kinderen van Willem Hendrickx, en Ariaen Henrick Peters van Nuenen als man van Catharina Willem Hendricx cum suis, hebben op 08-05-1711 verklaard het bedrag van 150 gulden ontvangen te hebben van Gerrit Henrick Lamberts. Getuigen: Joost van der Poll en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 44-45 Akte 028 Verklaring 10-02-1701

Anthonij Aert Jan Leesten verklaart 60 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan de heer Jacob Boor voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 45-47 Akte 029 Machtiging 10-03-1701

Cornelis van der Hagen en Geraert Vermeulen, scshepenen van Vechel, verklaren dat voor hen is verschenen meester Antoni Sprininx, 'chirurgijn binnen desen dorpe van Vechel'. Hij machtigt zijn tegenwoordige vrouw Elisabeth dochter van Hendrick Thomassen om namens hem naar Den Haag te gaan 'bij de heer Ruijsch, advocaet, ende meester N. van Ouwijck, procureur, tot behoorlijcke effeninge ende liquidatie van alsulcken verschot ende salaris als de heer advocaet ende procureur hebben gedaen ende verdient in alsulcken proces als den constituant als pagter van het gemael ende montante over den dorpe van Vechel, Erp et cetera tegens Hendrick Jan Aerts, Aert Jan Dielis, Thonis Lamberts ende Gerrit van Empel als man ende vooght van Anneken Pennincx, te voorens getrouwt geeweest met Jan Hendricx, alle gecondemneerdens in de costen van rechte voor den Edel Mogende Rade van State, heeft moeten sustineren, ende alsoo die coste van rechte tot laste van die gecondemneerdens sijn getauxeert, dat de geconstitueerde het selve tauxaet van costen sal mogen cederen ende transporteren, ofte procuratie te passeren aen ende ten behoeve van die voornoemde heeren advocaet Ruijs ende den procureur Ouwijck, omme door de selve cessie ende opdragte volgens het voorschreven tauxaet daer uijt te vinden ende te verhaelen hen verschot ende verdienden salaris'. Met verdere voorwaarden.

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 47-48 Akte 030 Transport 19-03-1701

Anthonij Aert Jan Ariens van Helvoort heeft een rente van 7 gulden en 10 stuivers van kapitaal van 150 gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Peter Hendrick Lamberts, 'sijnen swager'. De rente wordt betaald door Peter Jan Hendricx Verputten uit een 'huijs, hoffstadt, hoff en landerijen dien aanleggende', gelegen aan Franckefort, groot ontrent 4 loopensaden


 • e.z., e.e. en a.e.: Aelletta weduwe van Jan Dirck Martens en de gemeijnte

 • a.z.: Gijsbert Hendrick Cornelisen

'De welcke in besittinge is hebbende Aert Jan Lamberts Verhagen, getrouwt met Anneken dogtere Wouter Leaerts, conform den rente brieff de welcke is meldende van drie hondert gulden capitael waer in Jan Aert Claessen de wederhelfte is competerende ende mede jaerlijcks daer van is heffende seven gulden tien stuijvers'.

Getuigen: Marten Oppers en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 49-50 Akte 031 Transport 05-05-1701

Erken dogtere Dirck Jan Jacobs, weduwe van Nicklaes Michgiel Haubraken, heeft', uit krachte van het testament van 20-06-1692, gepasseerd voor notaris Huijbert van Bree en getuigen, 'haer van haren man zalliger meester gemaeckt', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen van den Dungen 'eenen acker teulants, groot drie loopensen', gelegen aen het Eert


 • e.z.: het goed van de kinderen van Huijbert van bree

 • a.z.: Dirck Peters van Hees

 • e.e.: Willem Sijmons

 • a.e.: de gemeijne straat

'Ende verklaert de verkooperse voor dit lant ontfangen te hebben van den kooper een melck koij ende een veerdendeel geroockt speck, waerdig sijnde te samen veertig gulden'.

Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en Marten Oppers, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 50 Akte 032 Verklaring 09-04-1701

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Jan Visscher, 'deurwaarder, ende heeft van wegen de hoogen overigheijt, ende uijt kragte van executoriaal van den Rade van State van dato den 28en september 1700, geobtineert bij ofte van wegen seigeneur Peter Leijten als pagter van den drancken over Vechel van den jare 1697, in arrest genomen alle de goederen van Goijaert Verkuijlen omme ende tot voldoeninge van sijn verschulden ende resterende impost van sijnne inne geslagen drancken van den voornoemde jaeren daer aen te verhalen met de costen van executie daeromme gedaen ende nog te doen'.

Getuigen: C. van der Hagen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 51-52 Akte 033 Transport 19-04-1701

Jan Willems, 'inwoonder van Niselroij', als man van Teunisken Evert Rutten, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Philip Jan Teunis 'een stuck teulants en groese, groot int geheel anderhalf loopense', gelegen aant Bueckelaar, 'daer van de helft, waer tegens den kooper de wederhelft is competerende' • e.z.: het goed van Peter Hendricx

 • a.z. en e.e.: de koper

 • a.e.: de gemeijnte

Het goed is belast met: • een cijns van 2 gulden en 10 stuivers, zijnde de helft van een cijns van 5 stuivers, aan mondeigneur van Wesick

 • een cijns van 4 stuivers en 6 penningen, zijnde de helft van een cijns van 8 stuivers en 12 penningen, 'aen de armme taeffe van Vechel'

 • een cijns van 1 stuiver en 14 penningen, zijnde de helft van een cijns van 3 stuivers en 12 penningen, aan de domeinen van Brabant

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 52-54 Akte 034 Verpachting 30-04-1701

Jan Janssen Mollen en Jan Aerts van Kleef, als voogden over de twee minderjarige kinderen van Adriaen Jansen Mollen, verwekt bij Judith Hendrick Aert Jacobs, verpachten met toestemming van schepenen voor acht jaren aan Jan Peter Lonnis het 2/3 deel in een 'huijs, schuer, hoff ende aangelegen lant, hoij ende groes', gelegen in den Nagtegaal, zoals Jan Peter Lonnis 'in sijn gebruijck is hebbende'. Het goed is belast met: • 'de uitgaende garst ende nog pagten aen de heer Frans van Heurn als rentmeester'

 • een cijns van 6 stuivers aan de heer van Helmond

'Een eussel velt gecomen van Lambert Sijmons ende bij Jan Jansen Mollen gebruijckt wort, dat bij hem int gebruijck te houden' nog twee jaren, mits hij de pachtsom aan Jan Peter Lonnis betaalt.


Oook verpachten zij aan gemelde Jan Peter Lonnis 'het hoij genaempt den Geer, gebruijckt wordende bij Lenaert Jan Wouters, die dat int gebruijck moet houden den tijt van sijne jaeren volgens de huurcedulle daer van sijnde, mits dat Jan Peter Lonnis' de pachtsom krijt.
Jan Peter Lonnis zal in plaats van het betalen van deachtsom 'onderhouden Jan, onmondigen soone Adriaen Mollen, voor den tijt van ses jaeren in eeten, drincken, wollen en linnen, ende Ariaen minderjarige soone Adriaen Jansen Mollen den tijt van de acht jaeren'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 55 Akte 035 Verklaring 04-05-1701

Paulus Aerts van Heeswijck en zijn zoon Aert Paulussen van Heeswijck hebben verklaard een bedrag van 20 pattacons schuldig te zijn aan Aert Haessenvoets, 'inwoonder van de stadt Hasselt onder den Landen van Luijck' voor geleend geld.

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 56 Akte 036 Verklaring 16-05-1701

Deze akte is doorgestreept.

Jan Jacob Denisen verklaart 100 gulden ontvangen te hebben en schuldig te zijn aan Rover Jan Rovers van den Groenendaal voor geleend geld.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: deze obligatie is op 22-05-1704 afgelost. Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en G. Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 57-58 Akte 037 Verklaring 17-05-1701

Voor schepenen en secretaris van Vechel verscheen de heer Piaat de Sontaine, 'inwoonder van Rijssel', als man van mevrouwe Hendrina de Bolgaro, en de heer Andries Francois de Forge, 'woonende bij St. Omeer in Artois', als man van Mevrouw Jacquelina de Bolgaro. Zij verklaren ontvangen te hebben van Jacob Martens namens de heer Christoffel Jacob Dirix, 'hoofschout der stadt Roermonde', een lijfrente van 25 gulden, 'als aen ijder van de mevrouwen voornoemt gemaekt ende gelegateert is bij d' heer Engelbert Dirix zalliger, in sijne leven capiteijn ten dienste deser landen, als blijckt bij desselfs testament van dato den 24 october 1691'.

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, mij present J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 58-59 Akte 038 Belening 26-05-1701

Deze akte is doorgestreept.

Jan Daandels van Bergeijk heeft Peter Ariens van de Laar voor 200 gulden voor 3 jaren beleend met 'eens tuck teullants, groot omtrent vijff lopensen, genaamt den Bommelroij, gelegen onder St. Oedenrooden'


 • e.z.: het goed van Hendrik Jan Aerts cum suis

 • a.z.: Teunis Jansen van Eert

 • e.e.: Dirk Lamberts

 • a.e.: Gerrit Jaspers

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Diriske weduwe van Peter van de Laer verklaart op 08-03-1706 de 200 gulden ontvangen te hebben van Jan Daniels van Bergeijck. Actum 16-01-1708, M. Niekens

Veghel R72 fol. 59-60 Akte 039 Verklaring 01-06-1701

Deze akte is doorgestreept.

Peter Hendrik Willem Aerts verklaart 500 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Harmen Bijmans voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Jan Jansen van den Horck, schepenen, en J. Boor, secretaris
Bijschrift: Harmen Bijmans verklaart op 01-06-1711 de 500 gulden ontvangen te hebben van Peter Henrick Willem Aerts. Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens

Veghel R72 fol. 61-64 Akte 040 Transport 03-06-1701

'Copije. Wij Johan Martien Bosman ende Wighart Beijn der regten licentiaet en scheepenen der stadt en hoofgerigt Roermonde int Over Quartier van Gelderlandt', verklaren dat voor ons verschenen is Joncker Christoffel Jacob Dirix, 'scholtus der voorschreven stadt ende hoofsgerigt'. Hij machtigt Jacob Martens van Tillaar om namens hem 'aen te coopen een derde part in de Hamse ende een derde part in de Ackkerse tienden tot Vechel', 'ende vercogt wordende door des heere constituants nigten, de Juffrouwen Hendrina en Jacquilina de Bolgaro, met auctorisatie op den gemelte geconstitueerde, om daar tegens te vercoopen eenen halve bouwhoff, ook aldaar onder Vechel gelegen, en de Wielse Hoeve genoemt'. 'Wie ook van seeker huijs, gelegen binnen de stadt 's hertogenbossche in de Postelstraat, herkomende van wijlen Jonker Engelbert Dirix, en verkogt aan seigneur N. van Kessel, de pecune respective uijt te geven ende te ontfangen'.
Jacob Martens van Tillaar als lasthebber van de heer Christoffel Jacob Dirix, 'scholtus der stadt en hooftgerigt Roermonde', en aldaar gepasseerd voor schepenen op 26-04-1701, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Petrer Hendrik Willem Aerts 'de geregte helft in de geheele hoeve genaamt de Wiels Hoeft, met sijne huijsinger, schuuringe, landerijen en beemden en weijden, en verdere appendentie en dependentie van diem, soo ende gelijk deselve tegenwoordig bij hem coopere wort bewoont, en als die en ijder peerseel van deselve en sijne reenegennoten is gelegen, met alle den houteas mitsgaders de eijke boomen op de gemeijngte staande'. Het goed is belast met:


 • een cijns van 13 stuivers aan de domeinen

 • een cijns van 2 stuivers en 8 penningen aan de heer van Helmond

 • drie cijnzen, een van 6 stuivers, een van 8 stuivers en nog een van 6 stuivers aan de heer van Hurn

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Jan Jansen van den Horck, schepenen, mij present, J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 65 Akte 041 Machtiging 05-07-1701

Daandel en Maria Hendrick Daandels hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wouterken weduwe van Jan Thijs Jan Thijssen van den Hurck en haar kinderen 'een stuck in een heijvelt, groot een loopense', gelegen aen de Heij • e.z.: Thomas Hendrick Thpmissen cum suis

 • a.z.: Aert Hendricx van Nistelroij

 • e.e.: Juffrouw Vloots

 • a.e.: Aert Jan Teunis

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, mij present J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 66-67 Akte 042 Transport 05-07-1701

Anneken Dirck Goossens, weduwe van wijlen Adriaen Verputten, en haar zoon Hendrick Verputten, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan haar zus Jenneken Dirck Goossens, vrouw van Sijmon Willems van Rixtel, 'een stuck teulants, groot twee loopense', gelegen op den acker aent Bueckelaar • e.z.: het goed van Teunis Hendrick Lamberts

 • a.z.: de kinderen van Hendrick Hendcrick Dirck Jacobs

 • e.e.: Dirck Aert Jan Roeffen

 • a.e.: den Heijligen Geest ten Bosch

Dit goed is belast met een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond.


Ook 'een huijsplaets met den hoff, groot ontrent seventien roeden', gelegen in de Straat

 • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: Jacob Jansen van Geelkerkcen

 • e.e.: Gijsbert Jan Teunissen van der Linden

 • a.e.: de gemeijnne straat

Ook 'drie karren hoijgewas, gelegen in d' A broeck, hoijende met Aert Arien Olislagers cum suis, reijende tegens Reijnder Jan Willems cum suis.


Ook 'twee karren hoijgewas gelegen in de Heijse Beunders, genaempt Vrouwkens velt, hoijende met Hendrick Peter Hendrick Rutten.
Ook 'een karken hoijgewas gelegen in de Lange Beunders, hoijende met Hendrick Peter Hendrick Rutten en reijende tegen Jan van Helvort.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 68 Akte 043 Transport 25-07-1701

Voor schepenen en secretaris van Vechel verscheen Sijmon Willems van Rixtel als man van Jenneken Dirck Goossens. Hij geeft over aan Harmen Bijmans een obligatie van 250 gulden, op 20-12-1688 opgenomen door 'schepenen, borgemeesteren, twaelffmannen et cetera, tot laste vant corpus ende de gemeijnte van Vechel'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 69-70 Akte 044 Transport 25-07-1701

Voor schepenen van Vechel verscheen Cornelis van der Hagen, 'president alhier', die ten behoeve van zijn enige zoon Caspar afstand heeft gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'leen van den hertogh van Brababnt, dat hem pleno jure de voluntionis naer sijne doot soude toecomen', zoals blijkt uit de verhefbrief van het leenhof van 12-11-1682, 'hem renuntiant van sijne ouders aangecomen', zoals blijkt uit de deling gedaan voor schepenen alhier op 01-04-1688, bestaande uit een 'huijsinge, brouwhuijs, hoff ende aangelegen lant, groot ontrent acht loopense, ten minste waerdigh ses en dartigh hondert guldens, gelegen tot Vechel aan den Brugh langst de gemeijne straat'.

Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 70-76 Akte 045 Register 10-07-1701

'Staat van de goederen die van primo januarij tot ultimo junij 1701 voor scheepenen van Vechel sijn getransporteert ende verbonden, ende waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'. • op 06-01-1701 belooft Jenneke Claas Roelofs van Kilsdonck, weduwe van Aelbert Broekmans, 100 gulden te betalen aan Peter Lambers van Boxmeer

 • op 19-01-1701 transporteren Peter en Claes Teunis Peter Meuwissen cum suis aan hun broer Adriaen Teunis Peter Meuwissen hun 1/6 deel in 'een huijs, hoff en aengelegen landerijen, groot omtrent seven loopensen en vier karren hoijgewas, gelegen opt Sontvelt', voor 296 gulden en 18 stuivers

 • op 22-01-1701 transporteert Willem Jan Teunis Gijsberts van der Linden cum suis aan Gijsbert Jan Teunis de Smith 'eenen acker teulants, groot omtrent anderhalff loopensen, genaamt Jan Lambers Streep'. Ook 'een heijvelt in de Heijse Buunders', voor 270 gulden

 • op 02-02-1701 belooft Ariaen Teunis Peter Meuwissen 50 gulden te betalen aan Maria Teunis Marcelissen

 • op 08-02-1701 transporteren Jan Claassen Raedemaekers cum suis, 'borgemeesteren van de jaere 1700', aan Jan Corste Verstegen 'een plack heijlants van de gemeijnte van Vechel, groot omtrent ses loopensen, gelegen aan de Kempkens', voor 22 gulden en 10 stuivers

 • op 10-02-1701 transporteert Aert Lambert Schoenmaekers aan Gerrit Hendrik Lambers van de Ven 'een huijs, hoff en aengelegen landt, in geheel omtrent negen loopensen, aan den Doorenhoeck, in den Colck en in den Cloot gelegen', voor 686 gulden, 17 stuivers en 8 penningen

 • op 25-02-1701 belooft Antonie Aert Jan Leesten 60 gulden aan Jacob Boor

 • op 19-03-1701 transporteert Antonie Aert Jan Ariens van Helvoort aan Jan Peter Hendrik Lambers, 'sijnen swager', 'een capitaele rente van hondert en vijftigh gulden, voor 110 gulden

 • op 05-04-1701 transporteert Eerken Dirck Jan Jacobs, weduwe van Niclaas Nichiel Houbraken aan Jan Jansen van den Dungen 'een acker teulants, groot drie loopensen, aan het Eert gelegen', voor 124 gulden en 2 stuivers

 • op 19-04-1701 transporteert Jan Willems, 'inwoonder van Nistelroij', aan Jan Philip Jan Teunis 'een stuck teulants en groese, groot int geheel anderhalff loopensen aant Buuckelaar gelegen', voor 72 gulden en 10 stuivers

 • op 04-05-1701 hebben Paulus Aerts van Heeswijck en Aert Paulussen van Heeswijk, 'sijnen soon' 50 gulden beloofd aan Aert Haesevoet

 • op 16-05-1701 heeft Jan Jacob Denissen 100 gulden beloofd aan Rover Jan Rovers van den Groenendaal

 • op 26-05-1701 heeft Jan Daandels van Bergeijk in belening uitgegeven aan Peter Arens van de Laar 'een stuk teullants, groot omtrent vijff loopensen, genaamt den Bommelroij, gelegen onder St. Oedenrooden', voor 200 gulden

 • op 01-06-1701 belooft Peter Hendrik Willem Aerts 500 gulden aan Harmen Bijmans

 • op 03-06-1701 transporteert Jacob Martens van Tillaar als lasthebber van de heer Christoffel Jacob Dirix, 'scholtus der stadt en hooftgerigte Roermonde', aan Peter Hendrik Willen Aerts 'de geregte helfte in de geheele hoeve genaamt de Wielse Hoeve, met sijne huijsinge, schuuringen, landerijen, beemden en weijden', voor 1.722 gulden, 3 stuivers en 12 penningen

Het bedrag voor de 40ste penning met de tiende verhoging, min de schrifkisten is 117 gulden, 1 stuiver en 2 penningen.


Veghel R72 fol. 76-77 Akte 046 Transport 25-08-1701

Anthonij Aert Jansen van Helvoort heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Peter Hendrick Lamberts, 'sijnen swager, eenen halven hoijbeemt, hoijende met Corstiaen Jan Teunis Jacobs ende Maeijken weduwe Jan Thijssen, groot twee karren hoijgewas', geegen achter Ham. De verkoper heeft het goed toebedeeld gekregen van zijn ouders.

Getuigen: Hendrick van Kielsdonck en Jan Jansen van den Horck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 77-78 Akte 047 Transport 25-08-1701

Dirck Aert Jan Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick Dirck Aerts, 'sijnen soon, een stuck teulants, groot een loopensen', gelegen in de Russeltse tiende • e.z.: de koper

 • a.z.: de erfgenamen van Mighiel Gijsberts

 • e.e.: den Kercken acker

 • a.e.: de gemeijne straet

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jan Jansen van den Horck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 78-79 Akte 048 Transport 01-09-1701

Voor officier,s chepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen de heer Nieclaes Leijten, 'gereformeerde luijtenant ten dienste deser Vereenigde Nederlanden, als erffgenaem van Gertruijt Leijten zalliger, sijnen suster'. Hij verklaart een obligatie van 200 gulden van 06-02-1662 ontvangen te hebben van de kinderen en erfgenamen van Adriaen Willem Meussen, 'waer van den brieff onvinbaar is'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 79-80 Akte 049 Transport 10-09-1701

Jan Rombout Jacobs, Jan Peter Goorts van Erp, Lambert Thijssen en Lambert Teunis Hendrick Lamberts, 'borgemeesters van Vechel van den jaere 1701, uijt kragte van octroij onsen dorpen verleent', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen van den Dungen 'een placxken nieuwe gemeijnte, gelegen omtrent het voorhooft van de landerijen des kooper, ontrent twintig roeden'


 • e.z.: het goed van Huijbert van Bree

 • voorts: de gemeijnte

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 80-81 Akte 050 Transport 10-09-1701

'De voorschreven borgemeesteren' hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerrit van Schaijck 'eenen cuijl, groot thien roeden, ofte soo groot ende kleijn als aen de capel in de gemeijnte gelegen is' • e.z.: de poterije van Dirck Jan Ariens

 • a.z.: de gemeijnte

 • e.e. en a.e.: de gemeijnte

'Ende hem mede is toegestaen om aerde van de gemeijnte te haelen om daer mede op te hoogen, soo hem aangewesen sal worden'.

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 82 Akte 051 Quitantie 15-09-1701

C. van Vrijbergen, ontvanger van de 40e en 80e penning en van de collaterale successie over de stad en Meijerij van 's Hertgenbosch verklaart ontvangen te hebben van J. Boor, 'secretaris tot Vechel' 117 gulden, 1 stuiver en 2 penningen voor de 40e penning met de tiende verhoging over de periode van 1 januari tot 30 juni 1701. Actum 's Hertogenbosch.

Veghel R72 fol. 82-83 Akte 052 Verklaring 19-09-1701

Deze akte is doorgestreept.

Jan Lambert Gerrit Stevens heeft verklaard 50 gulden schuldig te zijn aan Harmen Bijmans voor geleend geld.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen
Bijschrift: monseigneur Harmen Bijmans verklaart op 21-02-1710 de 50 gulden ontvangen te hebben van Jan Lamert Gerrit Stevens. Getuigen: Corstiaen van de Ven en Hoogaert Amelis van Dieperbeeck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.69 Mb.