Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina3/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Veghel R72 fol. 83-84 Akte 053 Evictie 01-10-1701

Voor schepenen van Vechel verscheen Samuel de Keesel, 'deurwaarder van haer Edele Mogende Heeren Raede van Staeten der Vereenigde Nederlanden, ende heeft uijt ktagte van seecker executoriael van dato den 16 april 1701 verleent op seecker twee actens van taxatie van dato den 11 ende 13 december 1700 bij den voorschreven Raade gegeven ten behoeve van monseigneur Jacob Ruijsch, advocaat, en Johan van Ouwijck, procureur, beijde woonende in Sgravenhage, impetranten van executie qqa., ter eenre, ende tot laste van Gerrit van Empel als in huwelijck hebbende AnnekeWillem Pennincks, weduwe Jan Hendrick Jan Aerts, ter andere zijde, naar voorgaende gedaene sommatie, renovatie ende executie, met kennisse van den heere officier, in arrest genomen ende in de Hooge Overigheijts handen gestelt, de geregte helfte van huijs, hoff, schuer ende aengelegen lant met sijne appendentie ende dependentie van dien, int geheel groot omtrent twee loopense, gelegen tot Vechel aen de Hoogeijnde'


 • e.z.: het goed van Peter Ariens van de Laer

 • a.z.: Adriaen Kroef cum suo

 • e.e.: Aert Arien Olislagers

 • a.e.: de gemeijnne straet

Ook 'de helft van eenen acker lants genaemt de Cloot, groot int geheel ses loopense' • e.z.: het goed van de gravinne van Berloo

 • a.z.: de gemeijnne steegt

 • e.e.: Roelof Claessen van Kilsdonck

 • a.e.: de weduwe van Aert Jacobs cum suis

Ook 'eenen acker teulants, groot ontrent drie loopense, op den Diegraeff' • e.z.: het goed van Dirck Jan Ariens

 • a.z.: Corstiaen Jan Teunisen

 • e.e.: Hendrick Dirck Aerts cum suo

 • a.e.: de gemeijnne straat

Ook 'hoij ende weij genaemt Kercken beemtien, groot vier karren hoijgewas' • e.z. en e.e.: Cruijsbroeren lant

 • a.z.: Rombout Gerrit Jansen

 • a.e.: d' A stroom

Ook 'eenen hoijbeemt genaempt Corsten Camp, groot ontrent drie karren hoijgewas' • e.z.: d' Asdonck

 • a.z.: Jan Smulders cum suis

 • e.e.: Aert Joosten

 • a.e.: Jan Hendrick Rutten cum suis

Ook 'den hoijbeemt in de Kilsdonckse beemde, groot drie karren hoijgewas' • e.z.: den Molendeijck

 • a.z.: d' Asdonck

 • e.e.: Jan Aerts van der Meer cum suis

 • a.e.: Aert Donckers cum suis

Ook 'eenen hoijbeemt genaemt de Reijt op den Noort, groot een kaar hoijgewas' • e.z.: Aelbert Jan Aelberts

 • a.z.: Antonij Sijmons

 • e.e.: Jan der Kinderen

 • a.e.: de erfgenamen van Lenart Lonnissen

'Alle voor de helfte daer van toebehoorende den voorschreven gerrit van Emel, om daer aen te verhaelen den inhoude van de voornoemde twee actens van taxatie met de kosten van executie daer omme gedaen ende nog te doen'.

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 85-86 Akte 054 Transport 03-10-1701

Anthonij Spirinckx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Jan Teunissen van der Linden 'eenen halven hoijbeemt genaempt den Vlotbeemt, groot voor dese helfte ontrent ses karren hojjgewas', hooiende met Jan Jan Willems van den Boogaert, 'inwoonder tot Schijndel'


 • e.z.: de erfgenamen van Jan Thijs Jacobs

 • a.z.: de kinderen van Fredrick Everts cum suis

 • e.e.: Jan Hendricx van Deuren cum suis

 • a.e.: Jan Joorden Donckers cum suis

De verkoper heeft dit goed gekocht van Johannes der Lip. 'inwoonder en poorter der stadt van Shertogenbosche', als man van Antonetta Donckers. De veste is op 21-04-1695 gepasseerd 'voor schepenen deser plaetse'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 86-87 Akte 055 Accoord 10-10-1701

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen Hendrick soone Hendrick Jansen, verwekt bij Agnees Andries Peters, 'meerderjarig sijnde', aan de ene zijde, en Marten Jansen van Lieshoudt met zijn vrouw Agnees Andries Peters voornoemd, 'bij malckanderen in desen staande huwelijck verweckt hebbende Jan Martens, haren soon', aan de andere zijde. 'Ende verklaren sij comparanten wederseijt omme alle onheijlen ende oneenigheijt die naer doode ende aflijvigheijt van den gemede Marten Jansen van Lieshout ende Agnees sijne huijvrouw tusschen den voornoemde Hendrick Hendrick Jansen ende Jan Martens van het eerste ende het tweede bed mogte voorkomen ende te gereijsen', een accoord te hebben gesloten. Hendrick soone Hendrick Janssen van het eerste huwelijk, en Jan Martens van het tweede huwelijk zullen na de dood van Marten Jansen van Lieshoudt en zijn vrouw Agnees, alle goederen gelijkelijk delen.

Getuigen: G. Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, Jan van der Mee en Hendrick van Kielsdonck, als getuigen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 88 Akte 056 Transport 21-11-1701

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Heijlken Arien Hendrick Ariens, weduwe van Jan Rovers van Groenendaal. Zij geeft over haar recht op het vruchtgebruik 'van alle hare erffgoederen van gronden' ten behoeve van haar kinderen verwekt door Jan Rovers van Groenendaal, met name Rover Jansen van Groenendaal, Willem Jan Teunis van Eert als man van Ariaentien Jan Rovers van Groenendaal, Gerit Joseph Swinckels als man van Heijlken dochter van Jan Rovers van Groenendaal, en Agneesken Jan Rovers van Groenendaal, geassisteerd door haar voogd Thonis Harmens.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 89 Akte 057 Transport 25-11-1701

Ariaen Martens van Erp heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerrit Hendrik Martens 'een stuk teullants, groot omtrent een loopense', gelegen int Aeckert


 • e.z.: het goed van Lambert Hendrik Lambers cum suis

 • a.z.: Aert Teunis van Eert cum suis

 • e.e.: Dirck Hendrick Dirck Krijgsman

 • a.e.: Aert Hendriks

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 90 Akte 058 Transport 25-11-1701

Jan en Willem Hendrik Jan Martens hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Matheus Arien Aert Rutten het 1/6 deel in een 'huijs, hoff en aengelegen lant', gelegen opt Sontvelt • e.z.: het goed van Gerrit Boermans

 • a.z.: de koper

 • e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Jacob Gijsselen

'Hier uijt gereserveert het cluijtveltje'. Het goed is belast met: • een cijns van 8 stuivers 'aen het boek van Jeckschot'

 • een cijns van 1 stuiver aan de domeinen van Brabant

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 91 Akte 059 Transport 03-12-1701

Voor officier, schepen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Simon Willems van Rixtel. Hij geeft over zijn recht op het vruchtgebruik, ''t gene hij zedert het afsterven van Agnees Tibos, sijne tweede huijsvrouwe zalliger, gehadt ende gecompeteert heeft, in alle erfgoederen, soo erffhavelijcke als erffgronden en meubelen, in de erfgronden van landerijen in haere reengenoten gelegen tot Erp op de Sweenslag. Item in alle de goederen in de Donck ende aen de Leest als aen den Blommenhoff onder Vechel gelegen, comende uijt de hoofde van de voornoemde Agnees Anthonij Tibos zalliger, ende dat ten behoeve van Joordanus Huijbert Spirincx, van alsoodanige gedeelte ende aanpart als gemelte Joordanus voor sijn erfregt ende kints gedeelte in alle de voorschreven goederen is competerende'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 92-93 Akte 060 Transport 03-12-1701

Jpprdanus Huijbert Spierincx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Simon Willems van Rixtel 'sijn kints gedeelte als hem is competerende in de erffelijcke meubelen ende erffgronden van landerijen, in hare groote ende reengenoten gelegen tot Erp op de Sweenslag. Item in alle de goederen in de Donck, aen de Leest, als aen den Blommenhoff onder Vechel is gelegen, comende uijt den hoofde van Agnees Antonij Tibos zalliger, gewesene huijsvrouwe van den kooper, daer van hij kooper op dato deser heeft afgegaen sijn togte'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 93-94 Akte 061 Verklaring 20-12-1701

Rut Jan Rutten heeft verklaard 200 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Jacob Boor voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 94-95 Akte 062 Accoord 28-12-1701

'Den officier, schepenen en armmeessters van Vechel', aan de ene zijde, en Gerrit Hermens aan de andere zijde zijn overeen gekomen 'dat Gerrit Harmens voorschreven sal onderhouden Heijlken Joseps in cost, dranck, kledingh en huijsvestingh, en andere behoefte haar noodigh sijnde, haar leven langh geduurende, ende daaren boven aan de tegenwoordige armmeesters promptelijk betaelen de somma van vijff gulden eens, waar voor hij Gerrit Hermense sal genieten quitslag van alle de pagten die Heijlken Joseps voorschreven uijt haar goederen bevonden sal worden tot haeren sterfdagh toe, ende langer niet, aen de armentaeffel deser plaetse verschult te sijn'.

Ondertekend door: J. Boor, en Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en Hoogart Amelis van Dieperbeeck en Jan Joorden Donckers, armmeesters, en Geret Hermens

Veghel R72 fol. 95-96 Akte 063 Transport 28-12-1701

Aert Goort Aert Jacobs en zijn zus Catalijn, 'meerdejarig', mede optredend voor hun andere broer en zus, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Gerrits van den Elsen het 1/30 deel in 'eenen hoijbeemt genaemt den Kackert, groot ontrent vijftien roeden', gelegen inden Kackert achter Ham, hooiende met de koper • e.z.: het goed van Corstiaen Jan Teunis cum suis

 • a.z.: Joost van der Pol cum suis

 • e.e.: Joncker Versteegden

 • a.e.: de A

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 97-98 Akte 064 Verpachting 28-12-1701

Hendrick Lamberts van de Ven verpacht voor vier jaren aan Claes Aert Reijnders een 'hiijs, hoff ende aangelegen lant ende groesse, groot ontrent veertien loopense, ofte soo groot ende kleijn als in voer besondere perseelen in sijne reengenooten, soo aen de Kempkens, int Heijligt als op Logtenborg is gelegen, ende soo hij pagter van outs in sijn gebruijck is hebbende'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 99-103 Akte 065 Register 02-01-1702

'Staat van de goederen die van primo julij tot ltimo december seventienhondert en een voor scheepenen van Vechel zijn getrasporteert en verbonden en waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'.


 • op 05-07-1701 transporteren Daandel en Maria Hendrik Daandels aan Wouterken weduwe van Jan Tijs Jan Tijssen van den Hurk 'een loopens heijvelt gelegen aen de Heij', voor 50 gulden

 • op 25-07-1701 transporteert Anneken Dirck Goossens aan haar zus Jenneken 'twee loopens lant aant Buuckelaar. Item een huijsplaets groot seventien roeden, en drie karren hoijgewas int Aabroek', voor 330 gulden

 • Op 25-07-1701 transporteert Sijmen Willems van Rixtel aan Harmen Bijmans een obligatie van 250 gulden 'tot laste van de gemeijnte van Vechel'

 • op 25-08-1701 transporteert Antonia Aert Jansen van Helvoort aan Jan Peter Hendrik Lamberts 'twee karren hoijgewas, gelegen agter Ham', voor 150 gulden

 • op 25-08-1701 transporteert Dirck Aert Jan Roeffen aan zijn zoon Hendrik 'een loopens lant in de Russelse tient', voor 100 gulden

 • op 10-09-1701 transporteert Jan Rombout Jacobs cum suis aan Gerrit van Schaik 'een water kuijl, groot tien roeden', voor 4 gulden

 • op 19-09-1701 heeft Jan Lambert Gerrit Stevens 50 gulden beloofd aan Harmen Bijmans

 • op 03-10-1701 transporteert Antonie Spierings aan Gijsbert Jan Teunis van der Linden 'ses karren hoijgewas genaamt den halven Vlotbeemt' voor 450 gulden

 • op 25-11-1701 transporteert Ariaen Jan Martens van Erp aan Gerrit Hendrick Martens 'een loopens lant int Aeckert', voor 100 gulden

 • op 25-11-1701 trasporteert Jan Hendrik Jan Martens cum suo een Matheus Arien Aert Rutten 'een sesde gedeelte in huijs, hoff en lant, gelegen opt Sontvelt', voor 150 gulden

 • op 03-12-1701 transporteert Jordanus Huijbert Spirings aan Sijmen Willems van Rixtel 'sijn kintsgedeelte in de erffenis gelegen op Sweenslagh, en aende Donck', voor 45 gulden

 • op 20-12-1701 heeft Rut Jan Rutten 100 gulden beloofd aan Jacob Boor

 • op 28-12-1701 transporteert Aert Goor Aert Jacobs cum suis aan Jan Gerrits van den Elsen 'vijftienroeden hoij in den Kackert', voor 25 gulden

De inkomsten voor de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten voor het schrijven bedraagt 49 gulden, 15 stuivers en 6 penningen

Veghel R72 fol. 104 Akte 066 Verpachting 03-01-1702

Hendersken weduwe van Jan Janssen van den Bos heeft verpacht aan Lambert Thijs Lamberts 'eenen acker teulants met een groesveltien, te samen groot vijf loopense', gelegen int Aeckert


Getuigen: Marten Oppers en Aert Dirck van Eerdt, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 105 Akte 067 Verklaring 03-01-1702

Jan Jacob Denissen heeft verklaard 400 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan de kinderen van Baltus Laurense voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 106 Akte 068 Transport 06-01-1702

Ariaen Jan Martens, 'inwoonder van Erp', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mighiel Adriaen Donckers het 1/4 deel in 'eenen hoijbeemt, groot voor dit part twee karren hoijgewas', gelegen 'agter de Valstraat, en hoijende met de kinderen Peter Goorts ende Matthijs Aert Jan Aerts van Schijndel, reijende tegens Teunis Teuwens cum suis'


 • e.z.: het goed van Jan Joorden donckers

 • a.z.: de koper

 • e.e.: d' A stroom

 • a.e.: het goed van Jacob Martens van Tillaart

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 107-108 Akte 069 Transport 07-01-1702

Den Hoog Edele Wel Gebooren Heere, de heer Lambert van Gerwen de Meling, heeft voor 8 jaren verpacht aan Hendrick Claessen van Kilsdoncq 'alle sijne landerije ende groesse, gereserveert den voorsten hoff, soo den selven is afgemaeckt, met alle de appelboomen uijtgenomen die in de Leij staan voor den pagter', gelegen int Dorhoudt, 'ende hij pagter van outs in sijn gebruijck is hebbende'. Met de voorwaarden.


Getuigen: J. Boor, en Jacob Martens van Tillaer, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 109 Akte 070 Quitantie 18-01-1702

C. van Vrijbergen, ontvanger van de 40e en 80e penning en van de collaterale successie over de stad en Meijerij van 's Hertgenbosch verklaart ontvangen te hebben van J. Boor, 'secretaris tot Vechel' 49 gulden en 15 stuivers voor de 40e penning met de tiende verhoging over de periode van 1 juli tot 31 december 1701. Actum 's Hertogenbosch.

Veghel R72 fol. 109-110 Akte 071 Transport 30-01-1702

Voor schepenen en substituut-secretaris verscheen Hendersken Adriaens, eerder weduwe van Jan Zeger Donckers, nu getrouwd met Teunis Daendel Teunis. Ze doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik in de helft van 'twee hoijveldekens, gelegen in d' Eussels'

En dat ten behoeve van Jan Hendricks den timmerman, 'haren swager, getrouwt met Anneken haere dogter'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 110-111 Akte 072 Belening 30-01-1702

Deze akte is doorgestreept.

Jan Dircx den Timmerman, als man van Anneken Jan Zeger Donckers, heeft in belening uitgegeven aan zijn broer Hendrick Dircks de helft van 'twee hoijveldekens gelegen in de Eussels' • e.z.: het goed van Jan Goort Denissen

 • a.z.: Gerrit Boermans

 • e.e.: Jan Joorden Donckers

 • a.e.: de gemeijne straat

Zoals hij heeft verworven door de afstand van het vruchtgebruik door de moeder van zijn vrouw.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Heijlken weduwe van Henrick Dircks verklaart op 11-02-1713 dat deze belening is afgelost door Zeger Donckers en Cornelis Dirckx als voogden over de zes minderjarige kinderen van Jan Dirckx den Timmerman, verwekt bij Anneken Jan Zeger Donckers. Getuigen: Gijsbert van der Linden en Dierck van de Landen, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 111-112 Akte 073 Transport 01-02-1702

Jan Rombout Jacobs, Jan Peter Goorts van Erp, Lambert Teunis Hendricx en Lambert Thijssen, 'borgemeesteren van den jaere 101 over Vechel, hebben uijt kragte van octroij onsen dorpe verleent', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Delis Claes Fransen 'een plack heijlants van onser gemeijnte van Vechel voorschreven, groot ontrent drie loopense', gelegen aen de Kempkens


 • e.z.: de koper

 • voorts: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 113-114 Akte 074 Transport 01-02-1702

Jan Rombout Jacobs, Jan Peter Goorts van Erp, Lambert Teunis Hendricx en Lambert Thijssen, 'borgemeesteren van den jaere 101 over Vechel, uijt kragte van octroij onsen dorpe verleent', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Andries Peters van Heuvelberg 'eenen plack heijlant, ende eenen cuijl van onser gemeijnte van Vechel voorschreven, groot ontrent anderhalf loopense', gelegen aen de Kempkens • e.z.: de koper

 • voorts: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 114-115 Akte 075 Transport 01-02-1702

Jan Rombout Jacobs, Jan Peter Goorts van Erp en Lambert Teunis Hendricx cum suis, 'borgemeesteren van den jaere 101 over Vechel, uijt kragte van octroij onsen dorpe verleent', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Thijs Willems van Vorstenbos 'een huijsplaets van de gemeijnte van Vechel voorschreven, groot ontrent vijf en twintig roeden', gelegen aen de Hooge Heij • e.z.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 115-116 Akte 076 Transport 01-02-1702

Jan Rombout Jacobs, Jan Peter Goorts van Erp en Lambert Teunis Hendricx en Lambert Thijssen van Vorstenbos, 'borgemeesteren van den jaere 101 over Vechel, uijt kragte van octroij onsen dorpe verleent', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Sijmons 'een pleeck ende cuijl van de gemeijnte van Vechel', groot omtrent 30 roeden, gelegen aent Heeselaer • e.z.: het goed van de koper cum suo

 • voorts: de gemeijnne straat

Getuigen: C. van der Hagen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 117-118 Akte 077 Transport 07-02-1702

Hendrick Peter Hendrick Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonij Dierck Tibos 'eenen beunder', groot 2 1/2 kaar hoijgewas, gelegen in de Heijse Beunders, genaamd Vrouwkens Velt • e.z.: het goed van Marten Willems van Deijck

 • a.z.: Claes Gerrit Aerts cum suo

 • e.e.: de weduwe van Hendrick Daandels

 • a.e.: Jan Boermans

'Met het cluijtven daer in gelegen ten behoeve van de kooper te cluijten ende te hoijen met Sijmon Willems van Rixtel'.


Ook 'een half kaar hoijgewas in de voornoemde beunders gelegen', hooiende met Zijmon Willems voorschreven en rijdende tegen Jan van Helvoort

 • e.z.: het goed van Jan Baltussen

 • a.z.: Hendrick van Uden

 • e.e.: Gerrit Jan Goossens

 • a.e.: Dirck Aert Jan Roeffen

Ook 'een half kaar hoijgewas int A broeck, hoijende met Jan Sijmons de Smit en Evert Fredrick Evers'.


Ook 'een perceel hoijs int A broeck, groot anderhalf kaar hoijgewas', hooiende met Evert Fredrick Everts en Jan Sijmons.

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 118-119 Akte 078 Evictie 13-02-1702

Voor schepenen van Vechel verscheen Johan van Davervelt, 'deurwaerder van haar Edel Mogende Heeren raeden van Staeten der Vereenigde Nederlanden, dewelke verclaerde uijt crachte van executoriael van opgemelde haar Edel Mogenden van dato den 14 januarij 1702, verleent op een taxatie aen Aert Donckers van dato den 16 december 1701, monterende ter somma van drie hondert agt ent negentigh gulden drie stuivers tot laste van de momboiren van de onmondige kinderen van Aert Daandels van Kilsdonck, in die qualiteijt geslagen naar alle voorgaande solemniteijten daar toe gerequireert, in arrest te neemen twee huijsen, mitsgaders aengelegen hoven en lant, groot omtrent ses vaeten saets, ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is tot Vechel voorschreven aen de Plaets aldaer, voor desen toegekoomen hebbende Aert Daandels van Kilsdonck voorschreven, omme daer aen te verhaelen de voorschreven somma van 398 gulden 3 stuijvers met de verdere naekosten en executien'.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen en Hendrick van Kielsdonck, schepenen

Veghel R72 fol. 119-120 Akte 079 Machtiging 17-02-1702

Voor schepenen en secretaris van Vechel verscheen Maria Willems van Hoijdonck. Ze machtigt Hendrik Hendriks van Heritum, 'inwoonder van Oedenrode', om namens haar voor de schepenen van Son te transportere, op te dragen en over te geven aan Teunis Goort Jansen, 'inwoonder tot Son', 'een stuck teulants ende groese, groot ontrent vijff loopensen, gelegen tot Son in den hoeck genaamt Aenschot, neffens Peter Joost Dikkens en andere reengenooten'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 120 Akte 080 Transport 21-02-1702

Leunis Leunissen en zijn zoon Leunis hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Joorden Donckers 'een stuck teulants, groot een half loopense', gelegen op de Boeckt

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.69 Mb.