Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina6/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Veghel R72 fol. 204-205 Akte 136 Transport 16-10-1703

Jasper Lambers, 'inwoonder van Erp', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Seger Hendrik Donckers en de kinderen van Peter Hendrik Donkers 'een veltje, groot met eenigh lant daar bij gelegen genaamt het Voorste Bosch, groot te saemen drie loopensen', gelegen aen de Biesen


 • e.z.: het minderjarige kind van Claas Ariens

 • a.z.: Reijndert Jan Willems

 • e.e.: Marieken Rombouts

 • a.e.: de gemeijnte

'Ende verclaarde de verkooper het voorschreven lant en groes voor het aengaan van dese coop in huuringe te hebben uijtgegeven aan Roeloff Gorissen, alhier present, voor den tijt van agt jaeren'. De verkoper beurt de pachtsom van 4 gulden per jaar.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vemeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 205-206 Akte 137 Transport 16-10-1703

Voor schepenen van Vechel verschenen Margrita Aert Jacobs, weduwe van Aert Teunis van Eert. Zij doet afstand van en transporteert aan Willemken dochter van Aert Teunis van Eert 'alle hare haeffelijcke ende gereede meubilen haer comparante van Aert Teunis van Eert, haren man zalliger, aangecomen'. Dat onder voorwaarde dat Willemken Aert Teunis van Eert haar 'eerlijck en loffelijck haar leven geduurende sal hebben te onderhouden in alle het geene sijn van nooden mogten hebben'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jan van der Mee en Laurens Baltesen als getuigen, en Geraert Vemeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 207-208 Akte 138 Verpachting 14-12-1703

Daandel Kievits als man van Maria Gerrit Lambers heeft verpacht aan Antonie Gijsbert van Boedonk • 'een huijs, hoff en lant', gelegen aan de Hoogeijnde

 • 'het lant van Hendrik Cornelissen int Aeckert'

 • 'het hoij in de Donckerbeemt'

 • 'hoij aan de Kilsdonkse dijck'

 • 'het hoij in de Schabbert'

Met de voorwaarden.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vemeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 209-210 Akte 139 Belening 28-12-1703

Willem Jan Dircx als voogd over de twee minderjarige zonen van Gerrit Clockgieters, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Jan Dircx, heeft met authorisatie van schepenen gegeven op 28-12-1703, voor 8 jaren in belening uitgegeven aan Jan Jan Hendrick Sleeuwens 'eenen acker teulants ende hoij, groot te samen drie loopensen, gelegen aen de Vechelse Heij


 • e.z. en e.e.: Daandel Jan Rutten cum suo

 • a.z.: Teuns Daandel Gerits

 • a.e.: de gemeijnte

Getuigen: Geraert Vemeulen, Jacob Martens van Tillaer, Marten Oppers en Jan Rombouts van Sutphen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: 'alsoo het voorschreven teul ende hoijlant hier ter tijden vermelt in beleening uijtgegeven door Willem Jan Dirckx als geëde momboir van de twee onmondige soone van Gerit Clockgieters aen Jan Janssen Sleuwen, hebben deselve ­­soonenals nu tot hare mondige jaeren gecomen sijnde het selve vercocht ende opgedraegen aan Jan Janssen Sleuwen ende Jan Jan Daniels, ijder voor de geregte helfte' op 13-12-1707. Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 211-212 Akte 140 Transport 31-12-1703

Huijbert Jan Eijckenmans, woonende op den Dungen, als man van Willemken dochter van Jan Heijmens, en Anneken weduwe van Jan Laurensen, 'woonagtigh alhier', geassisteerd door Jan Aerts van der Mee, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Arien Aert Geerlings 'een huijs, hoff en aengelegen lant, groot te saemen vijff loopensen', gelegen aen de Biesen


 • e.z.: het goed van Reijndert Jan Willems

 • a.z.: Goort Jan Goorts

 • e.e.: Ariaen Claes Ariens

 • a.e.: de gemeijnen straat

Het goed is belast met: • een rente van tien gulden en een van 5 gulden en 10 stuivers, beide te betalen aan de heer van hurn als rentmeester

 • een cijns van 1 gulden en 8 stuivers 'aen de kerck van Vechel'

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer, Aert Dirck van Eert en Geraert Vemeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 212-213 Akte 141 Transport 31-12-1703

Ariaan Arien Aert Geerlings heeft in een ruil getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Aert Jansen van der Mee 'een stuck teullants genaamt den Schimmelaar, groot vier loopense', gelegen int Dorhout • e.z.: het goed van Hendrik Zijmens

 • a.z.: Dirk Jan Ariens cum suis

 • e.e.: Aert Arien Olislagers

 • a.e.: Roeloff Klaassen van Kilsdonck

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer, Geraert Vemeulen en Aert Dirck van Eert, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 213-214 Akte 142 Transport 31-12-1703

Aert Jansen van der Mee heeft in een ruil getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Arien Aert Geerlings 'een stuck teulants genaamt de Waskuijl, gelegen op Crijtenburgh, groot twee en een halff loopensen' • e.z.: het goed van Jan Aerts van der Mee

 • a.z.: de kinderen van Baltus Laurensen

 • e.e.: Reijndert Jan Willems

 • a.e.: de voornoemde kinderen van Baltus Laurensen

Getuigen: Geraert Vemeulen, Jacob Martens van Tillaer en Aert Dirck van Eert, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 214-215 Akte 143 Verpachting 31-12-1703

Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens en Jan Tomas Arien Goossens, optredend voor zichzelf, en Gerrit Jan Goossens als voogden over Maijken en Marie, kinderen van Tomas Arien Goossens, hebben voor 8 jaren verpacht aan Jacob Jan Jacob Hendrikmans 'een stuk teullants met de groes, gelegen in de Donkerstraat, groot omtrent drie loopensen', gelegen in de Donkerstraat • e.z.: het goed van Aert Ariens de Leest

 • a.z.: Ariaen Aert Ariens

 • e.e.: de gemeijnen straat

 • a.e.: Ariaen Aert Ariens voornoemd

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vemeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 216-217 Akte 144 Verpachting 31-12-1703

Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, en Jan Thomas Arien Goossens, ieder voor zijn deel, en Gerrit Jan Goossens als voogd over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens, voor haar deel, uit krachte van het testament van 19-06-1702 'haar meester gemaekt bij Ariaen Arien Goossens', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Ariens de Leest 'een stuck teullants met de groes, groot omtrent drie loopense', gelegen in de Donckerstraat • e.z.: het goed van Aert Ariens de Leest

 • a.z.: Ariaen AertAriens

 • e.e.: de gemeijne straat

 • a.e.: de voornoemde koper

'Gereserveert de huurcedulle van Jacob Jan Jacob Hendrikmans als pagter waar toe ten dese wort gerefereert geduurende deselve cedulle den tijt van agt jaeren waar van den kooper de huurpenningen sal trecken tot zijnen profijt en doende jaarlijks ses gulden en ses stuijvers'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vemeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 217-221 Akte 145 Register 02-01-1704

'Staat van de goederen die van primo julij tot ultimo december 1703 voor scheepnen van Vechel zijn getransporteert en verbonden ende waar van den 40ste penning met de 10de verhogingh is betaalt als volgt.


 • op 12-07-1703 transporteert Margriet Abrams aan Jan Lambert Dirks van Boxmeer een obligatie van 50 gulden, te betalen door het 'corpus van Vechel'

 • op 13-09-1703 transporteert Jan Hendrick Lambers van Uden aan Jan Rut Cluijtmans 'eenen halven buunder heijlants, gelegen aen de Heij', voor 10 gulden

 • op 13-09-1703 transporteert Daandel Gerrit Daandels van Uden aan Gerrit Aert Schuppen 'de helft in een loopens lant gelegen aent Heselaar', voor 32 gulden

 • op 16-10-1703 vernaardert Adriaen Laurensen van der Reijt van de kinderen van Baltus Laurensen 'een huijs, hoff en anderhalff loopens lants, gelegen op Crijtenburgh', voor 110 gulden

 • op 30-10-1703 transporteert Jasper Lamberts van Erp aan Seger Hendrick Zeger Donckers 'drie loopens lant en groes gelegen aen de Biesen', voor 235 gulden

 • op 28-12-1703 hebben de kinderen van Gerrit Klockgieters in belening uitgegeven aan Jan Jan Hendrik Sleuwen 'drie loopens hoij en teullant, gelegen aen de Heij', voor 52 gulden

 • op 31-12-1703 transporteert Huijbert Jan Eijkenmans cum suo aan Ariaen Arien Aert Geerlings 'een huijs, hoff en vijff loopens lant gelegen aen de Biesen', voor 630 gulden

 • op 31-12-1703 transporteert Ariaen Arien Aert Geerlings aan Aert Jansen van der Mee 'vier loopens teullant gelegen int Dorhout', voor 784 gulden'

 • op 31-12-1703 transporteert Aert Jansen van der Mee in een ruil aan Ariaen Arien Aert Geerlings 'twee en halff loopens lant gelegen op Crijtenburgh', voor 150 gulden

 • op 31-12-1703 transprteren de kinderen van Thomas Arien Goossens aan Aert Ariens de Leest 'drie loopens lant en groes gelegen in de Donkerstraat', voor 305 gulden

De opbrengst van de 40ste penning met de 10de verhoging min de kosten van het schrijven bedraagt 62 gulden, 7 stuivers en 10 penningen.

Veghel R72 fol. 221 Akte 146 Verklaring 02-01-1704

J. Hasevoet, geauthoriseerde 'ontvanger van de 40e en 80e penningen ende van de collaterale successie' verklaart op 18-01-1704 van de heer J. Boor, 'secretaris tot Vechel' ontvangen te hebben 62 gulden, 7 stuivers en 10 penningen voor de 40e penning met de tiende verhoging van 01-07-1703 tot 31-12-1703.

Veghel R72 fol. 221-222 Akte 147 Belening 07-01-1704

Jan Cornelis Han Hendricks voor zichzelf en met Lambert Jan Ariens als voogd over 'zijne broeder ebde neeve' Hendrick Cornelis Jan Hendricks, verwekt bij Jenneken Arien Aert Geerlings hebben met authorisatie van de schepenen gegeven op 07-01-1704 voor 9 jaren in belening uitgegeven aan Antonie Dirck Tibos 'eenen hoijbeemt, groot omtrent ses karren hoijgewas, gelegen agter Ham' • e.z.: het goed van Jan Evers int Hool tot Erp

 • a.z.: Jan Joorden Donckers

 • e.e.: Wilbert Schenckels

 • a.e.: de laeck

En dat voor 590 gulden 'die zij momboiren tot voldoeninge van de schulden hebben ontfangen uijt handen van Antonie Dirck Tibos'.

Getuigen: C. van der Hagen, Geraert Vemeulen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 223 Akte 148 Transport 17-01-1704

Peter, Arieaentien, Eijcken en Anneken Jan Ariaen Wijnen, en Francis Lieven als man van Maria Jan Ariaen Wijnen, 'inwoonderen van Schijndel', als erfgenamen 'voor eenen staack van Peter Arien Wijnen', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerrit Aert Schuppen de helft van 'een stuck teulants ende groese, groot int geheel een loopense', gelegen aent Heeselaar


 • e.z. en e.e.: Jan van Helvoort

 • a.z.: de koper

 • a.e.: de weduwe van Willem Schuppen

'Uitgeweegt over erve Jan van Helvoort'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vemeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 224-226 Akte 149 Transport 17-01-1704

Margrieta en Femmie, dochters van Daniel Leenders, geassisteerd door Jan Aerts van der Mee, 'haere oom' en voogd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jenneken Jan Leenders, vrouw van Dirck Hendriks van de Donck, in wiens naam voorschreven Dirck Hendriks is verschenen, 'een huijs, hoff, aengelegen lant en droes, groot te saemen agt loopensen', gelegen opt Zijtaert


 • e.z. en e.e.: Evert Stevens cum suis

 • a.z.: de kinderen van Leunis Leunissen

 • a.e.: de gemeijnte

Dit goed is belast met een cijns van 5 penningen aan de heer van Helmond, zijnde deel van een grotere cijns van 10 penningen, te betalen met de kinderen van Leunis Leunissen.


Ook 'een stuk lants met een kleijn huijsken daar op staende, gelegen opt Zijtaert voorschreven', groot 2 1/2 loopensen

 • e.z.: het goed van de kinderen van Harmen Ariens

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Leunis Leunissen

Ook 'een loopens teulants en groes gelegen in de Leijntse Campen, groot te saemen vier loopensen' • e.z. en a.z.: het goed van Hendrik Jan Aerts cum suis

 • e.e.: de kinderen van Harmen Ariens

 • a.e.: Huijbert Peter Fransen

Dit goed is belast met een cijns van 1 stuiver en 4 penningen aan de domeinen van Brabant.


Ook 'een stukje lants, groot een loopense, gelegen in de Biesen'

 • e.z.: het goed van Ariaen Claas Ariens

 • a.z. en e.e.: Jan Aerts van der Mee

 • a.e.: Jan Aert everts

Dit goed is belast met: • een erfpacht van 1 vat rogge 'aan de arme taeffel van Vechel'

 • een cijns van 6 stuivers en 4 penningen, zijnde deel van een grotere cijns te betalen met Jan Aert Evers aan de heer van Deurse als rentmeester

Ook het 1/3 deel in 'eenen hoijcamp genaamt Huijpen Camp, hoijende met Jan Aerts van der Mee, met alle zijne poterije en geregtigheden van dien'.


De goederen zijn belast met:

 • een erfpacht van 12 vaten gerst aan de heer van Hurn als rentmeester

 • een cijns van 1 gulden en 10 stuivers 'aen de selve'

 • een kapitaal van 150 gulden aan J. E. V. Beugen, weduwe van der Vliet tot s' Hertogenbos

 • een kapitaal van 800 gulden aan de heer Lambert van den Boogaert tot Erp

Onder voorwaarde dat 'de verkooperse sullen blijven woonen in het kleijn huijsken haar leven lanck'.

Getuigen: Geraert Vemeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris
Bijschrift: Margareta dochter van Daniel Lenaerts verklaart op 29-04-1712 de koopsom van 100 gukden ontvangen te hebben van Dirck van de Donck. Getuigen: C. van der Hagen en Dirck van der Lande, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 226-228 Akte 150 Verklaring 02-02-1704

Joost van de Poll verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en en schuldig te zijn aan Harmen Bijmans voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vemeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 228-231 Akte 151 Verpachting 04-02-1704

Voor schepenen en secretaris van Vechel verscheen Leendert Hendrick Smits. Hij verklaart 'uijt crachte zijnder huurcedulle aengegaan tusschen hem comparante ende de momboiren over de kinderen Willem Hendriks de dato den 31 januarij 1704, wederom in pagtinge en huuringe uijt gegeven aen Jan Ariens Versteegde, alhier present en 't selve accepterende, een huijs, hoff en aengelegen teullandt, hoij ende groes, groot omtrent negen loopensen het lant', gelegen aen de Hoogeijnde • e.z. en a.z.: de kinderen van Hendrik Dorls van der Straeten

 • e.e.: Michiel Arien Gielens cum suis

 • a.e.: de gemeijnen straat

'Gereserveert de helft van alle de boomvrugten op de erve staande, soo van appelen, nooten, kersen, pruijmen en wijndruijven ten behoeve van de kinderen'.


Ook 'een stuck lants gelegen over d' Aa int Aeckert, groot omtrent anderhalff loopensen'.
Ook 'een stuck teullants en omtrent een kar hoijgewas, gelegen aen den Doorenhoek, groot twee loopensen'.
Ook 'een stuck teullants en groes, groot te saemen vijff loopensen', gelegen aen de Donck in Keijsersvelt.
Ook 'het hoij int Aabroeck, groot vijff karren hoijgewas', gekomen van Alen weduwe van Willem Gerrit Stoven.
Ook 'het hoij gelegen in de Omloop bij de Aa, groot vijff karren hoijgewas'.
Ook 'het hoij gelegen in de Hoeff, groot twee karren hoijgewas, gelegen op Middegaal, hoijende met de kinderen Aert Goorts'.
Met de voorwaarden. Voor een periode van zes jaren. Hendrik Ariens Versteegden en Willem Jan Dircks zijn borgen voor de pachter.

Getuigen: Geraert Vemeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 232 Akte 152 Verklaring 11-02-1704

Deze akte is doorgestreept.

Agnees dochter van Jasper Rut Cluijtmans, weduwe van Willem Willems, en haar zonen Adriaen en Jan Willem Willems, verklaren 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Elisabeth dochter van Hendrick Peter Teunissen voor geleend geld.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vemeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris


Bijschrift: Bernt van Eekeren, getrouwd geweest met Elisabet Hendrick Peter Tunissen, heeft op 08-10-1724 verklaard dat Marten van Doorn deze 100 gulden aan hem heeft betaald. Getuigen: M. Kilsdonck en Rover van den Groenendael, schepenen, en G, de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 233 Akte 153 Transport 11-02-1704

Margrita dochter van Hendrick Jan Claes, weduwe van Laurijns Jan Gijsberts, als erfgenaam van Heijlken Willens, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen en Jan Willem Willems 'een geregte helft in een heijvelt eeusels, groot int geheel anderhalf loopense'


 • e.z.: het goed van de weduwe van Hendrick Martens, Vosacker

 • a.z.: Jan Peters

 • e.e.: 'den selve'

 • a.e.: Marten Lamberts

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vemeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 234 Akte 154 Verklaring 14-02-1704

Ariaen Peter Teunisse verklaart 50 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Jenneken Jan Teunis Tibos voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 235 Akte 155 Transport 18-02-1704

Jan Lambert Borgers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Jan Ariens als voogd over Jenneken dochter van Gendrick Jan Dielis, en ten behoeve van deze Jenneken, 'eenen acker teulants, groot een loopense', gelegen in d' Aeckert


 • e.z.: de koper

 • a.z.: 'het arme lant cum suo'

 • e.e.: de kinderen van Hendrick Zeger Donckers

 • a.e.: Teun is Hendricx en de gemeijne straat

Getuigen: C. van der Hagen, Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 236 Akte 156 Transport 20-02-1704

Hendrick Willems van Dijck als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Anneken Aert Goorts, heeft met authorisatie van schepenen van 20-02-1704 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen soone Willem Corsten 'de helft van eenen hoijbeemt, groot twee karren hoijgewas, genaemt den Oorbeemt, gelegen agter Gerrit Jansen in den Elsen, hoijende met Aert Hendrick Tijssen cum suis, en reijende met Hendrik Klaessen van Kilsdonck cum suis'.

Getuigen: C. van der Hagen, Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 237-238 Akte 157 Transport 11-03-1704

Goort Ermers van den Hooven, 'inwoonder van Mil', en Ariaen Croeff, 'inwoonder van Uden, Landen van Ravesteijn', als voogden over Walteria minderjarige dochter van Ermgardus van den Hoven, verwekt bij Jenneken Jan Teunissen van der Linden, voor het 1/4 deel, en Ariaen Croeff mede voor het 1/4 deel, en Hendrik Jacob Snelders voor de helft, hebben met authorisatie gegeven door schepenen op 11-03-1704, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Jansen Raedemaeker 'een huijs, hoff en aengelegen landt, groot omtrent twee loopensen', gelegen aen de Hoogeijnde


 • e.z.: het goed van Antonie Spierings

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Peyter Daandels van Bergeijck

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 malder rogge, gereduceerd op 2 gulden, 'aen de arme taeffel van Vechel

 • een cijns van 7 stuivers paijment aan de heer van Deurse als rentmeester

 • een cijns van 3 stuivers en 4 penningen aan de heer van Helmond

Getuigen: Jan Aerts van der Mee, Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 238-239 Akte 158 Transport 15-03-1704

Ariaen Aert Goorts, Goort Aert Goorts, Jan Francis Aert Goorts en Hendrik Willems van Dijck als man van Anneken Aert Goorts, hebben met authorisatie van de schepenen van Vechel van 20-02-1704 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goijaerd, Arnoldus, Hendrina en Jenneke kinderen van Jan Aerts van der Schoot, verwekt bij Jenneken dochter van Goort Jan Weijgergans, voor het erfrecht en haar vader Jan Aerts van der Schoot voor het vruchtgebruik, 'eenen hoijbeemt groot drie karren hoijgewas', gelegen int Aa broek, hooiende met Willem Jan Cornelissen cum suo • e.z.: het goed van Teunis Jan van Eert

 • a.z.: Evert Frederiks cum suo

 • e.e.: de kinderen van Aert Goorts

 • a.e.: op de Quinck

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 240 Akte 159 Transport 17-03-1704

Hendrick Willems van Dijck als vader en voogd over zijn kinderen, verwekt bij Anneken Aert Goorts, heeft met authosrisatie van de schepenen van 20-02-1704 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Aert Goorts 'zijne swager, de helft in een hoijveltje, groot een kar hoij voor de helft een halve kar hoijgewas, met de geregtigheijt van de visserij' • e.z.: het goed van de kinderen van Wijnant Goossen te Dinter

 • a.z.: 'd' heijligen geest ten Bos'

 • e.e.: de gemeijne straat

 • a.e.: 'schietende op de beemt van de gravin van Berlo'

Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 241 Akte 160 Transport 25-03-1704

Claes Janssen Rademakers als man van Hilleken dochter van Adriaen Jan Dircx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gerit Ariens het 1/4 deel in 'een vierde part in eenen hoijbeemt genampt den Appelenweert, groot ontrent een half kaar hoijgewas, hoijende met Teunis Gerits cum suo'.


Ook het 1/4 deel in 'den hoijbeemt genampt Adriaen Molders beemt, gelegen ontrent den Schopacker, groot ontrent een half kaar hoijgewas, hoijende met Peter Thijs Lamberts cum suo, reijende tegens Thijs Jan Theijssen'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 242 Akte 161 Transport 01-04-1704

Peter Hendrick Willem Aerts van de Wiel heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Janssen van der Stappen 'een hoijveldeken, groot ontrent twee karren hoijgewas', gelegen op de Watersteegt • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: Dirck Jan Ariens

 • e.e.: Aeletta weduwe van Jan Dirck Martens

 • a.e.: de gemeijnte

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 243-244 Akte 162 Transport 29-05-1704

Dirck Aert Jan Roeffen, en zijn zonen Jan en Cornelis Dirck Aerts, mede optredend voor zijn dochter en hun zussen Maria Dirck Aerts, hebbenv erkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick Dirck Aerts, 'mede sijnen soon ende haren broeder, eenen acker teulants, groot met de groesse vier loopense', gelegen aent Haevelt', hem aangekomen door koop van Michiel Adriaen Donckers

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.69 Mb.