Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina7/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Het goed is belast met een cijns van 7 stuivers, zijnde deel van een grotere cijns te betalen met anderen, aan de heer Frans van Heurn als rentmeester.


'Ende verklaren de voornoemde kinderen als mede verkooperen ten desen te rativiceeren ende te approbeeren alsoo danige veste van het stuck lants als gemelde Dirck Aert Jan Roeffen, haren vader, aen Hendrick Dirck Aerts, sijn soon ende haren broeder, heeft opgedragen, gelegen inde Russeltse tiende van dato den 25en augustij 1701 voor schepenen alhier gepasseert'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 244-245 Akte 163 Transport 29-05-1704

Hendrick Dirck Aert Jan Roeffen heeft gecedeerd, getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Dirck Aert Jan Roeffen, Jan, Cornelis en Maria, 'sijne soonen ende dogter, als mede ten behoeve van den selven Hendrick, oock sijnen soon', het 1/4 deel in 'den hoijbeunder genaempt Roeffen Camp, hoijende met Hendrick Claes Marcelisen cum suis'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 245-246 Akte 164 Verklaring 02-06-1704

Deze akte is doorgestreept.

Jan Francis Aart Goorts heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Peter Roeffen de Jongen, 'inwoonder deser plaatse', voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris
Bijschrift: Peter Roeffen de Jonge heeft op 06-06-1712 verklaard de 100 gulden ontvangen te hebben van 'den geloover'. Getuigen: Dierck van de Lande en Adriaen Aerts Goorts, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 246-247 Akte 165 Verklaring 07-06-1704

Deze akte is doorgestreept.

Jan Lambert Borgers heeft verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan meester Jan Bel, 'schoolmeester deser plaetse', voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: meester Jan Bel verklaart op 21-02-1710 het bedrag ontvangen te hebben van Jan Lamert Borgers. Getuigen: Corstiaen van de Ven en Hoogaert Amelis van Dieperbeeck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 247-248 Akte 166 Transport 30-06-1704

Jacob, Steven, Anneken en Willem Willem Jacobs van der Santvoort, en Delis Jan Hendricx getrouwd geweest met Megtelt Willem Jacobs van der Santvoort, 'dien volgens als vaderlijck voogt ende momboir, geassisteert met Wouter Jacobs van der Santvoort als geassumeerde momboir over sijnen soon Jan, verweckt bij gemelte Megtelt', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob, Jan, Willem, Nelis en Geraert Willem Jacobs van der Santvoort de Smit 'eenen hoijbeemt, groot twee karren hoijgewas', gelegen int Aabroeck, hooiende met Jan Arien Teunissen de Jonge cum suis


 • e.z.: het goed van de heer van Bungen

 • a.z.: 'ingesetenen van St. Oeden Roden'

 • e.e.: d' A stroom

 • a.e.: N. N.

Getuigen: Marten Oppers en Jan Rombouts van Sutphen, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 249 Akte 167 Transport 30-06-1704

Jacob Jan Thijssen als man van Jenneken Gerrit Aert Geerlincx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob, Jan, Willem, Nelis, en Geraert Willem Jacobs van der Santvoort, 'eenen hoijbeemt, groot twee karren hoijgewas', gelegen int Aa broeck, hooiende met Jan Arien Teunissen de Jonge cum suis • e.z.: het goed van de heer van Bungen

 • a.z.: 'ingesetenen van St. Oeden Roden'

 • e.e.: d' A stroom

 • a.e.: N. N.

Getuigen: Marten Oppers en Jan Rombouts van Sutphen, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 250-251 Akte 168 Transport 30-06-1704

Steven, Anneken en Willem Willem Jacobs van der Santvoort, en Delis Jan Hendricx, getrouwd geweest met Megtelt Willen Jacobs van der Santvoort, als vaderlijk voogd, geassisteerd door Wouter van der Santvoort als voogd over 'Jan sijne soon verweckt bij gemelde Megtelt', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Willem Jacobs van der Santvoort, 'haren broeder ende swager, ider haer aanpart ende kints gedeelte haer competerende in huijs, hoff en aangelegen lant, groot vier loopensen', gelegen aen de Hoog Eijnde • e.z.: het goed van Aert Arien Olijslagers

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Wouter Jacobs van der Santvoort

Het goed is belast met: • een kapitaal van 250 gulden aan de erfgenamen van M. van Ravensteijn binnen Shertogenbosche

 • een rente van een 225 gulden 'aen een armme gasthuijs tot Shertgenbosche'

 • jaarlijks 14 stuivers 'aen den armen block op d' Orten Eijnd'

 • jaarlijks 2 gulden en 13 stuivers 'aen de armme taeffel alhier'

Getuigen: Jan Rombouts van Sutphen en Marten Oppers, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 252-253 Akte 169 Accoord 30-06-1704

'Alsoo seeckere questie ende verschille was geschapen op te staan tusschen Rombout Janssen van der Stappen als man van Maria Lambert Peters, en Dielis Sijmons van der Linden als man van Anneken Lambert Peters voornoemd, verwekt bij Megtelt Hendrick Dirck Jacobs, aan de ene zijde, en Jan Janssen Smits als man van Dirisken dochter van Aert Dirck van Eert, verwekt bij de voornoemde Megtelt Hendrick Dirck Jacobs, 'als laeste weduwe van den voorschreven Lambert Peters', aan de andere zijde, 'over ende ter saecke van alsoo danige testament van dato den 16en september 1680 tusschen gemelte Aert Dirck van Eert ende de voornoemde Megtelt Hendrick Dirck Jacobs sijne huijsvrouw voor schepenen en substituut secretaris alhier is opgeregt ende gepasseert, alle de selve actie ende pretensie die sij eerste comparanten daer inne sustineeren te hebben, daar over te sijn vereenigt ende geaccordeert, soo sij verklaerden'. • voornoemde Jan Jansen Smits betaalt aan de eerste comparanten, aan ieder afzonderlijk, 21 gulden

 • Rombout Janssen van der Stappen en Dielis Sijmons van der Linden verklaren de 21 gulden ontvangen te hebben

 • Ze verklaren geen rechten meer te pretenderen op 'den Kesselacker en op Smits Camp in den voornoemde testamente vermelt'

 • de eerste comparanten verklaren dat 'hier inne mede begrepen is het contingent van Hendrina Lambert Peters', en ook daar geen rechten op te zullen pretenderen

Getuigen: Geraert Vermeulen, Marten Oppers en Jan van der Mee, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 254-260 Akte 170 Register 03-07-1704

'Staat van de goederen die van primo januarij tot ultimo junij 1704 voor scheepenen van Vechel sijn getransporteert ende verbonden, en waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh als volgt'. • op 07-01-1704 transporteert Jan Cornelis Jan Hendriks cum suis in belening aan Antonie Dirck Tibos 'ses karren hoijgewas, gelegen agter Ham', voor 590 gulden

 • op 17-01-1704 transporteert Peter Jan Arien Wijnen cum suis aan Gerrit Aert Schuppen 'een halff loopens lant aant Heselaar', voor 36 gulden

 • op 26-01-1704 transporteert Margriet Daniel Leenders cum sua aan Jenneken Jan Leenders 'een huijs, hoff en agt loopens lant, gelegen op Cijtaert, en andere perseeltjens', voor 1.131 gulden, 2 stuivers en 10 penningen

 • op 02-02-1704 heeft Joost van de Pol 100 gulden beloofd aan Harmen Bijmans

 • op 11-02-1704 heeft Agnees Jasper Rut Cluijtmans 100 gulden beloofd aan Elisabeth Hendrik Peter Teunissen

 • op 11-02-1704 transporteert Margrieta Willem Hendrick Jan Claes aan Ariaen en Jan Willem Willems 'de helft in anderhalff loopens heij eeussel', voor 50 gulden

 • op 14-02-1704 heeft Ariaen Peter Teunissen 50 gulden beloofd aan Jenneken Jan Teunis Tibos

 • op 18-02-1704 transporteert Jan Lambert Burgers aan Jenneken Hendrik Jan Delis 'een loopens lant, gelegen int Aeckert', voor 98 gulden

 • op 20-02-1704 transporteert Hendrick Willems van Dijck aan Ariaen Willem Corsten 'de helft in den Oorbeemt, groot twee karren hoijgewas', voor 231 gulden

 • op 11-03-1704 transporteert Waltheria van den Hoven cum suis aan Claas Jan Claessen Raedemaeker 'een huijs, hoff en twee loopens lant, gelegen aan de Hoogeijnde', voor 482 gulden en 10 stuivers

 • op 15-03-1704 transporteert Ariaen Aert Goorts cum suis aan de kinderen van Jan Aerts van der Schoot 'drie karreb hoijgewas gelegen int Aa broeck', voor 188 gulden

 • op 17-03-1704 transporteert Hendrick Willems van Dijck aan Goort Aert Goorts 'een halve kar hoijvelt', voor 66 gulden

 • op 25-03-1704 transporteert Claas Jansen Raedemaeker aan Peter Gerrit Ariens 'een vierde gedeelte in een vierde part van den Appelenweert', voor 60 gulden

 • op 01-04-1704 transporteert Peter Hendrick Willem Aerts aan Rombout Jansen van der Stappen, 'twee karren hoijgewas, gelegen op de Watersteegt', voor 150 gulden

 • op 29-05-1704 transporteert Dirck Aert Jan Roeffen cum suis aan Hendrick Dirck Aerts 'een acker teulants en groes, groot vier loopens, gelegen aant Haevelt', voor 458 gulden en 15 stuivers

 • op 29-05-1704 transporteert Hendrick Dirck Aert Jan Roeffen aan Dirck Aert Jan Roeffen cum suis 'een vierde part in Roeffen Camp', voor 30 gulden

 • op 02-06-1704 heeft Jan Francis Aert Goorts 100 gulden beloofd aan Peter Roeffen de Jonge

 • op 07-06-1704 heeft Jan Lambert Burgers 50 gulden beloofd aan Jan Bel

 • op 30-06-1704 transporteert Jacob Willem Jacobs van de Santvoort cum suis aan Jacob Willems van de Santvoort de Smith cum suis 'twee karren hoijgewas, gelegen int Aabroeck', voor 100 gulden

 • op 30-06-1704 transporteert Jacob Jan Tijssen aan Jacob Willems van de Santvoort cum suis 'twee karren hoijgewas, gelegen int Aabroeck', voor 125 gulden

 • op 30-06-1704 transporteert Steven Willem Jacobs van de Santvoort cum suis aan Jacob Willen Jacobs 'haeren broeder, haar gedeelte in een huijs en vier loopens lant, gelegen aan de Hoogeijnde', voor 557 gulden en 10 stuivers

De opbrengst van de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten voor het schrijven is 126 gulden, 9 stuivers en 10 penningen.

Veghel R72 fol. 261-262 Akte 171 Transport 07-07-1704

Geraert Jansen in den Elsen als vader en erfgenaam van wijlen zijn dochter Elisabet Gerits, getrouwd geweest met Jan Dielis Hoppenaers, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonij Dielis Hoppenaers 'als erffgenaem voor sijn aanpart ende contingent van Jan Dielis Hoppenaers voornoemt, alle de havelijcken goederen, egeen uijtgescheijden, off hoedanig de selve mogte genaemt wesen, mitsgaders een stuck teulants, groot een half loopense, ofte soo groot ende kleijn als int Dorhoudt is gelegen ende hem verkooper van sijne voornoemde dogters wegent en erffregten aldaer is competerende' • e.z.: het goed van Antonij Jan Teunis van Eert

 • a.z.: Matthijs Dielissen

 • e.e.: Joncker Gerwen

 • a.e.: Antonij Hoppenaers

Het goed is belast met een cijns van 14 penningen aan de heer van Helmond, zijnde deel van een grotere cijns, 'gaende uijt de naargelaten goederen van Jan Dielis Hoppenaers'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer, Jan van der Mee en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 263 Akte 172 Transport 07-07-1704

J. Hasevoet, geauthoriseerde 'ontvanger van de 40e en 80e penningen ende van de collaterale successie' verklaart op 07-07-1704 van de heer J. Boor, 'secretaris tot Vechel' ontvangen te hebben 126 gulden, 10 stuivers en 10 penningen voor de 40e penning met de tiende verhoging van 01-01-1704 tot 30-06-1704.

Veghel R72 fol. 263-264 Akte 173 Transport 08-07-1704

Hendrick Peter Hendrick Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Leunis Peters, 'sijnen oom', eenen hoijbeunder, groot twee karren hoijgewas', gelegen in Mollengeer op de Watersteegt, 'hoijende ende reijende met Jan Mollen en tegens Evert Fredricx cum suis'

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 264-266 Akte 174 Verpachting 29-07-1704

Aert Donckers heeft voor 8 jaren verpacht aan Gerrit Joris Boogaerts 'een huijs, hoff en aangelegen lant en groesse, soo groot ende kleijn als aen den Biesen is gelegen, ende bij Rombout Hendrick Teunissen int gebruijck is hebbende'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 266-267 Akte 175 Transport 23-08-1704

Cornelis Jan Peerneeffs heeft in een ruil getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Wouter Jacobs van der Santvoort 'een stucxken lants, groot dartig roeden', gelegen aen de Hoog Eijnde

'Soo ende gelijck hem Cornelis Jan Peerneefs bij erffdeijlinge van sijne ouders is aangecomen de dato den 19 februarij jongstleden, voor schepenen alhier gepasseert'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 268-269 Akte 176 Transport 23-08-1704

Wouter Jacobs van der Santvoort heeft in een ruil getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Cornelis Jan Peerneeffs 'een stuck teulants, groot dartig roeden, ofte soo groot ende kleijn als in sijne heggen aent Eert is gelegen'


 • e.z.: het goed van Jan Claes Rademakers

 • a.z.: Hendrick Hendricks van der Heijden

 • e.e.: den Calver Camp

 • a.e.: de gemeijnte

'Gelijck hem Wouter Jacobs van der Zantvoort van de gemeijnte van Vechel is aangecomen'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 269-270 Akte 177 Transport 23-08-1704

Cornelis Jan Peerneeffs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Claes Rademakers 'een stuck teulants, groot dartig roeden, ofte soo groot ende kleijn als in sijne heggen aent Eert is gelegen'


 • e.z.: de koper

 • a.z.: Hendrick Hendricks van der Heijden

 • e.e.: den Calver Camp

 • a.e.: de gemeijnte

'Soo ende gelijk hem verkooper bij erffmangelinge van Wouter Jacobs van der Santvoort op dato deses is aangecomen, uijt ende in geweegt op de gemeijnte'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 271 Akte 178 Transport 26-08-1704

Claes Jansen Raedemaeker als man van Hillegonda Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Joorden Donkers 'een stuck teullant, groot twee loopensen', gelegen aan het Haevelt, 'met zijne poterije en geregtigheeden van dien'


 • e.z. en e.e.: het goed van Jan van Dooren

 • a.z.: de gemeijne wegh

 • a.e.: 't cluijtven

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 272 Akte 179 Verklaring 12-09-1704

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen Hendrick, Jan en Gooswinus Aert Ansems, Ansem, Jan en Maria Jacob Gommers, verwekt bij Heijlken Ansems, en Anthonij Gerrit Blommers als man van Hendrina Matthijs Ansems, mede optredend voor Jan soone Matthijs Ansems, allen erfgenamen van Maeijken Ansems. Ze verklaren ontvangen te hebben van Goort Jan Goorts van Dooren, getrouwd geweest met Maeijken Ansems voornoemd 'alle de klederen soo oude als nieuwe', en 'alle het liewaet het geene de voornoemde Maeijken Ansems tot haren lijve gehoort heeft ende heeft gedragen'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 273 Akte 180 Transport 18-09-1704

Teunis Gerrits, 'inwoonder van Uden, Landen van Ravensteijn', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gerit Ariens 'een vierde gedeelte in een vierde part van eenen hoijbeemt genaemt den Appelenwert, groot ontrent een half kaar hoijgewas, hoijende met Jacob Jan Jacob Hendrickmans cum suis'.
Ook 'een vierde gedeelte in een vierde part in den hoijbeemt gelegen ontrent den Schopacker, groot ontrent een half kaar hoijgewas, ofte soo groot ende kleijn als in Adriaen Molders beemt aldaar is gelegen, hoijende met Peter Thijs Lamberts cum suis, reijende tegens Thijs Jan Thijssen'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 274-275 Akte 181 Transport 01-10-1704

Peter Lamberts van Boxmeer heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Martens van den Bos 'een huijs, hofken en dat groot ses roeden', gelegen aen de Straat • e.z.: het goed van Aert Donckers

 • a.z.: de gemeijne straat

 • e.e.: Sijmon Gielissen

 • a.e.: de erfgenamen van de heer grave van Berlo

De koper verklaart nog 300 gulden schuldig te zijn aan de verkoper.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Peter Lamberts van Boxmeer als verkoper heeft op 01-08-1705 verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van Jan Marten van den Bos, zodat er nog een schuld resteert van 200 gulden. Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Sijmon Lamberts van Boxmeer en Willem soone Jan Lamberts, mede optredend voor de andere erfgenamen van Peter Lamberts hebben op 15-08-1722 verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van Jan den den Bosch, zodat er nog een schuld resteert van 100 gulden. Getuigen: M. Kilsdonck en Dierck van Tillaer, schepenen, mij present G. de Jong,s ecretaris
Bijschrift: 'op den uijtgemaakte brieff deses is ter secretarije alhier gebeleken dat Jenneken van Boxmeer voor schepenen in Uden op dato ondergeschreven hadde bekent ende ook 't selve neffens de twee schepenen geteeckent de restant hondert gulden capiael ende intreste uijt handen van de kinderen Jan van den Bos ontfangen te hebben'. Actum Vechel 27-12-1735. Getuigen: Marten van Doorn en J. v. d. Krekelshof, schepenen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 276-277 Akte 182 Belening 08-10-1704

Peter Ariens van de Laar heeft voor 200 gulden voor 3 jaren in belening uitgegeven aan Aert Jan Aerts van der Mee 'een stuck teulants, groot ontrent vijf loopense, genaempt den Bommelroij, gelegen onder St. Oeden Rode'

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 277-279 Akte 183 Belening 10-10-1704

Jan Corsten Verstegen heeft voor 150 gulden in belening uitgegeven aan Aert Jan Peter Martens 'een stuck teulants, groot ontrent een loopense en dartig roeden', gelegen op Crijtenborg • e.z., a.z. en e.e.: Jan Aerts van der Mee

 • a.e.: de kinderen van Peter Hendrick van de Logt

Getuigen: Jan van der Mee, Geraert Vermeulen, en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 279-280 Akte 184 Transport 25-10-1704

Hendrick van de Pals als man van Maria Steven Harmen Konincx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick Lamberts van de Ven een erfcijns van 12 Carolus gulden en 10 stuivers, zols beschreven in een Bossche schepenbrief van 19-11-1648, 'gepasseert bij Jan sone wijlen Lambert Hensen, opgedragen ende wettelijck verkogt aen Marijcken dogtere Anthonis Huijberts, huijsvrouwe Sijmon Goijaeerts Berniers, tot behoeff de selve Sijmon Harmens, ende tot laste van den goederen ende onderpanden van Delis Claesen, als man ende momboir van Heijlken dochtere Jan Lambert Hensen, gelegen alhier tot Vechel, waer toe wort gerefereert, ende den voornoemde Hendrick van de Pas, inwoonder van Osch, sijne voorschreven vrouw van hare ouders aangecoomen ten erfregt, soo hij verklaerden'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 281-282 Akte 185 Transport 28-10-1704

Antonij van Summeren als man van Jenneken dochter van Jan Janssen van Vechel, 'inwoonder van Schijndel', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan, Martinus, Maria, Hester en Hendrina Aert Jansen van Vechel, 'mede inwoonderen van Schijndel', het 1/4 deel in een 'huijs, esthuijs, ovenhuijs, hoff, boomgaert ende aangelegen landerijen, int geheel groot vijf loopense', gelegen ontrent den Schutsboom aen de Leest alhier


 • e.z. en e.e.: Sijmon Willens van Rixtel

 • a.z.: de gemeijnte

 • a.e.: Hendrick Arien Smits

Ook het 1/4 deel in 'eenen acker teulants, int geheel groot twee loopense', gelegen in de Brugge • e.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Dirck van Eert

 • a.z.: de erfgenamen van Aert Teunis van Eert

 • e.e.: Hendrick Arien Olislagers

 • a.e.: de kinderen van Cherfaes de Lie

Ook het 1/4 deel in'een stucxken teulants, groot sestig roeden int geheel', gelegen op de Boeckt • e.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Jan Lamberts

 • a.z.: de kinderen van Geraert Gerritssen

 • e.e.: Jan Evers van Erp

 • a.e.: de kinderen van Peter Goorts

De hele goederen zijn belast met: • een cijns van 3 gulden, 9 stuivers en 10 penningen aan de heer van Heurn als rentmeester

 • een erfpacht van 1/2 vat rogge 'aan de armme taeffel alhier'

 • een cijns van 1 stuiver en 4 penningen, 'in twee texten', aan de heer van Helmond

Getuigen: Geraert Vermeulen en Goiaert Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 283-284 Akte 186 Transport 28-10-1704

Willem Gerit Hendricx en Peter Claessen als man van Aallegonda Gerit Hendricx, 'inwoondersen van Uden', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gerrit Ariens als man van Maria Gerrit Hendricx, 'haeren swager', ieder hun 1/7 deel in 'een stuck teulants met eenen driesken daar aan gelegen, genaemt den Kessel acker, groot ontrent vier loopens', gelegen aent Havelt • e.z.: Ariaen Jan Aerts

 • a.z.: de hoeve van den heer van de Velden

 • e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: Claes Gerit Aerts sum suo

Het goed is belast met de rente van een kapitaal van 400 gulden aan Jan van Boxtel, 'woonende tot 's hertogenbosche'.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.69 Mb.