Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina8/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Getuigen: Geraert Vermeulen en Goiaert Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 284-285 Akte 187 Verpachting 04-11-1704

Aert Jan Aerts van der Mee heeft voor een jaar voor 7 gulden verpacht aan Elisabet dochter van Pieter Ariens van de Laar 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, groot ontrent drie loopense, aen de Hoog Eijnde'


 • e.z.: het goed van Cornelis Ariens

 • a.z.: Antoni van der Asdonck

 • e.e.: Aert Olislagers

 • a.e.: de gemeijne straat

Getuigen: Marten Oppers en Jan Rombouts van Sutphen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 285-286 Akte 188 Transport 21-11-1704

Jan Thijs Peter Thijssen, Peter Laurijnsen als man van Elisabeth Thijs Peter Thijssen, en Maria weduwe van Aert Jansen Vermeulen, dochter van Claes Gerits van Zoest, verwekt bij Jenneken Thijs Peter Thijssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick Claes Marcelissen ieder hun 1/4 deel in 'een stuck lants groot int geheel twee loopense en agt roeden ', gelegen in de Nederboeckse tiende • e.z.: het goed van Rut Daandel Goorts

 • a.z.: Dirck Aert Jan Roeffen

 • e.e.: Jan Rombouts van Zutphen

 • a.e.: Meeuwes Willems

'En uijt ende in geweegt over erve Aert Hendrick Jan Thijssen, Jan Daandel Teunis en Dirck Aert Jan Roeffen'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 287 Akte 189 Verklaring 26-11-1704

Voor schepenen van Vechel verscheen de heer Walraeven Joseph, 'grave van Berlo, Quabeeck'. Hij verklaart van de regenten van Vechel 'te hebben geligt eene somma van twee duijsent gulden capitael, uijt crachte der auctorisatie van de Edel Mogende Raede en Leenhoven van Brabandt van dato den 5 November 1704, ende sulks op en uijt desselfs erfportie hem competerende in een capitael van ses duijsent gulden op het corpus voorschreven staende, en verdere goederen. Gelovende hij heere comparant mits desen mevrouwe de baronesse van Eijnatte d' Aubee, zijne moeder, de intresse van die twee duijsent gulden te laeten valiederen op soodaenige drie honder en vijftien gulden als welgemelde baronesse jaarlijcks aen hem heere comparant moet uijtkeeren, welke dan jaarlijks daar meede tagentigh gulden zal zijn vermindert, en het capitaal van ses duisent gulden voorschreven daar meede zal zijn gereduceert en vermindert op vier duijsent gulden'.

Getuigen: C. van der Hagen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 288-290 Akte 190 Verklaring 01-12-1704

Cornelis van der Hagen, Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaar, Marten Oppers, Jan Rombouts van Zutphen, Jan Aerts van der Mee en Gerrit Boermans, 'schepenen', Jan Rut Cluijtmans, Tonij Jan Teunis van Eert, Gijsbert Jansen de Smidt en Jan Aert Reijnders, 'borgemeesteren', Ariaan Arien Boermans, Lambert Teunis Hendrick Lamberts, Jan Peter Goorts van Erp, Thijs Peter Goorts, Jan Leunis Peters, Tonij Dielis Hoppenaers, Daandel Jan Rutten, en Jan Jan Thijssen van den Hurck, 'agtmannen', Jan Joorden Donckers en Hoogaert Melisen van Dieperbeeck, 'armmeesteren', en Goort Jan Goorts, 'kerckmeester, te saemen representerende het corpus ende de gemeijnte van Vechel', verklaren 500 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Jan Bel, 'schoolmeester en koster deser plaatse', voor geleend geld, 'waer mede en meer andere penningen sijn gequeten en afgelost aen den heere Walraven Joseph, grave van Berlo, Quabeeck een somme van twee duijsent gulden capitael, volgens auctorisatie van haer Edel Mogende de heeren van den Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage residerende van dato den 5 november 1704'.

Ondertekend door: Toni Jan Tunis van Eert, C. van der Hagen, Jan van der Mee, Geraert Vermeulen, Jan Rombouts van Sutphen, Jacob Martens van Tillaer, Marten Oppers, Goiaert Bormans, Gijsbert Jansen, Jan Rutten Cluijtmans, Jan Aert Reijnders, Lambert Theunis Hendrickx, Arijaen Bourmans, Dandel Jan Rutten, Jan Leunissen, Jan Peter Gorts, Toni Dielis Hoppeners, Jan Jansen van den Horck, Hoogaert Melis van Dieperbeeck, Jan Joorden Donkers, Gort Jan Goors, en Matthijs Peter Goorts, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: 'op de uijtgemaekte brieff deses staat den 26 maart 1753 was van wegens de regenten van vechel dit capitael affgelost ter somme van vijffhondert gulden met de intrest van dien'. Ondertekend door : Adriana de Webster. Getuigen: M. Boumans, president, A. vand e Ven, schepen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 290-292 Akte 191 Verklaring 01-12-1704

Deze akte is doorgestreept.

Cornelis van der Haegen, Gerrit Vermeulen, Jacob Martens van Tillaar, Marten Oppers, Jan Rombouts van Sutphen, Jan Aerts van der Mee en Gerrit Boermans, 'scheepenen', Jan Rutten Cluijtmans, Tonie Jan Teunis van Eert, Gijsbert Jan Teunis de Smith en Jan Aert Reijnders, 'borgemeesteren', Ariaen Arien Boermans, Lambert Teunis Hendrick Lambers, Jan Peter Goorts van Erp, Tijs Peter Goorts, Jan Leunis Peters, Tonie Dielis Hoppenaers, Daandel Jan Rutten, en Jan Jan Tijssen van den Hurck, 'agtmannen', Jan Joorden Donkers en Hoogaert Melisen van Dieperbeeck, 'armmeesteren', en Goort Jan Goorts, 'kerckmeester, te saemen representerende het corpus ende de gemeijnte van Vechel', verklaren 1.000 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Harmen Bijmans, voor geleend geld, 'waer mede en meer andere penningen sijn gequeeten en afgelost aen den heere Walraven Joseph, grave van Berlo, Quabeeck een somme van twee duijsent gulden capitael, volgens auctorisatie van haer Edel Mogende d' heeren van den Raeden en Leenhoven van Brabandt in 's Gravenhaege residerende van dato den 5 november 1704'.

Ondertekend door: C. van der Hagen, Geraert Vermeulen, Jan van der Mee, Marten Oppers, Jacob Martens van Tillaer, Jan Rombouts van Sutphen, Goiaert Aryaens Bormans, Toni Jansen van Eert,

Jan Rutten Cluijtmans, Jan Aert Reijnders, Gijsbert Jansen, Jan Jansen van den Horck, Matthijs Peter Goorts, Lambert Theunis Hendrickx, Dandel Jan Rutten, Jan Peter Gorts, Jan Leunissen, Arijaen Bourmans, Toni Dielis Hoppeners, Jan Joorden Donkers, Gort Jan Goors, Hoogaert Melis van Dieperbeeck, en J. Boor, secretaris


Bijschrift: 'gebleken bij een aparte quitantie van dato 28 maart 1754 getekent bij Francisca Maria van Gemert' dat aan haar dit kapitaal is afgelost. Getuijgen: M. Bouman, president, H. v. d. Linden, schepen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 293-294 Akte 192 Verklaring 01-12-1704

Deze akte is doorgestreept.

Cornelis van der Haegen, Gerrit Vermeulen, Jacob Martens van Tillaar, Marten Oppers, Jan Rombouts van Sutphen, Jan Aerts van der Mee en Gerrit Boermans, 'scheepenen', Jan Rutten Cluijtmans, Tonie Jan Teunis van Eert en Jan Aert Reijnders, 'borgemeesteren', Ariaen Arien Boermans, Lambert Teunis Hendrick Lambers, Jan Peter Goorts van Erp, Tijs Peter Goorts, Jan Leunis Peters, Tonie Dielis Hoppenaers, Daandel Jan Rutten, en Jan Jan Tijssen van den Hurck, 'agtmannen', Jan Joorden Donkers en Hoogaert Melisen van Dieperbeeck, 'armmeesteren', en Goort Jan Goorts, 'kerckmeester, te saemen representerende het corpus ende de gemeijnte van Vechel', verklaren 500 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Gijsbert Jan Teunis van der Linden, voor geleend geld, 'waer mede en meer andere penningen sijn gequeeten en afgelost aen den heere Walraven Joseph, grave van Berlo, Quabeeck een somme van twee duijsent gulden capitael, volgens auctorisatie van haer Edel Mogende d' heeren van den Raeden en Leenhoven van Brabandt in 's Gravenhaege residerende van dato den 5 november 1704'.

Ondertekend door: Tijs Peter Goorts, C. van der Hagen, Jacob Martens van Tillaer, Jan Rombouts van Sutphen, Geraert Vermeulen, Marten Oppers, Goiart Boermans, Arijaen Bourmans, Jan Peter Gorts, Jan Joorden Donkers, Hoogaert Melis van Dieperbeeck, Jan Aert Reijnders, Toni Jan Tunisse van Eert, Jan Rutten Cluijtmans, Toni Dielis Hoppeners, Dandel Jan Rutten, Lambert Theunis Hendrickx, Jan Jansen van den Horck, Jan Leunissen, en J. Boor, secretaris
Bijschrift: 'Gerard de Jong, secretaris deses dorps heet oipentlijk bekent ende beleden dat regenten van veghel aan zijnen handen als nu dese capitael somme van vijff hondert gulden cum intresse tem volle hebben voldaen'. Actum: 19-03-1753. Ondertekend door: G. de Jong, secretaris, M. Boumans, president, en H. v. d. Linden en Jan van Rijbrock, schepenen

Veghel R72 fol. 295-300 Akte 193 Verpachting 18-12-1704

'Alsoo de heere Jacob Boor, stadthouder vant Quartier van Peellandt, met vonnisse der heeren scheepenen deses dorps ende dingbancken van Vechel, mitsgaders auctorisatie tot verheuringe zijnde de dato den 4 october 1704 naar gedaene hantligtinge van de respectieve gebruijckers is geregtigt' tot de volgende goederen, die hij openbaar verpacht. Met de voorwaarden. De openbare verpachting eindigt op 27-12-1704.
Alle goederen 'toebehoorende Peter Ariens van de Laer, ende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Vechel ter plaetse voorschreven, tusschen zijne reengenooten aldaer, ende dat vermits gebrek van betaelinge ende voldoeninge van seekere scheepenen schultbrieff van een hondert en vijftigh gulden capitael cum intresse bij de voorschreven Peter Ariens van de Laer ten behoeve van de voornoemde heere Jacob Boor, voor scheepenen alhier verleeden ende gepasseert zijnde de dato den 18 augustij 1699, ende waar voor de voornoemde Peter van de Laar zijne persoon ende goederen generaliter heeft verbonden.' Hij verpacht:
Een 'huijs, hoff en lant dien aenliggende, groot te saemen omtrent drie loopensen, gelegen alhier omtrent de capelle'


 • e.z.: het goed van Cornelis Ariens

 • a.z.: Claes Janse Raedemaeker

'Met nogh twee en halve loopense lants gelegen int Dothout genaamt Treuren acker'.


Het goed wordt gepacht door Peter Ariens van de Laer. Aert Janse van der Mee is borg.
Ook 'eenen acker teullants, groot omtrent seven loopense, gelegen alhier int Dorhout', 'neffens de gravinne van Berlo en ende de gemeijnen steegt, genaemt Jan Leesten Acker'.
Het goed wordt gepacht door Elisabeth Peter Ariens van de Laer. Aert Janse van der Mee is borg.
Ook 'eenen hoijcamp groot omtrent agt karren hoijgewas, gelegen agter den olie meulen,' ofwel groot 7 loopens, 'neffens erve Aert Olislagers et cetera'.
Dit goed is belast met een cijns van 7 oort aan de domeinen van Brabant.
Het goed wordt gepacht door Elisabeth Peter Ariens van de Laer. Aert Janse van der Mee is borg.
Ook 'een stuck groes als teullant, groot drie en een halff loopense, gelegen int Dorhout genaemt Goortjens veltje en Jan Weltjen Cempken'.
Dit goed is belast met :

 • een cijns van 3 stuivers aan de heer van Helmond

 • een cijns van 3 duiten 'in twee texten' aan de domeinen van Brabant

 • een 'balckchijns' van 1 daalder aan de borgemeester

Het goed wordt gepacht door Gerit van Schaik. Corstiaen Teunis Lambers is borg.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer, Jan van der Mee en Jan Rombouts van Sutphen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 301 Akte 194 Verpachting 23-12-1704

Willemken Andries Willems van Roij, weduwe van Roef Willem Roeffen, heeft voor 7 jaren verpacht aan Aert Jan Teunis van Eert 'een huijs, hoff en aangelegen lant, groot ontrent vijf loopense', gelegen aent Eerdt


 • e.z. en e.e.: het goed van Mighiel Aert Teunis van Eert en Hendrick Jan Ariens

 • a.z.: Jenneken weduwe van Jan Aerts van Heesweijck

 • a.e.: de gemeijnne straat

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 302-303 Akte 195 Transport 23-12-1704

Willemken Andries Willems van Roij, weduwe van Roeff Willem Roeffen, heeft uit krachte van het testament van 38-06-1695 gepasseerd voor notaris Huijbert van Bree en getuigen, 'haer van haeren voornoemde man volkomen meester gemaeckt', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Jan Teunis van Eerdt 'een huijs, hoff en aangelegen lant, groot ontrent vijf loopense', gelegen aent Eerdt • e.z. en e.e.: het goed van Mighiel Aert Teunis van Eert en Hendrick Jan Ariens

 • a.z.: Jenneken weduwe van Jan Aerts van Heesweijck

 • a.e.: de gemeijnne straat

'Ende daer over ende deur de steegt te wegen die van regts wegen daer door geweegt is'. Het goed is belast met een cijns van 7 gulden en 10 stuivers 'aen den Block op den Vuchteren deijck tot Shertogenbosche'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 304 Akte 196 Transport 30-12-1704

Jan Franse van Lieshout heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Maria Jan Gerrit Scheepers, vrouw van Cornelis Ariens, met toestemming van haar man, 'om reedenen dat die penningen waar mede dit naarvolgende perseel is gekogt geprocedeert zijn van haere eijgene patremoniale goederen ende verdiende arbeijtsloon, een acker teullants, groot twee loopense', gelegen aen de Hoogeijnde


 • e.z.: het goed van Hendrick Dircks van der Straeten

 • a.z.: Aerts Aert Tomassen

 • e.e.: de heer Cornelis van der Haegen

 • a.e.: de kinderen van Willem Hendriks

Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 305-312 Akte 197 Register 05-01-1705

'Staat van de goederen die van primo julij tot ultimo december 1704 voor scheepenen van Vechel zijn getransporteert ende verbonden, en waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'. • op 07-07-1704 transporteert Gerrit Jansen in den Elsen aan Antonie Dielis Hoppenaars 'een halff loopens teullant, gelegen int Dorhout', voor 25 gulden

 • op 08-07-1704 transporteert Hendrick Peter Hendrick Rutten aan Jan Leunis Peters 'twee karren hoijgewas, gelegen op de Watersteegh', voor 65 gulden

 • op 23-08-1704 transporteert Cornelis Jan Peerneefs in een ruil aan Wouter Jacobs van de Santvoort 'dartigh roeden lants, gelegen aan de Hoogeijnde', voor 50 gulden

 • op 23-08-1704 transporteert Wouter Jacobs van de Santvoort in een ruil aan Cornelis Jan Peerneefs 'dartigh roeden teullants gelegen aan de Eert', voor 50 gulden

 • op 23-08-1704 transporteert Cornelis Jan Peerneefs aan Jan Claessen Raedemaeker 'dartig roeden teullants, gelegen aan de Eert', voor 88 gulden

 • op 26-08-1704 transporteert Claes Jansen Raedemaekers aan Jan Joorden Donckers 'twee loopens teulant, gelegen aant Havelt', voor 230 gulden

 • op 18-09-1704 transporteert Teunis Gerrits van Uden aan Peter Gerrit Ariens 'ontrent een halve kar hoijgewas, gelegen in de Appelerweert', voor 60 gulden

 • op 01-10-1704 transporteert Peter Lambers van Boxmeer aan Jan Martens van den Bos 'een huijs en ses roeden lants, gelegen aan de Straet', voor 410 gulden

 • op 08-10-1704 heeft Peter Ariens van de Laer in belening uitgegeven aan Aert Jan Aerts van der Mee 'vijff loopens lants genaamt den Bommelroij', voor 200 gulden

 • op 10-10-1704 heeft Jan Corsten Verstegen in belening uitgegeven aan Aert Jan Peter Martens 'een loopens en dartigh roeden teullants gelegen op Crijtenburg', voor 150 gulden

 • op 25-10-1704 transporteert Hendrik van de Pas aan Hendrick Lambers van de Ven een cijns van 12 gulden en tien stuivers, voor 250 gulden

 • op 28-10-1704 transporteert Antonie van Summeren aan de kinderen van Aert Jansen van Vechel het 1/4 deel in 'een huijs, hoff en vijff loopens lants gelegen aan de Leest', voor 100 gulden

 • op 28-10-1704 transporteert Willem Gerrit Hendricks cum sua aan Peter Gerrit Ariens het 1/7 deel in 'den Kessel acker, gelegen aant Haevelt', voor 138 gulden en 6 stuivers

 • op 21-11-1704 transporteert Jan Tijs Peter Tijssen cum suis aan Hendrick Claes Marcelissen 'haar aenpart in twee loopens lant en agt roeden, gelegen in de Nederboekse tient', voor 163 gulden en 10 stuivers

 • op 01-12-1704 hebben de schepenen en regenten 500 gulden beloofd aan meester Jan Bel, 'schoolmeester en koster deser plaatse'

 • op 01-12-1704 hebben deselven 1.000 gulden beloofd aan Harmen Bijmans

 • op 01-12-1704 hebben deselven 500 gulden beloofd aan Gijsbert Jan Teunis de Smith

 • op 23-12-1704 transporteert Willemken weduwe van Roeff Willem Roeffen aan Peter Jan Teunis van Eert 'een huijs, hff en vijff loopens lants, gelegen aan de Eert, voor 410 gulden

 • op 30-12-1704 transporteert Jan Fransen van Lieshout aan Maria Jan Gerrt Scheepers 'twee loopens lants gelegen aan de Hoogeijnde', voor 300 gulden

De opbrengst van de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten van het schrijven bedraagt 125 gulden en 17 stuivers.

Veghel R72 fol. 313 Akte 198 Quitantie 19-03-1705

J. Hasevoet, geauthoriseerde 'ontvanger van de 40e en 80e penningen ende van de collaterale successie' verklaart op 18-01-1704 van de heer J. Boor, 'secretaris van Vechel' ontvangen te hebben 125 gulden en 17 stuivers penningen voor de 40e penning met de tiende verhoging van 01-07-1704 tot 31-12-1704.

Veghel R72 fol. 314-315 Akte 199 Transport 01-01-1705

Jan Baltussen, Ariaen Jan Tijsse als man van Maria Jan Baltussen, Amelis Seger Donckers als man van Willemken Jan Baltussen, en Adriaen Delissen van Hoorn als man van Jenneken Jan Baltussen voor zichzelf en mede als voogd over het minderjarige kind van Maria Jan Baltussen voornoemd, verwekt in haar eerste huwelijk door wijlen Hendrik Lambert Jan Rutten, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Fransen 'een huijs, hoff ende aengelegen lant, groot omtrent vijf loopensen, gelegen aent Beuckelaar • e.z.: het goed van de kinderen van Jan Roeffen

 • a.z.: Jan Hendriks

 • e.e.: Gerrit Aert Schuppen

 • a.e.: de gemeijnte

Het goed is belast met: • een cijns van 3 stuivers en 8 penningen aan de heer van Helmond

 • het 2/3 deel van een cijns van 14 stuives 'aant groot bagijn tot s' Hertogenbos'

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 315-316 Akte 200 Belening 09-01-1705

Deze akte is doorgestreept.

Jan Jacob Ariens als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Margriet Adriaens van der Donck, heeft, met authorisatie van schepenen gegeven op 04-12-1704, voor 5 jaren voor 135 gulden in belening uitgegeven aan Antonij Dirck Tibos 'eenen hoijcamp, groot ontrent twee loopense', gelegen aent Heeselaer


 • e.z. en e.e.: het goed van genoemde Jan Jacob Ariens

 • a.z.: Gerrit Aert Schuppen

 • a.e.: Gijsbert Jansen van de Linden

Jan Jacob Ariens heeft de 135 gulden 'tot voldoeninge van sijne schulden' ontvangen van Anthonij Dirck Tibos.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Goiaert Arijaen Bormans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Anthonij Tijbos verklaart op 06-01-1710 de 135 gulden ontvangen te hebben waarmee deze belening is opgeheven. Getuigen: Jan Adriaen Verhoven, schepen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 317-319 Akte 201 Accoord 17-01-1705

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen monseigneur Wanning, 'bij commissie van Haer Hoog Mogende de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden de dato den 30 december jongstleden aangestelt tot vorster van Nunen, Gerwen, Op en Nederwetten en Tongeren', aan de ene zijde, en Hendrick Clenen, 'de selve plaatse zeder het afsterven van Jan Dircx van Thiel waergenomen hebbende', aan de andere zijde. Ze hebben een accoord gesloten 'over de bediening van de selve plaatse', 'waar bij gemelde monseigneur Geraerdt Wanning de exercitie van dat voorschreven vorsterschap voorschreven cedeert en overgeeft met alle sijne baten ende proffijten, geheel en al sonder eenige reserve aen Hendrick Cleenen, den tweede comparant voorschreven, voor den tijt van ses eerstcomende jaeren', van 01-01-1705 tot 31-12-1710, voor 145 gulden per jaar.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 319-320 Akte 202 Belening 20-02-1705

Jan Lambert Burgers heeft voor 4 jaren voor 182 gulden in belening uitgegeven aan Jan Joorden Donkers 'een hoijbeemtje, groot ontrent drie karren hoijgewas', gelegen agter het Haevelt • e.z.: Jan Joorden Donkers voorschreven cum suis

 • a.z.: (niet ingevuld)

 • e.e.: de gemeijnen Aa

 • a.e.: d' Appeleweert

Rijdende tegen Marcelis Jaspers en Rut Lambers. Jan Lambert Burgers heeft de 182 gulden ontvangen van Jan Joorden Donkers.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 321-322 Akte 203 Verklaring 23-02-1705

Voor schepenen van Vechel verschenen Adriaen Jansen van Uden en Jan Goort Leenders, 'beijde woonende binnen den dorpe van Uden, Landen van Ravesteijn'. Zij verklaren getransporteerd en gecedeerd te hebben te hebben aan en ten behoeve van Aert Gerrit Hendrick Lambers, 'hare nabeur', 'alle alsulke regt ende actie als haer comparanten uijt vragte van seekere schriftelijcken assignatie bij eenen Joris van Laek, inwoonder van Helmondt, ten lasten van monseigneur Johannes Neerven onder eijge handt ende signateure op den 22 october 1703 verleeden ende haer ter handen gestelt, ende bij de voorschreven monseigneur Neerven, niet alleen naderhant geaccepteert, nemaer ook ten deele alreede betaelt, de somma van hondert en tagentigh gulden ter goeder reekeninge nogh deugdelijck is competeterende.
Verklarende dus daar over ook wijders, schoons den naam van den eerste comparant in deselve assignatie maer en is bekent, dat de meergemelte assignatie haar metter drien is aengaende, gelijk zij ook verklaerden aen hem monseigneur Neerven bij de acceptatie ende provisioneele betaelinge op reekeninge van die en ter somma in twee reijsen van twee hondert en ses gulden behoorlijck te hebben bekent gemaekt.
Verklarende dus meede daer en boven den eerste comparant uijt handen van deselven monseigneur Neerven hondert ses en veertigh gulden, en den tweeden comparant eene somma van sestigh gulden in minderinge van die ontfangen te hebben, ende wijders van de voorschreven Aert Gerrit Hendrik Lambers, voor soo veel haer daer inne voor haere respectieve parten nogh was competerende, ten volle ende den danck vernoegt ende volddaen te weesen, ende vervolgens aant restant van de voorschreven wisselbrieff off assignatie, bij den voorschreven monseigneur Neerven bij de voorschreven eerste betaelinge niet al te heuselijck en te onregt orginelijck ingetrocken, geen part off deel meer te hebben, maar ten volle en gheelijck aen den voorschreven Aert Gerrit Hendrick Lamberts deugdelijck te competeren'.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Goiaert Arijaen Bormans, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 323-324 Akte 204 Transport 03-03-1705

Peter, Willem, Jan, Maria, Catalijn en Thiesken Hendricks, alle meerderjarige kinderen van Hendrick Thijs Jacob Thijssen, verwekt bij zijn rouw Anneken Peter Thijssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen minderjarige zoon van Claes Ariens, geassisiteerd door zijn voogd Matthijs Jan Thijssen, 'eenen acker teulants', groot 2 1/2 loopense, gelegen op Creijtenborg

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Dovnload 0.69 Mb.