Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700

Dovnload 0.69 Mb.

Regesten: Veghel R72 fol. 1 Akte 001 Verklaring 02-07-1700Pagina9/12
Datum28.10.2017
Grootte0.69 Mb.

Dovnload 0.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Het goed is belast met een cijns van 10 penningen, zijnde deel van een cijns van 1 stuiver en 4 penningen te betalen met de koper, aan de heer van Helmond.

Getuigen: Jan van der Mee, Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 324-325 Akte 205 Verklaring 15-03-1705

Aert Aert Thomassen heeft verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Jan Gijsbert Blommers, voor geleend geld. Aert verklaart 6 gulden en 15 stuivers schuldig te zijn aan Jan voor 3 jaar rente.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 326 Akte 206 Fragment

Doorgestreept fragment

Voor schepenen en secretaris van Vechel verscheen Vrouwe Maria Jacquelina van Gerwen de Meling, vrouw van de heer Marcus de Maene, als last hebbende van haar genoemde man, gegeven op 24-12-1702, gepasseerd voor notais G. Pijp en getuigen

Veghel R72 fol. 326-327 Akte 207 Verklaring 27-03-1705

De heer Lambert van Gerwen de Meling de Jonge verklaard 200 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Peter Lambers van Boxmeer, voor geleend geld. De rente zal worden betaald door Antonie Aert Jan Leesten 'als pagter van de hoeve in Loosbroeck op kortinge van de heurpenningen'.

Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 327-329 Akte 208 Verklaring 07-05-1705

Deze akte is doorgestreept.

Cornelis van der Haegen, Jan van der Mee, Jacob Martens van Tillaar, Gerrit Vermeulen, Marten Oppers, Gijsbert Jan Teunis de Smith en Gerrit Boermans, 'scheepenen', en Rut Lambert Gerrits Stevens, Jan Aert Donckers, Jacob Jan Hendrickmans en Evert Frederick Evers, 'borgemeesteren', en Daendel Jan Rutten, Tijs Peter Goorts, Jan Leunis Peters, Tonie Dielis Hoppenaars, Jan Jan Tijssen van den Hurck, Jan Rut Cluijtmans en Tonie Jan Teunis van Eert, 'agtmannen, te saemen representerende het corpus ende de gemeijnte van Vechel', verklaren 200 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Jan Joorden Donckers en Hoogaert Melissen van Dieperbeek, 'armmeesteren, ende mitsdien ten behoeve van de arme taeffel van Vechel', 'de arme taeffel voorschreven aengekoomen uijt het legaat van Ariaen Arien Goossens ter somma van hondert gulden, en twee en seventigh gulden met eenige verscheenen intresse uijt de capitaele die de kinderen van Marten Jan Tijssen en Jan Teunis de Smith den 23 junij 1682 de arme taeffel wegens het gekogte eeussel gelooft hadden ende 9 februarij 1705 hebben afgelost, uijtwijsens den prothocol, met welcke twee hondert gulden voorschreven de armmeesters voornoemt hebben gequeten en afgelost aan de kinderen van Jan Daendels van Uden hondert en vijftigh gulden, ende aen Gerrit Dirck Jaspers vijftigh gulden capitaal, die de regenten en gemeijnte van Vechel van haar op den twintigsten december des jaars sestienhondert agt en tagtentigh hadde opgenomen'.

De akte is ondertekend door: C. van der Hagen, Jan van der Mee, Jacob Martens van Tillaer, Geraert Vermeulen, Marten Oppers, Gijsbert Jansen van der Linden, Goiaert Arijaens Boermans, Jan Aert Donckers, Evert Frederick Evers, Rut Lamberts, Jacob Jan Jacobs, Dandel Jan Rutten, Jan Jan van den Horck, Toni Janse van Eert, Tijs Peter Goorts, Jan Leunissen Peters, Jan Ruetet Cluijtmans en Toni Dielis Hoppeners


Bijschrift: Adriaen Vogels , armmeester, verklaart op 27-03-1766 het bedrag met de rente ontvangen te hebben van de regenten. Getuigen: H. v. d. Linden en Anthonij L. van de Ven, schepenen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 330 Akte 209 Transport 02-06-1705

Hendrick Gerrit Clockgieters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Hendrick Sleeuwens 'twee stucxkens teulants, groot anderhalf loopense', gelegen aen de Vechelse Heij


 • e.z.: het goed van Peter Roeffen

 • a.z.: 'den mede condivident des verkooperen broeder en daer tegens even groot af te deijlen'

 • e.e.: de weduwe van Jan Gendrick Sleeuwens

 • a.e.: de gemeijnte

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 1/2 vaten rogge, zijnde deel van een grotere erfpacht, aan juffrouw Vloots tot Shertogenbosche

 • een erfcijns van 12 stuivers en 8 penningen, te betalen met anderen aan juffrouw Colen ten Bos

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 331-332 Akte 210 Transport 02-06-1705

Luijcas Willems des Mensche als man van Dieliana Matthijssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Thijs Lamberts 'eenen acker teulants, groot twee loopense', gelegen aent Havelt, 'haer bij testament ende versterff van Heijlken Delissen weduwe wijlen Huijbert Gerit Schepers aangecomen, gepasseert voor schepenen ende secretaris van Aerle bij Beeck' • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: Peter Hendrick Gerrits

 • e.e.: Gerrit Adriaen Boermans

 • a.e.: Theunis Hendrick Lamberts

'Mede wert gerefereert tot de heurcedulle de welcke de verkooper met den kooper voorschreven alhier heeft gepasseert in dato den 24 februarij 1703, welcke hij verkooper verklaert voor eenige vernaderinge sijne volkomen effecte van de resterende jaeren van hueringe sal hebben ende continueeren ende bij den kooper volkomelijck gebruijckt te worden'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 333-334 Akte 211 Transport 12-06-1705

Aert Jan Peter Martens als man van Alegonda dochter van Aert Jan Marten Donckers heeft gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan haar zus Maria dochter van Aert Jan Marten Donckers een obligatie van 100 gulden te betalen door Matthijs Peter Goorts, conform de obligatie gepasseerd voor schepenen alhier op 29-04-1700.

Getuigen: Jan van der Mee en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 334-335 Akte 212 Transport 12-06-1705

Aert Jan Peter Martens als man van Alegonda dochter van Aert Jan Marten Donckers verklaart alles ontvangen te hebben van Lenaert Peter Jan Jacobs als voogd over zijn vrouw en bedankt hem voor de voogdij.

Getuigen: Jan van der Mee en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 335-339 Akte 213 Register 02-07-1705

'Staat van de goederen die van primo januarij tot ultimo junij 1705 voor scheepnen van vechel zijn getransporteert ende vernonden, ende waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'.


 • op 01-01-1705 transporteert Jan Baltussen cum suis aan Jan Fransen 'een huijs, hoff en vijff loopens lant, gelegen aatn Beuckelaar', voor 463 gulden, 16 stuivers en 12 penningen

 • op 09-01-1705 heeft Jan Jacob Ariens in belening uitgegeven aan Antonie Dirck Tibos 'twee loopens hoijlant, gelegen aant Heeselaer', voor 135 gulden

 • op 20-02-1705 heeft Jan Lambert Burgers in belening uitgegeven aan Jan Joorden Donkers 'drie karren hoijgewas, gelegen agter het Haevelt', voor 182 gulden en 10 stuivers

 • op 03-03-1705 transporteert Peter Hendrick Tijs Jacobs cum suis aan Ariaen Claes Ariens 'twee loopens en een halff, gelegen op Crijtenburgh', voor 125 gulden

 • op 15-03-1705 heeft Aert Aert Thomassen 50 gulden beloofd aan Jan Gijsbert Blommers

 • op 27-03-1705 heeft de heer Lambert van Gerwen de Melingh de jonge 200 gulden beloofd aan Peter Lambers van Boxmeer

 • op 07-05-1705 hebben de regenten van Vechel 200 gulden beloofd aan 'de arme taeffel van Vechel'

 • op 02-06-1705 transporteert Hendrick Gerrit Clockgieters aan Jan Jan Hendrick Sleuwens 'anderhalff loopens lant gelegen aan de Heij', voor 100 gulden, 2 stuivers en 8 penningen

 • op 02-06-1705 transporteert Luijcas Willems des Menschen aan Peter Tijs Lambers 'twee loopens lants gelegen aant Haevelt', voor 240 gulden

 • op 12-06-1705 transporteert Aart Jan Peter Martens aan Maria Aert Jan Marten Donckers een obligatie van 100 gulden, 'staande tot lasten van Matijs Peter Goorts'

De opbrengst van de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten voor het schrijven bedraagt 44 gulden, 14 stuivers en 2 penningen.

Veghel R72 fol. 339 Akte 214 Quitantie 02-07-1705

J. Hasevoet, geauthoriseerde ontvanger van de 40e en 80e penningen ende van de collaterale successie verklaart op 06-07-1705 van de heer J. Boor, 'secretaris tot Vechel' ontvangen te hebben 44 gulden, 14 stuivers en 2 penningen voor de 40e penning met de tiende verhoging van 01-01-1705 tot 30-06-1705.

Veghel R72 fol. 340 Akte 215 Verpachting 12-08-1705

Jan Janssen van Nistelroij als man van Maria Adriaen Teunissen heeft voor 8 jaren verpacht aan Jan Claesen Rademakers 'twee perceelen hoijs gelegen int d' Aa broeck, 'soo ende gelijck hem verpagteren huijsvrouw bij erfdeijlinge van haer ouders is aangecomen, hoijende met Jan Arien Teunisen Clompmakers cum suis'.

Getuigen: J. Boor, en Jacob Martens van Tillaer, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 341-342 Akte 216 Transport 12-08-1705

Jan Janssen van Nistelroij als man van Marie Adriaen Teunissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Jan Amelis en Gerardus Willem Jacobs van der Zantvoort de Smit 'twee perceelen hoijs gelegen int Aa broeck, 'soo ende gelijck Maria Adriaen Teunise, sijne huijsvrouw voornoemt, bij erfdeijlinge van haer ouders is aangecomen, hoijende de twee voornoemde perceelen met Jan Arien Teunisen Clompmakers cum suis'. 'Gereserveert de huurcedulle van Jan Claesen Rademakers als pagter waar toe ten dese wort gerefereert'. De koper zal de jaarlijkse pachtsom van 2 gulden ontvangen.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 342-344 Akte 217 Transport 15-08-1705

Jacob Martens van Tillaer, 'schepen van vechel, als last en procuratie hebbende van de heer Engelbert de Wickersloot ende de heer Christoffel Jacob Dirix, hooftschout der stadt Roeremonde, sijnen oom ende gessumeerde momboir, gepasseert voor den notaris Gijsbert Daemen binnen Roermonde voorschreven residerende en seeckere getuijgen', van 27-07-1705, heeft uit krachte van de afstand van het recht op het vruchtgebruik door de Wel Edel geboren Vrouwe Maria Elisabeth de Prounier, weduwe douariere van wijlejn de Wel Edel Geboren Heer Philip Ferdinandt Dirix, ten behoeve van de heer Engelbert de Wickersloot voorschreven 'haere neve', gedaan, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Hendrick Willen Aerts het 1/6 deel 'in de geheele hoeve genaempt de Wielse Hoeff met sijne huijsinge, schuuringe, landereijen, beemden en weijden, en verdere appendentie en dependentie van dien, soo ende gelijck de selve tegenwoordig bij hem coopere wordt bewoont en als die en ijder perceel van de selve in sijne reengenooten is gelegen, met alle de houdtwassen, mitsgaders de eijcken boomen op de gemeijnte staande, en voorts met soodanigen dominerende en leijdende servituten als de selve hoeve is hebbende'. Het goed is belast met: • een cijns van 13 stuivers aan de domeinen

 • een cijns van 2 stuivers en 8 penningen aan de heer van Helmond

 • een cijns van 6 stuivers, een van 8 stuivers en nog een van 6 stuivers aan de heer Martinus du Tombe als rentmeester

Getuigen: C. van der Hagen, Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 344-346 Akte 218 Machtiging 27-07-1705

Voor Gijsbert Daemen, 'openbaren notaris geadmitteert bij den Raeden des Overquartiers van Gelderland, residerende binnen Ruremonde' en getuigen verscheen de Wel Edel Geboren Vrouwe Maria Elisabeth de Prounier, weduwe douariere van wijlen de Wel Edel Geboren Heere Philip Ferdinandt Diric, geassisteerd door haar voogd de Wel Edel Geboren Heere Christoffel Jacob Dirix, 'groot schouteth deser stadt'. Ze doet ten behoeve van 'haeren neve, de heere Engelbert de Wickersloot, echten soone van heere Arnoldt de Wickersloot ende wijlen Joffrouw Hendrina Albertina Dirix', afstand van haar recht op het vruchtgebruik van 'de Wielse Hoeve gelegen binnen den dorpe van Vechel'.


De heere Engelbert de Wickersloot, voor zover nodig geassisteerd door zijn voogd de heer Christoffel Jacob Dirix, machtigt Jacob Martens van den Tillaardt om namens hen over te dragen en de transporten het 1/6 deel van de voorschreven 'Wielsche Hoeve', aan en ten behoeve van Peter Hendricx.

Getuigen: Geraert de Wijer en Wilhelmus Frencken, en ondertekend door notaris G. Daemen

Veghel R72 fol. 347-348 Akte 219 Transport 19-09-1705

Maria van Isendijck, weduwe van Arnoldus van der Donck, 'in sijne leven inwoonder borger der stadt Shertogenbosche', geassisteerd door haar zoon Daandel van der Donck, heeft uit krachte van het testament van 25-07-1705, gepasseerd binnen 's Hertogenbosche voor notaris Gijsbert Bosch en getuigen, 'haer bij haeren man meester gemaeckt', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick Huijbert Hendricks 'een huijs met des selfs huijs en schuer plaatse, soo als afgegraven is, hoff, boomgaert en aangelegen lant en groese, groot vijf of ses loopense', gelegen aent Heeselaar, genaamd den Hemel • e.z.: het goed van de kinderen van Jan Aerts van Heesweijck

 • a.z. en e.e.: 'de halve steegde voor soo verre als het eeussel reijckt en voorts de geheele steegt langst erve Jan Goorts met de houdtwassen van dien'

 • a.e.: Gerrit Aert Schuppen cum suis

'Soo ende gelijk Arnoldus van der Donck bij testament van Adriaen van der Donck, sijnen broeder, is aangecomen', op 29-10-1694, 'mede voor gemelde Gijsbert Bosch, notaris, en getuijgen gepasseert'. Het goed is belast met een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Aert Ariens de Leest alhier, aflosbaar met 150 gulden (deze last is doorgestreept).

Getuigen: Geraert Vermeulen en Gijsbert van der Linden, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Bijschrift: Marten Adriaens de Leest als voogd over de kinderen van Jan Jacob Harckmans als enige erfgenamen van Aert Adriaens de Leest heeft op 15-07-1728 verklaard deze 150 gulden ontvangen te hebben van Hendrik Huijberts van Meeuwen. Getuigen: Jan Adriaens Verhoeven en Marten van Doorn, schepenen, en G. de Jong, secretaris

Veghel R72 fol. 349-350 Akte 220 Transport 21-09-1705

Maria van Isendijck, weduwe van Arnoldus van der Donck, 'in sijne leven inwoonder borger der stadt Shertogenbosche', geassisteerd door haar zoon Daandel van der Donck, heeft uit krachte van het testament van 25-07-1705, gepasseerd binnen 's Hertogenbosche voor notaris Gijsbert Bosch en getuigen, 'haer bij haeren man meester gemaeckt', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Corsten 'eenen hoijcamp, groot seven karren hoij gewas', gelegen aent Heeselaar, genaamd den Hemel


 • e.z.: 'langst den weg af te scheijden en den weg te blijven soo de selve altijt gebruijckt is geweest met gaen ende vaeren ende daar door te wegen die van regts wegen daar door geweegt is'

 • a.z.: Hendrick Willems van Deijck

 • e.e.: Jan Goorts

'Soo ende gelijk Arnoldus van der Donck bij testament van Adriaen van der Donck, sijnen broeder, is aangecomen', op 29-10-1694, 'mede voor gemelde Gijsbert Bosch, notaris, en getuijgen gepasseert'. 'Reserverende sij verkooperse de preferentie van naderschap ten behoeve van Daandel van der Donck, haren soon, die te hebben voor de naeste vrinden'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Gijsbert van der Linden, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 351 Akte 221 Machtiging 17-10-1705

Voor schepenen van Vechel verscheen de heer Cornelis van der Hagen, 'onsen president'. Hij machtigt de heer en meester Hendrick Coole, 'advocaet', om namens hem 'onder mevrouwe de baronesse van Eijnatte de Aubei off haere rentmeester te beslaan en in arrest te neemen soodanige zomme van een hondert silvere ducatons als gemelte baronesse jaarlijks is uijtreijkende aen de gravinne Amour d' Berlo de Quabeek, chanonesse tot Munster Bilsen, haere dogter, erffgenaem van graeff Jan van Berlo de Quabeek, omme daer aen te verhaelen soo daenige somme als gemelte heere comparant tot laste van gemelte heere graeff Jan van Berlo is competerende ter saeke soo van verteringe als kostgelt ten zijnen huijse gedaan'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 352 Akte 222 Transport 30-10-1705

Gerardus van der Horst als man van Johanna Hendrick Roefs, heeft uit krachte van procuratie en afstand van het recht op het vruchtgebruik, hem gegeven door Clara Vree, vrouw van Zijmen Cornelis Verschouwe, 'zijne vrouwe moeder en stieffvader' op 14-04-1703, gepasseerd voor Johan Meijer, secretaris, en getuigen te Millingen int hertogdom Cleve, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hoogaert Amelissen van Dieperbeeck 'een stuck teullandt genaamt Heijlen Hendrik Martens ackerke', groot 2 1/2 loopense, gelegen in de Rutselse tient • e.z.: het goed van Corstiaen Jan Teunis Jacobs

 • a.z.: de weduwe van Jacob Tijssen

 • e.e.: Antonie Spirings

 • a.e.: de gemeijne straet

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 353 Akte 223 Verklaring 03-11-1705

Hendrick Peter Hendrick Rutten heeft verklaard 125 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Hendrick Lamberts van de Ven, voor geleend geld.

Getuigen: J. Boor, en Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 354 Akte 224 Transport 09-11-1705

Maria van IJsendijck, weduwe van Arnoldus van der Donck, 'in zijn leven inwoonder en borger der stadt 's Hertogenbosch, heeft uit krachte van testament van 25-07-1705, gepasseerd binnen 's Hertogenbosch voor notaris Gijsbert Bosch en getuigen,'haar bij haere man meester gemaeckt', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Jansen van der Linden 'een acker teulants, groot drie loopensen', gelegen aant Heeselaer


 • e.z. en e.e.: het goed van Jan en Gerrit Aert Schuppen

 • a.z.: Jan Jacob Ariens

 • a.e.: de gemeijne straet

'Soo en gelijk Arnoldus van der Donck voorschreven bij testament van Adriaen van der Donck, zijnen broeder, is aengecoomen', op 29-10-1694, 'meede voor gemelte Gijsbert Bos, notaris, en getuijgen gepasseert'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 355-356 Akte 225 Verpachting 10-11-1705

Antonie Dielis Hoppenaars heeft voor 6 jaren verpacht aan Dirck Janse van de Donck 'een huijs, hoff, schuur, schop en esthuijs, en aengelegen lant, groot ontrent vijff loopensen, met de groes daer aen gelegen', gelegen int Dorhout


 • e.z. en e.e.: het goed van Aert Jan Aerts van der Mee

 • a.z. en a.e.: Tijs Dielissen en de gemeijnte

'Gereserveert den halven boogaert die den verheurden aen hem behout, ende zal den heurder het eeussel het laatste jaar niet mogen gebruijcken'. Met de voorwaarden.

Getuigen: J. Boor, en Marten Oppers, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 356-357 Akte 226 Verklaring 30-11-1705

Deze akte is doorgestreept.

Ariaen Jan Aerts van Schijndel verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Peter Roeffen de jonge, voor geleend geld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris
Bijschrift: Peter Roeffen den jongen verklaart op 11-04-1719 deze 100 gulden ontvangen te hebben . Getuigen: Rut Lamberts Buergers en Marten Lamberts van Dooren, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R72 fol. 357-358 Akte 227 Transport 23-12-1705

Daandel Peter Willems, 'inwoonder van Boeckel, Lande van Ravensteijn', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerrit Jansen van den Elsen 'een halff huijs, lant, hoij en weij, aen malkanderen gelegen, groot te saemen ses loopensen', gelge in den Elsen


 • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: Hendrik Dirck van Eert

 • e.e.: de gemeijnen straat

 • a.e.: Aert Donckers cum suis

Het goed is belast met: • een cijns van 8 gulden en 15 stuivers aan de heer van Deurne

 • een cijns van 3 gulden en 3 stuivers 'aant gasthuijs tot 's Hertogenbos'

'Het gene hem bij deijlinge is aengekomen van dato den 2 nobember 1676 van Leijsken Jan Gerrits van den Elsen, zijne moeder zaliger'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris

Veghel R72 fol. 358-359 Akte 228 Transport 28-12-1705

Den Wel Edel Geboren Heere, de heer Lambert van Gerwen de Meling, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Janssen van Kilsdonck 'een stuck teulants, groot ontrent ses en dartig roeden', gelegen int Aackert, genaamd de Wesser


 • e.z.: het goed van Bartholomeus Willems

 • e.e.: Tonij Dirck Tibos

Getuigen: Gijsbert van der Linden en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 359-360 Akte 229 Transport 30-12-1705

Hendrick soone Gerrit Hendrick Lambers, 'mondig sijnde', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Paulus Aerts van Heesweijck 'eenen acker teulants, groot twee en een half loopense', gelegen in Hennenberg, aen de Vechelse Heij


Ook 'een hoijvelt, groot eenen halven beunder, gelegen in de Geer' • e.z.: het goed van Hendrick van Beeck cum suo

 • a.z.: 'reijende tegens ingesetenen van Vechel'

 • e.e.: Jacob Willems cum suo

 • a.e.: Gerrit Janssen in den Elsen cum suis

Getuigen: J. Boor, en Jacob martens van Tillaer, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R72 fol. 361-364 Akte 230 Register 02-01-1706

'Staat van de goederen die sedert primo julij tot ultimo december 1705 voor schepenen van Vechel zijn getransporteert ende verbonden, ende waar van de 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'. • op 12-08-1705 transporteert Jan Jansen van Nistelroij aan Jacob Willem Jacbs van Santvoort cum suis 'twee perseelen hoij gelegen int Aa broeck', voor 140 gulden

 • op 15-08-1705 transporteert den heer Engelbert de Wickersloot aan Peter Hendrick Willem Aerts, 'de sesde part in de Wielse Hoeve', voor 573 gulden en 17 stuivers

 • op 19-09-1705 transporteert Maria van IJsendijck, weduwe van Aert van der Donk, aan Hendrick Huijbert Hendricks 'een huijs, hoff, boogaert en omtrent ses loopens aengelegen landt, genaamt den Hemel, gelegen aant Heeselaar', voor 312 gulden en 10 stuivers

 • op 21-09-1705 transporteert deselve aan WIllem Corsten 'eenen hoij camp, groot seven karren hoijgewas, genaamt den Hemel', voor 250 gulden

 • op 30-10-1705 transoirteert Gerardus van der Horst aan Hoogaert Amelis van Dieperbeeck 'eenen acker, groot twee en een halff loopens, gelegen in de Rutselse tient', voor 190 gulden
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Dovnload 0.69 Mb.