Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R73 fol. 1-2 Akte 001 Transport 23-12-1706

Dovnload 0.73 Mb.

Regesten: Veghel R73 fol. 1-2 Akte 001 Transport 23-12-1706Pagina1/12
Datum24.09.2018
Grootte0.73 Mb.

Dovnload 0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Veghel – inv. nr. R73 (1706-1711)

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R73 fol. 1-2 Akte 001 Transport 23-12-1706

Antonij Laurijns Jungers en Jan Peter Lenaert Hacken, 'inwoonderen van Dinther', hebben uit krachte van de deling van 02-11-1676 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck, Peter en Maria Gerits, kinderen van Gerit Janssen van den Elsen, het 1/3 deel van 'teulanden, groot veertien loopense', en het 1/3 deel 'int hoij ende weij, aen malkanderen gelegen in den Elsen' • e.z.: de kopes

 • a.z.: Aert Donckers

 • e.e.: den Oorbeemt

 • a.e.: de kopers

Ook 'een eeuselvelt met een cluijtveltien, de geregte helfte daer van' • e.z.: het goed van Aert Donckers

 • a.z. en e.e.: de kopers

 • a.e.: de gemeijne straat

Ook 'een stuck teulants', groot ontrent anderhalf loopense', gelegen op Middegael


Het goed is belast met: • een cijns van 8 gulden en 15 stuivers aan de heer van Deurne als rentmeester

 • een cijns van 3 gulden en 3 stuivers 'aent gasthuijs tot Shertogenbosche'

 • 'uijt het lant gelegen op Middegaal' een erfpacht van 12 vaten gerst aan de heer Martinus des Tombes als rentmeester

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 3-4 Akte 002 Verpachting 27-12-1706

Jan Lambert Borgers heeft voor 4 jaren voor 40 gulden per jaar verpacht aan Daandel Daandels van Kilsdonck 'een huijs, hoff en aangelegen lant, groot ontrent anderhalf loopense, gelegen alhier in de Straat, ende den hoff aent kleijn huijsken, tegenwoordig int gebruikck sijnde sal daer aan blijven, geduurende dese huuringe'. Met de voorwaarden. Jan Anthonissen van Kilsdonck is borg voor de pachter.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 4-5 Akte 003 Transport 28-12-1706

Peter en Catalijn Marten Jan Martens hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Claessen Rademakers, 'haren swager', ieder hun kindsdeel in 'een stuck teulants, groot int geheel een loopense', gelegen aent Heeselaer


 • e.z.: het goed van Floris Hendricks van Meuwen cum suis

 • a.z.: Willem Jan Denissen cum suis

 • e.e.: Marcelis Jaspers

 • a.e.: de gemeijne straat

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 5-6 Akte 004 Transport 28-12-1706

Melis Dirck Melissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Willens van Deijck, 'sijnen swager', zijn kindsdeel, zijnde het 1/5 deel, in 'een huijs, hoff ende ontrent drie loopens lant', gelegen aent Havelt • e.z.: het goed van Jan Joorden Donckers

 • a.z.: Jenneken weduwe van Lambert Arien Jan Diecks en 'den Tillaertse loop'

 • e.e.: Donckers voorschreven

 • a.e.: de gemeijne straat

Ook het 1/5 deel in 'eenen hoij beunder, int geheel groot twee karren hoijgewas' • e.z.: Anthonij Tibos en de weduwe van Dijmon Willens van Rixtel

 • a.z.: reijende tegens Daandel Jan Rutten cum suis

 • e.e.: Daandel Jan Rutten voornoemd

 • a.e.: Schoenmakers Camp

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 7-8 Akte 005 Transport 31-12-1706

Nieclaes Lonis Claessen als man van Hendrina dochter van Willem Jan Gerrits, 'inwoonder van Uden, Landen van Ravensteijn', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Hendrick Lamberts, 'inwoonder van Nistelroij', 'sijn kints gedeelte van sijn vrouwe 't wegen, sijnde een geregte derde part in een huijs, hoff ende ontrent een loopense, gelegen alhier tot Vechel op d' Erpt' • e.z. en e.e.: het goed van Hendrick Willems op d' Erpt

 • a.z.: e kinderen van Jan Willems

 • a.e.: de gemeijne straat

Ook een derde part in eenen hoijbeunder, int geheel groot een kaar hoijgewas, genaemt de Geerbeunders, hoijende met Joost Tijssen op Vorstenbos cum suis'.


'Uijt het geheele goet gaande, gelegen ten deelen mede onder Nistelroij als onder Uden, drie vaten roggen aen de heer van Deurne als rentmeester, ende aen het manne gasthuijs tot Vucht sijnde een vat, voor een derde gedeelte tot lasten van den verkooper'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 9-12 Akte 006 Register 04-01-1707

'Staet van de goederen die van primo julij tot ultimo december 1706 voor scheepenen van Vechel zijn getransporteert ende verbonden ende waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'. • op 15-07-1706 transporteert Willem Hendrick Jan Martens aan Jan Geerlings cum suo 'vier loopens teullandts en groes, gelegen aan den Doorenhoeck', voor 250 gulden

 • op 16-07-1706 transporteert Abram Valent aan Jan Rut Cluijtmans 'eenen beunder hoij', voor 103 gulden, 2 stuivers en 8 penningen

 • op 25-08-1706 transporteert Petronella van Roermonde aan Jan Willem Penninx een cijns van 22 gulden, voor 300 gulden

 • op 08-09-1706 heeft Jan Gerrit Jan Goossens 100 gulden beloofd aan Harmen Bijmans

 • op 18-09-1706 transporteert Heijlken Welt Ariaen Jan Martens aan Dirck Jan Ariens 'drie karren hoijgewas, gelegen in den Schopacker', voor 186 gulden

 • op 18-09-1706 transporteert deselve aan Reindert Jan Willems 'twee en een halff loopens teullandt, gelegen op Crijtenburgh', voor 151 gulden, 11 stuivers en 4 penningen

 • op 14-10-1706 transporteert Zijmen Jan Luijcassen aan Jan Joorden Donkers een cijns van 5 gulden voor 100 gulden

 • op 10-11-1706 heeft Elisabeth Welt Hendrick Cornelissen van Deursen 250 gulden beloofd aan Aert Olislagers

 • op 12-11-1706 transporteert Jan Cornelissen van de Laarschot aan Maria Peters van Heuvelbergh cum sua een obligatie van 100 gulden

 • op 23-12-1706 transporteert Antonie Laurens Jungers cum suis aan Dirck Gerrit Jansen in den Elsen cum suis 'eenige teul en hoijlanden in den Elsen gelegen', voor 690 gulden en 10 stuivers

 • op 28-12-1706 transporteert Peter Marten Jan Martens cum sua aan Jan Jan Claessen Rademaker 'haar gedeelte in een loopens landt gelegen aant Heeselaar', voor 40 gulden

 • op 28-12-1706 transporteert Melis Dirck melissen aan Marten Willems van Dijck 'een vijfde part in huijs, hoff en landt aant Havelt', voor 60 gulden

 • op 31-12-1706 transporteert Nicolaas Lonis Claassen aan Aert Hendrick Lambers 'zijn gedeelte in landt op Derp', voor 85 gulden

De opbrengst van de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten van het schrijven bedraagt 64 gulden en 6 stuivers.

Veghel R73 fol. 13-15 Akte 007 Verpachting 10-01-1707

Peter Gerit Janssen van den Elsen heeft voor 6 jaren verpacht aan Peter Hendrick Peters van de Locht 'een huijs, hoff en aangelegen teulant, groes ende hoij', gelegen op Middegaal. 'Uijtgenomen daer de half hoef bij, in de plaats hij pagter die int geheel voor dese gehadt heeft. Mitsgaders den pagter sal als nog bij het gemelde goet hebben het Speulvelt'. Met de voorwaarden. Het goed is belast met: • een erfpacht van 12 vaten gerst aan de heer Martinus des Tombes als rentmeester

 • een erfpacht van 5 vaten rogge aan de arme taeffel van Vechel

Jan Claesen van der Aa, 'des pagters vrouwen vader en inwoonder van Schijndel', is borg voor de pachter.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 16-17 Akte 008 Verklaring 12-01-1707

Lambert Thijssen van Vorstenbos heeft verklaard 200 gulden schuldig te zijn aan Ariaen Meeuwen als voogd over de vier minderjarige kinderen van Sijmon Heijmons, verwekt bij Maria Jan Thijssen, ten behoeve van die kinderen, voor geleend geld.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 17-20 Akte 009 Verpachting 17-01-1707

Hendrick Claessen van Kilsdonck en Aert Janssen van der Mee als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Hendricks, verwekt bij Jenneken Jan Gijsen, hebben voor 8 jaren openbaar verpacht aan Jan Ariens Verstegen 'een huijs, hoff en aangelegen teulant, hoij ende groese', gelegen 'aen de Hoogeijnde ende op verscheijde plaatsen', volgens de huurcedulle van 31-01-1704, 'ende hem pagter Jan Ariens Verstegen tegenwoordig als nog als gebruijcker wel bekent'. Met de voorwaarden. Hendrick Ariens Verstegen en Jan Philip Jan Rutten zijn borgen voor de pachter.

Getuigen: Marten Oppers en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 20-21 Akte 010 Transport 20-01-1707

Heijlken, dochter van Geerling Hendricx, meerderjarig, heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Matthijs Goossens, 'haeren swager', haar kindsdeel, zijn het 1/6 deel, in 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, int geheel groot vijf loopense', gelegen aen de Heij en op de Hoogstraat, 'soo ende gelijck haer verkooperse bij versterff van haere ouders onbedeijlt is aengecomen. De koper bezit ook 1/6 deel met zijn vrouw Maria Geerling Hendricx. Het gehele goed is belast met:


 • een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Jan Evers alhier

 • een erfpacht van 2 vaten rogge 'aent armme manhuijs tot Vucht'

 • jaarlijks 'een kan wijn aen de kerck tot Vechel', die wordt betaald met 7 stuivers

Getuigen: Geraert Vermeulen en Geret Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 22-23 Akte 011 Transport 07-02-1707

Heijlen Janssen van der Heijden, 'inwoonderse van Uden, Landen van Ravensteijn, meerderjarig', mede optredend als last en procuratie hebbende van Agneesken en Jenneken van der Heijden, 'hare susters' gepasseerd op 24-01-1707 voor Jan Jaspers en Jan Dircks, 'schepenen binnen Uden', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Goortse Brouwinders 'twee stucken teulants aen malckanderen gelegen, te saemen twee loopense', gelegen aen de Vechelse Heij • e.z.: het goed van Aert Paulussen van Heeswijck

 • a.z.: Maria dochter van Peter Jacobs

 • e.e.: de kooper

 • a.e.: de gemeijnte

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 23-24 Akte 012 Belening 16-02-1707

Hendrick Dircks van Beeck, geassisteerd door zijn zonen Tonie en Ariaen', heeft voor 8 jaren voor 150 gulden in belening uitgegeven aan Harmen Bijmans 'eenen hoijbeemd, groot twee karren hoijgewas', gelegen aan de Aa • e.z.: het goed van Wijnant Jan Wijnen tot Shijnde;

 • a.z.: Lambert Arien Meuwissen

 • e.e.: den Wesser

 • a.e.: d' Aa

Getuigen: Marten Oppers, Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en J. Boor, secretaris


Bijschrift: Henrick Dirckx van Beeck verklaart op 01-07-1707 100 gulden ontvangen te hebben van Harmen Bijmans. Getuigen: Cornelis van der Haegen en Henrick van Kilsdonck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R73 fol. 25 Akte 013 Transport 19-02-1707

Rombout Jan Rombouts van der Stappen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Aert Goorts 'een stuck lants ende groese, groot een loopense', gelegen op Middegael


 • e.z.: het goed van Maria Geraert Janssen van den Elsen

 • a.z.: Hendrick Dirck van Eert

 • a.e.: de heer Thibos

 • a.e.: de gemeijnte

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 26 Akte 014 Transport 02-03-1707

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Elisabet dochter van Paulus Wouters weduwe van Aert Jan Deenen. Zij heeft gecedeerd, overgegeven en afgegaan haar recht op het vruchtgebruik van 'een huijsken, hoff en aangelegen lant, groot int geheel anderhalf loopense', gelegen aen den Biesen • e.z. en e.e.: het goed van Hendrick Aert Everts

 • a.z.: Jan Aert Evers

 • a.e.: de gemeijnte

En dat ten behoeve van haar kinderen Dirck en Anneken Aert Jan Deenen en Jan Gielens als man van Maria Aert Jan Deenen, 'omme het gemelte huijsken, hoff en lant bij de voornoemde kinderen te mogen verkoopen, vesten ende opdragen aen Aert Peter Goorts van Erp, mits dat de voornoemde comparante van de kooppenninge daer van procederende moet worden onderhouden in levens middelen'.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 27 Akte 015 Transport 02-03-1707

Dirck Aert Jan Deenen en Anneken Aert Jan Deenen, geassisteerd door hun voogs Corstiaen Teunissen van de Ven, en Jan Gielens als man van Maria Aert Jan Deenen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Peter Goorts van Erp 'een huijsken, hoff en aangelegen lant, groot int geheel anderhalf loopense', gelegen aen den Biesen


 • e.z. en e.e.: het goed van Hendrick Aert Everts

 • a.z.: Jan Aert Evers

 • a.e.: de gemeijnte

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 28-29 Akte 016 Accoord 02-03-1707

Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen Dirck en Anneken Aert Jan Deenen en Jan Gielens als man van Maria Aert Jan Deenen, die met elkaar een accoord hebben gesloten ober 'het onderhouden van Elisabet weduwe Aert Jan Deenen haere moeder'. Anneken Aert Jan Deenen, geassisteerd door haar voogs Corstiaen Teunissen van de Ven en Jan Gielens voorschreven 'hebben aanbestelt de voornoemde Elisabeth, haere moeder, aen Dirck Aert Jan Deenen, haere broeder ende swager, hier mede present, om haer voor haer leven lanck te onderhouden', waarvoor hij 65 gulden van de koopsom van krijgt van het verkochte goed aan den Biesen. De rest van de koopsom hebben zij samen verdeeld.

Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 29-31 Akte 017 Transport 02-03-1707

Dirck en Gijsbert Thijs Jan Thijs Deenen, Francis Aeberts als man van Maria Thijs Jan Thijs Deenen, samen mede optredend voor Jan Thijs Jan Thijs Deenen, 'haren broeder', Hendrick zoon van Gijsbert Jan Thijs Deenen, mede optredend voor zijn andere broers en zussen, Willem zoon van Hendrick Willems, verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Thijs Deenen, Jan en Hendrina kinderen van Aert Hendrick Aerts, verwekt bij Hillegonda dochter van Jan Thijs Deenen, allen erfgenamen van Dirck Jan Thijs Deenen, 'haren oom zalliger', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Hendrick Joosten 'een huijs, schuer, schop, backhuijs, hoff en aangelegen lant en groese, groot dartien loopense', gelegen op Ham


 • e.z. en e.e.: Heijlken weduwe van Goort van Dooren cum suis

 • a.z.: Corstiaen Jan Teunissen

 • a.e.: de gemeijnte

Ook 'twee stucken lants groot twee loopense', gelegen aent Havelt • e.z.: het goed van Hendrick Jan Hendrick Ariens

 • a.z.: Peter Janssen cum suis

 • e.e.: Gerrit Boermans

 • a.e.: Jan van Dooren cum suo

'De verkooperen hebben uijtgereserveert het seste gedeelte onbedeijlt te blijven ten behoeve van de voornoemde Jan en Hendrina Aert Hendrick Aerts ten erfrechte, sijnde lant en groese, groot ontrent drie loopense'. Ze betalen hiervoor in de lasten 10 gulden, aflosbaar met 200 gulden. Het goed is belast met: • een cijns van 19 gulden en 5 stuivers aan de heer van Deurne als rentmeester

 • een erfcijns van 25 gulden aan Juffrouw van Gemert tot Shertogenbosche

 • een erfcijns van 6 gulden en 6 stuivers aan Antonetta Coolen tot Shertogenbosche

 • een cijns van 5 duiten aan de heer van Helmond

Getuigen: Geraert Vermeulen en Geiret Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 31-33 Akte 018 Verpachting 21-03-1707

Hendrick Willems op d' Erpt, 'inwoonder alhier', en Aert Jaspers, 'inwoonder op Vorstenbos onder Nistelroij', als voogden over Willen en Jenneken, minderjarige kinderen van Jan Willems op d' Erpt, vewekt bij Elisabeth Jaspers, hebben voor 6 jaren openbaar verpacht aan Adriaen Janssen Timmers 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, groot ontrent acht loopense, in perceelen gelegen alhier aen de Heij op d' Erp'. Met de voorwaarden.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer, Geraert Vermeulen en Geiert Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 34-35 Akte 019 Transport 21-03-1707

Voor schepenen en substituut-secretrais van Vechel verscheen Peter Teunis Peters, getrouwd geweest met Elisabeth Jaspers. Hij heeft gecedeerd, overgegeven en afgegaan zijn recht op het vruchtgebruik 'soo van teulant en groesveldekens in vier bijsondere perceelen', gelegen 'onder Vechel, Dinter, Nistelroij ende in den Landen van Ravensteijn', ten behoeve van Willem en Jenneken, kinderen van Jan Willems op d' Erpt, verwekt in het eerste huwelijk bij voornoemde ELisabet Jaspers.
Aert Jaspers en Hendrick Willems op d' Erpt, als voogden over de voornoemde kinderen, 'verklaren met dem voornoemde Peter Teunis Peters voor dese cessie ende afstant geaccordeert te sijn van wegens de voornoemde kinderen met eenige meubilkens bestaande in karre, haem, zaal, pot ketels, stant, tob, trog, spaij, schuppe als andersints, soo als de voornoemde momboiren hem aengewesen hebben, ende hem daer voor hebben laten volgen, dien volgens hij Peter Teunis Peters wegens de voorschreven onmondige bekent van de voornoemde momboiren voldaan te zijn'.

Getuigen: Geraert Vermeulen, Jacob Martens van Tillaer en Geriet Boermans, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 36-38 Akte 020 Register 24-03-1707

'Staet van de goederen die van primo januarij tot ultimo maart 1707 voor scheepenen van Vechel zijn getransporteert ende verbonden ende waar van den 40ste penning met de tiende verhogingh is betaalt als volgt'. • op 12-01-1707 heeft Lambert Tijssen van Vorstenbos 200 gulden beloofd aan Ariaen Meuweissen als voogd over de kinderen van Sijmen Heijmons

 • op 20-01-1707 transporteert Heijlen dogter Geerlingh Hendricks aan Matijs Goossens haar kindsdeel, zijn het 1/6 deel, 'in huijs, hoff en aengelegen landt aen de Heij, int geheel groot vijff loopense', voor 240 gulden, 15 stuivers en 12 penningen

 • op 07-02-1707 transporteert Heijlken Janse van der Heijden van Uden cum suis aan Goort Goorts Brouwinders 'twee stucken teulants, groot twee loopensen, gelegen aan de Vechelse Heij', voor 125 gulden

 • op 16-02-1707 heeft Hendrik Dirck van Beeck in belening uitgegeven aan Harmen Bijmans 'een hoijbeemt groot twee karren hoijgewas, gelegen aan de Aa', voor 150 gulden

 • op 19-02-1707 transporteert Rombout Jan Rombouts van der Stappen 'een stuck lants en groese, aen Goort Aert Goorts', gelegen op Middegaal', voor 55 gulden

 • op 02-03-1707 transporteert Dirck Aert Jan Deenen cum suis aan Aert Peter Goorts van Erp 'een huijsken, hoff en landt, groot anderhalff loopense, gelegen aen de Biesen', voor 95 gulden

 • op 17-03-1707 transporteren Dirck en Gijsbert Tijs Jan Deenen cum suis aan Adriaen Hendrick Joosten 'een huijs, scheur, schop en aengelegen landerijen en groese, groot dartien loopensen, gelegen op Ham. Item twee stucken lants, groot twee loopense, gelegen aant Haevelt', voor 1.219 gulden, 11 stuivers en 12 penningen

De opbrengst van de 40ste penning met de tiende verhoging min de kosten van het schrijven bedraagt 50 gulden, 10 stuivers en 12 penningen.

Veghel R73 fol. 39 Akte 021 Transport 26-05-1707

Jan Gerrit Clockgieters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Daniels 'een stuckxken teullants, groot ontrent seven en dertigh roeden en een half', gelegen ter plaatse genoemd de Hooge Heijde • e.z.: het goed van Peter Roeffen

 • a.z. en e.e.: Jan Sleuwen

 • a.e.: de gemeijne heijde

Het goed is belast met: • een cijns van 6 stuivers en 4 penningen aan Juffrouw Coolen 'als rentmeesteresse van een gasthuijs tot s' Hertogenbos'

 • een erfpacht van 3 koppen rogge aan seigneur Abangelis als rentmeester

Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer en Geriet Boermans, schepenen, en M. Niekens, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 40 Akte 022 Transport 26-05-1707

Jan Gerit Klockgieters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen Sleuwen 'een stuckxken teullants', groot ontrent 37 1/2 roeden, gelegen ter plaatse genaamd de Hooge Heijde • e.z.: Jan Janssen Daniels

 • a.z. en e.e.: de koper

 • a.e.: de gemeijne heijde

Het goed is belast met: • een cijns van 6 stuivers en 4 penningen aan juffrouw Coolen 'als rentmeesteresse van een gasthuijs tot s' Hertogenbos'

 • een erfpacht van 3 koppen rogge aan seigneur Abangelis als rentmeester

Ook 'een heijveltien gelegen aen de Leegh Heijde', ter plaatse genaamd de Hintelt.


De verkoper heeft het goed geërfd van zijn ouders.

Getuigen: C. van der Hagen en Jacob Martens van Tillaer en Geriet Boermans, schepenen, en M. Niekens, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 41 Akte 023 Transport 17-05-1707

Lamert Lenardt Frenssen als man van Mechtel dochter van Theunis Thomassen voor de ene helft, en Henrick Gijsbert als man van Dirske dochter van Thomas Theunissen, optredend voor zijn vrouws broers en zussen voor de andere helft, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Pieter Jan Ariens, 'inwoonder opten Nistelroijsen Vorstenbosch, een parceelken groeslant', gelegen 'binnen desen dorpe ende parochie van Vechel ter plaetse genaemt de Twee Buenders' • e.z.: het goed van Aert Jasperts en Joost Tijssen

 • a.e.: opten Beeckgraef

 • a.e.: het goed van Peter Roeffen

Het goed is belast met een cijns van 6 stuivers en 4 penningen aan de daartoe gerechtigden.

Getuigen: C. van der Hagen en Marten Oppers, schepenen, en M. Niekens, substituut-secretaris

Veghel R73 fol. 42 Akte 024 Transport 17-05-1707

Voor schepenen verschenen Corstiaen van de Ven, Reijnier Jan Willems, Peter Peters en Goijaert Henrickx, 'borgemeesters van Vechel'. Zij hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Jacob Gielens 'een parceel van dese gemeijnte, wesende een kuijl gelegen aen den Heuvel, groot ontrent drie roeiien'


 • e.z.: het goed van Lambert Ariens

 • voorts: de gemeijnte

Getuigen: C. van der Hagen en Marten Oppers, schepenen, en M. Niekens, substituut-secretaris

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.73 Mb.