Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regesten: Veghel R74 fol. 1 Akte 001 Transport 05-01-1712

Dovnload 1.06 Mb.

Regesten: Veghel R74 fol. 1 Akte 001 Transport 05-01-1712Pagina1/16
Datum26.10.2018
Grootte1.06 Mb.

Dovnload 1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Veghel – inv. nr. R74 (1712-1721)

Regesten door Martien van Asseldonk

Regesten:


Veghel R74 fol. 1 Akte 001 Transport 05-01-1712

Roelof en Jan Thonis van Kilsdoncq hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Jan Teunis van der Linde 'een huijs, hof ende aengelagh, gelegen alhier in de Straet' • e.z. en e.e.: Henrick Dirckx van Beeck

 • a.z.: Daniel Daniels van Kilsdoncq

 • a.e.: de gemeene straete

'Soo ende gelijck het afgepael tis'.

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 2 Akte 002 Transport 05-01-1712

De broers Roelof en Jan Thonis van Kilsdoncq hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonij Dirck Tijbos 'een euselvelt, groot acht karren hoijgewas', gelegen ter plaatse genaamd de Watersteeght


 • e.z.: Jacob Marttens van den Tillaer

 • a.z.: Henrick Willems van DIjck

 • e.e.: Willem Peters

 • a.e.: de voorschreven Steeghde

Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 3 Akte 003 Transport 08-01-1712

De broers Melter en Sijmon Lamberts van Boxmeer hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan hun broer Peter Lamberts van Boxmeer 'haere gedeelte bij testamentaire dispositie gelegateert van Gerrardt Dircks, haeren oome, in eenen acker teullants', gelegen in de Middegaelse thiende, 'ongescheijden ende ongedeijlt' • e.z.: Mechel weduwe van Boxmeer

 • a.z.: de Geer

 • e.e.: de erfgenamen van Peter Driessen

 • a.e.: het goed van Willem Peters

Getuigen: Jan Adriaens Verhoven en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 4 Akte 004 Transport 08-01-1712

Peter Gerrit Janssen, 'inwoonder tot Uden, Lande van Ravesteijn', als man van Anneken dochter van Jan Willem Janssen, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Lamberts van Boxmeer het 1/4 deel in 'eenen hoijbeemt genaemt Rullekenbeemt, hoijende met Jan Philips Jan Rutten cum suis, groot twee karren hoijgewas' • e.z.: het goed van Ruth Lamberts

 • a.z.: Peter Daniels cum suis

 • e.e.: de kinderen van Willem Jacobs van de Zantvoort den Smith

 • a.e.: Michiel Arien Doncquerts

Getuigen: Jan Adriaens Verhoven en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris


Bijschrift: aan schepenen is op 01-02-1712 vertoont 'een schriftelijcke volmacht ende authorisatie van Jan soone Peter Gerrits, waerinne consenteert ende approbeert tot vercoopingh van het voorschreven hoijkandt’van 10-01-1712. Getuigen: Joost van der Poll en Handrick van Kielsdonck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 5 Akte 005 Transport 08-01-1712

Martten van Kilsdonck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thomas Henrickx van den Boogardt 'twee stucken acker teullants, groot twee loopensaeten', gelegen op de Nederboeckt


 • e.z.: Aert Donckerts

 • a.z.: de heer Doovens

 • e.e.: Peter Corsten

 • a.e.: de gemeijne straet

Getuigen: Jan Adriaens Verhoven en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 6-7 Akte 006 Transport 08-01-1712

Willem Jacob Panhuijsen aks man van Theunisken weduwe van Henrick Arien Cuijpers heeft verkocht aan Martten van Kilsdoncq de helft van een 'huijs, hof ende aengelegen teul ende hoijlandt met de gerechtigheyt in een moervelt, groot voor de helfte ses loopensaeten, ongescheijden ende ongedeijlt met de kinderen Henrick Arien Kuijpers' • e.z.: Anthonij Dielis Hoppenaers

 • a.z.: de weduwe van Rombout Henrick Theunissen

 • e.e.: een moervelt

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

'Mitsgaders de geheele tochte het leven van de voorschreven Theuniske weduwe Henrick Arien Cuijoers, sijne wettige huijsvrouwe, daerinne in het geheel competerende met expresse conditie dat den vercooper sijn leven lanck in het voorschreven moervelt sal mogen baggeren ofte kluijten'. Het goed is belast met: • een kapitaal van 100 gulden aan de heer Mus

 • een kapitaal van 50 gulden aan mevrouw Pool

 • een kapitaal van 50 gulden aan Peter Peter Marttens

Alles te betalen met de kinderen van Henrick Arien Kuijpers.

Getuigen: Jan Adriaens Verhoven en Corstiaen van de Ven, schepenen, en M. Niekens, secretaris
Bijschrift: Aert Jan Peter Martens heeft op 03-06-1713 verklaard de 50 gulden ontvangen te hebben van de koper Martten van Kilsdoncq. Getuigen: Handrick van Kielsdonck, schepen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 8 Akte 007 Transport 08-01-1712

Adriaen Jan Adriaen Goossens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Matthijs Niekens, 'secretaris deses dorps Vechel, een huijs ende hoff', gelegen in de Straet


 • e.z.: de koper

 • a.z.: de erfgenamen van Philips Smits

 • e.e.: de gemeijne laeck

 • a.e.: de gemeyne straet

De koper verklaart voor deze koop nog 300 gulden schuldig te zijn aan de verkoper.

Getuigen: Jan Adriaens Verhoven, Corstiaen van de Ven en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en M. Niekens, secretaris
Bijschrift: Ariaen Jan Ariaen Gossens verklaart op 12-04-1719 de koopsom ontvangen te hebben. Getuige: M. Kilsdonck, president

Veghel R74 fol. 9 Akte 008 Transport 11-01-1712

Jaspert Goorts en Jan Gerrits van Berckel als mannen van Geurtje en Gerritje dochters van Jan Goort Denissen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan hun 'zwaeger’Lambert Jan Goort Denissen ieder zijn kindsdeel 'in haere ouders goederen, ongescheijden ende ongedeijlt liggende aent Havelt'. Het goed is belast met:


 • het 1/3 deel van een kapitaal van 50 gulden 'aen den H. Geest tot 's Hertogenbos', te betalen met de mede-erfgenamen

 • het 1/6 deel van een kapitaal van 25 gulden, zijnde deel van eeen kapitaal van 100 gulden, te betalen met Theunis Henrick Lamberts, Aert Verhagen en Claes Gerrit Aerts aan juffrou van Geffen, weduwe van Ravesteijn tot 's Hertogenbos

Getuigen: Corstiaen van de Ven en Jacob Martens van Tillaer, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 10 Akte 009 Transport 17-01-1712

Ruth Jan Rutten Cluijtmans heeft verklaard 200 gulden schuldig te zijn aan Jan Peters van Erp en Jan Cornelis Haubraecken als voogden van Elisabeth dochter van Goort Jan Henrickx voor geleend geld.

Getuigen: Corstiaen van de Ven en Ariaen Aert Goorts, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 11 Akte 010 Transport 29-01-1712

Henrick Sijmonts Weijdeven, Aert Paulussen van Heeswijck, Zeger Donckers en Cornelis Boermans, 'borgemeesters des dorps van Vechel des jaere 1712', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anna Claessen van Kilsdonck, vrouw van Aert Donckers 'eenen plack heijde van dese gemeijnte, groot ontrent twee loopense, gelegen op Ham, waerop tegenwoordigh een huijs op is staende, rondtom in de gemeijnte van Vechel'.

Getuigen: Handrick van Kielsdonck en Ariaen Aert Goorts, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 12-13 Akte 011 Transport 29-01-1712

Aert Ariaens de Leest den Ouden, en Aert de Leest den Jongen, Mattheus Ariaens de Leest, Andries Willems als man van Anneken dochter van Henrick Jan Josephs, Geerlinghj Jan Meijssen als man van Ariaentie dochter van Henrick Jan Josephs, Jan Verhaegen als man van Heijltje dochter van Henrick Jan Josephs, Cathelijn dochter van Henrick Jan Josephs, Ariaen soone Wille Ariens de Leest, mede optredend voor zijn zus Catelina en zijn halfzus Maria, en Aert Ariens de Leest en Martten Claes Merckx als voogden over de vier minderjarige kinderen van Luijcas Ariens de Leest, en Aert de Leest den Jongen als voogd van Maria dochter van Willem Ariens, allen erfgenamen van Ariaen Aerts de Leest, hebben, de voogden met authorisatie van achepenen van Vechel gegeven op 29-01-1712, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aerts Verhaegen 'een huijs, hof ende aengelagh, groot ontrent vier en een half loopensaet', gelegen ter plaatse genaamd de Kempkens


Het goed is belast met een cijns van 4 penningen aan de domeinen van Brabant.


Ook 'een weijvelt, groot ontrent ses loopensaeten', gelegen rondtom in de gemeijnte van Vechel.
Dit goed is belast met een cijns van 11 duiten aan de domeinen
Ook 'twee stucken acker teullants', groot 2 1/2 loopensaet, gelegen ter plaatse genaamd het Heijlicht

 • e.z.: de weduwe van Henrick Peters

 • a.z.: Dielis Claessen

 • e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: de erfgenamen van Willem Jacobz van de Zantvoort den Smith

Dit goed is belast met een cijns van 8 penningen aan de heer van Helmond.


Ool 'eenen acker teullants, groot vijff loopensaeten', gelegen ter plaatse genaamd Gerrits camp

 • e.z.: de erfgenamen van de Zantvoort den Smith voorschreven

 • a.z.: de weduwe van Tijssen Dictussen

 • e.e.: de gemeijne straat

 • a.e.: Dielis Claessen cum suo

Getuigen: Joost van der Poll en Ariaen Aert Goorts, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 14 Akte 012 Transport 03-02-1712

Cornelis Andriessen als man van Engelina Gerrit Princen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Pauwelsen van Heeswijck 'een stuck acker teullants, groot anderhalff loopensaet', gelegen aen de Leege Heijde • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: Marij Peter Jacobz

 • e.e.: Goort Brouwielders

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Het goed is belast met 'in de beeden alle ceelen twee stuijvers ende acht penningen'. De verkoper heeft het goed op 15-02-1710 verworven door vernaardering van de koper.

Getuigen: Dierck van de Landen en Gysbert van der Linden, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 15-16 Akte 013 Transport 03-02-1712

Aert Goort Aert Jacobz heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer en zussen Lamert, Catelijn en Elisabeth Goort Aert Jacobz het 1/4 deel in een 'huijs, hof ende aengelach, groot ontrent vier loopensaeten', gelegen in de Stadt

Dit goed is belast met het 1/4 deel van een cijns van 2 stuivers aan de domeinen van Brabant.


Ook het 1/4 deel in 'een perceel teullants, gelegen op de Boeckt'

 • e.z.: Lambert Tijssen

 • a.z.: Peter Peters

 • e.e.: Henrick Aert Claesen

 • a.e.: de gemeijne straet

Ook het 1/4 deel in 'den Muijsacker, groot ontrent drie loopense', gelegen ter plaatse genaamd Franckefoort, 'waerinne Henrick Goorts des coopers ende vercoopers halven broeder een loopensaet ende thien roeden min ofte meer is competerende, ende oversulcx een loopense en veertigh roeden, gereserveert de tochte van de veertigh roeden doe Catelijn weduwe Goort Aert Jacobz daerinne haer leven lanck moet behouden' • e.z.: Arien Theunis Claessen

 • a.z. en e.e.: de gemeene wech

 • a.e.: Gijsbert van der Linde

De hele 'Muijsacker’is belast met een cijns van 1 stuiver en 14 penningen aan de heer van Helmond.

Getuigen: Dierck van de Landen en Dieck van Tillaers, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 16-17 Akte 014 Transport 03-02-1712

Lambert, Catelijn en Elisabeth kinderen van Goort Aert Jacobz hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Theunis Henrick Lamberts op Ham 'een huijs, hof ende aengelagh, groot vier loopensaeten', gelegen in de Stadt


 • e.z.: Jan Daniels

 • a.z.: Henrik Claes Marcelissen

 • e.e.: de erfgenamen van Meuws Willems

 • a.e.: de gemeijne straet

Het goed is belast met een cijns van 2 stuivers aan de domeinen van Brabant. De verkopers hebben het goed verworven na de dood van hun ouders

Getuigen: Dierck van de Landen en Dieck van Tillaers, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 17-18 Akte 015 Transport 03-02-1712

Lambert, Catelijn en Elisabeth kinderen van Goort Aert Jacobz hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Peter Corsten 'een perseel teullants gelegen opte Boeckt, groot ontrent twee loopense en dertigh roeden'


 • e.z.: het goed van Lambert Tijssen

 • a.z.: Peter Peters

 • e.e.: Henrick Aert Claessen

 • a.e.: de gemeene straet

De verkopers hebben het goed verworven na de dood van hun ouders en door koop van hun broer Aert Goorts.

Getuigen: Dierck van de Landen en Dierck van Tillaer, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 18-20 Akte 016 Transport 04-02-1712

Henrick Arien Smits en Rombout van der Stappen als voogd over 'Hendrina Lamberts, innocente dochtere', en voornoemde Van der Stappen met Dielis van der Linde namens zijn vrouw als erfgenamen van de voorschreven Hendrina Lamberts, hebben verkocht, opgedragen, gerenuntieerd en overgegeven aan Dirck Jacob Marttens van den Tillaer 'eenen acker teullants, groot drie en een half loopensaet', gelegen in de Bruggen


 • e.z.: de koper

 • a.z. en e.e.: Jan Jansen Smits

 • a.e.: 'op Rullekens beemt'

Ook 'een acker teullants genaemt den Diepenbroeck, groot twee lopensaten', gelegen op de Boeckt • e.z.: Melter Lamberts

 • a.z.: Theunis Henrick Lamberts

 • e.e.: Goort Henrick Gerrits

 • a.e.: de gemeijne steeghde

Dit goed is belast met een cijns van 1 gulden en 10 stuivers 'aen de kercke van Vechel'.


Ook 'een perseeltie hoijlants genaemt de Kerckenhorst, groot een kar hoijgewas, hoijende met Aert de Leest cum suo, schietende op de revier de Aa'.
'De voorschreven innocente dochter’heeft het goed toebedeeld gekregen van haar ouders voor schepenen van Vechel op 28-12-1693, 'ende den Diepenbroeck bij testamente vooruijt gelegateert vermits haere onnoselheijt, van haere ouders'.

Getuigen: J. Hasevoet, Dierck van Tillaer, Jacob Martens van Tillaer, Joost van der Poll, Ariaen Aert Goorts, Handrick van Kielsdonck, Gijsbert van der Linden en Dierck van de Landen, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 21-22 Akte 017 Transport 10-02-1712

Jan Peter Jan Jacobsz heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Jacobsz Marttens van den Tilaert 'een huijsplaets, hof ende aengelagh met de gerechtigheijt van poterijen, groot vijf loopensaeten', gelegen ter plaatse genaamd den Hoogeijnden • e.z. en e.e.: de gemeijnte

 • a.z.: Aert Ariaen Olijslaegers

 • a.e.: Wouter van de Zantvoort

Het goed is belast met: • een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan juffriu Catharina van Geffen

 • een obligatie van 225 gulden aan monseigneur van Osch 'als rentmeester van een mannen gasthuijs tot 's Hertogenbosch'

 • een cijns van 14 stuivers 'aen den armenblock aent Ortteneijnde tot 's Hertogenbos

 • een cijns van 2 gulden en 13 stuivers 'aen de arme taeffele van Vechel'

De verkoper heeft dit goed op 16-04-1711 voor schepenen van Vechel gekocht van Jacob Willems van de Zantvoort.

Getuigen: Joost van der Poll en Gijsbert van der Linden, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 22 Akte 018 Verklaring 15-02-1712

Henrick Dirckx van Eert, Ariaen Aert Goorts als man van Maria dochter van Aert Jan Thijssen, Aert Peter Driessen, en Henrick Peter Henrick Rutten als man van Agnees dochter van Peter Driessen, Jan Jansen Smits als man van Dirsken dochter van Aert Dircx van Eert, mede optredend voor de verdere erfgenamen van Dirck van Eert, verklaren een erfcijns van een obligatie van 100 gulden ontvangen te hebben, die Dirck van Eert tot laste van Sijmon Jan Sijmons was heffende.

Getuigen: Joost van der Poll en Handrick van Kielsdonck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 23 Akte 019 Transport 15-02-1712

Henrick Dirckx van Eert heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Theunis Peter Meusen 'eenen acker teullants, groot ontrent vijff loopensaeten', gelegen aen de Leege Heijde, genaamd den Heijacker • e..: de weduwe van Jacob Tijssen van den Hurck

 • a.z.: Jan Claessen van der A cum suo

 • e.e.: de kinderen van Gijsbert de Cuijper

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Het goed is belast met jaarlijks 1 gulden en 5 stuivers 'aen de geïnteresseerdens tot 's Bosch'. 'Gereserveert den hegge daer op staende te ruijmen int lest van meert deses jaere 1712'.

Getuigen: Joost van der Poll en Handrick van Kielsdonck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 24 Akte 020 Transport 25-02-1712

Jan Jan Joseph Smits, Gerrit Michielsen als man van wijlen Maria Jan Joseps, optredend voor de twee minderjarige kinderen verwekt bij de voorschreven Maria, Laufreijns Peters als man van Catelina dochter van Jan Joseps, Jan Jansen van der A als man van Jenneken dochtere Jan Joseps, en de vier kinderen van Henrick Jan Joseps, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heijtjen Joseps 'eenen acker teullants, groot ontrent twee loopensaeten', gelegen opt Zontvelt


 • e.z.: Matteus Ariaens de Leest

 • a.z.: de weduwe Jenneken Jan Theunis Marcelissen

 • e.e.: Wouterken weduwe van Jan Tijssen

 • a.e.: eene steegde, cum suo

Ook 'een groesveltje genaemt het Bosch, groot ontrent drie karren hoijgewas' • e.z.: de weduwe Jenneken Jan Theunis Marcelissen

 • a.z.: Matthijs Jan Thijssen

 • e.e.: Joris Peters van Boerdoncq

 • a.e.: de koopster

Het goed is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Lambert Jan Gerrits van der Heijden.

Getuigen: Joost van der Poll en Handrick van Kielsdonck, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 25 Akte 021 Transport 25-02-1712

Jan Claessen Rademaecker, geassisteerd door zijn kinderen Claes, Ariaen, Henrick Henrickx als man van Maria Rademaecker, en Anneken weduwe van Jan Jansen Rademaecker, geassisteerd door haar zoon Martten, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Daniel Jan Daniel en zijn zus Jenneken 'eenen hoijcamp, groot anderhalf kar hoijgewas, hoijende met Joost Driessen cum suis', genaamd de Geer


 • e.z.: het goed van Joost Tijssen

 • a.z.: de Buenders

 • e.e.: opte Watersteegde

Ook 'een hoijveltje, groot ontrent een half kar hoijgewas, hoijende met Jan Rutten cum suis', gelegen ter plaatse genaamd den Ossencamp • e.z.: het goed van Jan Dirckx

 • a.z.: Jan Rutten voorschreven cum suis

Jan Claessen Raedemaecker heeft het goed gekocht van Jan Goorts en Huijbert Tijssen cum suis voor schepenen van Vechel op 18-02-1708.

Getuigen: Handrick van Kielsdonck en Joost van der Poll, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 26 Akte 022 Transport 01-03-1712

Matthijs Goort Leenderts als man van Theunisken Jan Jan Lamberts, 'inwoonder des dorps van Uden, Lande van Ravestijn', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gerrit Janssen in den Elssen 'eenen acker teullants, groot drie en een half loopensaet', gelegen ter plaatse genaamd de Leege Heij


 • e.z.: Jacob Willem Lamberts

 • a.z.: de erfgenamen van Gijsbert de Cuijper

 • e.e.: de erfgenamen van Paulus Aerts

 • a.e.: 'de school'

Dit goed is belast met een cijns van 12 penningen aan de domeinen van brabant.

Getuigen: Joost van der Poll en Gijsbert van der Linde, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 27 Akte 023 Belening 01-03-1712

Maria Adriaens heeft voor 2 jaren voor 22 gulden in belening uitgegeven aan Jan Lamberts van Boxmeer het 1/3 deel van 'een loopensaet teullants', gelegen ter plaatse genaamd Henskens acker, 'ongescheijden ende ongedeijlt liggende met Dirsken ende Willemken Lamerts'. Het goed is belast met een cijns van 10 stuivers aan de erfgenamen van Jan van Boxmeer tot 's Hertogenbosch.

Getuigen: Gijsbert van der Linde en Joost van der Poll, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 28 Akte 024 Transport 05-03-1712

Peter Jacob Panhuijsen en zijn meerderjarige kinderen Maria en Jacobus, mede optredend voor zijn minderjarige kinderen Nicolaes en Jan, verwekt bij wijlen zijn vrouw Lijsken dochter van Jan Lamert Hensen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn 'swaeger’Dielis Claes Francen het 1/8 deel in 'eenen acker teullants genaemt den Achtersten Heijacker, gelegen aen de Hooge Heijde' • e.z.: Claes Theunissen

 • a.z.: de koper cum suo

 • e.e.: de gemeijnte

 • a.e.: de Rijt van Claes Theunisen voorschreven

De verkopers hebben het goed toebedeeld gekregen van Jan Lambert Henssen, gepasseerd voor schepenen van Vechel op 15-02-1712.

Getuigen: Joost van der Poll en Dierck van Lande, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 29 Akte 025 Transport 09-03-1712

Gerrit van Schaijk heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonij Jan Theunis van Eert 'een huijs ende hoff, gelegen alhier ter plaetse genaemt de Hooge Eijnden, rondtom in de gemeijnte'. Het goed is belast met een cijns aan de domeinen van Brabant. En 'te onderhouden den gemeijnen wech ofte straete van ende tegens het voorschreven huijs tot op erve de kinderen Willem van de Zantvoort den Smith tegens erve van Dirck van de Lande geheelijcken, ende geen gevedert goet te mogen houden, op alsulcke conditie als de voorschreven vercoopere van de regenten van Vechel aengecomen is bij coop van de gemeijnte'.

Getuigen: Gijsbert van der Linden en Dierck van Lande, schepenen, en M. Niekens, secretaris

Veghel R74 fol. 30 Akte 026 Transport 10-03-1712

Willebrordus Schenkels, 'borger der stadt Dordrecht', als man van wijlen Catharina Donckers, heeft uit krachte van testament gemaakt door hem en wijlen zijn vrouw, op 06-12-1705 gepasseerd voor notaris Cornelis van Aansurgh en getuigen binnen de stadt Dordrecht, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Henrick Tijssen 'eenen acker teullants, groot drie loopensaeten', gelegen op Ham • e.z.: Theunis Henrick Lamberts cum suis

 • a.z.: Gerrit Arien Boermans cum suis

 • e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

Ook 'eenen hoijbeemt, groot vijf karren hoijgewas', gelegen aldaar • e.z.: Thonij Dirck Tijbos cum suis

 • a.z. en e.e.: de reviere d’A

 • a.e.: het goed van Martten Lamberts cum suis

Getuigen: Ariaen Aert Goorts en Dierck van Lande, schepenen, en M. Niekens, secretaris

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Dovnload 1.06 Mb.