Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Reglement betreffende de samenstelling en de werking van de permanente en ad hoc werkgroepen

Dovnload 18.5 Kb.

Reglement betreffende de samenstelling en de werking van de permanente en ad hoc werkgroepenDatum17.09.2018
Grootte18.5 Kb.

Dovnload 18.5 Kb.

Reglement betreffende de samenstelling en de werking van de permanente en ad hoc werkgroepen


Artikel 1

Conform artikel 24 van de statuten van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel richt de raad van bestuur de volgende permanente werkgroepen op: 1. Begroting

 2. Communicatie

 3. Eindeloopbaanwerking

 4. Medische Zaken

 5. Sint

 6. Vakantie en Vrije Tijd

De raad kan ook overgaan tot de oprichting van ad hoc werkgroepen (vb. Statuten).

Artikel 2

Op eigen initiatief, op verzoek van de raad van bestuur of van de voorzitter, geeft een werkgroep advies of formuleert voorstellen aan de raad over de aangelegenheden die tot haar werkveld behoren.Artikel 3

Voor elke werkgroep wordt een coördinator aangesteld die de werkgroep voorzit.

De werkgroepen worden samengeroepen door de voorzitter van de sociale dienst die de dagorde van de vergadering bepaalt in overleg met de coördinator.

De secretaris van de sociale dienst notuleert de vergaderingen.Artikel 4

De werkgroepen zijn samengesteld uit: 1. leden van de raad van bestuur;

 2. leden van de algemene vergadering;

 3. deskundigen (zie artikel 8) of procesverantwoordelijken.

Bij de samenstelling van de werkgroepen wordt gestreefd naar een pariteit tussen de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en de representatieve vakorganisaties.

Artikel 5

De raad van bestuur duidt de coördinatoren aan van de permanente en ad hoc werkgroepen.De coördinatoren van de permanente en ad hoc werkgroepen worden bij voorkeur gekozen uit de leden van de raad van bestuur voor de volledige duur van hun mandaat.

Zij fungeren als contactpersoon tussen de leden van de werkgroep, enerzijds, en de raad van bestuur en/of de voorzitter van de sociale dienst, anderzijds.

Er wordt verslag uitgebracht over hun werkzaamheden aan de raad van bestuur en toelichting gegeven bij de door de werkgroep geformuleerde adviezen.


Artikel 6

De administratie van de sociale dienst staat in voor het aanleveren van alle informatie die door de coördinatoren van de werkgroepen wordt opgevraagd. Deze informatie wordt via de secretaris aan de leden van de werkgroep meegedeeld.

De adviezen en de voorstellen van de werkgroepen worden opgenomen in een document bestemd voor de raad van bestuur.


Artikel 7

Worden ambtshalve als deskundigen aangesteld: 1. in de werkgroep “Begroting”: de penningmeester;

 2. het afdelingshoofd van de Afdeling Personeel Sociale Dienst (of zijn vervanger);

 3. afhankelijk van de werkgroep: de administratieve coördinator voor de sociale dienstverlening, de individuele hulpverlening of de eindeloopbaanwerking.

Indien gewenst kan de werkgroep nog andere deskundigen uitnodigen.

Deskundigen kunnen, in het kader van hun activiteiten voor de sociale dienst, terugbetaling genieten van hun verplaatsingskosten conform de reglementering.

Artikel 8

Wonen de vergaderingen van de werkgroepen bij: • met stemrecht: de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Een verdeeld advies wordt ter kennis gebracht van de raad van bestuur. Streefdoel blijft echter het consensusmodel.

 • met raadgevende stem: de in art. 7 vermelde deskundigen.

Artikel 9

De aanwezigheid van drie (3) stemgerechtigde leden is noodzakelijk voor de geldigheid van de beraadslagingen.Artikel 10

Om te vermijden dat bij de toewijzing van een overheidsopdracht er te weinig bestuurders aanwezig zijn op de vergadering van een werkgroep, kunnen zij zich laten vervangen door een andere bestuurder of een lid van de algemene vergadering.
  
Dovnload 18.5 Kb.