Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Reglement van de Examencommissie tu/e 2016-2017 van de faculteit Bouwkunde

Dovnload 335.1 Kb.

Reglement van de Examencommissie tu/e 2016-2017 van de faculteit BouwkundePagina1/12
Datum19.06.2017
Grootte335.1 Kb.

Dovnload 335.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Reglement van de Examencommissie TU/e 2016-2017

van de faculteit Bouwkunde
De examencommissie voor de bacheloropleiding Bouwkunde en/of de bacheloropleiding Bouwkunde nieuwe stijl volgens het Bachelor College en/of de masteropleiding nieuwe stijl volgens de Graduate School Architecture, Building and Planning en/of de masteropleiding oude stijl Architecture, Building and Planning en/of de 3TU/e masteropleiding oude stijl Construction Management and Engineering en de masteropleiding Construction Management and Engineering nieuwe stijl volgens de Graduate School van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e:

gelet op artikel 7.12, 7.12a, 7.12b, 7.12c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW),


de onderwijs-en examenregeling(en) van de betreffende opleidingen,
Toetskader TU/e, vastgesteld door het CvB op 24 juni 2013, herzien op 23 oktober 2014
Facultair Toetsbeleid, vastgesteld door het FB op 15 juli 2014 en herzien op 2 juni 2015

Fraudebeleid Onderwijs TU/e, vastgesteld door het CvB op 5 maart 2015, aangevuld met hoofdstuk 7 op 9 april 2015


Reglement TU/e Bachelor College, vastgesteld door het CvB op 28 april 2016
Reglement TU/e Graduate School, vastgesteld door het CvB op 3 april 2014, aangevuld bij besluit van het CvB op 28 april 2016
de Regeling Centrale Tentamenafname TU/e, vastgesteld door het CvB op 4 december 2014, en
de Handreiking Examencommissies TU/e, vastgesteld door het CvB op 23 oktober 2014.
Besluit vast te stellen
het Reglement van de Examencommissie 2016-2017 van 28 juni 2016 luidende als volgt:

TU/e Examination Regulations 2016-2017

of the Department of the Built Environment

The Examination Committee for the Bachelor’s program in Architecture, Urbanism and Building Sciences and/or the new-style Bachelor’s program in Architecture, Urbanism and Building Sciences in accordance with the Bachelor College and/or the new-style Master’s program in accordance with the Graduate School Architecture, Building and Planning and/or the old-style Master’s program in Architecture, building and Planning and/or the 3TU/e Master’s program in Construction Management and Engineering old-style and/or the new-style Master’s program in accordance with the Graduate School Construction Management and Engineering of Eindhoven University of Technology (TU/e):


having regard to Article 7.12, 7.12.a, 7.12.b, 7.12c of the Higher Education and Scientific Research Act (WHW),
the Program and Examination Regulations for the relevant programs,
the TU/e Assessment Framework, adopted by the Executive Board on June 24, 2013, reviewed on October 23, 2014,
the Departmental Assessment Policy, adopted by the Departmental Board on June 24th 2014 and reviewed on June 2 nd 2015,
the TU/e Education Fraud Policy, adopted by the Executive Board on March 5th , 2015, supplemented with Section 7 on April 9th , 2015,
the TU/e Bachelor College Regulations, adopted by the Executive Board on April 28th , 2016,
The TU/e Graduate School Regulations, adopted by the Executive Board on April 3, 2014, supplemented by the decision of the Executive Board of April 28, 2016,
the TU/e Central Examination Regulations, adopted by the Executive Board on December 4, 2014, and
the Examination Committee Guide, a brochure adopted by the Executive Board on October 23, 2014.
Hereby adopts
The Regulations for the Examination Committee 2016-2017 dated the 28th of June 2016 which read as follows:

Preamb(u)le

De examencommissie bestaat bij wet en wordt ingesteld door het faculteitsbestuur. De commissie is onafhankelijk en heeft het hoogste gezag met betrekking tot het borgen van het niveau van de opleiding waaronder zaken als toetsing en fraude vallen en al het overige dat nodig is om te kunnen garanderen dat een student die een graad krijgt voldoet aan de eindtermen voor de opleiding.
De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht, competenties en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
In dit Reglement van de Examencommissie stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in de wet en over de maatregelen die zij neemt in verband met fraude.
De examencommissie handelt binnen de kaders zoals die door de WHW, de Onderwijs en Examenregeling van de onderhavige opleidingen zijn opgesteld, maar ook binnen de kaders van het toetskader TU/e, het facultaire toetsbeleid en het Fraudebeleid Onderwijs TU/e.
De examencommissie gaat uit van de zorgvuldigheid waarmee docenten voor academische opleidingen worden geselecteerd en ziet deze docenten als eerste waarborg voor de kwaliteit van de tentamens en examens op basis waarvan de examencommissie de diploma’s toekent. Desalniettemin is het de wettelijke taak van de examencommissie om te controleren of de kwaliteit van toetsing daadwerkelijk is geborgd en heeft zij ook de wettelijke bevoegdheid om richtlijnen en aanwijzingen op te nemen die examinatoren bij toetsing in acht dienen te nemen. Om deze reden zal de examen commissie trachten al het mogelijke te doen binnen haar wettelijke bevoegdheden om docenten waar mogelijk te ondersteunen bij hun taak en waar nodig hen aan te spreken wanneer zij niet binnen de gestelde kaders handelen. Daartoe zal de examencommissie het facultaire toetsbeleid beoordelen op haar uitvoerbaarheid en doelmatigheid en waar nodig aanpassingen voorstellen die hieraan bijdragen. Ook zal zij het faculteitsbestuur/de opleidingsdirectie adviseren over mogelijkheden van verdere professionalisering van docenten/examinatoren.
De voorzitter van de examencommissie Bacheloropleidingen heeft zitting in de Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen (AEB) en de voorzitter van de examencommissie Masteropleidingen (AEM) heeft zitting in de Adviescommissie Examens Masteropleidingen. Deze AEB/AEM oefent onder andere haar bevoegdheden uit zoals die in het Reglement Bachelor College en Reglement Graduate School aan haar zijn toegewezen.

De wettelijke bevoegdheden van de examencommissie van een opleiding zijn in ieder geval van toepassing op alle onderwijseenheden die deel uitmaken van het curriculum van de opleiding van de student.The Examination Committee is a statutory body and is appointed by the Departmental Board. The Committee is independent and is the highest authority with regard to safeguarding the standard of the degree program, including matters such as testing and fraud and all other aspects that are necessary to ensure that students who are awarded a degree have attained the outcomes for the relevant programs.

The Examination Committee determines, in an objective and expert manner, whether students have fulfilled the conditions set out in the Program and Examination Regulations (OER) with regard to the knowledge, understanding, competences and skills that are necessary to obtain a degree.


In these Regulations, the Examination Committee sets out rules for the implementation of its duties and powers in accordance with the WHW, and the measures to be taken in the event of fraud.
The Examination Committee acts in accordance with the WHW and the OER for the relevant programs, and also in accordance with the TU/e Assessment Framework, Departmental Assessment Policy and the TU/e Education Fraud Policy.

The Examination Committee assumes that lecturers for academic degree programs are appointed with care, and regards them as having primary responsibility for assuring the quality of the examinations and final examinations on the basis of which the Examination Committee confers degrees. Nevertheless, it is the statutory task of the Examination Committee to ascertain whether the quality of assessment is actually assured, and it has the statutory power to issue guidelines and instructions that examiners must comply with when testing students. For this reason, the Examination Committee shall make every effort, within the bounds of its statutory powers, to provide lecturers with support in their work if possible, and to hold them to account when they do not act within the relevant frameworks. To this end, the Examination Committee shall assess the Departmental Assessment Policy in terms of its feasibility and effectiveness, and suggest relevant amendments where necessary. The Committee shall also advise the Department Board / program management concerning options for the further professionalization of lecturers/examiners.

The chair of the Examination Committee for Bachelor’s Programs shall sit on the Advisory Committee for Bachelor’s Examinations (AEB) and the chair of the Examination Committee for Master’s Programs (AEM) shall sit on the Advisory Committee for Master’s Examinations. The AEB/AEM shall carry out its duties in accordance with the TU/e Bachelor College Regulations and the Graduate School Regulations.

The statutory powers of the Examination Committee for a degree program apply in any case to all study components that are part of the curriculum of the student’s degree program.


1Art. 1.1
1.2

Algemene bepalingen
Begripsbepalingen


In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek


OER: de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding

STU: het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU/e

reactietermijn: een termijn van vier weken waarbinnen de examencommissie dient te besluiten na ontvangst van een verzoek, tenzij het verzoek is ontvangen na de vergadering van juni. Een dergelijk verzoek wordt uiterlijk in de vergadering van augustus behandeld.

tentamen zie definitie OER bachelor- en OER masteropleiding

Voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar de OER van de betreffende opleiding(en).

De overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de wet eraan geeft.
General provisions
Definitions


In these regulations, the following terms shall be understood to mean:

law: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (the Dutch Higher Education and Scientific Research Act)

OER: The Program and Examination Regulations of the degree program

STU: the Education and Student Service Center of TU/e;

response time: a period of four weeks within which the Examination Committee must reach a decision after receiving a request, unless the request is received after the June meeting. Requests received after the June meeting will be dealt with in the August meeting.

examination: see the definition in the OER for Bachelor’s programs and the OER for Master’s programs


See the Program and Examination Regulations of the individual programs for further definitions.

Other terms used in these regulations shall have the meaning ascribed to them in the WHW.


Art. 1.2
1.
2.3.

4.

Samenstelling examencommissie


Het faculteitsbestuur stelt de volgende examencommissies in:
een examencommissie voor de
a) bacheloropleiding Bouwkunde
b) masteropleiding Architecture, Building and Planning nieuwe stijl volgens de Graduate School
d) masteropleiding Architecture, Building and Planning (oude stijl)
e) 3TU masteropleiding Construction Management and Engineering (oude en nieuwe stijl volgens de Graduate School)

De examencommissies zijn zodanig samengesteld dat de vereiste onafhankelijkheid en deskundigheid zijn gegarandeerd, en kennen in ieder geval:


- één voorzitter
- één vice-voorzitter
- 5 leden
- één extern lid, die niet werkzaam is bij dezelfde faculteit én niet betrokken is bij het onderwijs in de onder de examencommissie ressorterende opleiding(en).

De benoeming is voor de duur van twee jaar. Herhaaldelijke herbenoeming is mogelijk, telkens voor de duur van twee jaar.

De examencommissie wordt bijgestaan door een (ambtelijk) secretaris en de studieadviseurs als adviseurs.
Composition of the Examination Committee


The Departmental Board shall appoint the following Examination Committees:
an Examination Committee for the
a) Bachelor’s program in Architecture, Urbanism and Building Sciences
b) Master’s program (new-style) in Architecture, Building and Planning in accordance with the Graduate School
d) Master’s program (old-style) in Architecture, Building and Planning
e) 3TU Master’s program in Construction Management and Engineering (old style and new style in accordance with the Graduate School)
The composition of the Examination Committees is such that the required independence and expertise are guaranteed. Each committee shall have, in any case:
- A chair
- A deputy chair
- 5 members
- one external member, who is not an employee of the same department and does not have teaching duties in the degree program(s) for which the Examination Committee is responsible.

The members are appointed for a term of two years. Repeated reappointments are possible, in each case for a term of two years.


The Examination Committee is supported by an official secretary and the academic advisors as advisors of the Examination Committee.


Art. 1.3

Taken en bevoegdheden van de examencommissie


De examencommissie heeft de volgende wettelijke taken/bevoegdheden:

 1. Het benoemen van examinatoren (artikel 7.12 c, van de wet) op basis van het profiel voor examinatoren (zie bijlage 1).

 2. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens (artikel 7.12b, onder a, van de wet).

 3. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen (artikel 7.12b, onder b, van de wet).

 4. Het verlenen van goedkeuring om een vrij onderwijsprogramma te volgen (artikel 7.12b, eerste lid, onder c, van de wet).

 5. Het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens (artikel 7.12b, eerste lid, onder d, van de wet).

 6. Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedure van tentamens en examens (artikel 7.12b, eerste lid, onder e, van de wet).

 7. Het vaststellen of er sprake is van fraude en, indien er sprake is van fraude, het bepalen van de strafmaat, (artikel 7.12b, tweede lid, van de wet)

 8. Het verlenen van toegang tot het afleggen van één of meer onderdelen van het afsluitende examen, voordat de student de propedeutische fase van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd (artikel 7.30, derde lid, van de wet).

 9. Het uitreiken van getuigschriften, met daaraan toegevoegd het diplomasupplement, ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd (artikel 7.11, van de wet).

 10. Nog niet overgaan tot de uitreiking van het getuigschrift, wanneer de student op goede gronden heeft verzocht daartoe nog niet over te gaan (art 7.11, derde lid, WHW juncto artikel 6.1, vijfde lid, OER Ba /artikel 5.1, vijfde lid, OER Ma)

 11. Het vragen van inlichtingen aan examinatoren (artikel 7.12c, van de wet).

 12. Het maken van een jaarverslag (artikel 7.12b, vijfde lid, van de wet).

 13. Beoordeling van vrije onderwijsprogramma’s (artikel 7.3d, van de wet).


Tasks and powers of the Examination Committee


The Examination Committee has the following statutory tasks/powers:

 1. To appoint examiners (Article 7.12c of the WHW) based on the profile for examiners (see Annex 1). 2. To safeguard the quality of the examinations and final examinations (Article 7.12b, under a, of the WHW).

 3. To establish procedures and instructions within the framework of the OER for assessing and determining the results of examinations (Article 7.12b, under b, of the WHW).

 4. To grant permission to take an optional degree program (Article 7.12b, paragraph 1, under c, of the WHW). 5. To grant an exemption from taking one or more
  examinations (Article 7.12b, paragraph 1, under d, of the WHW).

 6. To safeguard the quality of the organization and the procedure relating to examinations and final examinations (Article 7.12b, paragraph 1, under e, of the WHW).

 7. To investigate cases of suspected fraud/cheating and, if the student concerned is guilty, to determine the sanction (Article 7.12b, paragraph 2, of the WHW).

 8. To provide students with opportunities to take one or more components of the final examinations before they have passed the relevant program’s propaedeutical phase (Article 7.30, paragraph 3, of the WHW). 9. To issue degree certificates to which is added the diploma supplement as proof that the final examination was completed successfully (Article 7.11 of the WHW).
 1. To delay the awarding of the degree certificate if the student has requested this with good reason (Article 7.11, paragraph 3, WHW in conjunction with Article 6.1, paragraph 5, of the OER Ba/Article 5.1, paragraph 5, OER Ma).

 2. To request information from examiners regarding the policy they have followed (Article 7.12c of the WHW).

 3. To compile an annual report (Article 7.12b, paragraph 5, of the WHW).

 4. To assess electives (Article 7.3d of the WHW).


Algemeen:

 1. Het verlenen van goedkeuring om keuzeonderwijseenheden op te nemen in het studieprogramma (artikel 3.7 OER Ba en artikel 3.6 OER Ma).

 2. Het adviseren over het (facultaire) toetsbeleid.

 3. Het adviseren over de inhoud van het curriculum.

 4. Het adviseren over de concept model OER.

 5. Het ongeldig verklaren van een tentamen wanneer er sprake is van ernstige onregelmatigheden (artikel 5.7, elfde lid, OER Ba

 6. Het in voorkomende gevallen adviseren aan de examinator in verband met de aanpassing van een bekend gemaakt eindcijfer in de gevallen waarin die consequenties heeft voor behalen graad dan wel bindend studieadvies (artikel 5.8, negende lid, OER Ba)

 7. Het vaststellen van een judicium (artikel 6.4 en 6.5, OER Ba/artikel 5.4 en 5.5 van de OER Ma).

 8. Het uitreiken van verklaringen in verband met behaalde vakken.

 9. Het wijzigen van de tentamenvorm in bijzondere gevallen (artikel 5.1, vijfde en elfde lid, OER Ba, artikel 4.1, zevende lid, OER Ma).

 10. Het wijzigen van de openbaarheid van mondelinge tentamens in bijzondere gevallen (artikel 5.1, elfde lid, OER Ba/artikel 4.1, zevende lid OER Ma).

 11. Het adviseren ten aanzien van toelating promotie zonder Mastergraad (artikel 3, derde lid, Promotiereglement en de toelichting daarop).

 12. Het voeren van overleg met andere examencommissies en het faculteitsbestuur.

 13. Het uitoefenen van overige bevoegdheden waar in de OER naar verwezen wordt.Met betrekking tot de Bacheloropleiding:

 1. Het verlenen van goedkeuring om extra onderwijseenheden te volgen en daarin tentamens af te leggen, zoals bedoeld in artikel 3.7, derde lid, OER Ba.

 2. Het uitvoeren van het bindend studieadvies (artikel 7.5, 7.6, en 7.7 van de OER Ba)

 3. Het bepalen van de bsa-norm, zoals bedoeld in artikel 7.5, zevende lid en artikel 7.6, tweede lid van de OER Ba.

 4. Het uitvoeren van de hardheidsclausule in het kader van de ‘harde knip’ (art 5.2, OER Ba).
 1. Het goedkeuren van de samenstelling van de beoordelingscommissie voor bachelor eindprojecten (art 4.4 van het Reglement van de Examencommissie.

 2. Het beoordelen of er sprake is van geldige afwezigheid van een student bij tussentoetsen bij onderwijseenheden van de bacheloropleiding volgens het Bachelor College (Reglement van de examencommissie, zie bijlage 2).

 3. Het verlenen van goedkeuring van de invulling van de keuzeruimte binnen de bacheloropleidingen volgens het Bachelor College (artikel 3.4, zevende lid juncto artikel 3.7 OER, vierde lid Ba).

 4. Het goedkeuren van de voorstellen voor het bachelor eindprojectGeneral:

 1. To grant permission to include electives in the curriculum (Article 3.7, OER Ba and Article 3.6, OER Ma).


 2. To give advice on the (Departmental) Assessment Policy.

 3. To give advice on curriculum content.

 4. To give advice on the draft model OER.

 5. To declare an examination invalid if there are serious irregularities (Article 5.7, paragraph 11, OER Ba). 6. To advise the examiner in particular cases in connection with the correction of an already announced final grade in cases where this has consequences for the academic degree or for the binding recommendation on the continuation of studies (Article 5.8, paragraph 9, OER Ba).

 7. To determine a designation (Article 6.4 and 6.5, OER Ba/Article 5.4 and 5.5, OER Ma).

 8. To issue statements regarding courses passed. 9. To change the form of examination in exceptional cases (Article 5.1, paragraphs 5 and 11, OER Ba, Article 4.1, paragraph 7, OER Ma).

 10. To change the public nature of oral examination in exceptional cases (Article 5.1, paragraph 11, OER Ba/Article 4.1, paragraph 7, OER Ma).

 11. To advise on admission to doctoral study without a Master’s degree (Article 3, paragraph 3 of the PhD Regulations and the relevant explanatory notes).

 12. To consult with other Examination Committees and the Departmental Board.

 13. To exercise other powers as specified in the OER.
With regard to Bachelor’s programs:


 1. To grant permission for students to take and sit examinations in extra study components, in accordance with Article 3.7, paragraph 3, OER Ba.

 2. To issue binding recommendations on the continuation of studies (Article 7.5, 7.6 and 7.7 of the OER Ba).

 3. To establish the standard for the binding recommendation, in accordance with Article 7.5, paragraph 7 and Article 7.6, paragraph 2 of the OER Ba.
 1. To apply the hardship clause in the framework of the Bachelor’s-before-Master’s rule (Article 5.2, OER Ba).
 1. To approve the composition of the evaluation committee for Bachelor’s final projects (Article 4.4 of the Regulations for the Examination Committee).

 2. To assess whether or not specific cases of absence on the part of students during interim tests within study components of Bachelor’s programs in accordance with Bachelor College can be deemed as cases of valid absence (Regulations of the Examination Committee, see Annex 1).

 3. To approve the choice of electives within the Bachelor’s programs in accordance with the Bachelor College (Article 3.4, paragraph 7 in conjunction with Article 3.7, paragraph 4, OER Ba).

 4. To approve the proposals for the Bachelor’s final project.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 • Algemene bepalingen Begripsbepalingen
 • General provisions Definitions
 • Art. 1.2 1. 2. 3. 4.
 • Composition of the Examination Committee
 • Art. 1.3 Taken en bevoegdheden van de examencommissie
 • Tasks and powers of the Examination Committee

 • Dovnload 335.1 Kb.