Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Reglement van de Examencommissie tu/e 2016-2017 van de faculteit Bouwkunde

Dovnload 335.1 Kb.

Reglement van de Examencommissie tu/e 2016-2017 van de faculteit BouwkundePagina2/12
Datum19.06.2017
Grootte335.1 Kb.

Dovnload 335.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Met betrekking tot de Masteropleiding:

 1. Het beoordelen of niet-disciplinaire onderwijseenheden tot het masterprogramma kunnen behoren (zie bijlage 3).

 2. Het verlenen van goedkeuring om extra onderwijseenheden te volgen en daarin tentamens af te leggen.

 3. Het verlenen van goedkeuring van de invulling van de keuzeruimte binnen de masteropleiding

 4. Het nemen van het studievoortgangsbesluit voor schakelstudenten (bijlage 3, OER Ma).

 5. Het goedkeuren van de samenstelling van de beoordelingscommissie voor afstudeerprojecten (art 4.4 Reglement van de Examencommissie).

 6. het goedkeuren van de invulling van het internationale semester

 7. het goedkeuren van voorstellen voor het master afstudeerproject.With regard to Master’s programs:

 1. To assess whether non-disciplinary study components can be included in a Master’s program (see Annex 3). 2. To grant permission for students to take, and sit examinations in, extra study components. 3. To grant approval for the choice of electives within the Master’s program.

 4. To make a study progress decision for pre-Master’s students (Annex 3, OER Ma).

 5. To approve the composition of the evaluation committee for final projects (Art. 4.4, Regulations for the Examination Committee).

 6. To approve the content of the international semester. 7. To approve proposals for the Master’s graduation project.Art. 1.4

Examinatoren

 1. Een (externe) examinator is een functionaris die verantwoordelijk is voor een individuele onderwijseenheid aan de TU/e en door de examencommissie is aangewezen voor het beoordelen van studenten door middel van het afnemen van tentamens over de onderwijseenheid en het vaststellen van de uitslag daarvan.

 2. De aanwijzing zoals bedoeld in het vorige lid, geldt per studiejaar en per onderwijseenheid en wordt opgenomen in een door de secretaris bij te houden register examinatoren.

 3. De examinatoren verstrekken de examencommissie desgewenst inlichtingen.

 4. De kwaliteit van de examinatoren wordt gewaarborgd door toezicht te houden op en terugkoppeling te geven op de kwaliteit van toetsen en beoordelingen. In de jaarverslagen van de examencommissies wordt o.a. verslag gedaan van de activiteiten ten aanzien van de deskundigheid van de examinatoren.Examiners

 1. An (external) examiner is an official who is responsible for an individual study component at TU/e and is appointed by the Examination Committee to assess students by organizing examinations for the study component and determining the results.


 2. The appointments referred to in the previous paragraph are made each academic year for each study component, and are entered in a register of examiners that is kept by the secretary.

 3. The examiners shall provide the Examination Committee with information if requested.

 4. The quality of examiners is assured by monitoring and giving feedback on the quality of tests and assessments. The annual reports of the Examination Committees include an account of activities relating to the expertise of examiners.


Art. 1.5

Werkwijze van de examencommissie


 1. De examencommissie vergadert eenmaal per maand, met uitzondering van de maand juli, bij voorkeur in de laatste week van de maand. In verband met het bindend studieadvies en de ‘harde knip’ kan een vergadering in juli toegevoegd worden.
  De data waarop de examencommissie vergadert, de deadline voor het aanmelden voor een examen en de deadline voor het inleveren van verzoeken voor een vergadering worden gepubliceerd op de facultaire website. Tijdens de vergadering behandelt de examencommissie de (complete) verzoeken die voor de betreffende deadline zijn aangeleverd. Verzoeken die na de deadline worden aangeleverd, worden pas behandeld in de daaropvolgende examenvergadering.

 2. De examencommissie kan bepaalde taken mandateren.

 3. De examencommissie bestaat uit de volgende subcommissies:
 1. De commissie dagelijkse werkzaamheden is belast met de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie.

 2. De vergaderingen zijn niet openbaar.

 3. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. Deze verslagen zijn niet openbaar.

 4. De examencommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan geeft de stem van de voorzitter van de examencommissie de doorslag.

 5. De examencommissie beslist binnen de reactietermijn, maar kan onder mededeling daarvan aan de student de beslistermijn opschorten met een redelijke termijn.

 6. De examencommissie geeft genomen besluiten ter stond schriftelijk (of per email) door aan de onderwijs administratie van de betreffende opleiding, aan de student en eventueel de betreffende docent

 7. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient, waarbij een examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht.

 8. Daar waar de OER van de opleiding dit voorschrijft, vraagt de examencommissie advies aan de studieadviseur, de centrale commissie persoonlijke omstandigheden of de centrale adviescommissie examens.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 • With regard to Master’s programs
 • Art. 1.4 Examinatoren

 • Dovnload 335.1 Kb.