Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Reisvoorwaarden Orange Africa Travel B. V

Dovnload 126.96 Kb.

Reisvoorwaarden Orange Africa Travel B. VDatum05.12.2018
Grootte126.96 Kb.

Dovnload 126.96 Kb.


Reisvoorwaarden Orange Africa Travel B.V.


 1. Orange Africa reizen worden uitgevoerd conform de onderhavige reisvoorwaarden. Orange Africa Travel is hierbij de reisorganisator.

Toepasselijkheid; overeenkomst 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de reisorganisator, zowel voor zover het losse reisovereenkomsten, maatwerkreizen en begeleide reizen betreft.
 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan geschieden per e-mail of per brief.
 1. De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door de reisinformatie van de reisorganisator en eventueel schriftelijk of mondeling door de reisorganisator bevestigde afwijkingen/aanvullingen.


Informatie en reisdocumenten

 1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering totstand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, paspoortgegevens, vluchtgegevens e.d. Ook is de reiziger er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij bij het op reis gaan in het bezit is van de juiste reisdocumenten (paspoort, geldige visa voor het land of de landen van bestemming, inentingsbewijzen). De reisorganisator zal in het algemeen direct bij het maken van een boeking een bevestiging verstrekken.
 1. De dagprogramma’s van de reis zijn weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering, zoals bijvoorbeeld kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt de reisorganisator zich nadrukkelijk het recht voor om wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te laten brengen. De reiziger kan er in zo'n geval natuurlijk van op aan dat de reisorganisator zijn uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmacht situaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveert de reisorganisator een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie. Voor activiteiten waar de reisorganisator niet direct in bemiddelt, draagt de reisorganisator geen enkele verantwoordelijkheid. Op de website kan verwezen worden naar andere websites. Dit is louter informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een reis. De reisorganisator is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van Orange Africa Travel zelf. 

Annuleringsvoorwaarden 1. Annulering van een reis door de reiziger dient per direct telefonisch kenbaar gemaakt te worden aan Orange Africa Travel . Vervolgens dient de annulering ook schriftelijk via email en/of post bevestigd te worden aan Orange Africa Travel door de reiziger.
 1. Als de reiziger een reis annuleert zijn daar de volgende kosten aan verbonden:

Annuleren van de reis tot 60 dagen voor vertrek kost 25% van de reissom.

Annuleren van de reis tussen 60 tot 30 dagen voor vertrek kost 50% van de reissom.

Annuleren van de reis tussen 30 tot 20 dagen voor vertrek kost 75% van de reissom.

Annuleren van de reis binnen 20 dagen voor vertrek kost 100% van de reissom. Door reiziger verrichte aanbetalingen zullen, na aftrek van de annuleringskosten als in dit artikel bepaald, direct na annulering conform artikel 7 door Orange Africa Travel worden gerestitueerd.
 1. Om het financiële risico van het annuleren van een reis af te dekken is het advies altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 1. De reisorganisator kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich de reiziger hiervan per direct te informeren met opgaaf van redenen. Bij annulering van een reis door de reisorganisator kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de reiziger, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en

onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan plotselinge lokale politieke spanningen of natuurrampen.


 1. Er wordt in geval van annulering geen aansprakelijkheid door de reisorganisator aanvaard voor de door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, geboekte vlucht(en), visumkosten, vaccinaties, etc. De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de reiziger, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet.

Aansprakelijkheid 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, optredend voor of tijdens de reis, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld zijdens de reisorganisator. Elke aansprakelijkheid van de reisorganisator, uit welke hoofde ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de reissom.
 1. De reisorganisator is nimmer aansprakelijk (materieel of immaterieel) als gevolg van vertragingen, tijds- c.q. schemawijzigingen en/of annuleringen van door de reiziger geboekte diensten, of onderdelen daarvan, zoals vluchten.

Voorbehoud wijzigingen 1. De reisorganisator houdt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden reizen aan te passen als de nu geldende btw-voorschriften wijzigen. Verder bestaat er ook altijd de mogelijkheid dat de reisroutes moeten worden gewijzigd of dat er andere veranderingen plaatsvinden in de loop van het jaar die tot gevolg hebben dat een geplande expeditie niet uitgevoerd kan worden. Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de Orange Africa Travel reizen kunnen tot gevolg hebben dat voor of tijdens de reis kleine dan wel grote aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma en of reisroute. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. 
 1. In geval van wijzigingen voorafgaande aan het vertrek wordt de reiziger per direct op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. Verder wordt de reiziger geacht zich in alle gevallen ook op de hoogte te stellen van de lokale omstandigheden in het algemeen.

In principe hebben wijzigingen geen gevolgen voor de reissom en heeft de reiziger geen recht op schadevergoeding i.v.m. wijzigingen welke noodzakelijkerwijze doorgevoerd zijn door de reisorganisator. De reiziger kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voor handen is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst met de reiziger opzeggen, waarbij de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
Prijzen

 1. Alle prijzen zijn per persoon en in euro’s. Visumkosten, vaccinatiekosten, verzekeringen, veiligheidsbelastingen, toeslagen door derden en persoonlijke uitgaven zijn nooit bij de reissom inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke fouten. De prijs is berekend volgens huidige wisselkoers en tarieven van de accommodatie. Het is mogelijk dat er prijsverschil ontstaat tussen het moment van de definitieve boekingen en het moment van de betalingen. Wanneer er een aanpassing heeft plaatsgevonden van de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten, de heffingen en belastingen, verschuldigd voor bepaalde diensten of de wisselkoersen van toepassing op de reis, kan de prijs naar boven of naar beneden worden herzien.

Betaling van de reis 1. De reiziger betaalt bij opdrachtverstrekking een voorschot van 50% van de totale reissom als aanbetaling. Daarnaast dient de reiziger, in geval de bijl Orange Travel geboekte reis tevens een vlucht omvat, op dat moment 100% van de ticketprijs inclusief belastingen en toeslagen te betalen. Indien voor bepaalde reizen of onderdelen van een reis een aanbetaling wordt vereist die afwijkt van het voorgaande dan wordt dit door de reisorganisator duidelijk in het reisvoorstel en/of op de voorschotnota /factuur vermeld.
 1. Na goedkeuring van het voorstel ontvangt de reiziger de reisvoorwaarden en de voorschotnota /factuur waarop de details van de boeking staan bevestigd. Deze factuur is tevens de boekingsbevestiging voor de reiziger. De reiziger dient deze boekingsbevestiging en de namen van mogelijke andere deelnemers zelf te controleren.
 1. Zodra de aanbetaling als bedoeld in artikel 17 is voldaan start de reisorganisator met het aanvragen van de accommodaties.
 1. De totale reissom moet uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de reis betaald zijn. Een Orange Africa Travel reis is pas volledig geboekt als de totale reissom is voldaan. Boekt de reiziger minder dan 2 maanden vóór de vertrekdatum, dan dient de totale prijs onmiddellijk voldaan te worden.
 1. Indien de reiziger niet tijdig of volledig aan de betalingsverplichtingen jegens de reisorganisator voldoet, is de reiziger over de openstaande hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tot aan het moment van volledige betaling. Voorts is de reiziger in dat geval gehouden tot vergoeding aan de reisorganisator van buitengerechtelijke kosten, conform de Wet Incasso Kosten. Vertraging bij het toezenden van de reisbescheiden, veroorzaakt door te laat ontvangen betaling, zijn voor risico van de reiziger.Reisbescheiden

 1. Na volledige betaling ontvangt de reiziger uiterlijk 10 dagen voor vertrek de tickets, vouchers voor de accommodaties en eventueel autohuur, die getoond dienen te worden op de reisbestemming. 


Verzekeringen

 1.  De reiziger is zelf verantwoordelijk voor om deugdelijk verzekerd op reis te gaan. Mocht de reiziger al een doorlopende reis- of annuleringsverzekering hebben, dan dient hij te controleren of deze dekking biedt. De meeste doorlopende annuleringsverzekeringen dekken slechts een beperkt bedrag, vaak niet meer dan € 1500,- per persoon per reis! De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of ontoereikend verzekerd zijn van reiziger, ongeacht de aard van de ontbrekende of in te roepen verzekering.

Autohuur


 1. Indien de door de reisorganisator aangeboden reis tevens autohuur omvat, dient de reiziger er rekening mee te houden dat de verhuurmaatschappij aan autoverhuur de voorwaarde stelt, dat de reiziger beschikt over een creditcard, waarvan de naam op de creditcard overeenkomst met de naam van de opgegeven, eerste bestuurder. De limiet op de creditcard dient doorgaans toereikend te zijn om de borg en eventuele uitgaven en kosten tijdens de reis te voldoen. Ter plaatse door de reiziger met de autoverhuurmaatschappij te maken, aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over een extra bestuurder, kinderzitjes of een navigatiesysteem, komen volledig voor rekening en risico van de reiziger. Deze zijn niet bij de door de reisorganisator aangeboden autoverhuur inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Veiligheid 1. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger, om zich te informeren omtrent veiligheidsrisico’s en reisadviezen in het buitenland. De reisorganisator wijst op de website www.wijsopreis.nl waar veel bruikbare informatie op vermeld staat. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de betreffende informatie. Bereikbaarheid in noodsituaties en bekendheid met lokale wetten, regels en gebruiken is de verantwoordelijkheid van de reiziger.

Gezondheid 1. De standaard van hygiëne en medische zorg laat in Afrikaanse landen wel eens te wensen over. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om daar rekening mee te houden en kritisch te zijn op eten en drinken. Voor diverse bestemmingen gelden mogelijke adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van gezondheid. Informatie daarover kan worden verkregen bij huisarts of GGD. Indien de reiziger medicamenten gebruikt, wordt geadviseerd om een kopie van het recept daarvan bij zich te hebben, in de Engelse taal.

Begeleide reizen 1. In geval de met de reisorganisator te sluiten overeenkomst een begeleide reis betreft, gelden de volgende bepalingen.
 1. De begeleide vakanties van de reisorganisator zijn geschikt voor personen vanaf 8 jaar, die beschikken over een normale conditie. Voor reizigers die daar niet aan voldoen kan de reisorganisatie waar mogelijk, in overleg met de reiziger, ondersteuning bieden, maar de reisorganisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen deelnemen aan (onderdelen van) een begeleide reis of het voltooien daarvan, als gevolg van fysieke of mentale beperkingen bij de reiziger.
 1. Minderjarige reizigers die deelnemen aan een begeleide reis, dienen in alle gevallen te reizen in gezelschap van ouder(s) of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s).
 1. De reissom van een begeleide reis is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. In geval van annulering van de reis door één of meer reizigers, is het mogelijk dat de reissom dient te worden aangepast. In geval na annulering door één of meer reizigers het minimum aantal reizigers niet (meer) wordt gehaald, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reisovereenkomst op te zeggen.
 1. Het is mogelijk dat tijdens een begeleide reis foto’s worden gemaakt. Die foto’s kunnen door de reisorganisator worden gebruikt voor een reisverslag, te plaatsen op de website van de reisorganisator, dan wel voor publicatie in een reisgids of in andere media. Indien een reiziger bezwaren heeft tegen het gebruik van foto’s waarop hij of zij is afgebeeld, voor publicatie, dient de reiziger dat voorafgaand aan de reis per e-mail of schriftelijk aan de reisorganisator door te geven.
 1. Eventueel door de reisorganisator gemaakte en aan de reiziger ter beschikking gestelde foto’s, zijn uitsluitend bestemd voor privégebruik door de reiziger. Ander gebruik, of het ter beschikking stellen van de foto’s aan derden ten behoeve van ander gebruik, geldt als een inbreuk van auteursrecht en is niet toegestaan.


Klachten

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen op de plaats van bestemming, waar de reden tot klacht ontstond, schriftelijk te worden ingediend bij operator ter plaatse. Indien de betreffende operator de klacht om welke reden dan ook niet kan wegnemen, dient de reiziger contact op te nemen met het hoofdkantoor van de reisorganisator, zodat er naar een passende oplossing kan worden gezocht.
 1. Indien ook door de reisorganisator de klacht niet naar tevredenheid van de reiziger kan worden weggenomen, dient de reiziger binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door de reisorganisator georganiseerde reis schriftelijk en gemotiveerd zijn klacht aan de reisorganisator kenbaar te maken.


Website

 1. De reisorganisator heeft zijn website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kan het altijd voorkomen dat informatie of gegevens verouderd zijn of dat er prijswijzigingen hebben plaatsgevonden die (nog) niet verwerkt zijn op de website. De reisorganisator aanvaardt helaas geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve en/of gewijzigde informatie. Heb je twijfel over de juistheid van de Orange Africa Travel reis, de data of de prijs er van neem dan contact op met de reisorganisator.

Geschillen 1. Alle geschillen die zich naar aanleiding van enige met de reisorganisatie gesloten overeenkomst voordoen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de reisorganisator gevestigd is.


Orange Africa Travel B.V | Nijverheidscentrum 1 B | 2716 JP | Zevenhuizen | Nederland

www.orange-africa.travel.com | info@orange-africa-travel.com

Tel:0180-443133 | Mob:06-53181942

Bank: NL09 INGB 0007 883 436 | Bic nr: INGBNL2A

KVK:57017026 | BTW nr:NL852404177B01

pag.

 • Reisvoorwaarden Orange A frica Travel B.V.

 • Dovnload 126.96 Kb.