Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfiches

Dovnload 285.43 Kb.

Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfichesPagina3/5
Datum28.10.2017
Grootte285.43 Kb.

Dovnload 285.43 Kb.
1   2   3   4   5

folio 366 – dinsdag 1 mei 1696

militaire geschiedenis – lijst van de grote artillerie die op de Maas wordt bezorgd over diverse folio’s verspreid
folio 370 – woensdag 2 mei 1696

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland i.v.m. de verpondingen.


folio 371 – woensdag 2 mei 1696

Rekest van Francois Albert de de Reusme religieus van de abdij van Floreffe te kennen gevende dat het dorp Lieshout nu lang zonder drossaard zit nu Hendrik van Winteroij absent is en er weinig kans is dat de zaak op korte termijn wordt opgelost en daarom verzoekt men vanuit de abdij iemand ander ste mogen aanstellen voor de bediening van het drostambt in de periode dat Hendrik van Winteroij in gijzeling gehouden wordt. De abdij mag inderdaad een substituut aanstellen.


folio 371 verso – woensdag 2 mei 1696

Rekest van Willem Benting ontvanger der beden over het kwartier van ’s-Hertogenbosch met het bericht dat Isaac de Graaf commies van de suppliant is overleden en benoemd wordt Herman Cremers.


folio 383 – zaterdag 5 mei 1696

Rekest van de drossaard en schepenen van Hilvarenbeek – zie 26 maart 1696.


folio 385 – maandag 7 mei 1696

Rapport op een rekest van schepenen en regenten van Rosmalen en Maren in het kwartier van Maasland met een verzoek om remissie i.v.m. onder water gelopen landerijen [lange akte]


folio 387 – maandag 7 mei 1696

Rekest van Hendrik van Winteroij gewezen administrator van de goederen van de abdij van Floreffe die tegenwoordig gegijzeld zit op de voorpoort van het Hof van Holland ‘versoekende dat dewijl hij wegens sijne detentie buiten staat is tot het soeken van geld bij sijn vrinden, haer Ed: Mo: gelieven hem te ontslaan onder cautie juratoir sijn goederen so wel als die van sijn borgen in arrest blijvende, als wanneer hij aanneemd alle drij maanden te voldoen een vierde part vant slot sijner rekening en sulcx het binnen ’s jaars’.

Dit verzoek is door de Raad van State afgeslagen.
MICROFICHE 243.14
folio 394 verso – woensdag 9 mei 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij over de vaste goederen van Christoffel van Beugen en Adriaan de Bakker [ook de Bacquer] voortvluchtige pachters [zie ook folio 407].

folio 399 – donderdag 10 mei 1696

Rekest van Francois Albert de Reusme religieus van de abdij van Floreffe over het inkomen van de goederen die door de staat waren aangeslagen gedurende de periode dat de stad en provincie van Namen tot de vijand hebben behoord.


folio 400 – donderdag 10 mei 1696

Rapport na gehoord te hebben Coenraad Lindworm substituut-hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch i.v.m. klachten die bij de Raad zijn binnengekomen m.b.t. misbruiken op het terrein van de gemene middelen waardoor de staat wordt benadeeld.

folio 415 – woensdag 16 mei 1696

Memorie van de classis van ’s-Hertogenbosch in verband met de ordinaris visitatie van kerken en scholen.


folio 415 – woensdag 16 mei 1696

Bericht van advocaat Cornelis de la Porte op een rekest van schepenen en regenten van de vrijheid Oirschot en de griffier van het kwartier Kempenland met een verzoek dat hen gepermitteerd zou mogen worden om de vrijheids- en gemeenterekeningen en ook het resolutieboek van het kwartier ter secretarie te mogen lichten. Die permissie wordt aan de advocaat verleen mits de meteen weer worden teruggebracht ter secretarie.


folio 415 verso – woensdag 16 mei 1696

Reactie op een rekest van de regenten van Woensel in het kwartier Kempenland te kennen gevende dat de schepenen van ’s-Hertogenbosch beschrijfbrieven hebben verleend aan Aart Janss. Schenk wonende in de genoemde heerlijkheid tegen de executie en verkoping der goederen van wijlen zijn vader Jan Aart Schenk die 491-14-0 schuldig is gebleven aan de heerlijkheid over de administratie van het beur- of hefboek over Acht gelegen onder deze heerlijkheid zoals de rekening van 1693 uitwijst. Er is enige discussie over de bevoegdheid van de Bossche schepenen in deze zaak.


folio 416 verso – woensdag 16 mei 1696

Rekest van Wilhelmus Keuchenius predikant te Alem en Maren en Wilhelmus van Vierssen predikant te Lith en Lithoijen verzoekende dat de penningen toegelegd aan de armen der genoemde vier dorpen uit de drie maanden traktement waarin de sergeant majoor Willem Meurs is veroordeeld mogen komen aan de diaconie en in het bijzonder te Lith waar veel armen zijn van de gereformeerde religie en de dagelijkse collecte niet toereikend is voor hun onderhoud. Besloten wordt de penningen te verdelen over de armen der diaconie en de gezamenlijke dorpsarmen en secretaris Van Slingelandt wordt gelast de ene helft aan de diaconie uit te betalen en de andere helft aan de armmeesters.


folio 418 – woensdag 16 mei 1696

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele met de mededeling dat de pacht van de Zandkantsemolen die onder zijn administratie valt afloopt en dat de molen op ’t gemaal veel minder zal opbrengen en adviseert om bij de molen een collecteur aan te stellen.


MICROFICHE 243.15
folio 419 – woensdag 16 mei 1696

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Kempenland en is na deliberatie, in acht genomen dat Magdalena van Bladel weduwe van wijlen J. Smids in zijn leven rentmeester van het kwartier in gebreke is gebleven van te voldoen, waarvoor ze nog 14 dagen uitstel krijgt, een bedrag van 30.000 gl. t.b.v. het kwartier vanwege leverantie van brood, karrenvrachten als anderszins.


folio 420 – donderdag 17 mei 1696

Memorie van de classis van Peel- en Kempenland i.v.m. de jaarlijkse visitatie van kerken en scholen.

folio 426 – zaterdag 19 mei 1696

Missive van Johan Bul te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij conform een resolutie van de RvS de stormhoeden en borstwapenen gecontroleerd heeft doch dat de beste ter nauwer nood schootvrij zijn tegen het pistool en voorts heeft hij gezien dat het ‘dat het overwulft choor van de kerk van het klooster den Ulenborg’ dienende als magazijn, ten dele is ingestort en voor de rest gevaar loopt. Een commissie zal het gewelf nader inspecteren en bekijken welke reparatie nodig is.


folio 427 – zaterdag 19 mei 1696

Rapport op een rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland met een verzoek hen, maar ook de regenten van de andere kwartieren, te machtigen in hun eigen district de 40e penning te mogen ontvangen en daarna van jaar tot jaar aan de ontvanger naast de staten en verklaringen opgemaakt door de plaatselijke secretaris, alles te betalen [langere akte].


folio 429 – maandag 21 mei 1696

Rekest van de provediteurs Machado en Pereira te kennen gevende dat onaangezien der supplianten paarden geen tol schuldig zijn als gebruikt wordende ten dienste van de staat en die vervolgens ook niemand sedert het begin van de oorlog van de supplianten tol gevorderd heeft, den tollenaar te ’s-Hertogenbosch echter ontziet zich niet om de paarden van de suppliant in het doortrekken door de Spaanse Nederlanden te arresteren en tol te vorderen, met het verzoek dat de Raad van State ervoor zorgen dat de paarden worden ontslagen en aan de pachters van de Brabantse landtol te ordonneren de paarden van de suppliant in de toekomst met geen enkel arrest meer lastig te vallen maar ze vrij en ongehinderd te laten passeren.


folio 430 verso – maandag 21 mei 1696

Rekest van de pachters van de Brabantse landtol.


folio 432 verso – maandag 21 mei 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij geschreven te Den Haag te kennen gevende dat hij is onderricht dat Christoffel va Beugen een der voortvluchtige pachters te ’s-Hertogenbosch zekere goederen zou hebben liggen te Driel bij Bommel gekomen van hem zelf of van zijn vrouw die van daar geboortig was, welke goederen volgens het landrecht van Gelderland voor de helft van de schulden van Van Beugen aansprakelijk zouden zijn doch dat de ontvanger zich grote moeiten zou moeten getroosten en ook jaren en dagen zou moeten procederen volgens de reguliere justitie. Beter zou zijn als de provincie Gelderland zou besluiten die goederen te verkopen.


folio 437 – dinsdag 22 mei 1696

Missive van de Heer van Ameliswaert commandeur van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij onderhandeld heeft met een zekere Johan Jacobs over het repareren van de kade strekkende van het contrascherp voor het kasteel van Orthen voor 750 gl. hetgeen het laagste is waarvoor hij het heeft kunnen doen, maar dat de magistraat graag zou zien dat de kade op de kruin mocht hebben een breedte van 14 voeten in plaats van 12, omdat anders twee karren of wagens, beladen met koren of hooi, elkaar bezwaarlijk kunnen passeren en deze verbreding zal 60 gl. kosten en verzoekt de RvS die snel te beslissen want de aannemer vreest dat hij vanwege het wassen van het water dit ten spoedigste zal moeten uitvoeren; bovendien geeft de commandeur in overdenking of het commandeurshuis in het fort Isabella dat vanwege absentie van de vorige commandeur lang onbewoond heeft gestaan en zeer vervallen is gerepareerd dient te worden t.b.v. de nieuw aangestelde commandeur die zijn vast verblijf op het fort heeft. Een commissie zal een inspectie houden en advies geven.


folio 442 verso – woensdag 23 mei 1696

Ontvanger Cornelis Gans is gehoord die te kennen heeft gegeven te weten dat de pacht van de wijnen bieren en brandewijnen te Helmond in september 1694 is overgelaten aan president Johan de Rijk waarover de nodige discussie is ontstaan.

folio 445 – donderdag 24 mei 1696

Missive van Jacob van der Hoeven Heer van Dinther kwartierschout en dijkgraaf van het kwartier Maasland die de Marensedam in de Maas heeft bezocht waar sprake was van verschillende lekkages die men al heel veel karren met kwaad hooi aan de bovenzijde te laten zinken heeft proberen te stoppen en men is begonnen met een aarden dam aan de bovenzijde van de rijsdam die aan de voet 9 en op de kruin 4 voeten breed moet zijn; verhoging van de rijsdam is wel bittere noodzaak. De kosten kan Maren zelf niet betalen.


MICROFICHE 243.16
folio 458 – maandag 28 mei 1696

Rekest van Mathijs Smits aannemer van het opzetten der batterijen en verdere aarden fortificatiewerken buiten de Hinthamerpoort te ’s-Hertogenbosch en van Jan Jacobs aannemer van het verhogen van de weg van ’s-Hertogenbosch naar Orthen elke werken worden geïnspecteerd.


folio 460 verso – dinsdag 29 mei 1696

Missive van Cornelis van Vrijbergen op een rekest van Hendrik van der Elst aannemer van de aarden forticicatiewerken binnen ’s-Hertogenbosch i.v.m. de betaling van genoemde aannemer van zijn bedongen loon en het werk zal worden geïnspecteerd door de commandeur van de stad en ingenieur Van Woestinghoven.


folio 463 – woensdag 30 mei 1696

Rekest van Hendrik Janss. Corstiaens verpondingsbeurder te Hoogeloon in het kwartier Kempenland te kennen gevende dat de suppliant te ’s-Hertogenbosch is gegijzeld tot voldoening van de achterstallige verpondingen van genoemd dorpke en dat sommige ingezetenen enige jaren in gebreke zijn gebleven hun contingent in de tax der verpondingen te betalen. Hij verzoekt om een executoriaal generaal. De Raad van State gaat niet op dit verzoek in.


folio 464 – woensdag 30 mei 1696

Bericht van de landsadvocaat mr. Cornelis de la Porte op een rekest van Daniel de Macalla president te Bakel gedaagde in persoon wegens gepleegde vuiligheden voor wat betreft de gemene middelen, in welk rekest hij aangeeft dat hij ‘mogt worden geadmitteert [toegestaan] tot het purgeren [zuiveren, verontschuldigen] van het defaut [gebrek, fout] het welke vermits sijn non comparitie op den gepresigeerden [vastgestelde] regtdagh ten versoeke van de procureur generaal tegens hem verleent is en voor ’t proffijt van dien een twe[e]de mandement met ap[p]rehensie op sijn persoon. Waar op gedelibereert is goedgevonden ende verstaan den suppliant te admitteren om purge van de defaulten breder in ’t voors. berigt verhaelt, voor de heeren haer Ed: Mo: commissarissen te mogen versoeken tegens overmorgen en agt dagen zijnde vrijdag den 8e van aenstaende maent junij en worden daer toe gecommitteert de heeren van Nieulandt en thesaurier generaal Burgh’.


folio 464 verso – woensdag 30 mei 1696

Rekest van Michiel en Pieter van den Eeckert pachters van het bestiaal over Eindhoven ingegaan april 1694 en ook nog van hoorngeld en bezaaide morgen vanaf oktober 1695, ook nog van de bieren, bestiaal, hoorngelden en bezaaide morgen over Aarle Rixtel vanaf oktober 1695, ook nog van de hoorngelden en bezaaide morgen te Asten vanaf oktober 1695, van de bieren over Bakel vanaf oktober 1694 te kennen gevende dat zij supplianten nog te buiten stonden verscheidene restanten welke mits de onwilligheid van vele personen niet tijdelijk komen worden geïnd, waardoor het recht van een parate executie over enige was komen te expireren [aflopen] en dat de deurwaarders ook onwillig zijn de restanten van de supplianten voortvloeiende uit deze pachten paratelijk te executeren zonder speciale bevelen van de Raad van State en ze verzoeken daarom prolongatie [verlenging] van het recht van parate executie voor een periode van drie maanden. De RvS gaat niet op hun verzoek in.


folio 466 – vrijdag 1 juni 1696

Memorie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch en is na deliberatie goedgevonden dat een ordonnantie zal geslagen worden van 800 gl. over het brengen van het straatslijk in de bolwerken en aan de wallen van de stad over een geheel jaar.


folio 466 verso – vrijdag 1 juni 1696

Missive van rentmeester Van Leefdael Heer van Liessel over de eventuele verkoop of verhuur van het ‘Bagijneveld buiten den Groote Heeckel’.


folio 467 – vrijdag 1 juni 1696

Rapport n.a.v. een rekest van Arent van Duijnen drossaard der baronie van Boxtel te kennen gevende dat volgens een resolutie van 16 juni 1687 handelend over de brouwerijen in art. 5 is vastgelegd dat degenen die koopbieren brouwen gehouden zijn aan de officier van de plaats aan te geven en zonder enige dispensatie van alle gebrouwten doen toekomen een pertinente distincte en oprechte specificatie van tijd, dag en maand aan wie ze dat bier geleverd hebben of waar naar toe ze hun bieren hebben verzonden. Met nadere details over de regelgeving in deze [lange akte].


folio 471 verso – zaterdag 2 juni 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn geschreven in Den Haag i.v.m. de aanbesteding van de reparatie van de korenwatermolen te Son aan Dirk de Groot molenmeester met nadere details.


folio 475 verso – maandag 4 juni 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn op het rekest van de regenten van het dorpke Lieshout in het kwartier van Peelland te kennen gevende dat tussen de 7e en 8e augustus 1694 het huis van de schoolmeester is afgebrand en dat de schoolmeester zich met zijn ‘sware familie’ niet langer behelpen kan, zij supplianten genegen zijn een andere woning voor hem op de grond van het afgebrande huis samen met het erf groot 136 roeden te bouwen en verzoeken derhalve dat de grond en erf die belast zijn met 8 vaten rogge per jaar aan de abt van Floreffe aan hem mochten worden verkocht of aangeschreven worden voor een periode van 40 jaren tot een zodanige prijs als het haar verpacht is. Een commissie zal zich hierover nader informeren.


folio 476 – maandag 4 juni 1696

Rekest van Lambert van Flodorff predikant te Aarle Rixtel in het kwartier Peelland verzoekende, terwijl het pastoriehuis door hem predikant nu al 15 jaren is bewoond geweest nu voor 600 gl. onderhands is verkocht aan N. Reijers secretaris aldaar en Flodorff vraagt nu of men Reijers wil ordonneren de pastorie aan de suppliant zijn leven lang te verhuren voor 60 gl. per jaar. Het verzoek wordt door de RvS afgeslagen.


MICROFICHE 243.17
folio 478 verso – dinsdag 5 juni 1696

Rekest van Anthony de Poorter wonende te Sint Oedenrode als beschadigde borg van Hendrik van Raesen gewezen pachter van ’s lands bieren wijnen en brandewijnen en van hoorngelden en bezaaide gemeten over verschillende dorpen in de Meierij die verzoekt om surseance van executie van een som geld van ca. 600 gl. die de suppliant in genoemde kwaliteit wegens de voorschreven pachten schuldig is ter tijd toe dat het proces tussen de suppliant en Hendrik van Morsel onbeslist blijft alvorens beëindigd te zijn.


folio 479 – woensdag 6 juni 1696

Rekest van J. Escher en Hendrik van Elst aannemers van het verzetten van vijf corps de guardes binnen ’s-Hertogenbosch. De commandeur van de stad en ontvanger Cornelis van Vrijbergen worden gemachtigd het werk te inspecteren en een attestatie over hun bevindingen in te sturen.

folio 485 – donderdag 7 juni 1696

Rekest van regenten en ingezetenen van Someren met een verzoek om geld te mogen opnemen om hun achterstallige schulden te kunnen aflossen.


folio 486 – donderdag 7 juni 1696

Bericht van de ontvanger der gemene middelen over de vier kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch over de verantwoording van de 10e verhoging van de kleine specien waarover de verschillende dorpen zijn aangeschreven. Die moet hij van de dorpen vorderen op het moment dat de verhoging wordt geïntroduceerd en hem verantwoorden in de eerstvolgende rekening.


folio 487 – vrijdag 8 juni 1696

Bericht van de schepenen van ’s-Hertogenbosch op het rekest van de regenten van Woensel in het kwartier Kempenland die hebben verzocht dat de schepenen de beschrijfbrieven die ze hebben verleend aan Aert Janss, Schenk zouden intrekken tegen de verkoping van de goederen van Jan Aerts Schenk [zie ook elders].


folio 496 verso – vrijdag 15 juni 1696

Rekest van de regenten en geërfden onder de Groenendijk in de polders van het kwartier van Maasland met een verzoek aan de Raad van State om de hoogschout van ’s-Hertogenbosch als opperdijkgraaf en de kwartierschout van Maasland te ordonneren de reparatie van de Groenendijk te laten uitvoeren en voor alleman aan te besteden en niet zoals voorheen is geschied aan particuliere gecommitteerden zonder voorgaande affictie [aanplakken] waarmee de grote vacaties en verteerkosten weggenomen kunnen worden en de dijk met 8 penningen per mogen jaarlijks onderhouden kan worden waar men voorheen 6 stuivers per morgen heeft aangeslagen.


folio 499 – zaterdag 16 juni 1696

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier ’s-Hertogenbosch over de pacht van de ‘Santcantsche moolen’ [vgl. Zandkant onder Udenhout] [lange akte].


folio 500 – maandag 18 juni 1696

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen te ’s-Hertogenbosch met de mededeling dat de Meierij van ’s-Hertogenbosch sinds 1672 zodanig is ontbloot van opgaande eikenbomen en ander hout dat na verloop van weinige jaren niet alleen de ingezetenen van stad en meierij gebrek aan brand- en timmerhout zullen hebben maar ook de houtschatten, zijnde een voornaam middel der domeinen, aanmerkelijk in pacht zullen dalen of wel geheel en al te niet gaan. Hij geeft in overweging weer over te gaan tot nieuwe beplantingen.


folio 503 – dinsdag 19 juni 1696

Rapport op een rekest van de regenten van Hoogeloon in het kwartier Kempenland i.v.m. de vorderingen van de weduwe van wijlen ontvanger Willem de Wildt n.a.v. achterstallige verpondingen.


folio 504 – woensdag 20 juni 1696

Missive van Jacob van der Hoeven kwartierschout en dijkgraaf van kwartier Maasland i.v.m. een oculaire inspectie bij de Marensedam in de Maas die niet meer doorsijpelt en hij heeft diverse kribmeesters bij zich ontboden om een staat te laten opmaken i.v.m. eventuele verhoging van deze dam met 2 voet boven de kruin. De regenten van Maren hadden overigens al laten weten dat ze, ondanks het voortdurend overvloeien van het water, de onkosten van die verhoging niet konden dragen. Ook staat in de akte een bericht dat de RvS de erfgenamen van wijlen de Graaf van Hornes zou moeten gelasten om de krib liggende buiten de oude Marensedam, die tegenwoordig zeer vervallen en bijna weggespoeld is wederom in een staat van onderhoud te brengen.


folio 505 verso – donderdag 21 juni 1696

Missive van de rentmeester de Heer van Liessel met een bericht dat de pachter van de korenwatermolen te Oostelbeers in het kwartier Kempenland hem bekend heeft gemaakt dat aan deze watermolen verschillende defecten nodig zijn en de rentmeester heeft de molen laten visiteren door een mr. molenmaker die de reparatie begroot heeft op een bedrag van 350 gl. zoals uit de bijgevoegde memorie blijkt.


folio 508 – vrijdag 22 juni 1696

Missive van de ontvanger der gemene middelen over de vier kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch die de dorpen heeft aangeschreven i.v.m. het voldoen van de gemene middelen t.a.v. de 10e verhoging op het moment van de introductie van dien en die te verantwoorden in de eerstvolgende rekening.


MICROFICHE 243.18
folio 509 verso – zaterdag 23 juni 1696

Rekest van Adriaen van Bijenburg Heer van Naaldwijk en ontvanger van de gemene middelen over het kwartier Kempenland te kennen gevende dat Michiel van Eeckart pachter van verschillende imposten onder zijn administratie tot oktober 1695 niettegenstaande alle aangewende inspanningen van executie nog schuldig zijnde ge bleven een som van 397 gl. vertonende genoodzaakt te zijn geworden om op 26 mei zijn goederen gelegen te Helmond en elders in arrest te doen nemen om de kosten van executie daaraan te verhalen, aangezien de pachter is overleden op 14 juni en vele schulden heeft nagelaten. Verkoop voor schepenen van ’s-Hertogenbosch.


folio 516 – maandag 25 juni 1696

Aangeschreven ambtenaren in de onderscheiden districten o.a. Peelland: rentmeester Frans van Heurn, Stans Molemakers secretaris te Sint Oedenrode, N. de Jong drosaard van Heeze en Leende; in kwartier Kempenland: ontvanger Willem Graswinkel, Johan Kerkhof president te Oirschot, Johan van Beverwijk president te Eindhoven; in kwartier Oisterwijk: ontvanger Cornelis van Vrijbergen, Adriaen Bernage drossaard te Tilburg, Adolffus Tomasius secretaris te Oisterwijk en in Maasland: Johan Leefdael Heer van Liessel, Gijsbert Bonaerts oud griffier van het kwartier Maasland en N. de Leeuw schout van Lith.


folio 517 verso – dinsdag 26 juni 1696

Missive van schepenen van ’s-Hertogenbosch i.v.m. een mandement van Lambert van Rosmalen pachter van het gemaal en de verzwegen personen over Berlicum met overzending van de processtukken tussen genoemde pachter en Johan Rogman uit Middelrode die ter secretarie geseponeerd zullen worden tot aan het vervolg van de partijen.


folio 517 verso – dinsdag 26 juni 1696

Rekest van Dirck Jans de Groot wonende te ’s-Hertogenbosch aannemer van het uitvoeren van de nodige reparaties aan ’s lands korenwatermolen en sluis gelegen te Son in het kwartier Peelland met verzoek tot opneming van genoemde reparaties en een bijbehorende attestatie.


folio 520 verso – donderdag 28 juni 1696

Rekest van Jacob Pages schoolmeester te Erp in het kwartier Peelland te kennen gevende dat de kerk- en armmeesters van het dorp niettegenstaande een appoinctement [beslechting, uiting, afvaarding] van de Raad van State in gebreke blijven hem een jaarlijks bedrag te betalen voor zijn corporele diensten van 8 gl. met de verlopen achterstalligheid van dien en verzoekt de Raad van State te persisteren bij het appoinctement van 11 augustus 1689.


folio 521 – donderdag 28 juni 1696

Rekest van Petrus van Oudenhoven als administrerende de landen van Jacob Godijn Heer van Boelesteijn en Maersenbroek gelegen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat sommige mensen tegen het gevoelen van vele anderen wilde sustineren [staande houden] dat de genoemde landen gespecificeerd in de pachtovereenkomst van 1696, bij het rekest gevoegd, sedert de vijfjarige inundatie niet door de suppliant zijn verpacht, niet meer op een zegel geveild en ook de verpachtcedulle is niet van een behoorlijk zegel voorzien met verwijzing naar art. 41 van het plakkaat van het klein zegel; in dit stuk worden tevens genoemd de erfgenamen van wijlen kolonel Johan van Beaumont, de erfgenamen van wijlen de secretaris van Herbert van Beaumont, Vrouwe Arnoldina van Beaumont weduwe van wijlen N. Alewijn van Halewijn.


folio 529 – zaterdag 30 juni 1696

Thomas van Berestein te kennen gevende dat de as van de korenwindmolen van Bergeijk in het kwartier Kempenland van ouderdom vergaan is en nieuwe, incl. transport en arbeidsloon 158 gl. zal kosten.


folio 530 verso – maandag 2 juli 1696

Missive van Adriaen van Blijenburg ontvanger der gemene middelen in het kwartier Kempenland geschreven te Dordrecht op een rekest van de schepenen en regenten van Netersel in genoemd kwartier met een verzoek om genoemde ontvanger of Johan van Camphen die de pachtovereenkomsten van de gemene middelen gewoon is uit te schrijven te ordonneren dezelfde zodanog op te stellen dat genoemd dorp, dat een combinatie vormt met Bladel en Reusel voortaan gesepareerd te verpachten.

folio 531 – maandag 2 juli 1696

Missive van Aernoud de Raed ordinaris leenman van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de Raad van State bij resolutie van 20 juli 1685 de raad en rentmeester der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch hebben gelieven te ordonneren om het leenmanstraktement van de suppliant van jaarlijks 250 gl. in te houden en daarin zo lang te continueren totdat het gemene land voldaan zou zijn van een bedrag van 1000 gl. [of 4000 gl. ?] dat de suppliant schuldig is uit de koop van een huis in de Choorstraat [met nadere details – lange akte].


folio 533 verso – dinsdag 3 juli 1696

Rekest van Lambert van Rosmaelen pachter van de montanten en verzwegen personen in het gemaal over Berlicum, Middelrode, Kaathoven, Rosmalen en andere plaatsen die gebrekkige betalers zal dagvaarden.


MICROFICHE 243.19
folio 552 – donderdag 12 juli 1696

Missive van kwartierschout Johan de Ruijter van het kwartier Oisterwijk geschreven in Den Haag op een rekest van die van Boxtel, Sint Michielsgestel en Waalwijk i.v.m. met authentieke kopie van de liquidatie opgemaakt 27 april jl. tussen de dorpen van het kwartier over de geleverde karren en pioniers en van de gesloten kwartiersrekening.


folio 552 verso – vrijdag 13 juli 1696

Rekest van schepenen en regenten en ingezetenen van het dorpke Reusel bestaande uit ca. 100 gezinnen en 237 beemden gelegen in het kwartier van Kempenland met een verzoek aan de Raad van State hen tegemoet te willen komen en zich over hen te ontfermen hetzij met het verlenen van een redelijke afslag toestaan van een oprechte en deugdelijke liquidatie ofwel in het accorderen van een draaglijke alterminatie van hun verpondingen die zij door de onheilen van de oorlog achter zijn geraakt aan het kantoor van wijlen de ontvanger de Wildt tot een bedrag van 3049 gl. en aan het kantoor van ontvanger Elsevier wegens de ordinaire en extra ordinaire verpondingen 7085-10-0; met verwijzing naar de levering aan de geallieerde militie van brood, karren en pioniers [lange akte].


folio 560 – zaterdag 14 juli 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van Godefridus Dercken koopman te ’s-Hertogenbosch met een verzoek hem te ordonneren om als zijn eigen onverkocht goed te restitueren de 6 stukken Schotse pletsen, een kwart Verviers laken en een half stuk Luikse zijde hem suppliant toebehorende en gevonden zijnde onder de voortvluchtige pachter Christoffel van Beugen; idem een bericht op het rekest van Maria Sels weduwe van Jacob de Backer wonende te ’s-Hertogenbosch gedetineerd e op de gevangenpoort aldaar als borg van de voortvluchtige pachters van ’s lands wijnen en brandewijnen die heeft verzocht uit haat detentie ontslagen te mogen worden.


folio 561 verso – maandag 16 juli 1696

Missive van Cornelis Gans Heer van Nuland op een rekest van Dirck van Couwenberg en Dielis Hendrix Luijten ingezetenen van Aarle Rixtel in het kwartier Peelland als borgen van wijlen Michiel van Eeckert gewezen pachter van de wijnen, bieren, bezaaide mergen en hoorngelden en het geslacht over genoemd dorp vanaf bamis 1695 met verzoek de collecteboeken van deze imposten te mogen vorderen.


folio 562 verso – maandag 16 juli 1696

Rekest van Arent van Duijnen drossaard der baronie van Boxtel aan wie na deliberatie een mandement crimineel zal worden verleend met authorisatie op de twee eerste deurwaarders om de huisvrouw van Ansem van den Wijngaert brouwer te Boxtel de facto te apprehenderen [arresteren] en te brengen op de voorpoort van het hof alhier in Den Haag ter zake dat genoemde Ansem op 9 mei jl. een ton bier uitgeslagen heeft zonder dat aan de pachter of collecteur bekend te maken of daarvan een biljet af te halen en zijn vrouw met die ton bier op een kar naar Oirschot is gereden waar die kar door de pachter is aangeslagen of in arrest genomen en ze had met haar eigen een ‘afschrijfbriefje’ geschreven en getekend met de naam van de collecteur van Boxtel en ze heeft dat vals briefje aan de pachter gegeven en toen die vroeg of dat briefje zelf geschreven had antwoordde ze bevestigend.


folio 563 – dinsdag 17 juli 1696

Missive van de heren Cloese en van Goslinga van de Raad van State op een rekest van Willem van den Hork en Peter Baltis (?) Jans molenaars op ’s lands watermolens te Reusel en Lommel i.v.m. enige noodzakelijke reparaties; de reparatie van de molens te Son is aangenomen door Casper Eijmberts voor 330 gl; ook heeft hij de reparatie van de Hooidonkse watermolen aangenomen voor 1050 gl.; Aernout de Jonge heeft die van Oostelbeers voor 330 gl. en Hendrik Wijnen heeft die van Bergeijk aangenomen voor 466 gl.; rentmeester Thoams van Berestein wordt gelast de reparaties te Reusel en Lommel te laten uitvoeren.


folio 564 – woensdag 18 juli 1696

Rekest van Nicolaas Stelt secretaris van de dingbank van Mierde te kennen gevende dat de Raad van State in een resolutie van 20 juni 1696 goedgevonden hebben dat de roomse geestelijkheid die bezitters zijn van tienden gehorende onder het district van de generaliteit en die van haar geheven en getrokken worden gehouden zullen zijn deze tienden publiekelijk te verpachten ten overstaan van schepenen en secretaris onder wiens district de verpachting geschiedt en dat in de dorpen Hoge en Lage Mierde en Hulsel twee rijdende tienden zijn de ene toebehorende aan de prelaat van Averbode en de andere aan die van Sint Truiden [met nadere details].


folio 565 – woensdag 18 juli 1696

Rekest van Samuel de Heesel deurwaarder over een achterstallige cijns van 7 stuivers sinds 1670 waarvan de gelder is geweest Willem Andries, nu de erfgenamen van Johan Willem Huibrecht, als voogd over de minderjarige kinderen van Huijbregt Willem Rijcken verwekt bij Margriet de dochter van Bersmans cum suis die op authorisatie van rentmeester Berestein op 16 april 1692 een paard heeft verkocht voor 25 gl. toebehorende aan de gebruiker van de goederen gelegen te Vessem waarop genoemd cijns is gevest [met nadere details – zeer lange akte!]


MICROFICHE 243.20
folio 573 verso – zaterdag 21 juli 1696

Bericht van het officie fiscaal van Brabant op een rekest van Anna Maria Snijders weduwe van wijlen Johan Morra verzoekende dat de heren van Raad van State gelieven aan de suppliant uit te keren de inkomsten van de goederen van wijlen Johan van Dadenberg de grootvader van de suppliant gelegen onder Lithoijen die van ’s lands wegen abusievelijk zijn aangeslagen toen de geestelijke goederen van de Meierij werden aangeslagen en waarover zij voor de Raad van Brabant een proces heeft lopen tegen het gemene land [zéér lange akte].


folio 576 verso – zaterdag 21 juli 1696

Missive van ontvanger Reinier van Buuren geschreven te ’s-Hertogenbosch met een kopie van een insinuatie door Johan van Leend en Hendrik Huibrechts borgen van Johan van Geffen gewezen pachter van wijnen bieren bezaaide landen hoorngelden onder Heeswijk en andere dorpen vanaf oktober 1694 gedaan aan die van Heeswijk, Heesch en Nuland waaruit blijkt dat die dorpen de pachten van Johan van Geffen hebben overgenomen.


folio 576 verso – zaterdag 21 juli 1696

Missive van Cornelis Gans Heer van Nuland op een rekest van Evert van Handel te Helmond te kennen gevende dat hij aangesproken wordt als borg van Michiel van Eeckaart pachter van de bieren over Someren en van het hoorngeld over Helmond en Asten [lange akte].


folio 578 – maandag 23 juli 1696

Rekest van de regenten van het kwartier van Oisterwijk te kennen gevende dat ze voorheen als bij rekest hebben geklaagd over de pachters van het gemaal die impost eigen van het voederkoren.


folio 578 verso – maandag 23 juli 1696

Rekest van schepenen en regenten van Bladel in het kwartier Kempenland over het onderhoud van de gevavngenen Johan Niclaas Coolen en Willem Lijten hun ingezetenen die nog rekening en verantwoording zouden moeten afleggen van hun reeds toegezonden penningen.


folio 579 – maandag 23 juli 1696

Rekest van de gezamenlijke schoolmeesters, kosters en voorlezers in de steden dorpen en plaatsen en heerlijkheden in de kwartieren Kempenland en Peelland met een verzoek hen te eximeren [vrijkopen, uitkopen] van de quotisatie zoals vermeld in het plakkaat van 2 november 1695.


folio 579 verso – dinsdag 24 juli 1696

Rapport n.a.v. een rekest van de pachters van de grote Brabantse zwijgende landtol geleide- en paardengeld verzoekende voor de commissarissen van de Raad gehoord te worden over de middelen dienende tot handhaving van de tol en speciaal over de continuatie van de pacht voor enige tijd zij daar op ingenomen hebben het bericht en advies van de raad en rentmeester generaal van de domeinen dat zij aan hun rekest hebben toegevoegd.


folio 580 verso – dinsdag 24 juli 1696

Missive over de regenten en geërfden onder de Groenendijk in het kwartier Maasland over de reparatie van genoemde dijk en over het maken van een ringkade om een doorgelopen en doorgestoken wiel met nadere details [zéér lange akte].


folio 583 – dinsdag 24 juli 1696

Missive van de rentmeester de Heer van Liessel op een rekest van schepenen en regenten van Hoogeloon in het kwartier van Kempenland met een verzoek dat men de weduwen van wijlen ontvanger de Wild en Elsevier wil ordonneren hen ongemoeid te laten m.b.t. enige achterstallige posten van 33-2-8 i.v.m. de achterstallige verponding van de wintermolen.


folio 584 verso – woensdag 25 juli 1696

Rekest van Willem van Esch schoolmeester te Vlierden in het kwartier Peelland die zijn ambt stelt in handen van de ED: Mo: met het verzoek hieruit ontslagen te mogen worden waarmee de raad akkoord gaat.


folio 584 verso – woensdag 25 juli 1696

Rekest van Abraham Bles vorster te Helvoirt in het kwartier van Oisterwijk.


folio 586 verso – donderdag 26 juli 1696

Sententie in een zaak hangende voor de Raad tussen mr. Cornelis de la Porte landsadvocaat tegen verschillende gedaagden in persoon ter zake van gepleegde vuiligheden en kwade praktijken tegen de plakkaten en ordonnanties over de ophef van de gemene middelen aan de ene kant en de navolgende personen aan de andere aknt nl. Adriaan de Bever schepen te Eindhoven, Lodewijk Scheffers ook schepen te Eindhoven, Anthoni van Couwenberg borgemeester te Helmond, Johan de Rijk president te Helmond, Evert van Handel borgemeester te Helmond, Hendrick Herincx borgemeester te Helmond, David Nielens drossaard en secretaris te Heeswijk, Johan Willems president te Heeswijk, Jan van Geffen pachter van de hoorngelden en bezaaide landen als ook van de bieren wijnen en brandewijnen over Heeswijk.


folio 586 verso – donderdag 26 juli 1696

Deliberatie over het rapport van de heren gecommitteerden waar voor de ontvanger Cornelis Gans Heer van Nuland op 23 mei in persoon gehoord over het gepasseerde op de verpachting van de gemene middelen in september 1694; in deze akte wordt ook de disconie van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch.


folio 588 – donderdag 26 juli 1696

Examinatie van een schriftelijk rapport waarna een akte van borgtocht is gepasseerd voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch op 24 mei jl. waarbij Vrouwe Josina Schade van Westrom weduwe van wijlen mr. Otto Copes in zijn leven raad en pensionaris van de stad zich borg stelt voor een bedrag van 12.000 gl. van de administratie van mr. Hendrik Copes ontvanger der verpondingen over de stad Grave en enige dorpen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch.


folio 588 verso – vrijdag 27 juli 1696

Rekest van Ericus Duijts secretaris te Oerle in het kwartier Kempenland te kennen gevende dat de dorpen Meerveldhoven, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert, Casteren, Oerle, Hoogeloon, Zeelst, Veldhoven, Bladel, Vessem, Wintelre en Knegsel over de karren en pioniers die uit die dorpen zijn geleverd aan het kasteel van Namen tijdens de belegering.


folio 590 – vrijdag 27 juli 1696

Sententie in de zaak hangende voor de Raad tussen mr. Cornelis de la Porte landsadvocaat aan de ene kant tegen verschillende personen ter zake van gepleegde vuiligheden en kwade praktijken over de ophef van de gemene middelen en aan de andere kant Jacob Nahuis stadhouder van Oirschot, Lambert van Rosmalen pachter der bieren wijnen en brandewijnen te Oirschot en Best vanaf 1 oktober 1694, en een groep brouwers en tappers uit Oirschot die met hun namen genoemd worden nl. Gerard Goorse van Laake, Jan Jansen van Engelandt, Jacob Jans van Nestelroij, Gerard de Rooij, Willem Snellers, Gerard van Gerven, Alegonda van Esch, Jan Ansom Gosens, Joris Vlaming, Aart Bartel Bukking, Gerard Paulus van Cuik, Jenneke weduwe wijlen Hendrik Dielis de Smit; Nicolaes Hoppenbrouwer president te Oirschot, Gerard Croon drossaard te Geffen, Jan de Jong pachter van de hoorngelden en bezaaide landen over Oirschot en Best vanaf 1 oktober 169, Anthony van Opstal pachter van de wijnen bieren en brandewijnen over Enschot, Heukelom en Berkel vanaf 1 oktober 1694, zoals in het register der sententies te zien is.


folio 594 – zaterdag 28 juli 1696

Rapport op een rekest van Hendrik van Winteroij gewezen administrator van de abdij van Floreffe en tegenwoordig gegijzeld op de voorpoort van de Hof van Holland met de akte van borgtocht van Caspar Curtius predikant te Nuenen en Gerwen.


folio 595 – zaterdag 28 juli 1696

Rekest van Paulus de Cranenbroek advocaat te Rixtel bij Helmond kwartier Peelland te kennen gevende dat hij suppliant als griffier van de achterlenen van het Gulden Huis van Rixtel die verschillende leenbrieven heeft uitgegeven [geextradeert] op een behoorlijk zegel ter obedientie [gehoorzaamheid] van het plakkaat van 2 november 1695 edoch dat enige leenheffers onwillig zijn die uitgemaakte leenbrieven op groot zegel te accepteren, waarbij o.a. genoemd worden Francois Smits, Dirck Gerits Couwenberg, N. Broekhoven Heer van Milheeze, N.Zepers weduwe van mr. Adriaen van Stralen, Joost Jan Meelis Heesmans, Jan van Heeswijk, Willem van Asdonk, Hendrik Swinkels, Perijn Hendrix en meer anderen; hij verzoekt daarom om een executoriaal om die personen paratelijk te doen executeren, waarmee de RvS akkoord gaat.


folio 595 verso – maandag 30 juli 1696

Rapport n.a.v. een rekest van een molenaar en 7 hoevenaars wonende op ’s lands hoeven met verzoeken om reparaties, gevolgd door een memorie van rentmeester Thomas van Berestein van landshoven onder zijn administratie met een staat van de kosten opgesteld door hem zelf en mr. timmerman Hendrik Wijnen met de nodige details over het type reparatie en begroting der kosten: landshoeve te Bladel waar Laureijns Goutsmit op woont , de landshoeve van Jan Baijens te Hapert, ’s lands pastorie te Reusel die bewoond wordt door Teridus Doblet [dubieus], de landshoeve waar Jan Janssen Coppens op woont te Netersel, de hoeve van Jan Huiberts ten Boome molenaar op de watermolen te Lierop, de hoeve waar Huibert van den Boomen op woont te Lierop, de hoeve van Symon Verheije te Lierop, d ehoeve van Anthonij Roijmans te Someren.


folio 597 – maandag 30 juli 1696

Rapport n.a.v. de missive van Margareta Crul weduwe van wijlen mr. Isaac van de Graaf i.v.m. de insolvent boedel van wijlen de ontvanger Abraham Elsevier met bijlagen.


MICROFICHE 243.21
folio 601 – dinsdag 31 juli 1696

Rekest van schepenen en regenten van Lierop in het kwartier Peelland over de aflossing van een opgenomen kapitaal van 5500 gl.


folio 603 – dinsdag 31 juli 1696

Rapport n.a.v. een rekest van de schepenen en regenten van Maren in het kwartier Maasland over, evenals die van Hilvarenbeek permissie kregen, verzoekende om dezelfde permissie om

verlaten landerijen te mogen verkopen nl. 13 morgen hooiland in de beemden aldaar toebehorende aan de erfgenamen van de griffier Musch strekken boven aan het land van de erfgenamen van Ploos en beneden in de gemene straat; idem 16 morgen land en 4 hont in de Deelen te Maren ook hooiland toebehorende de erfgenamen van de heer Vosbergen en ten slotte 58 morgen en 4 hont op de Bemdleij en voorts in die Streek en in de Delen en in de Meere toebehorende de erfgenamen van de heer Van Brederode alle door de eigenaars verlaten. Men mag ze na vier zondagse geboden inderdaad verkopen.
folio 606 verso – woensdag 1 augustus 1696

Memorie van het officie fiscaal van Brabant met de processtukken m.b.t. Anna Maria Snijders en de erfgenamen van Nicolaas Olyslagers tegen het officie fiscaal van de Raad van Brabant i.v.m. de goederen van Pieter Carremans te Lithoijen uit de proosdij van Meerssen.


folio 606 verso – woensdag 1 augustus 1696

Is gerapporteerd dat Hendrik van Winteroij gewezen administrator van de goederen van de abdij van Floreffe mits betalende de gijzelingskosten uit zijn gijzeling ontslagen zou kunnen worden maar daarop is nog geen deliberatie gevolgd.


folio 607 verso – woensdag 1 augustus 1696

Rekest van de Gelderse Synode te kennen gevende dat naar haar oordeel geen kerkenraden op de dorpen onder het ressort van de generaliteit onder haar opzicht gehorende behoorden te wezen dan daar 12 ledematen van mannelijke sexe zijn boven de kosters en vorsters en ten andere dat zij een order beraamd hebben voor de predikanten die ten legerdienst waarnemen tot wering van ergernissen die bij de heren Staten van Gelderland ook geaggreëerd hebben [aggreëren = toestemmen, behagen] doch dat de vertoonders in verscheiden gelegenheden bevonden hebben dat haar resoluties buiten effect gebleven zijn in de Meierij van ’s-Hertogenbosch omdat die aan haar Ed: Mo: niet bekend gemaakt en daarom niet ‘geaggreëert’ waren en dat zij derhalve verzoeken dat aan de beide resoluties onder het ressort van de generaliteit over de kerken en predikanten gehorende onder het synode van Gelderland de kracht van wet moge gegeven worden. Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan dat bij provisie en tot dat anders geresolveerd zal wezen in de dorpen en plaatsen van het ressort van de generaliteit gehorende onder het synode van Gelderland daar geen 10 ledematen zijn geen kerkenraden zullen wezen, maar de kerkelijke zaken beleid worden door de respectieve classen en dat de orders rakende de legerdienst en de predikanten te velde gezonden zal worden aan de heren gedeputeerden te velde om zijn consideraties en advies daarop saan de Raad te laten toekomen.


folio 608 – woensdag 1 augustus 1696

Rekest van Geurt Hermans schepen en gewezen pachter van de hoorngelden en bezaaide landen over Kessel in het kwartier Maasland gedaagde in persoon om zich te onderwerpen [submitteren] aan de RvS verzoekende dat die de zaak niet gelieven op te nemen noch te straffen naar de rigeur van de plakkaten en ordonnanties maar ter contrarie voor zover de suppliant daartegen misdaan zou hebben te verschonen en te vergeven.


folio 610 verso – donderdag 2 augustus 1696

Rekest van Arent van Duinen drossaard van de baronie van Boxtel die verzoekt dat de RvS 2 heren wil committeren om ten overstaan van de suppliant de huisvrouw van Ansem van den Wijngaart gedetineerd op de voorpoort van het Hof van Holland.


folio 611 – donderdag 2 augustus 1696

Rekest van Daniel van Esch waarop na deliberatie is goedgevonden de suppliant aan te stellen tot voorlezer, koster en schoolmeester te Vlierden in de plaats van Willem van Esch die op de 25e juli afstand heeft gedaan van dat ambt en hem zal de vereiste commissie verleend worden.


folio 613 verso – donderdag 2 augustus 1696

Missive van de magistraat van de stad ’s-Hertogenbosch inhoudende dat hun in het doen der personele taxatie voorkomt dat de Prins van Nassau gouverneur van genoemde stad ordinaris van alle lasten vrijgesteld [exem[p]t] is, dat ook de hoogschout diverse ontvangers, rentmeesters en dergelijke officianten nu en dan maar binnen de stad komen en geen familie of huis en houden, maar in kamers hun optrek houden [lange akte].


folio 614 verso – vrijdag 3 augustus 1696

Rekest van Abraham van Rotterdam stadhouder van het kwartier van Oisterwijk te kennen gevende dat Adriaan van Dal tegenwoordig pachter van het montant over het gemaal op 22 maart 1695 door de deurwaarder Pieter de Gier in Udenhout heeft laten aanslaan of aanhalen en aan zijn huis laten brengen een kar en paard en het opgeladen meel van Jan Hendricx komende van de molen aldaar gelegen aan de Zandkant waar op maalt Nicolaes Theurlings welk paard, kar en meel op zijn kantoor niet was aangegeven en ook geen biljet van was opgehaald [lange akte].


folio 616 verso – zaterdag 4 augustus 1696

Rekest van schepenen en regenten van Eersel, Bladel, Reusel, Duizel, Hapert in het kwartier Kempenland te kennen gevende dat de vier kwartieren van de Meierij in gebreke blijven de resolutie van 17 februari jl. na te komen met een verzoek om een executoriaal.


folio 617 – zaterdag 4 augustus 1696

Rekest van Leendert Cornelis van Heumen pachter van de hoorngelden en bezaaide morgen over de vrijheid Oss in het kwartier Maasland te kennen gevende dat de regenten aldaar onwillig zijn gebleven aan de suppliant kennis te geven van de grootte van de landen en de situatie daarvan.


folio 619 / dinsdag 7 augustus 1696

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen te ´s-Hertogenbosch en de leenmannen van de leen/en tolkamer over processen voor de Raad van Brabant tussen de pachters van de landtol en Johan Paulier en ook tussen Jan Maris en de pachters van de grote zwijgende landtol welke stukken ter secretarie bewaard worden totdat partijen het proces vervolgen.


folio 624 – donderdag 9 augustus 1696

Rekest van Daniel van Esch te kennen gevende dat de Raad van State geliefd heeft hem goedgunstig te beneficiëren met de schoolmeestersplaats te Vlierden in plaats van zijn vader Willem van Esch die daarvan afstand heeft gedaan en dat de akte van traktement opgemaakt zal zijn maar daarover is enige moeilijkheid [difficulteit] gerezen omdat zijn vader niet meer dan 50 gl. per jaar heeft genoten wat hij bekent waar te zijn met de toevoeging dat dit is geschied uit consideratie dat zijn vader reeds schoolmeester van Deurne zijnde op een traktement van 200 gl. stond maar bij provisie tot schoolmeester te Vlierden was aangesteld geweest in de plaats van Barent Nieuhoff die 200 gl. jaarlijks getrokken heeft gelijk al zijn voorgangers. Daniel verzoekt daarom om een akte van een jaartraktement van 200 gl. zoals dat aan alle schoolmeesters daar is verleend. Na deliberatie is goedgevonden dat de Raad heeft verzoek zou afslaan en het is dus niet ingwilligd.


folio 624 verso – donderdag 9 augustus 1696

Rekest van Ansem van den Wijngaart brouwer te Boxtel te kennen gevende dat Arent van Duinen drossaard van Boxtel door een deurwaarder heeft laten arresteren Megtelt Schenckels de vrouw van de suppliant die is gebracht op de voorpoort van het Hof van Holland waar ze verhoord is en gedetineerd is gebleven vandaar dat de suppliant verzoekt met zijn bedienden op genoemde voorpoort te ogen komen. Dat verzoek wordt toegestaan.


folio 626 – donderdag 9 augustus 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn geschreven te Sint Oedenrode met het bericht dat Hendrik Geerts en Francois Smits die een klamp tienden hadden gepacht te Aarle genaamd de Middelste Tiende rijdende over het derde jaar tegen Zijne Majesteit van Groot Brittannië en het kapittel van Eindhoven die wilde inhalen een zekere Willem Wagemans die in pacht heeft van genoemde majesteit de hele tienden rijdende over het derde jaar als boven en de pachters heeft beroofd van de Middelste Tienden waarover de supplianten zich hebben beklaagd bij de vorster in loco [lange akte].


MICROFICHE 243.22
folio 628 verso – vrijdag 10 augustus 1696

Missive van ontvanger Guilliam van der Helst n.a.v. het innen van restanten van wijlen ontvanger Abraham Elsevier waarbij hij ontdekt heeft een post ten laste van het dorp Reusel van 3802 gl. ; ook wordt genoemd ontvanger Graswinkel en de weduwe van wijlen mr. Isaac van de Graaf die een bedrag van 4224-3-0 mag invorderen.

folio 634 – maandag 13 augustus 1696

Rekest van Ansem van den Wijngaart brouwer te Boxtel i.v.m. het ontslag van zijn vrouw uit haar detentie die op verzoek van drossaard Arent van Duinen is gearresteerd en gebracht op de voorpoort van het Hof van Holland.


folio 634 – maandag 13 augustus 1696

Missive van Philips Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen over het verhuren van het domeinhuis en de domeinwaag te ’s-Hertogenbosch.


folio 637 – dinsdag 14 augustus 1696

Rekest van Jacob van der Hoeven Heer van Dinther, kwartierschout en dijkgraaf van het kwartier Maasland meedelende dat hij bij rekest heeft gevraagd om een mandement tegen verschillende regenten van het genoemde kwartier die de lijsten van de landerijen die tot nog toe geen verponding hebben betaald overhandigd hebben met verzwijging en het kwalijk aanbrengen ververschillende percelen en ook tegen de eigenaars of bezitters der genoemde verzwegen of kwalijk aangebrachte percelen; ook worden de regenten van Berghem en Lithoijen vernoemd.


folio 640 verso – woensdag 15 augustus 1696

Missive van ontvanger Cornelis Gans en Guiliam van der Helst op een rekest van Eugrene Maximiliaan Prins de Hornes baron van Boxtel ‘tenderende ten einde aen de opgesetenen van den Bodem van Elde off van de Vier Gemaelen bestaande uit vier dorpen ofte heerlijkheden te weeten van Boxtel, Gestel, St.Oedenrode en Schijndel mogte worden gepermitteert om gelijk van outs geschiet is, ter moolen te vaeren en te comen op den water- en wintmolen te Casteren bijde tot gerief van de voors. opgesetenen gestelt. Waarop gedelibereert en in agting genomen zijnde dat de voors. vier plaatsen met moolens zijn voorsien en dat volgens den 3e art. van de particuliere ordonnantie op den impost van ’t gemaal van 1 juni 1654 geen ingesetenen van d’eene plaats, dorp of heerlijkheid daar een moolen is, sijn graenen elders vermach te doen maelen als op de moolen van de plaats daar hij woonagtig is”.

De Raad gaat daarom op dit verzoek niet in.
folio 641 – woensdag 15 augustus 1696

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Liessel, op een rekest van de gezamenlijke officieren van de handboog een der vier compagnieën burgers van de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. de provisionele verkoping door de erfgenamen van Gans en Frans Blom van een perceeltje land ter grootte van 95 vierkante roeden Rijnlandse maat gekomen van het convent achter de Tolbrug.


folio 643 – donderdag 16 augustus 1696

Rekest van Adriaan Jonkers aannemer van het removeren en verplaatsen van de corps de guardes te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een ordonnantie van 550 gl. zijnde d ehelft van zijn bedongen loon.


folio 647 verso – maandag 20 augustus 1696

Rekest van Ansem van den Wijngaart brouwer te Boxtel i.v.m. Mechtilda Schenckels zijn vrouw die in detentie zit op de voorpoort van het Hof van Holland in Den Haag die ontslagen zou kunnen worden bij voldoende borg ter waarde van een bedrag van 2000 gl. en Ansem voegt een akte van borgtocht aan zijn rekest toe met als borgen Hercules van Mol oud-schepen en Maarten Meijs inwoner van Boxtel . Genoemde akte van borgtocht wordt aangenomen en wordt ter secretarie geregistreerd en Mechtilda wordt uit haat detentie ontslagen.


folio 652 verso – vrijdag 24 augustus 1696

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van een andere predikant in de gemeente van Rosmalen en Empel in plaats van de overleden predikant Tieleman van Breugel.


MICROFICHE 243.23
folio 666 – woensdag 29 augustus 1696

Rekest van de regenten van het kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat de pachters van het gemaal niet obediëren [= gehoorzamen] aan de resolutie van 23 juli met het verzoek aan de Raad om hierover te disponeren i.v.m. het vorderen van impost op het voederkoren.


folio 667 verso – woensdag 29 augustus 1696

Rekest van Jacob Pages schoolmeester voorlezer en koster te Erp in het kwartier van Peelland [er staat Oisterwijk….ik heb al meermaals ontdekt dat de topografische kennis van de Haagse heren soms te wensen over laat] – waarop na deliberatie is goedgevonden omdat de kerk- en armmeesters in gebreke blijven de suppliant te voldoen op basis van zijn pretensie; de kerk- en armmeesters lopen het risico door een deurwaarder gedwongen te worden om aan de schoolmeester te voldoen waar hij recht op heeft en zo niet dan hangt hun een gijzeling boven het hoofd.


folio 668 – woensdag 29 augustus 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij i.v.m. de executie aan de goederen van de gevluchte pachters en borgen Adriaan de Backer en Christoffel van Beugen welke goederen inmiddels zijn verkocht en te gelde gemaakt zijn behalve een stuk land onder Gelderland, een hoeve die gesustineerd wordt te zijn fidei omnis en enkele gesequestreerde meubels [zeer lange akte].

1   2   3   4   5


Dovnload 285.43 Kb.