Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfiches

Dovnload 285.43 Kb.

Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfichesPagina4/5
Datum28.10.2017
Grootte285.43 Kb.

Dovnload 285.43 Kb.
1   2   3   4   5

folio 669 verso

donderdag, vrijdag en zaterdag 30, 31 augustus en 1 september is niet vergaderd vanwege de afwezigheid van alle heren

folio 675 verso – maandag 3 september 1696

Rekest van drost, schepenen, predikant en ingezetenen van Hilvarenbeek in het kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat vele ingezetenen hun kinderen op andere plaatsen hebben naar school hebben moeten sturen vanwege de onbekwaamheid van Thomas Beurmans die tussen de 30 en 40 jaren aldaar schoolmeester geweest is en dat aan hem, op de klachten der ingezetenen, door de Ed: Mo: geordonneerd is een bekwame en ervaren substituut aan te stellen waarop hij zijn zoon heeft aangesteld Jacobus Beurmans over wiens onbekwaamheid en dronkenschap verschillende klachten zijn binnengekomen van de supplianten en ze verzoeken, nu Thomas Beurmans ziek op bed ligt, in zijn plaats een bekwaam persoon aan te stellen en het verzoek van Jacobus Beurmans af te wijzen. Een commissie wordt gevraagd te informeren naar het gedrag van genoemde Jacobus Beurmans.
folio 676 – maandag 3 september 1696

Rekest van Pieter Ermers en Joachim Joseph Gerards pachters van het gemaal en van de boeten op de verzwegen personen in de lijsten van het hoofdgeld over Oss, Heesch, Nistelrode en Berghem.


folio 676 verso – dinsdag 4 september 1696

Memorie van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch waarbij het verbaal werd overhandigd van de gedane visitatie van kerken en scholen en het traktement voor de gedeputeerden werd aangeroerd.


folio 678 – woensdag 5 september 1696

Enkele korte berichten waaronder het volgende:

dat de schoolmeesters-, kosters- en voorlezersplaats te Helmond die vacant is vanwege het overlijden van Johan van Ginhoven.
folio 678 – woensdag 5 september 1696

Rekest van Francois van Rotterdam bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch verzoekende om een mandement in cas d’appèl met de clausule van surseance van een vonnis gewezen door schepenen en gedelegeerde rechters hangende tussen de pachters van de bieren en hem.


folio 679 – donderdag 6 september 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein over de korenwindmolen van Oerle die benadeeld wordt vanwege het plakkaat van 19 februari 1695 zodat hij bij de verpachting niet veel zal opbrengen. Pachter was Baltus [elders Bartel] Janssen Verbeek die de molen moest verlaten zodat de molen enige tijd heeft stilgestaan [lange akte].


folio 679 verso – donderdag 6 september 1696

Missive van de magistraat van Erp in het kwartier Peelland op een rekest van Anthonij Spierincx pachter van het gemaal sinds oktober 1695 over de schade die hij geleden heeft door de kwestie tussen de eigenaars der twee korenmolens aldaar waardoor ze telkens de derde week stilstaan.


folio 680 verso – donderdag 6 september 1696

Rekest van predikant, kerk- en armmeesters van Erp in het kwartier Peellland te kennen gevende dat schoolmeester Jacob Pagez onbevoegd zou zijn om boven de 36 gl. die hij geniet voor corporele diensten nog 8 gl. extra te pretenderen van zowel de kerkmeesters als de armmeesters, zoals die ook zijn voorgangers genoten zouden hebben dan bij uitkoop of in plaats van die 36 gl. zoals diverse documenten ook uitwijzen. Zijn verzoek zou dus onrechtmatig zijn en men verzoekt de Raad dit verzoek dan ook af te wijzen.


folio 681 – donderdag 6 september 1696

Rekest van Jacobus Dagevos predikant te Waalwijk die 60 gl. ontvangt vanwege het ordinaris waarnemen van de synode gehouden te Friesland als correspondent namens de Gelderse synode.


folio 683 – zaterdag 8 september 1696

Rekest van de pachters van het gemaal over het kwartier van Oisterwijk aangevende dat zij door de regenten van het kwartier ten onrechte worden beschuldigd van ‘wandevoir, desrespect of hoofdigheid’ omdat ze geen bericht gestuurd zouden hebben op een rekest van de regenten aan de Raad gepresenteerd van 1 juli 1695. Beschuldigingen over en weer.


folio 683 verso – zaterdag 8 september 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van Willem Scriba predikant te Woensel over zijn traktement betreffende de combinatie met Tongelre en Woensel.


folio 684 – maandag 10 september 1696

Missive van de diaconie van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch over de drie maanden traktement van 300 gl. die ontvanger Gans aan de diaconie heeft moeten betalen volgens een resolutie van 26 juli jl.


MICROFICHE 243.24
folio 687 verso – dinsdag 11 september 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van Johannes van Oirle predikant te Bergeijk met een bericht dat de ruiten van de kerk er uitgewaaid zijn, dat bij de kerk van Westerhoven ‘tusschen het choor en den tooren gansch ingestort is’, maar hij niet weet wie de reparatiekosten zou moeten betalen en zich daaromtrent niet heeft kunnen informeren vanwege de kortheid van de tijd. Hij weet alleen dat de kerkmeesters het jaarlijks inkomen trekken van 8-10-0.


folio 693 verso – vrijdag 14 september 1696

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Liessel met het bericht dat hij heeft laten visiteren de door Adriaan de Jong die volgens bestek uitgevoerde reparatie van ’s lands korenwindmolen te Drunen en het resultaat is ‘wel en loffelijck’ bevonden; ook spreekt hij over de reparatie van de molen te Oostelbeers waardoor het gemaal aanmerkelijke schade ondervindt.


folio 710 verso – woensdag 19 september 1696

Rekest van Caspar Eijmberts aannemer van de timmer- en metselwerkzaamheden binnen de stad ’s-Hertogenbosch over een ordonnantie van 1350 gl.


folio 710 verso – woensdag 19 september 1696

Rekest van Agnes van Loenen weduwe van wijlen Nicolaes Koen en Isaac Elsevier gehuwd met de weduwe van wijlen Herman van Beest aannemers van de reparaties en het onderhoud van de stenen gordijnen en rondelen te ’s-Hertogenbosch.


folio 711 – donderdag 20 september 1696

Missive van ontvanger Willem Graswinkel op een missive van rentmeester Johan van Leefdael opeen rekest vanuit Hoogeloon in het kwartier Kempenland over de begroting der verponding van de korenwindmolen, in welk document ook andere molens besproken worden zoals die van Bergeijk, Reusel en Eersel en hun verpondingsbedragen [lange akte].


folio 713 – donderdag 20 september 1696

Rekest van Johan Joosten de Kort en Hendrik Jacob Lamberts uitgevende het akkoord tussen de supplianten en de pachter Abraham van Lent aangegaan op 28 mei jl. ten overstaan van de kwartierschout der Houven van Dinther en president en twee schepenen over Oss. Het gaat hier om een bedrag van 175 gl.


folio 713 – donderdag 20 september 1696

Rekest van schepenen en regenten van Wintelre in kwartier Kempenland met een verzoek dat de RvS zou gelieven aan rentmeester Johan van Leefdael de supplianten niet lastig te vallen uit hoofde van een resolutie van 14 november 1695 maar in tegendeel de borgen van wijlen Johan Corn: van Baar pachter van ’s lands hoeve te Wintelre te houden tot het nakomen van hetgeen hij van de supplianten volgens die resolutie vordert.


folio 714 – vrijdag 21 september 1696

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Philips Jacob van Borssele op een rekest van Johan van Heert tot de Hofstede ontvanger der verpondingen over het kwartier Peelland met een verzoek dat aan hem zou worden verleend ‘het ledig leggende plaetsie groot ontrent agt a thien roeden gelegen agter de huisinge van het Swart Susterenklooster’ te ’s-Hertogenbosch. Akkoord mits hij aan de domeinen een recognitiecijns betaalt van 10 stuivers.


folio 714 verso – vrijdag 21 september 1696

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Liessel met een bericht dat de kerk van het Begijnhof aan de noordzijde is ingestort en het resterende deel in gevaar is.


folio 715 verso – zaterdag 22 september 1696

Rekest van Andries van Heeswijk pachter van ’s lands korenwindmolen te Hoogeloon aantonende de schade die hij lijdt doordat Gregorius Rademaker pachter van het gemaal over Vessem, Oerle en Eersel heeft laten publiceren dat die van Vessem gewoon ter molen te gaan in Hoogeloon voortaan hun granen moeten laten malen te Oerle of Eersel. Het gemaal van Vessem blijft aan de molen van Hoogeloon maar het staat Vessem vrij om daar hun graan te laten malen. Zowel door die publicatie als door het stilstaan van de molen in de maanden oktober en november 1695 heeft de suppliant veel schad egeleden.


folio 716 verso – maandag 24 september 1696

Memorie van Adriaan van Blijenburg te kennen gevende dat Adolph Daniel Goossens pachter van het gemaal en van de boeten op de verzwegen personen over Oirschot, Oost- en Middelbeers, Bergeijk, Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft in het 1e kwart van zijn pacht slechts 350 gl. betaald heeft op zijn beloofde pachtpenningen samen bedragende 3487 gl. ofschoon hij geprobeerd heeft zijn borgen te dwingen om te betalen. Gevolg….arrest van goederen [lange akte die doorloopt op fiche 25].


MICROFICHE 243.25
folio 718 – maandag 24 september 1696

Rapport n.a.v. de examinatie van een bericht van de schepenen en regeerders van Someren in het kwartier Peelland die hebben verzocht een kapitaal van 12.000 gl. te mogen opnemen.


folio 718 verso – maandag 24 september 1696

Rekest van Caspar Eimberts aannemer van reparatie van ’s lands korenwatermolen te Son waarna diens werk zal worden opgenomen en een attestatie van rentmeester Frans van Heurn zal volgen na overleg met een mr. molenmaker.


folio 719 verso – dinsdag 25 september 1696

Rekest van Arent van Duinen drossaard van de baronie van Boxtel te kennen gevende dat hij in de criminele procedure tegen Mechtelt Schenkels vrouw van Anselmus van den Wijngaart nodig heeft een verklaring van pachter Michiel van Ierssel met wiens kennis en goedkeuring zijn voorgeeft een zeker biljet geschreven en getekend te hebben.


folio 721 verso – woensdag 26 september 1696

Rekest van regenten van alle plaatsen binnen het kwartier van Oisterwijk waarop een bericht volgt van die van Tilburg.


folio 725 – maandag 1 oktober 1696

Rekest van Jan Appelteren aannemer van het jaarlijks onderhoud der fortificatiewerken te ’s-Hertogenbosch over een ordonnantie van een bedrag van 1300 gl. over het 4e en 5e half jaar onderhoud.


folio 725 verso – maandag 1 oktober 1696

Missive van ontvanger Graswinkel, Johan Kerkhoff president te Oirschot en Johan Beverwijk president te Eindhoven gecommitteerden tot het doen van de taxatie van de ambten in het kwartier Kempenland met een taxatie waarbij ook enige arme vorsters en schutters zijn opgenomen die geen 20 gl. per jaar verdienen uit de armengelden en het ontbreekt hen aan alimentatie en onderhoud.


folio 725 verso – maandag 1 oktober 1696

Missive van Margareta Crul weduwe van wijlen mr. Isaac van de Graaf die mag voortgaan met de invordering van de restanten van wijlen ontvanger Abraham Elsevier [lange akte].


folio 727 – maandag 1 oktober 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van mr. Hendrick Verbeeck advocaat en ingezetenen van Aarle onder het kwartier van Peelland met een verzoek dat de rentmeester zou mogen worden geordonneerd met de suppliant af te rekenen over de achterstallige 6 teksten grondcijns oude gelden uitmakende in Hollandse munten 12 st. (?) waarmee de kapel van Liessel is belast.


folio 727 verso – maandag 1 oktober 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van de schepenen en regeerders van het afgebrande dorp Bladel in het kwartier Kempenland over alle achterstallige dorpslasten van alle huizen van twee ’s lands hoeven door de vijand in 1688 afgebrand.


folio 735 – vrijdag 5 oktober 1696

Rekest van Johan Willem Huibrechts voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Huibert Wilbort Rijken verwekt bij Margriet dr.v. Cornelis Borsmans, als ook Andries Lucas Schoofs man van Anneke dr.v. Huibert Wilbord wonende te Diessen i.v.m. bezoek van de deurwaarder betreffende twee cijnzen waarvan ze er maar een betaald heeft. Hierover volgt discussie.


folio 737 verso – zaterdag 6 oktober 1696

Rekest van schepenen van Berlicum in het kwartier Maasland over een proces hen aangedaan door Adriaan Dielis van Tongeren gewezen pachter van de hoorngelden en bezaaide landen, die te kennen geven nodig te hebben de attestaties van Pieter van Oirschot en Lambert van der Doncq ingezetenen van Middelrode maar die zijn daartoe niet te bewegen om schade of ongelegenheid voor zichzelf te voorkomen en de schepenen verzoeken nu of ze beide heren mogen horen onder akte van impuniteit. Men gaat op dit verzoek niet in vanuit de RvS.


folio 738 verso – zaterdag 6 oktober 1696

Vervolgakte in de zaak van Maria Sels weduwe van wijlen Jacob de Bacquere borg voor Christoffel van Beugen en Adriaan de Bacquere voortvluchtige pachters van het gemaal wijnen brandewijnen turf en kolen te ‘sBosch welke Maria verzoekt haar op basis van een akte van cautie uit haar gijzeling te ontslaan.


folio 738 verso – zaterdag 6 oktober 1696

Missive van de schepenen van de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. het proces tussen Peter Ermers c.s. pachter van de montanten van het gemaal over Oss en Heesch aan de ene kant en Jan Baers (?) en Hermen Melchiors uit Oss aan de andere kant en ook het proces tussen Francois van Rotterdam bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch en de pachters van de bieren aldaar.


folio 739 – zaterdag 6 oktober 1696

Rapport n.a.v. de examinatie van van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van Godefridus Derken koopman te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Christoffel van Beugen pachter van de wijnen en het gemaal 2 of 3 dagen voordat hij bankroet raakte en zijn goederen werden aangeslagen gekomen is ten huize van de suppliant verzoekende te mogen bekijken enige pletsen Verviers laken en een stuk Luikse zijde om die evt. te kopen en daarna heeft de huisvrouw, mede koopvrouw, aan de dochter en meid van Van Beugen meegegeven 6 stukken Schotse pletsen, een kwart Verviers laken en een half stuk Luikse zijde zonder de te verkopen of op enige manier te crediteren, wat de huisvrouw van de suppliant te allen tijde bereid is te verklaren.


folio 743 – dinsdag 9 oktober 1696

Missive van Gerard van Hoeij met een zeer uitgebreid bericht op een rekest en toegevoegde stukken van Arnoldus en Hendrik kinderen van Aernout de Cocq van Delwijnen verwekt bij Johanna van Engeland nagelaten weduwe van wijlen Arnout van Kessel. Hun moeder was de enige dochter van Dirk van Engeland zoon van Goijaert van Engeland de Jonge die een zoon was van Goijaert van Engeland de Oude welke laatste is geweest de moederlijke over overgrootvader . Diens testament is van 1616 wat bij het rekest is ingevoegd waarin enige aanzienlijke legaten zijn opgenomen waarbij genoemd worden: Dirk, Seeuwighje en Jenneke kinderen van zijn overleden zoon Goijaert van |Engeland den Jonge, fundatie van beurzen, Dirk van Enegeland der supplianten moederlijke grootvader, een hoeve land genaamd de ‘Molengraafsche Hoeve’ onder Nuland, Johanna van Engeland der supplianten moeder, twee kinderen van Aernout van Kessel nl. Dirk en Elisabeth en diens weduwe is hertrouw dmet Aernout de Kock van Delwijnen, Christofel van Beugen gehuwd met Elisabeth van Kessel en voorkinderen uit haar 1e huwelijk, Elisabeth van Boxtel weduwe van Jan Stoffels van Beugen en moeder van Christoffel – dubbele akte die doorloopt op 745-747 met nadere details over de lasten en renten op de Molengraafsehoeve rustende]


MICROFICHE 243.26
folio 758 – vrijdag 12 oktober 1696

Rekest van de kerkenraad van Bladel en Hapert in het kwartier Kempenland met een bericht ‘dat de kerk van Bladel in de welke alle sondagen precise den godsdienst waergenomen word, niet en is voorsien van een bequame predikstoel, nog van genoegsame banken en dat of wel sij supplianten sig diesaangaande meermaals geaddresseert hebben van de schepenen en regenten van ’t gem: dorp van Bladel, deselve egte rniet tegenstaande hare beloften in gebreecke zijn gebleven van daer ontrent de nodige voorsieninge te doen, derhalven versoeckende ten einde aan den gem: schepenen en regenten mogte worden geordonneert de voors. noodige reparatie souden verder uitstel ’t haren koste te doen ofte dat bij onstentenisse van dien haer Ed: Mo: den rentmr. Thomas van Berenstein gelieven te authoriseren om ’t selve tot laste van die van Bladel te doen’.


folio 758 verso – vrijdag 12 oktober 1696

Rekest van Dirk van Couwenberg en Dielis Hendrix Luijten ingezetenen van Aarle Rixtel in het kwartier van Peelland te kennen gevende dat zijn supplianten borgen zijn gebleven van een zekere Michiel van den Eeckart als pachter van de bieren wijnen bezaaide mergen en hoorngelden en van het geslacht over voornoemd dorp vanaf bamis 1695 [lange akte].


folio 764 – maandag 15 oktober 1696

Rekest van deurwaarder Samuel de Kesel te kennen gevende dat hij door mr. Isaac van de Graaf is geauthoriseerd i.v.m. het innen van de restanten der verpondingen van wijlen de ontvanger Abraham Elsevier.


folio 765 – maandag 15 oktober 1696

Rekest van Adriaan Molegraaf c.s. pachters van de impost op de gruit over ’s-Hertogenbosch en het conflict met Francois van Rotterdam bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch.


folio 772 – woensdag 17 oktober 1696

Missive van kwartrierschout Jacob van der Hoeven van Dinther geschreven te Maren over het dicht maken van de Marensedam met nadere details over de uitvoering van de komende reparatie.


folio 775 – donderdag 18 oktober 1696

Vervolgakte in de zaak van Maria Zels weduwe van wijlen Jacob de Bacquere borg voor Christoffel van Beugen en Adriaan de Bacquere voortvluchtige pachters [zie ook elders].


folio 776 verso – donderdag 18 oktober 1696

Rekest van Dirk van der Heijden pachter der dranken van 1.10.1695 over Maarheeze,, Soerendonk en Gastel te kennen gevende dat die van het dorp Gastel, gewapend met stokken en geweren de suppliant ten huize van de herbergier aldaar op 6 maart jl. tijdens een gewone visitatie hebben aangevallen maar op tijd de zaak ontvlucht tot achter de deur want anders hadden ze hem vermoedelijk doodgeschoten en vermoord met nadere details over de toedracht. De delinquenten worden ervan beschuldigd nergens anders op uit te zijn dan de gemene middelen te niet te doen [of te boycotten?] – zie voor het vervolg microfiche 27 folio 777 verso.


MICROFICHE 243.27
folio 780 verso – zaterdag 20 oktober 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn met een breedvoerig betoog aangaande het landrecht m.b.t. zekere tienden gelegen onder Aarle die Willem Wagemans pachter vanwege Zijne Majesteit van Groot Brittannië abusievelijk pretendeert waarbij een klamp de Heltienden wordt genoemd waarin ook worden genoemd Hendrik Geerts en Francois Smits pachters van de Middelste Tienden [lange akte].


folio 781 verso – zaterdag 20 oktober 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van Agnes Catharina van Beek religieuze kanunnikes van het adellijk stift van Hooidonk met een verzoek om uit het huis van de voortvluchtige pachter Adriaan Bacquere te mogen lichten vier koffers met enig linnen, beddengoed en ‘’t geen te haaren lijve behoord’ en ook nog enig tin hetgeen de suppliant vanwege de oorlog binnen de stad ’s-Hertogenbosch gebracht had en ten huize van genoemde pachter gedeponeerd. De ontvanger wordt gemachtigd de vier koffers te openen ten overstaan van de suppliante of haar gemachtigde en alle daarin liggende goederen met het tin te inventariseren en vervolgens aan de suppliante te doen toekomen onder behoorlijke cautie wanneer mocht blijken dat die goederen niet aan de suppliante maar aan de pachter zouden toebehoren.


folio 791 – dinsdag 23 oktober 1696

Rekest van dolph Daniel Gossens en consorten pachters van de boeten op de verzwegen personen en het gemaal over Oirschot en Oost- en Middelbeers in het kwartier Kempenland met een bericht dat het koren dat gebroken wordt tot het stoken van brandewijn en gedistilleerde wateren vrijgesteld is van impost en een verzoek om remissie. .


folio 792 – dinsdag 23 oktober 1696

Rekest van Frans van Heurn rentmeester van de geestelijke goederen over het 1e en 2e gedeelte van het kwartier Peelland te kennen gevende dat mits het overlijden van Bastiaan de Poorte, Hendrik Jan Roelofs en Aert Reijnders, deurwaarders van de Raad van State in genoemd kwartier hij suppliant in het genoemde 1e gedeelte niet over een deurwaarder beschikt en verzoekt dat de persoon van Johannis Munnickhoff tot deurwaarder aangesteld mag worden. Akkoord.


folio 792 verso – woensdag 24 oktober 1696

Rekest van predikant en ouderlingen en diaconie van de gereformeerde gemeente te Lommel in het kwartier Kempenland over de status van hun kerk die niet van alle noodzakelijkheden is voorzien zoals banken, stoelen etc. zoals dat op andere dorpen gebruikelijk is voor de uitoefening van de godsdienst en dat wegens het begraven der doden behoorlijk kerkenrecht betaald wordt waaruit men die noodzakelijkheden zou kunnen bekostigen.


folio 793 verso – woensdag 24 oktober 1696

Missive van rentmeester Frans van Heurn inhoudende dat het convent van Soeterbeek bij haar Ed: Mo: anno 1648 is aangeslagen en geannoteerd i.v.m. een rente van 8 vaten rogge te betalen met 3-18-0 uit een kampke tussen het erf van Hendrik Philipsen en het Huis van Rixtel volgens een scheiding en deling van Wouter van Cranenbroek voor schepenen van Aarle gepasserd op 2 juni 1693waar van laatst door de rentmeester Cranenbroek te Helmond is betaald’t jaar 1667 dat de conventualen aan haar Ho: Mo: en haar Ed: Mo: anno 1648 wel hebben overgegeven den legger of register van hun inkomen, doch echter mits de geringheid van dien gebleven zijn in het blote bezit en gebruik van haar goederen totdat bij haar Ed: Mo: bij afstervinge van enige begijnen op haar alimentatie zou wezen gedisponeerd tgene tot nog toe niet is geschied - met nadere details , in welke akte ook genoemd worden Hendrik Swinkels, Adriaan Aerts te Gemert.


folio 795 verso – woensdag 24 oktober 1696

Rekest van Evert van Handel die voor de schepenen van Helmond de eed heeft afgelegd; in de akte wordt ook genoemd Michiel van Eeckart pachter van de bieren over Someren en hoorngeld over Asten, van het smeer- en hoorngeld over Helmond.


folio 795 verso – woensdag 24 oktober 1696

Gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch en van de classis van Peel- en Kempenland die op de Gelderse synode zijn geweest voor wie twee ordonnanties zijn opgemaakt t.b.v. de deputati synodi ieder van 150 gl.

folio 797 – donderdag 25 oktober 1696

Rekest van Jan Jacobs aannemer van het verhogen van de dijk buiten de Orthenpoort der stad ’s-Hertogenbsoch en aan hem wordt een ordonnantie verleend vn 60 gl. als bedongen loon.


folio 797 – donderdag 25 oktober 1696

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van Hermanus Gerbaden tot predikant te Rosmalen en Empel.


folio 797 – donderdag 25 oktober 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein inhoudende dat de molenaars op’s lands windmolens van Reusel en Lommel i.v.m. het stil staan ervan t.g.v. t.g.v. een reparatie.


folio 799 verso – donderdag 25 oktober 1696

Rekest van Petrus Elrasmus (?) van den Herike intendant van de Graaf van Arberg Heer van Helmond aan wie mandement in cas van oppositie tegen de verkoping van Franciscus Roefs c.s. gewezen borgemeester en verpondingsbeurder van Helmond bij executie gedaan van de goederen van enen Pieter Verhoeve pachter van een hoeve van genoemde Graaf van Arberg toebehorende vanwege achterstallige verpondingen.


folio 801 – vrijdag 26 oktober 1696

Missive van Philips Jacob van Borssele met het bericht dat de molenaar van de Zandkantsemolen toebehorende aan de domeinen bekend heeft gemaakt dat volgens de visitatie van de mr. timmerman Arnoldus de Jong diverse reparaties moeten worden uitgevoerd o.a. een nieuwe gangstaaf in ’t rondsel en een serie treden van de trap.


folio 806 verso – maandag 29 oktober 1696

Missive van de rentmeester Johan van Leefdael m.b.t. het generaal verband.


MICROFICHE 243.28
folio 809 – maandag 29 oktober 1696

Rekest van Paulus Voet rector van de Latijnse en Duitse school te Helmond met het bericht dat het schoolmeesters-, kosters- en voorlezersambt van Rixtel, dat is gecombineerd met Helmond, vacant is vanwege het overlijden van de suppliants ondermeester en hij verzoekt dat ambt te gunnen aan zijn zoon Aernout Voet of anders aan Willem Vrund. Het verzoek wordt overigens afgeslagen.


folio 809 – maandag 29 oktober 1696

Rapport op een rekest van twee classen van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch over verkochte pastorieën binnen de Meierij.


folio 811 verso – dinsdag 30 oktober 1696

Rekest van 26 oktober 1696 van de drossaard en schepenen van de vrijheid Jilvarenbeek ovedr Johan de Cort Heer van Hilvarenbeek i.v.m. twee kapitalen ten laste van de vrijheid nl. een van 3025 gl. en een van 160 0gl. tegen 4 3/4 % met een verzoek van geld te mogen opnemen om de ze kapitalen te kunnen aflossen.


folio 819 – donderdag 1 november 1696

Bericht van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van Willem Huiberts.


folio 822 verso – vrijdag 2 november 1696

Rekest van Jacob Nahuijs gesuspendeerde stadhouder van de kwartierschout van Kempenland, Niclaas Hoppenbrouwers, Gerard van Gerven, Gerard Paulus van Cuik, Aldegonda van Doren weduwe van Caspar van Esch, Jan Ansem Gossens, Aert Bartel Buckinx, Jorden Vlemmix, Willem Snellaers, de weduwe van Hendrik de Smit, Gerard Hendrix de Rooij, Jacob van Nistelroij, Jan Janssen van Engeland en Gerard Goortss. van de Laak allen inwoners van genoemde vrijheid met een verzoek om moderatie op de boeten waartoe ze veroordeeld zijn getuige een sententie van 27 juli jl. Het verzoek wordt echter afgeslagen.


folio 826 verso – zaterdag 3 november 1696

Missive van de leen- en tolkamer van ’s-Hertogenbosch i.v.m. Adriaan Molegraaff c.s. pachters van de gruit aangaande het proces tussen genoemde pachters en Francois van Rotterdam .


folio 827 – maandag 5 november 1696

Rapport n.a.v. de examinatie van een memorie van het officie fiscaal van Brabant i.v.m. de stukken van het proces van Anna Maria Snijders naast de erfgenamen van wijlen Nicolaas Olyslagers voor de Raad van Brabant waarin genoemd worden de rentmeester der geestelijke goederen van het kwartier Maasland, de grote en kleine tienden van Lithoijen, de proosdij van Meerssen, Johan van Dadenberg, de aartsbisschop van Reims, Adam Driessen drossaard te Leuth (?), Niclaas Olyslagers, Aernout van Broekhoven, Pieter Carremans, abdij van St. Remi, rentmeester Johan van Leefdael.


folio 832 verso – maandag 5 november 1696

Rekest van de regenten van het kwartier van Maasland die vragen om uitstel voor 5 weken voor het overleveren van hun declaratie van schaden opgegeven door Gerard van Noort.


folio 833 verso – dinsdag 6 november 1696

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Liessel over de bemoeienissen die de tiendpachters ondervinden verwijzend naar een plakkaat van 20 mei 1679 o.a. te Den Dungen waar men de buitenpachters stoort waarin o.a. genoemd wordt Johan Pieters pachter van de smaltienden en schoolmeester Mans die blijkbaar naast zijn schoolmeestersambt ook tegelijk notaris is, substituut-secretaris, dijkschrijver en landmeter wat tegen het schoolreglement is hetgeen blijkt uit het relaas van deurwaarder Van Luinen; ook wordt gesproken over het weren van de paapse school die te Den Dungen gehouden wordt. Pachter Lambert van Rosmalen woont in Den Dungen.


folio 836 – dinsdag 6 november 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op het rekest van Bartelt Janss. Verburg pachter van ’s lands korenwindmolen van Oerle in het kwartier Kempenland met verzoek om remissie.


MICROFICHE 243.29
folio 839 – dinsdag 6 november 1696

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de pachters van de brandewijnen m.b.t. een proces tussen genoemde pachters en de vrouw van Fredrik Ferlingh en het gewezen vonnis van 27 september jl.


folio 841 – woensdag 7 november 1696

Rekest i.v.m. Arnout van Beugen en Antoni de Ruit toeziende voogden over de minderjarige ouderloze kinderen van wijlen Gijsbert Box en Lijsbeth de Ruit en een bericht van ontvanger Gerard van Hoeij over de voortvluchtige pachter Christoffel van Beugen als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Christoffel met informatie over de nalatenschap van genoemde De Ruit.


folio 843 verso – donderdag 8 november 1696

Rekest van Ansem van den Wijngaart brouwer te Boxtel en zijn vrouw Mechtelt Schendels [elders Schenkels] died drossaard Arent van Duinen op de voorpoort van het Hof van Holland heeft laten brengen [zie ook andere akten].


folio 844 – donderdag 8 november 1696

Rapport n.a.v. de examinatie van een rekest van Willem Donquers [ook Donkers] molenaar op de korenwatermolen van Waalre in het kwartier Kempenland te kennen gevende dat Lambert van Rosmalen pachter van het gemaal over Blaarthem, Strijp, Eckart, Sonderwijk, Veldhoven, Meerveldhoven en Zeelst weigert biljetten te verstrekken aan de ingezetenen van Sonderwijk en Veldhoven die al sinds oude tijden gewend zijn te Waalre ter molen te gaan zoals diverse attestaties bewijzen.


folio 845 verso – donderdag 8 november 1696

Rekest van Willem Wagemans pachter een een tiendklamp genaamd de Heltienden onder Aarle in het kwartier Peelland [zie ook andere akten].


folio 849 – vrijdag 9 november 1696

Rekest van schepenen en regeerders van de vrijheid Oss in kwartier Maasland inhoudende dat Cornelis Gans de Heer van Nuland ten laste van Oss een kapitaal had uitstaan van 1000 gl., Adam Boons notaris te ’s-Hertogenbosch insgelijks 1000 gl. en Steven van der Laek burger van Helmond idem dito 1000 gl. tegen 5% met een verzoek van Oss o m3000 gl. te mogen opnemen.


folio 850 – vrijdag 9 november 1696

Missive van rentmeester Thomas van Berestein over twee balken in het achterhuis van de Vorsselsche Hoeve onder Bladel die wordt gebruikt door Cornelis Hogenhuisen, door de harde wind in stukken zijn gebroken en ter aarde zijn gevallen waardoor een melkbeest is gedood en een ander gewond, dat ook de brug bij de Vorsselsche Watermolen geheel versleten is en zonder uitstel gerepareerd dient te worden.


folio 851 verso – vrijdag 9 november 1696

Rekest van Abraham van der Vleuten stadhouder te Bladel, Reusel en Netersel aan wie een mandement wordt verleend tegen de regenten van Bladel, Riethoven en Westerhoven als ook tegen die van Borkel en Schaft.

folio 853 – maandag 12 november 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij betreffende een huis in de Verwerstraat te ’s-Hertogenbosch, een hoeve genaamd den ‘Stepelbosch’ [dubieus] gelegen onder Boxtel, een halve hoeve te Son genaamd de Beek/Bok [dubieus] toebehorende aan de kinderen en erfgenamen van wijlen mr. Hendrik van Neerven borg van Gregorius Rademaker gewezen pachter der bieren in stad en meierij .


folio 854 – maandag 12 november 1636

Rekest van de regenten van Breugel waarna aan de rentmeester der geestelijke goederen gelast zal worden aan te geven welke kapitalen het gemene land heeft openstaan ten laste van het corpus van Breugel.

folio 854 – maandag 12 november 1696

Rekest van Hendrik Rijnhard Sohinius predikant te Sint Michielsgestel en Gemonde i.v.m. noodzakelijke reparaties aan zijn pastorie welke reparatie geen uitstel lijdt.


folio 855 – dinsdag 13 november 1696

Rekest van de regenten van de vier kwartieren van de Meierij over hun leveranties i.v.m. het beleg van Namen 200 wagens of 300 karren, 700 pioniers voorzien van brood voor 8 dagen met een verzoek dat de betaling daarvan genomen kan worden ten laste van het gemene land en geschieden door degenen die de andere karren en pioniers betaald hebben ofwel via korting van de verpondingen of gemene middelen.


folio 855 – dinsdag 13 november 1696

Rekest van Arent van Duinen drossaard van de baronie van Boxtel in de zaak Mechtelt Schenkels de vrouw van Ansem van den Wijngaart [zie ook andere akten].


folio 855 verso – dinsdag 13 november 1696

Bericht van drost en regenten en kerkmeesters van de heerlijkheid Dinther in het kwartier van Maasland op de klachten van Rogier van Oisterwijk schoolmeester en koster aldaar over het missen van de rechten hem competerende van het luiden en begraven der doden maar men vindt dat hij moet ophouden met zijn beschuldigingen en respect moet bewijzen aan de regenten, predikant en kerkenraad op pene van cassatie of andere straffen.


folio 856 verso – woensdag 14 november 1696

Rekest van schepenen en regenten van Schijndel in het kwartier Peelland te kennen gevende dat Pieter van de Sande hun ingezetene welke de supplianten gedurende zijn detentie door de vijand als ostagier bezorgd hebben het nodige onderhoud maar nu hij ontslagen is vordert men een grote som van vacaties met de dreiging dat ze de supplianten ‘in regt sullen trecken’ [dagvaarden] voor de Raad van Brabant dat de supplianten niet ongenegen zijn de genoemde van de Sande te voldoen van zijn vacaties en zich niet graag daarover inlaten in processen . Men verzoekt om een specificatie van de vacaties.


folio 858 verso – woensdag 14 november 1696

Rekest van Dirk van der Heiden pachter van het hoorngeld en bezaaide landen over enige dorpen in de Meierij over de betaling van de impost door veel mensen.


folio 861 verso – donderdag 15 november 1696

Rekest van Hendrik van Gerwen en Jacob Hendricx borgen van Johan Anthonius van Gerwen pachter van de bieren te Lieshout ‘welke over manslag criminelijk geactioneert word’ en zodoende de restanten van zijn pacht niet kan innen.


folio 863 – vrijdag 16 november 1696

Vervolgakte over de familie de Cock van Delwijnen [zie elders in dit resolutieboek – wederom lange akte].


MICROFICHE 243.30
folio 871- maandag 19 november 1696

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van Johan Moeskop president der baronie van Boxtel met het verzoek om een kist met gevlucht goed die hij tijdens de oorlog heeft gedeponeerd ten huize van de voortvluchtige pachter Adriaan de Bakker te mogen lichten; de goederen van deze pachter zijn geïnventariseerd en in arrest genomen door deurwaarder Jacob van Wourkom.


folio 873 – dinsdag 20 november 1696

Missive van Philips Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen over de schade veroorzaakt door wind en storm aan de achtergevel van het domeinhuis en genaamd de Kleine Waag waaraan de rentmeester reparaties heeft laten uitvoeren om grotere schade en ongelukken te voorkomen en heeft het huis door een paalmeester laten opnemen.


folio 876 – woensdag 21 november 1696

Rekest van Gerard Smit i.v.m. de verpondingen van Woensel en letteren executoriaal.


folio 876 verso – donderdag 22 november 1696

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Liessel, Gijsbert Bonaarts, en Johan de Leeuw overleverende de taxatie van ambten en de bediening ervan binnen het kwartier van Maasland [lange akte].


folio 879 – donderdag 22 november 1696

Vervolgakte betreffende Maria Sels weduwe van wijlen Jacob de Bacquere i.v.m. gijzelingskosten [zie ook elders in dit resolutieboek].


folio 879 verso – donderdag 22 november 1696

Rapport n.a.v. rekest van Gijsbert van Berestein ontvanger der verpondingen over het kwartier van Maasland klagende over de generaliteitskamer n.a.v. het overbrengen van zijn rekening van het voorbije jaar.


folio 888 verso – zaterdag 24 november 1696

Rapport n.a.v. rekest met toegevoegde stukken van Jacob Pagez schoolmeester en koster en voorlezer te Erp en van de predikant, arm- en kerkmeesters aldaar betreffende de 16 gl. per jaar die hij ten laste van de arm- en kerkmeesters pretendeert boven de 36 gl. voor corporele diensten.


folio 889 – maandag 26 november 1696

Missive van de kwartierschout van Maasland over de aanbesteding van de verhoging van de Marensedam.


folio 893 – dinsdag 27 november 1696

Rekest van Johan de Vien c.s. pachters van de impost der bieren te ’s-Hertogenbosch betreffende een vonnis van de schepenen van de stad in een proces tussen hen en de weduwe van Jacob Vogelvangers bierbrouwster.


folio 893 verso – dinsdag 27 november 1696

Rekest van Johan Bull commies van het magazijn te ’s-Hertogenbosch over een bedrag van 931 gl. t.b.v. een maasschipper Dionijs Faass. van Eijsden.


folio 895 verso – woensdag 28 november 1696

Missive van Cornelis van Vrijbergen, de drossaard Van Bernage van Meliskerken en griffier Adolphus Thomasius die een lijst opsturen van de taxatie van de ambten binnen het kwartier Oisterwijk.


folio 895 verso – woensdag 28 november 1696

Rekest van de kerkenraad van de Nederduitse gemeente van ’s-Hertogenbsoch verzoekende met en naast dominee Jacob Ceuchlinus die het rekest mede ondertekend heeft en ruim 78 jaren oud is en de gemeente 45 (?) gediend hebbende, een andere predikant te mogen beroepen in zijn plaats. Akkoord.


MICROFICHE 243.31
folio 896 verso – woensdag 28 november 1696

Rapport n.a.v. een rekest van Gregorius Rademaker over een premie van 27 maal 200 gl. en over d evaste goederen van wijlen mr. Hendrik van Neerven die in 1692 borg gebleven was van genoemde Rademaker die destijds de bieren in de stad had gepacht voor 39.000 gl. en er wel 12.000 op verloren heeft.


folio 897 – woensdag 28 november 1696

Rekest van Antony Spierincx pachter van het gemaal en de montanten over het dorp Sint Oedenrode, Schijndel, Veghel en Liempde.


folio 898 – woensdag 28 november 1696

Rekest van Adolphus Daniel Goossens pachter der montanten over de vrijheid Oirschot o.a. over de zaak tegen Cornelis Pieter Spapen Oischot.


folio 899 - donderdag 29 november 1696

Rapport n.a.v. een rekest van de kwartierschout van der Hoeven van kwartier Maasland over de dam in de Maas bij Maren.


folio 904 verso – zaterdag 1 december 1696

Conferentie met enige heren van de rekenkamer over de rekening van rentmeester Rogier van Leefdael Heer van Deurne gewezen rentmeester van de geestelijke en episcopale goederen in het kwartier van Maasland.


folio 905 verso – zaterdag 1 december 1696

Aangeschreven zal worden de classis van Kempen- en Peelland met het verzoek een bekwaam predikant te presenteren en die te zenden naar Oudenaarden om te dienen in de Staatse militie.


folio 906 verso – maandag 3 december 1696

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch over de taxatie van de ambten binnen ’s-Hertogenbosch.


folio 907 verso – maandag 3 december 1696

Rekest van de regenten van het kwartier Maasland met een verzoek dat aan de pachters van het hoorngeld en bezaaide morgen verboden mag worden de impost anders te heffen dan op de voet zoals aangegeven in een resolutie van 9 juni 1664, welk rekest wordt overhandigd aan de ontvanger der gemene middelen en van de genoemde pachters, die voorlopig geacht worden zich te houden aan de resolutie van 9 juni 1664.


folio 908 – maandag 3 december 1696

Rekest van de regenten en geërfden van het kwartier Maasland met een verzoek om de resolutie van 17 september t.a.v. de Marensedam in te trekken. Men persisteert bij het besluit van 29 november jl.


folio 908 verso – maandag 3 december 1696

Rekest van Adriaan Jonckers c.s. aannemer van het verplaatsen van de corps de guardes te ’s-Hertogenbosch met verzoek tot het verlenen van een ordonnantie van 550 gl. zijnde de wederhelft van zijn bedongen loon.


folio 908 verso – maandag 3 december 1696

Rekest van Johannes Mina predikant te Son en Breugel i.v.m. reparaties aan zijn pastorie met nadere details.


folio 909 verso – maandag 3 december 1696

Rekest van rentmeester Thomas van Berestein over een achterstallige rente van 18 gl. sinds 1689 van het kapittel van Oirschot t.a.v. het beneficie van St. Sebastiaan en Anthonij die eertijds werd gegolden door wijlen Adriaan Lispen en nu door de kinderen Adriaan Hendrix van Ierssel.


folio 914 verso – woensdag 5 december 1696

Akte over de insolvente boedel van wijlen Abraham Elsevier in zijn leven ontvanger der verpondingen in het kwartier Kempenland [lange akte - zie ook elders in dit boek].


folio 916 – woensdag 5 december 1696

Akte m.b.t. Franco van Beveren i nzijn leven ontvanger der verpondingen over het kwartier Kempenland t.a.v. zijn conclusieve rekening, in welke akte genoemd worden: mr. Adriaan Duivens, Floris van Kuil, .


folio 917 – woensdag 5 december 1696

Rekest van de regenten van Maren in het kwartier Maasland.


folio 918 verso – donderdag 6 december 1696

Rekest van Caspar de Voogd Heer van Nuland i.v.m. de verkoping van goederen onder Nuland, Geffen en Rosmalen.


folio 918 verso – donderdag 6 december 1696

Rekest van Dirk van der Heijden pachter van de hoorngelden en bezaaide morgen over enkele dorpen in het kwartier van Kempenland i.v.m. art. 1 uit de resolutie van 9 juni 1664.


folio 919 – donderdag 6 december 1696

Door het overlijden van de huidige schoolmeester is het voorlezers-, kosters- en schoolmeestersplaats te Sint Michielgestel vacant en aangesteld wordt Johan Thijssen.


folio 921 – donderdag 6 december 1696

Rekest van schepenen en regenten van Lith in het kwartier Maasland dat de supplianten was opgezegd van Lambert van den Bogaart een kapitaal van 2000 gl. als ook drie distincte renten door de erfgenamen van wijlen Hadewich Geurts Romijnder als een van 400 gl. de 2e van 50 gl. en de 3e van 500 gl. en de regenten verzoeken om ook nog een rente van 200 gl. te mogen laten opzeggen als zijnde een zware last.


folio 924 – zaterdag 8 december 1696

Bericht van landsadvocaat Cornelis de la Porte i.v.m. het procederen tegen verschillende officieren, regenten, pachters en ingezetenen van de Meierij van ’s-Hertogenbosch over de gepleegde vuiligheden en kwade praktijken op het stuk van de gemene middelen [zéér lange akte – zie ook elders in dit resolutieboek].


MICROFICHE 243.32
folio 927 verso – zaterdag 8 december 1696

Rekest van Caspar de Voogd Heer van Geffen die 6 weken uitstel krijgt voor de betaling van achterstallige renten.


folio 928 – zaterdag 8 december 1696

Missive van Coenraad Lindworm ontvanger van de beurzen te ’s-Hertogenbosch met een nieuwe akte van borgtocht voor zijn administratie voor een bedrag van 6000 gl. gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch door Hendrik van Casteren raad aldaar.

1   2   3   4   5

  • MICROFICHE 243.24
  • MICROFICHE 243.25
  • MICROFICHE 243.26
  • MICROFICHE 243.27
  • MICROFICHE 243.28
  • MICROFICHE 243.29
  • MICROFICHE 243.30
  • MICROFICHE 243.31
  • MICROFICHE 243.32

  • Dovnload 285.43 Kb.