Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfiches

Dovnload 285.43 Kb.

Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 243 dienstjaar 1696 36 microfichesPagina5/5
Datum28.10.2017
Grootte285.43 Kb.

Dovnload 285.43 Kb.
1   2   3   4   5

folio 931 verso - maandag 10 december 1696

militaire geschiedenis – lijst van materialen voor blikken ponten die op verschillende plaatsen worden ingezet.
folio 932 verso – maandag 10 december 1696

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de pachters van de bieren i.v.m. een proces tussen de pachters en de weduwe Rogier Vogelvangers.


folio 933 – maandag 10 december 1696

Rekest van mr. Jacob van der Hoeven Heer van Dinther en kwartierschout van Maasland met een verzoek om in het kwartier een generale omslag te mogen maken i.v.m. de bekostiging van het dichtmaken van de Marensedam.


folio 933 verso – maandag 10 december 1696

Rekest van Simon Coenraed Lindworm substituut van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch als opperdijkgraaf, de kwartiershcout van Maasland, rentmeester de Heer van Liessel en Cornelis Gans Heer van Nuland gecommitteerden van de Groenendijk met verzoek om een akte van authorisatie om te mogen heffen een generale omslag van 6 stuivers op iedere morgen land onder de Groenendijk gelegen [zie ook folio 948 verso – lange akte].


folio 936 verso – maandag 10 december 1696

Deductie in de zaak van Ansem van den Wijngaart brouwer te Boxtel en zijn vrouw Machtelt Schenkels [zie elders in dit resolutieboek].


folio 937 – maandag 10 december 1696

Rekest van de regenten van de vier kwartieren van de Meierij met verzoek aan de pachters zich te reguleren naar de resolutie van 9 juni 1664.


folio 939 – dinsdag 11 december 1696

Rekest van Lambert van Rosmalen en Johan de Jong pachters van enige specien te Tilburg waarin ook genoemd worden Bartholomeus Heijkants en Johan Ooms als pachters van andere imposten.


folio 939 – dinsdag 11 december 1696

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch in de zaak van de stadhouder van het kwartier van Oisterwijk betreffende een proces tussen Abraham van Rotterdam en Gijsbert van Engelen herbergier te Helvoirt.


folio 944

militaire geschiedenis: lijst van defecten van de artillerie munitie en gereedschappen te velde
folio 945 verso – woensdag 12 december 1696

Rekestvan Caspar Eimberts i.v.m. de reparatie van de korenmolen in het dorp Son voor een bedrag van 330 gl. en van de korenwatermolen te Hooidonk 1050 gl.


folio 953 – zaterdag 15 december 1696

Missive van schepenen van ’s-Hertogenbosch n.a.v. art. 19 van de ordonnantie op de wijnen en het roeien en peilen en de verschillen in de uitslag soms tot 50 potten wijn toe en dat d egrossiers worden aangerekend meineed te plegen of te frauderen.


folio 954 – zaterdag 15 december 1696

Missive van Frans van Heurn over de tienden te Aarle nl. de Heltienden gepacht door Willem Wagemans en over een aantal kleine renten.


folio 955 – zaterdag 15 december 1696

Missive van ontvanger Adriaan van Blijenburg op een rekest van Johan Dircx Heuvelmans pachter van de korenwatermolen te Dommelen en ’s lands watermolen te Venbergen onder Valkenswaard.


folio 955 – zaterdag 15 december 1696

Rekest van rentmeester de Heer van Liessel over het aflossen van kleine renten en korenpachtjes.


MICROFICHE 243.33 [diverse slecht leesbare folio’s vanwege lichte en doorgelopen inkt]
folio 957 – maandag 17 december 1696

Missive van de schepenen te ’s-Hertogenbosch met een presentatie van 6 personen uit de magistraat om de taxatie van ambten en bedieningen binnen de stad uit te voeren waarvoor er drie gekozen zijn nl. Thomas van Berestein, Cornelis M. Ackersdijk, Diderick ’s-Gravesande.


folio 957 – maandag 17 december 1696

Missive van Thomas van Berestein i.v.m. aflossing van kleine renten.


folio 958 verso – maandag 17 december 1696

Rekest van regenten van kwartier Kempenland over het bestiaal in relatie met het cultiveren van de schrale zandgronden in het kwartier.


folio 965 – woensdag 19 december 1696

Rapport n.a.v. de dorpsrekeningen van Enschot over 1691-1693.


folio 965 verso – woensdag 19 december 1696

Rapport n.a.v. de liquidatie gehouden tussen de dorpen in het kwartier van Oisterwijk over de karren en pioniers i.v.m. het beleg van Namen.


folio 970 – vrijdag 21 december 1696

Rekest van schepenen en regenten van Oss, Berghem, Heesch en Nistelrode die gecombineerd zijn in de verpachting maar één rosmolen bekwaam is of geschikt om bij stil weer har dkoren te breken en ze verzoeken en bidden de pachters om die bij stil weer te mogen gebruiken.


folio 973 – zaterdag 22 december 1696

Rapport n.a.v. een rekest van grossiers in wijnen te ’s-Hertogenbosch en een missive van de magistraat [zie ook folio 953].


folio 974 verso – maandag 24 december 1696

Missive van rentmester Thomas van Berestein op een rekest van Adriaan Schuermans op ’s lands hoeve te Reusel die om een korting op zijn pachtpenningen verzoekt.


folio 975 – maandag 24 december 1696

Rekest van wijnkooplieden uit ’s-Hertogenbosch met verzoek hen te dispenseren van wat er staat in art. 19 en 20 op de verschenen ordonnantie op de wijnen [zie ook elders].


folio 981 – donderdag 27 december 1696

Rekest van Johannes Quast predikant in de Beerzen die in 1688 predikant was te Lommel en toen door de vijand zijn huis, meubels en bibliotheek zijn afgebrand en hij genoodzaakt was met zijn familie van daar uit te vluchten met gevolg zware kosten en schade maar slechts eenmalig 50 gl. kreeg terwijl predikant Waterbeek een veel completere vergoeding had gekregen.


folio 981 verso – donderdag 27 december 1696

Berivcht van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van Johan Willem Munts te kennen gevende dat de paapse schoolmeester geromoveerd zijnde uit het dorp Meerveldhoven een van de oudste parochies in het kwartier Kempenland die plaats niet ledig kan blijven maar vervuld behoort te worden met een bekwaam persoon en dat ook de gemeente graag van een schoolmeester bediend wenst te worden naast de andere buurdorpen en men verzoekt Jacobus Munts zoon van genoemde Johan aldaar aan te stellen.


MICROFICHE 243.34
folio 989 – zaterdag 29 december 1696

Rekest van de ingezetenen van kwartier Maasland verzoekende dat het oortje op de gulden waarmee de verponding voor enige jaren is verhoogd om te dienen tot onderhoud van enige Franse vluchtelingen mag worden afgeschaft.


folio 990 – maandag 31 december 1696

Rekest van de ingezetenen van kwartier Maasland i.v.m. proceduren van pachters van bezaaide landen ondernomen of nog te ondernemen uit hoofde van het plakkaat van 11 februari 1688


Vanaf hier volgt het centraal alfabetisch register op het resolutieboek 1696 welk register doorloopt op de microfiches 35 en 36.
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


.
1   2   3   4   5

  • MICROFICHE 243.33
  • MICROFICHE 243.34
  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • Dovnload 285.43 Kb.