Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1703-1748 De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog bhic toegangsnummmer 178 inv nr. 259 dienstjaar 1705 [1

Dovnload 178.04 Kb.

Resoluties Raad van State 1703-1748 De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog bhic toegangsnummmer 178 inv nr. 259 dienstjaar 1705 [1Pagina1/4
Datum28.10.2017
Grootte178.04 Kb.

Dovnload 178.04 Kb.
  1   2   3   4


Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr.259 dienstjaar 1705 [1e deel] – 45 microfiches waarvan microfiche 1-6 zijn gereserveerd voor de index

De bewerking in 255 en 256 is toch niet geheel bevredigend gebleken en daarom ben ik weer teruggekeerd naar een ruimere uitwerking van de akten die de Meierij van ’s-Hertogenbosch betreffen om niet al te veel detailinformatie verloren te laten gaan voor de lokale historici van de Meierijse dorpen en steden.

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden, en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld


Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 16 – 5 januari

Rekest van Hendrik van Riemsdijk vorster te Geffen te kennen gevende dat Hendrik van Rijp gemachtigde van Thomas de Leeuw drost van Geffen hem zeer onbehoorlijk executeert tot voldoening van een taxatie van kosten en verzoekt om een mandement van oppositie


folio 16 verso – 5 januari

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen waarop na deliberatie is goedgevonden dat hij voor de ene helft en een zekere N. van der Pol voor de andere helft publiek zal aanbesteden de reparatie van een watermolen gelegen te Oisterwijk


folio 27 – 7 januari

Missive van ontvanger van Huffel op een rekest van de regenten van Eindhoven te kennen gevende i.v.m. het bestiaal of slachtgeld dat geheven wordt wat ook geldt voor Gestel en Woensel


folio 30 – 7 januari

Rekest van de regenten van Oost- en Middelbeers met een verzoek om remissie en het ontslaan van gijzelaars


folio 30 verso – 7 januari

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de regenten van Tongelre over hun parochiekerk die door de laatste storm in de voorbije winter aan dak, ramen en muren uitermate zeer is beschadigd en om kerk en choor in goede staat te repareren is minstens 1000 gl. nodig maar de inkomsten van de kerk zijn zeer gering en van weinig importantie nl. een goede 20 gl. per jaar, met een verzoek om hen een ordonnantie te verlenen van minstens 500 gl.


folio 31 – 7 januari

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van Huibert Hendriks en Caspar Eimberts en Joost Roefs cum suis aannemers i.vm. het repareren van de kerken van Lieshout en Helmond als ook de molen en het molenaarshuis te Lieshout en de pastorie te Helmond en een mr. timmerman en mr. metselaar zullen het werk opnemen


folio 31 – 7 januari

Rekest van de regenten van Aarle Rixtel met verzoek hen executoriaal te verlenen i.v.m. het omslaan der contributies ten dele reëel en ten dele personeel


folio 32 – 8 januari

Rekest van Jacob Hasevoet havenmeester of boomsluiter en visitateur van alle inkomende schepen te ’s-Hertogenbosch en besloten is ontvanger Hoeij opdracht te geven aan Hasevoet zijn traktement te betalen


folio 39 verso – 10 januari

Memorie van het officie fiscaal van van Jacob Surendonk een van de landsadvocaten met een authorisatie aan de raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele van der Hooge betreffende dorp en heerlijkheid Mierlo en de Vrouwe van Mierlo en haar kinderen en hun rechten op ’t Hout en Broek zijnde een separate heerlijkheid zoals blijkt uit een duidelijke en uitdrukkelijke judiciële confessie van de Vrouwe van Mierlo die ze in een proces heeft afgelegd, maar welke heerlijkheid met die van Mierlo is ‘geënclaveerd’ volgens een certificatie die aan deze memorie is toegevoegd


folio 41 verso – 10 januari

Missive van ontvanger van Huffel op een rekest van de regenten van Verkenswaard [lees: Valkenswaard] die om remissie zoals die ook is verleend aan diverse andere dorpen in het kwartier van Kempenland


folio 52 – 12 januari

Rekest van procureur Loeff te kennen gevende tot voldoening van de sententie van de Raad van Brabant ten behoeve van de Vrouwe van Mierlo tegen het officie fiscaal van Brabant noodzakelijk zal moeten worden overgeleverd een authentiek extract uit de rekening van de raad en rentmeester generaal der domeinen van ’s-Hertogenbosch om aan te tonen wat sedert 1676 van de heerlijkheid van Mierlo is geprofiteerd en hij verzoekt de Ed: Mo: de raad en rentmeester te ordonneren dat hij procureur Loeff inzage dient te geven in de rekeningen, waarmee men akkoord gaat


folio 52 – 12 januari

Rekest van Jacob Janss. van Broutzema die op 30 juli jl. is aangesteld tot voorlezer te Bakel waarna rentmeester van Heurn wordt gelast aan de voorlezer zijn traktement uit te betaling over de periode dat hij heeft waargenomen


folio 61 – 13 januari

Rekest van schepenen en borgemeesters van Schijndel over de jaren 1702-1704 met verzoek om executoriaal ter invordering van de restanten van de gemene middelen


folio 63 verso – 13 januari

Rekest van advocaat mr. Johan van Afferden te ’s-Hertogenbosch met verzoek een ordonnantie te verlenen van 850 gl. te betalen uit de penningen ten kantore generaal gefourneerd door ontvanger Van Hoeij wegens de verkochte goederen van de voortvluchtige pachter Ad: de Bacquere


folio 63 verso – 14 januari

Missive van ontvanger Tichler op een rekest van de schepenen en regenten van Nuland en Rosmalen gezonden aan de Raad welk rekest wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal Hop


folio 66 – 14 januari

Rapport na examinatie van een missive van rentmeester Van Heurn waarop na deliberatie is besloten hem terug te schrijven dat hij moet overkomen tot het doen van zijn rekeningen


folio 66 – 14 januari

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van de regenten van Berghem en andere Maaslanddorpen


folio 67 – 14 januari

Examinatie van een bericht van ontvanger Van Huffel op een rekest van Eindhoven i.v.m. het middel van het bestiaal mede te Woensel en Gestel


folio 67 – 14 januari

Rekest van schepenen en regenten van Aarle Rixtel over hun verpondingen en de 5e verhoging van 1702 en die van 1703 vanwege de executie door de weduwe van ontvanger Van Heerd en de verponding van 1704 door ontvanger Wentholt met een verzoek om termijn betaling


folio 68 verso – 14 januari

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van Matthias Piper predikant te Lende en Jacob van den Burg predikant te Someren en Lierop die beiden de nodige schade hebben geleden in 1702 door de vijandelijke troepen en krijgen een toeslag van 200 gl. ter vergoeding


folio 70 verso – 15 januari

Rekest van Tonis van Kemenaijen en Peter van Beek gewezen borgemeesters en verpondingsbeurders te Son van half maart 1701 tot half maart 1702 met verzoek om executoriaal ter invordering van de restanten van de verpondingen


folio 101 – 20 januari

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland over het beroepen van predikant Matthias Peipers wiens leer en leven is nagetrokken en die wordt benoemd te Son en Breugel in de plaats van emeritus-predikant Johannis Mina


folio 102- 20 januari

Er worden de nodige orders gesteld op het fort Isabella nl. tot het aanhogen met aarde van de palen daar de schilderhuizen op draaien, het opmaken van de wachtkamer boven de poort, het klaar maken van de barakken met goede sloten en sleutels, het metselen van twee asbakken om de vuiligheid van de schans te kunnen verzamelen, het zuiveren van de secreten [toiletten] en eindelijk het dakdicht maken van het huis waar de commandeur in woont en het aanleggen van een goot aan dat huis tot ontlasting van het vuile water


folio 102 verso – 20 januari

Interrogatie waarbij diverse personen zijn gehoord te ’s-Hertogenbosch ten verzoeke van Johan Nederveen over het composeren met de pachters Willem Vregge en Aernout de Jonge


folio 102 verso – 20 januari

Stukken en documenten aangaande de bijslag van 15.670 gl. aan Evert Admiraal aannemer van de dijk van de Beer van ’s-Hertogenbosch af tot aan de schans bij Engelen


folio 105 – 21 januari

Rekest van de naburen van het gehucht Eerde onder Veghel aangevende dat ze in juli 1699 geklaagd hebben dat de regenten van Veghel haar hebben belast gelaten met een last genaamd ‘het bedrijff’ die eertijds door het gehele dorp werd betaald maar sedert enige jaren terug alleen van de supplianten is gevorderd en enige jaren geleden zouden enkele personen ook vanwege die zaak geëxecuteerd te zijn geweest en afgepand, met een verzoek dat de Raad de regenten van Veghel zou willen ordonneren hen van deze last te ontheffen en de afgepande kosten te restitueren; de raad en rentmeester generaal der domeinen heeft de partijen gehoord over deze zaak maar die is nog steeds niet afgedaan


folio 105 verso – 21 januari

Rapport op een rekest van de schepenen en regenten van Tongelre over hun menigvuldige exorbitante schade die ze gelegen hebben en generale devastatie met een verzoek hen remissie te verlenen zoals diverse andere dorpen hebben gekregen in het kwartier van Kempenland met orders aan ontvanger Schimmelpenninck van der Oije om akkoord te gaan met de consequenties van dat verzoek


folio 118 – 23 januari

Missive van de Heer van Ameliswaard commandeur van ’s-Hertogenbosch over de toevoer van paarden en de sterkte van her regiment Walen van de Prins van Nassau Zaarbrug en lijsten van de staatse ruiterij die in garnizoen ligt in de stad


folio 132 – 24 januari

Rekest van de regenten van het dorpke Esch in het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om remissie van hun verpondingen


folio 133 verso – 24 januari

Missive aa rentmeester Van Heurn i.v.m. het overbrengen van zijn rekeningen


folio 134 verso – 26 januari

Missive van ontvanger Niland op een rekest van schepenen en regeerders van Lith en Lithoijen


folio 139 – 26 januari

Rapport op een rekest van Johan van Oerle predikant te Schijndel in het kwartier Peelland die evenals andere predikanten een vergoeding krijgt van 200 gl. toeslag voor geleden schade en plunderingen in 1702


folio 139 – 26 januari

Rapport op een rekest van de regenten van het dorpke Esch in het kwartier van Oisterwijk zoals opgenomen in het register van brieven en adviezen


folio 139 verso – 26 januari

Rapport op een rekest van de regenten van Nuland en Rosmalen in het kwartier Maasland zoals te zien is in het register van brieven en adviezen


folio 141 verso – 26 januari

Rapport op een rekest van de regenten van Valkenswaard met een verzoek om remissie


folio 143 – 26 januari

Rapport op een rekest van de regenten van Lommel met verzoek om remissie over hun verpondingen over 1702 en 1703


folio 144 verso – 27 januari

Bericht van ontvangers Bentink en Niland op een rekest van Johan van Pouderoijen met een verzoek de deurwaardersplaats te kunnen krijgen op het kantoor van de beide ontvangers die vacant is door het overlijden van Gerard Donkers en Pieter de Keesel


folio 156 verso – 30 januari

Missive van raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele op een rekest van de dijkgraven heemraden en gecommitteerden en geërfden van de polder van der Eijgen


folio 167 – 31 januari

Rapport op een rekest van de regenten en geërfden van Alem, Maren en Kessel met een verzoek om remissie van hun verpondingen en koningsbeden


folio 167 verso – 31 januari

Rapport op een rekest van de regenten van Oischot met een verzoek om remissie


folio 169 verso – 1 februari

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van Peter Otten pachter van de hoorngelden, bezaaide mergen, impost op bier wijnen en brandewijn over Vessem 1701-1702 die verzoeken om remissie, gevolgd door een identieke missive t.a.v. de dorpen Reusel, Bladel, Steensel, Knegsel, Oost- en Middelbeers


folio 175 verso – 2 februari

Rekest van schepenen en regenten van Oisterwijk aangevende dat ze alles wat in hun vermogen lag gecontribueerd hebben om binnen 6 maanden een nieuw quohier van alle goederen te leveren [met nadere details]


folio 178 – 2 februari

Rekest van de schepenen van het stedeke van Eindhoven in het kwartier van Kempenland met een verzoek om remissie zoals die is verleend aan de omliggende dorpen in het kwartier Kempenland over de verpondingen van 1703


folio 188 verso – 3 februari

Rekest van Thomas Minten koopman te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om in erfpacht te mogen hebben diverse percelen land zoals aangegeven in een eerder rekest; akkoord voor 175 gl.


folio 192 verso – 4 februari

Rekest van de regenten van Oirschot die permissie krijgen om hun achterstalligheid van 25.000 gl. in 5 gelijke termijnen te betalen


folio 193 verso – 4 februari

Rapport op een rekest van J. van Heurn als zoon van rentmeester Frans van Heurn welke rentmeester vanwege zijn indispositie dispensatie krijgt en voorlopig neemt deurwaarder Herman Cremers de honneurs waar


folio 199 – 5 februari

Missive van de Heer van Ameliswaard met als bijlage een lijst van de sterkte der regimenten van de Heer Van Obdam en van de Prins van Wirtenbergh


folio 206 – 5 februari

Rapport op een rekest van Wilhelmus Henricus Vermeer predikant te Asten, Petrus Guillielmus Callenfels predikant te Heeze bij Leende en Johannes de Wilt predikant te Oirschot die alle drie een toeslag krijgen van 200 gl. vanwege geleden schade t.g.v. de plunderingen van vijandelijke troepen


folio 213 – 6 februari

Rekest van Reinier de Waal koster en schoolmeester te Bakel te kennen gevende dat hij vorig jaar door een zware kwaal en ziekte is getroffen en dat hij om zijn genezing en gezondheid weer terug te krijgen met kennis en permissie van de predikant aldaar zich enige tijd heeft moeten absenteren van zijn dienst en aar de stad ’s-Hertogenbosch heeft moeten begeven en intussen was over de waarneming van zijn kosters- en schoolmeestersplaats getuige een attestatie van de predikant, die aan het rekest is toegevoegd als ook het verbaal aan de gedeputeerden van het classis die de scholen en kerken hebben gevisiteerd; inmiddels is De Waal weer gezond en is teruggekeerd naar Bakel doch heeft aldaar bevonden dat een zekere Jacob Janssen Bronsma [elders Broutzema/Brontzema] de stoutheid gehad heeft op een onwaarachtig en abusief te kennen geven alsof hij suppliant was overleden zich aan haar Ed: Mo: te adresseren en daarop permissie kreeg tot de bediening van de schoolmeestersplaats en nu verzoekt De Waal terecht aan haar ED: Mo: om die functie van Bronsma in te trekken en hem weer in die dienst toe te laten met ordonnantie aan rentmeester Frans van Heurn hem het daartoe staande traktement uit te betalen; de Ed: mO: gaan akkoord, maar Jacob Janss. Bruntsma zal wel zijn traktement ontvangen van de waarnemingsperiode


folio 223 – 7 februari

Rekest van de schepenen van de heerlijkheid Gansoijen bij Waalwijk in het kwartier van Oisterwijk over de 40 mergen verdronken land binnen hun dorp en dat ook het kasteel of herenhuis met nog drie kleine herenhuisjes onder water stonden en onbewoonbaar waren en ook de hoven, boomgaarden en plantages waren ‘verstorven’ van houtgewas, zodat de heerlijkheid geheel in verval en ruïne was geraakt, die volgens menselijke maatstaven nooit zou kunnen hersteld worden, welke inundatieschade door uitdrukkelijke orders van de staat is veroorzaakt; de andere dorpen hebben remissie verleend gekregen en daartoe dient Gansoijen nu ook een verzoek in tot continuering van een eenmaal verleende remissie; het rekest wordt doorgestuurd naar ontvanger Van der Helst


folio 224 – 7 februari

Rekest van de regenten van Berghem, Oss, Heesch en Nistelrode in kwartier Maasland die om permissie vragen successievelijk zoveel penningen te mogen opnemen om op termijn hun lasten te kunnen voldoen


folio 226 verso – 9 februari

Missive van rentmeester Van Beresteijn geschreven vanuit Den Haag op een rekest van Isaac Wagtelaars, Jan Goijaarts en Adriaan Bruins admodiateurs van de tienden van de abt van Sint Jacob te Luik onder Riethoven en Westerhoven die grote verliezen hebben geleden in 1702 door de kampementen van de legers en dienen een verzoek om remissie in


folio 234 – 9 februari

Rapport over allerhande ingediende declaraties waaronder: die van Dirck Deckers deurwaarder en met hem Jan Roefs en Antoni Wilbort Visschers op en jegens Jan de Rijck wonende te Helmond ter somme 182 gl. 2 st.; die van Ansem Goossens bierbrouwer te Oirschot op en jegens mr. Willem Booij ontvanger van de gemene middelen over het kwartier Kempeland of zijn weduwe en erfgenamen ter somme van 214 gl. 19 st.; die van mr. Francois Vogel advocaat en Johan Lissant procureur op en jegens Jacob Tobants, Frans Backers nu zijn weduwe, Frans Fierlingh nu zijn huisvrouw en Jacob Verheijen wijnstokers in de stad ’s-Hertogenbosch ter somme van 116 gl. en 16 st.; die van Willem Snellaarts bierbrouwer te Oirschot op en jegens mr. Willem Booij ontvanger van de gemene middelen in Kempeland of nu zij nweduwe en erfgenamen ter somme van 188 gl. 18 st.; die van mr. Pieter Grutterus advocaat en Willem van Strijp procureur op en jegens Dirk van Broekhuisen stadhouder, M…s, Wouter Francois van Osch, Jan van Gemert, Jan Schuirmans, Jan Tomassen en J.Bonaarts schepenen van Oss in 1701 ter somme van 141 gl. 6 st.


folio 236 verso – 9 februari

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Philips Jacob van Borssele geschreven in Den Haag op een rekest van mr. Gerard van Santvoort admodiateur van de goederen van de Graaf van Hornes te kennen gevende dat daar het kasteel van Stapelen in de baronie van Boxtel plaatsen en bruggen aldaar toebehoren aan genoemde Graaf van Hornes aan welk kasteel noodzakelijk reparaties moeten worden uitgevoerd die volgens het contract tussen de Graaf van Hornes en de supplianten staan ten laste van de graaf zelf en nu, vermits de confiscatie, ten laste van het land, verzoekende aan de raad en rentmeester generaal de reparatie publiek aan te besteden aan de minst biedende


folio 240 verso – 10 februari

Missive van Philip Jacob van Borssele geschreven in Den Haag te kennen gevende dat aangezien haar Ed: Mo: bij resolutie van 2 oktober 1702 hem hebben gelieven te authoriseren om op de ordinaire en gewoonlijke tijd op haar Ed: Mo: approbatie jaarlijks te veranderen de magistraten en regering in de geannoteerde heerlijkheden, hij tot het bekleden van dien binnen Tilburg en Goirle als mede Moergestel voor het jaar 1705 gedispicieerd heeft de volgende personen:

tot schepenen te Tilburg:


 • Paulus Scholt medicine doctor president

 • Mathijs Nieukercke

 • Dirk Otterink

 • Goosewijn Bernagie de Meliskerken

 • Govaart Bles

tot schepenen te Goirle: • Jacob van Duistenbergh

 • Cornelis de Bont

tot borgemr. te Goirle:

Adr. Peter Moonen
tot gezworenen te Goirle:


 • Christiaan Jan Appels

 • Rut van Delft

tot gezworenen te Tilburg: • Herman van den Broek over Loven

 • Herman Backers over Kervel [nu Korvel] en Laar

 • Adriaan Peter Mutsaarts over Rijt

 • Jan Deckers over Hasselt

 • Adriaan van der Sande over den Heijkant

worden deselven om soo over Tilburg als Goirle gecontinueert


tot schepenen van Moergestel:

 • Goyaert Pulskens president

 • Willem Cornelis de Laat

 • Jan Mutsaert

 • Otto van Vaarle

 • Daniel Goossens

 • Hendrik Adriaanse van der Pol

welke genomineerde personen hem alle door de drossaards en secretarissen der heerlijkheden zijn opgegeven als personen van een goed gedrag en vreedzaam leven, afwachtende of de Ed: Mo: daarop gelieven approbatie te verlenen [ is besloten de aanstelling te approberen en zullen ze vervolgens beëdigd worden

folio 243 verso – 10 februari

Rapport van thesaurier generaal Hop op een bericht van ontvanger Bentink op een rekest van Johan van Pouderoijen die om de deurwaardersplaats heeft verzocht die vacant is sinds het overlijden van Gerard Donkers; men gaat akkoord met de aanstelling en de commissiebrief volgt


folio 246 verso – 10 februari

Rapport op een rekest van de regenten van het verarmde dorp Bergeijk in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie op de gemene middelen


folio 247 – 11 februari

Missive van rentmeester Van Beresteijn geschreven in Den Haag i.v.m. zijn rekeningen


folio 249 verso – 11 februari

Rapport op een rekest van de regenten van Diessen te kennen gevende dat zij volgens oud gebruik in het gehucht van Haagoort, wat zijn aparte financiën heeft, in september jl. tot het collecteren der Franse contributies over Haagoort voorschreven bedragende omtrent 600 gl. aangesteld hebben de weduwe van wijlen Dirck Paanen, dat zij zich in den beginne niet onwillig aanstelde maar uiteindelijk, opgestookt door verscheidene ‘frivoole pretexten’ het collecteren der genoemde contributies heeft geweigerd en wanneer de supplianten haar via penale ordonnantie trachten te verplichten tot haar devoir, zij zich heeft gericht tot de Raad van Brabant en onder verscheidene abusieve stellingen te verzoeken mandement penaal, wat haar is verleend; de zaak wordt gelaten aan de Raad van Brabant


folio 250 – 11 februari

Rapport op een rekest van de regenten, ingezetenen en geërfden van Woensel met een verzoek om remissie t.a.v. hun achterstallige verpondingen over 1702 en 1703, gevolgd door een identiek verzoek van de regenten van Duizel


folio 253 verso – 11 februari

Rapport op een rekest gepresenteerd in 1703 en 1704 door de regenten van Tilburg, Boxtel, Hilvarenbeek, Diessen, Riel, Westelbeers, Hoge en Lage Mierde, Hulsel en Moergestel n.a.v. de vijandelijkheden, plunderingen en berovingen en wanorde, waardoor ze op een onuitsprekelijke manier zijn beschadigd en nu verzoeken om remissie


folio 254 – 11 februari

Rekest van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch met verzoek om voor een periode van een jaar het bekende oortje extra op de gemene middelen ten behoeve van de diaconie te continueren

folio 254 verso – 11 februari

Rapport op een rekest van de regenten der stad Helmond wat is opgenomen in het register der brieven en adviezen van de Staten Generaal


folio 254 verso – 11 februari

Rekest van de regenten van Nieuwkuijk onder het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om remissie


folio 258 – 12 februari

Rapport p een rekest met annexe stukken van Elisabet van Els weduwe van wijlen Jacob Ferdinand Sweertz de Landas Vrouwe van Oijen in kwartier Maasland verwijzend naar een vorig rekest ‘dat sij onverminderd en sonder verkorting van de deliberatie ten principaale over haar specterende tol van ’s lands goederen soude overgeven een specifique lijst en begrooting

van haar pretensie nevens copie van haar tollijst

  1   2   3   4

 • Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!
 • Meierij van ’s-Hertogenbosch

 • Dovnload 178.04 Kb.