Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1703-1748 De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog bhic toegangsnummmer 178 inv nr. 259 dienstjaar 1705 [1

Dovnload 178.04 Kb.

Resoluties Raad van State 1703-1748 De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog bhic toegangsnummmer 178 inv nr. 259 dienstjaar 1705 [1Pagina2/4
Datum28.10.2017
Grootte178.04 Kb.

Dovnload 178.04 Kb.
1   2   3   4

folio 260 verso – 12 februari

militaire historie: lijst van de artillerie en munitie van oorlog om o.a. in Vlaanderen te dienen voor het jaar 1705 maar [ruim 5 pagina’s met oorlogsmateriaal – zie ook voor andere plaatsen folio 284 – nog veel uitgebreider, folio 296, folio 346, folio 470, folio 487 verso [bataljons, folio 509 regimenten, folio 532 verso allerlei materialen en hun aantallen, folio 601 materialen voor de houten ponten, folio 692 officieren en bedienden van de artillerie, folio 866 overzicht van meubels en benodigdheden voor de legerhospitalen, folio 928 verso lijst van sergeanten die met de rekruten naar Portugal zijn gestuurd op de schepen de Carolus van Nije, de Drie Koningen, de Vreede, St.Pieter, op de Briel, op de Wakende Boeij, op Rotterdam en op de Hoop]

folio 265 verso – 12 februari

Rekest van regenten van Reusel, Netersel, de Mierden, Budel, Maarheeze, Soerendonk, Gastel die veel geleden hebben van de vijandelijke leger sin 1702 en een verzoek indienen om remissie
folio 269 verso – 13 februari

Missive over twee plans voor het in goede staat brengen van fort Crevecoeur een bestek en begroting van kosten


folio 270 – 13 februari

Rekest van Jan Woutersse van der Schoot molenaar te Oirschot over het verjaren van het verleende executoriaal


folio 278 verso – 14 februari

Missive van ontvanger Van Hoeij op een rekest van Christiaan Spierinx borgemeesters van Den Dungen verzoekende om surseance van executie van 3 maanden van een bedrag van 458:6:8 wegens de impost op het hoofdgeld, zout, hoorngeld, wijnen, brandewijnen en bestiaal over Den Dungen


folio 279 verso – 14 februari

Rapport op een rekest van de regenten van Heesch verwijzend naar vier distincte rekest die al zijn gepresenteerd waarin is aangetoond dat Hendrik Joosten weigerig blijft het borgemeestersambt te aanvaarden


folio 301 verso – 17 februari

Missive van rentmeester Thomas van Beresteijn op een rekest van de regenten van Oirschot met een verzoek aan de Ed: Mo: dat die gelieven aan het corpus van Oirschot voor 541 gl. in koop over te laten het pastorijhuisje te Best met de daartoe behorende landerijen welk rekest wordt doorgestuurd naar de heren die in commissie langs de Maas komen om daarop te disponeren


folio 312 verso – 18 februari

Missive van rentmeester Frans van Heurn met een verzoek om uitstel van de verpachting om de deurwaarder Cremers over te zenden ter obedientie van haar Ed: Mo: resolutie van de 4e


folio 344 – 23 februari

Rekest van Dirk Wagemans en Wilbert Jans van Baakel gewezen borgemeesters van 1703-1704 binnen de stad Helmond in kwartier Peelland aan wie executoriaal wordt verleend


folio 353 – 24 februari

Rekest van Mathijs Maas inwoner van Hilvarenbeek met een verzoek om vrijgesteld te worden van het borgemeestersambt welk rekest wordt overhandigd aan de regenten van het dorp


folio 354 verso – 24 februari

Rentmeester Johan van Leefdael vraagt uitstel m.b.t. het slot van zijn rekening maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 355 – 24 februari

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel op een rekest van Bastiaan van Vorssel schoolmeester te Liessel met informatie of hem een geschikt woonhuis aangeboden is


folio 359 – 24 februari

Rapport op een rekest van de regenten van Lierop over de geleden schade en ‘generale devastatie’ met een verzoek om remissie zoals die ook is verleend aan diverse dorpen in kwartier Kempenland


folio 360 – 24 februari

Rapport op een rekest van de regenten van Helmond in kwartier Peelland met een verzoek om remissie


folio 363 verso – 25 februari

Rapport op een rekest van Daniel van den Hurk, Dirk Antonisse van de Sande, de weduwe van Dirk Reindert Naauwen, Hendrik van Nederveen, Willem Hendrik de Vries, Pieter Boom, Jacobus Mulders, Jan Peters Verhulst, en Aert Jan Dirx van Grevenbroeck na een onderzoek van een bericht van de regenten van het kwartier van Oisterwijk


folio 365 – 25 februari

Rapport op een rekest van de regenten van het dorpke Aalst met een verzoek om remissie over 1702, gevolgd door een identiek verzoek van de regenten van Stiphout in het kwartier Peelland; idem van de regenten van Lieshout


folio 373 verso – 26 februari

Rapport op een rekest van Joannes Mina oud-predikant van Son en Breugel en van Herman Cuijpers predikant te Mierlo die beiden een toeslag hebben gekregen vanwege geleden schade en plundering door vijandelijke troepen in 1702


folio 373 verso – 26 februari

Rekest van Paulus Hendrik Borchouts cum suis gewezen borgemeesters van het drop Son aan wie executoriaal is verleend


folio 374 verso – 26 februari

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel in kwartier Peelland met een verzoek om remissie op diverse imposten


folio 379 – 27 februari

Rekest van mr. Willem Graswinkel ontvanger der verpondingen in het kwartier van Kenpenland die in gijzeling is genomen vanwege achterstallige penningen van zijn administratie en ook diverse regenten zijn in gijzeling genomen


folio 395 – 2 maart

Missive van commies Bul waarbij het overzendt een specificatie van de vracht van het beddengoed dat hij naar IJsendijk gestuurd heeft voor een bedrag van 138 gl.


folio 396 - 2 maart

Rekest van Matthijs van Heinsbergen en consorten gewezen pachters van de impost op het gemaal over de stad ’s-Hertogenbosch


folio 398 verso – 2 maart

Rekest van de regenten van Asten en Someren met een verzoek om remissie


folio 413 – 4 maart

Bericht van de regenten van Hilvarenbeek op een rekest van Gerard van der Flaas te kennen gevende dat hem mede namens zijn vrouw 1/3 part toekomt van een erf met woonhuis daarop staande te Hilvarenbeek in de plaats de Koestraat en dat aan twee eigenaars en met paalgenoten gesepareerd ligt en behalve dat 1/3 part is de rest in de voorzomer verkocht


folio 415 – 4 maart

Rekest van Willem Wilbords en Dirk Frans Bakermans uit Deurne te kennen gevende dat de 23e januari 1703 door de borgemeesters van het jaar 1698 op een pretense renovatie van vonnis der schepenen aldaar zijn suppliants paard, koeien, en verdere beesten als ook al zijn vruchten te velde staande bij executie verkocht zijn en de borgemeesters hebben van die verkoop nog geen 10 gl. geprofiteerd grotendeels verdeeld onder de officier schepenen en vorster


folio 415 verso – 4 maart

Rekest van de omliggende dorpen van Eindhoven in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie over de imposten van 1702


folio 418 verso – 5 maart

Rekest van regenten van Veghel met een verzoek om remissie


folio 419 – 5 maart

Rekest van de regenten van Reusel in het kwartier Kempenland die permissie krijgen om hun achterstallige verpondingen in termijnen te betalen


folio 420 – 5 maart

Memorie van de Heer van Obdam generaal van de ruiterij en gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een verzoek aan de ED: Mo: dat ze gelieven te authoriseren de heren gedeputeerden van de Raad die naar ’s-Hertogenbosch komen om nagedane inspectie aan te besteden de reparatie van alle werken die een noodzakelijke reparatie vereisen en vooral het voltooien van de contrescharp of kadedijk tussen de Sint Janspoort en den Boom ten einde om et zomerwater in de inundatie aan die kant, te kunnen houden, als mede dat een klein dijkje met een klein sluisje mag worden gelegd onder de valbrug onder de Hinthamerpoort en dan nog te repareren en verhogen de dijk tussen den Boom en Engelen om alzo meester van het zomerwater te blijven


folio 421 verso – 5 maart

Rekest van de regenten van Heesch met een verzoek om remissie


folio 424 – 6 maart

Rekest van de regenten van Beek bij Aarle [= Beek en Donk] in het kwartier Peelland met een verzoek om remissie


folio 424 verso – 6 maart

Rekest van Johan van Maurik aannemer van de leverantie en het gereed houden van 52 wagens ieder bespannen met vier paarden tot de winterdienst, de ene helft binnen ’s-Hertogenbosch en de andere helft te Maastricht dat het meerder getal bij het scheiden van de campagne te Maastricht is gehouden en nl. 136 paarden aldaar en tot ’s-Hertogenbosch 72 paarden op order van generaal en officieren van de artillerie zoals blijkt uit de twee monsterrollen toegevoegd aan dit rekest [met nadere details]


folio 428 – 6 maart

Rekest van Adriaan Bernagie Heer van Melis en Merekercken drost van Tilburg en Goirle te kennen gevende dat Willem Roosen ondervorster te Tilburg in 1704 is overleden; dat de raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele zou zich gericht hebben tot de Ed: Mo: met het verzoek om op de ondervorstersplaats bij provisie te mogen aanstellen Pieter Opstal waarop tot op heden niet is gedisponeerd waarmee de suppliant in verlegenheid is gebracht i.v.m. het functioneren van zijn officie en daarom verzoekt hij bij provisie die aanstelling goed te keuren


folio 431 verso – 7 maart

Rekest van de regenten van Aarle Rixtel en Stiphout met een verzoek om remissie


folio 453 verso – 10 maar

Rekest van de meeste regenten van het kwartier van Oisterwijk te kennen gevende dat haar Ed: Mo: bij resolutie van 25 februari jl. ten laste van de gezamenlijke regenten van genoemd kwartier executoriaal hebben verleend aan de voerlieden het hospitaal te velde gediend hebbende in 1703 daar nochtans sommigen der supplianten niet alleen hun contingent dubbelt overal in het jaar 1703 hebben voldaan, maar alle anderen tot voldoening der genoemde voerlieden al lang geleden de nodige orders hebben gesteld zodanig dat die voerlieden van die tijd af aan ten volle in gelde zouden zijn voldaan geweest, ten ware dat sommige andere plaatsen van het genoemde kwartier nalatig en in gebreke zijn gebleven om hun contingent in de verdiensten der voerlieden te voldoen volgens hun quotum in de kwartierstax, waarop executoriaal is verleend


folio 455 verso – 10 maart

Rekest van Hendrik Hessels, Willem van den Bogaart, Adriaan Vugts en Dirk Willem Rutten allen uit Sint Michielsgestel waarop na deliberatie is besloten aan drossaard Michiel Elsevier te ordonneren dat hij de akte van authorisatie of procuratie die op 15 februari 1689 zonder zegel is gepasseerd door schepenen en borgemeesters etc. en waarover hij dezelfde tegenwoordig zoekt te executeren , depositeerde ter secretaris van de Raad voor een periode van 14 dagen om door de supplianten gezien te worden en de supplianten ondertussen te houden voor diligent


folio 459 verso – 11 maart

Rekest van de regenten van Venloon [= Loon op Zand] met verzoek om remissie


folio 472 – 12 maart

Rekest van de regenten van Geldrop, Zes Gehuchten, Bakel en Vlierden met een verzoek om remissie over de verpondingen van 1702


folio 480 verso – 13 maart

Rekest van de regenten van Helmond, Mierlo en Son met een verzoek om remissie van hun achterstallige verpondingen


folio 485 verso – 14 maart

Missive van Cornelis van Vrijbergen te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Gansoijen in het kwartier van Oisterwijk welk rekest wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal Hop


folio 486 – 14 maart

Rekest van Niclaas de Leeuw aannemer van de reparatie van de Marensedam aan wie executoriaal wordt verleend


folio 486 – 14 maart

Rekest van Jan Roefs en Antoni Wolboirt Visschers gewezen borgemeester te Helmond 1702-1703 met verzoek het verleende executoriaal te verlegen

folio 487 verso – 14 maart

Lijst van de bataljons w.o. te ’s-Hertogenbosch Holstein Noorburg 1 bataljon, Ten Haen 1 bataljon en Saxe Eisenag (?) 1 bataljon – 3 bataljons


folio 501 – 17 maart

Rekest van Willem Vregge pachter van de bieren te ’s-Hertogenbosch over de fraude die hij heeft ondervonden


folio 501 verso – 17 maart

Rekest van Paulus Hendrix Borghouts en consorten gewezen borgemeesters te Son in kwartier Peelland 1702-1703 aan wie executoriaal wordt verleend


folio 502 – 17 maart

Algemene lijst van de namen van de huidige directeurs en ingenieurs


folio 504 – 17 maart

Missive van ontvanger Wentholt op een rekest van schepenen en regenten van Beek bij Aarle [= Beek en Donk] over hun verpondingen


folio 505 – 18 maart

Missive van Hendrik Copes griffier van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de pachters van de grote Brabantse zwijgende landtol in een zaak m.b.t. maasschipper Hendrik Costom


folio 505 verso – 18 maart

Missive van rentmeester Johan van Leefdael te kennen gevende dat hij ten kantore van ontvanger generaal de Jonge Ellemeet gezuiverd heeft het slot van zijn rekeningen met verzoek hem te ontslaan uit zijn gijzeling


folio 508 – 18 maart

Missive van ontvanger Jacob Tichler op een rekest van de schepenen en regenten als ook de geërfden van de dorpen Alen, Maren en Kessel in het kwartier Maasland welk rekest wordt doorgestuurd naar de Raad om nader advies


folio 509 – 18 maart

Lijst van regimenten waarbij voor ’s-Hertogenbosch wordt genoemd Rochefort [met nadere details]


folio 514 – 19 maart

Missive van rentmeester Frans van Heurn op een rekest van kinderen en erfgenamen van Jan Jans van der Krabbe gewezen molenaar op ’s lands korenwatermolen te Son verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven aan te nemen de runmolen die door wijlen hun vader op zijn eigen kosten gezet is voor een som van 1514:16:0 boven de vacatiekosten; besloten wordt de rentmeester te gelasten de runmolen aan te nemen voor een bedrag van 1000 gl.


folio 516 verso – 19 maart

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van de regenten der heerlijkheid Gansoijen in het kwartier van Oisterwijk wat is geregistreerd in het registers van adviezen en brieven


folio 518 verso – 19 maart

Rekest van Bastiaan van Vorssel schoolmeester te Liessel aan wie executoriaal wordt verleend


folio 529 – 20 maart

Rekest van Pieter Leijten gewezen pachter van de boeten en restanten van kwalijk aangebrachte personen op de lijsten van het hoofdgeld over Schijndel van het jaar 1697 te kennen gevende dat in hetzelfde jaar de stadhouder Lintworm de mulder te Schijndel heeft beboet vanwege een begane fraude en dat destijds de stadhouder het collectboek van de suppliant heeft meegenomen dat hij tot op heden niet heeft mogen terugontvangen, welk collectboek nu berust onder de magistraat van de stad ’s-Hertogenbosch, met verzoek dat de Ed: Mo: de magistraat willen ordonneren het collectboek te restitueren


folio 534 – 21 maart

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch i.v.m. processtukken van Matthijs van Heinsbergen cum suis gewezen pachters van het gemaal over de stad in zijn zaak tegen Jacob Tabart waarvan het vonnis is gewezen op 15 januari jl.


folio 536 – 23 maart

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen geschreven te ’s-Hertogenbosch betreffende de waarschuwing door de Raad en Leenhof van Brabant residerende in Den Haag die een publicatie hebben doen uitgaan t.b.v. stad en meierij van ’s-Hertogenbosch ten einde dat iedereen voortaan wegens transporten, hypothecaire acties en verlijden van leengoederen die voor de Leenhof komen te geschieden aan niemand anders de 40e of 80e penning zouden moeten betalen dan aan de griffier van genoemde Leenhof, direct strijdig met artikel 25 van de ordonnantie van de Staten Generaal van 24 december 1695 op het genoemde landsmiddel uitgegeven


folio 540 – 23 maart

Rekest van Willem Vregge pachter van de impost op het gemaal over de stad ’s-Hertogenbosch met verzoek om executoriaal ter invordering van hetgeen hij bij het aangaan van de voorschreven pacht van Mathijs van Heinsbergen cum suis


folio 543 – 24 maart

Missive van de heren Van den Berg en Stoevelaar gecommitteerden langs de Maas en geschreven te ’s-Hertogenbosch berichtende dat zij een missive ontvangen hebben van de Heer Groeninx


folio 547 verso - 24 maart

Rekest van Jacobus Hanewinkel predikant te Gemert die een toeslag krijgt zoals andere predikanten van 200 gl. vanwege plunderingen in 1702


folio 572 – 28 maart

Missive van William Bartwick commanderende de Engelse troepen in garnizoen te ’s-Hertogenbosch inhoudende in substantie ‘dat een van de knegts van de officiers van het regiment van Milord Mordant tot Hedel zijnde om op enige van haare paarden te passen, welke aldaar bij de huisluiden besteld zijn ontdekt hebbende dat op voorleede dingsdag vier paarden in stilligheid en als ter sluijp wierden gebragt ten huise van eenen kleinen Willems woonende tot Amelroij [= Ammerzoden], dat hij vermoeden hebbende dat de selve paarden wel over de Maas en naar den vijand souden konnen gebragt worden met enige van sijn kameraden daer op passende en sig op eergisteren voor de middag in enige heggens verborgen hebbende, gewaar geworden zijn dat de voors. paarden langs de Maase gevoerd wierden dat daar door de suspitie wel vermeedert wierd en mogelijk dat die geene die welcke bij de voors. paerden waeren voor hadden haar slag waar te neemen omover de rivier te geraaken, dat sij derhalven toegeschooten zijn en de bij sijnde persoonen willende vraagen wat sij met die voors. paarden voor hadden de selve aanstonds de vlugt genoomen hebben latende haere paarden agter, dat de gem: knegts de paarden genoomen en daar meede na Hedel gereden zijnde met intentie om weder na ‘sBosch te komen, aldaar aaneghouden zijn; dat hij als commanderende de trouppes van Haare Majesteit de Koninginne van Groot Brittannien binnen d evoors. stad, genoodsaakt geweest is sig te doen addresseeren aan de heeren haar Ed: Mo: gedeputeerden aldaar zijnde met versoek ten einde geordonneert mogte worden aan den commis tot Hedel of aan die geene welcke de aanhaling soude mogen gedaan hebben de voors. 4 paarden te relaxeren, dat deselve paarden vervolgens volgens ordre van de gem: heeren te ‘sBosch aangekomen zijn en derhalven versoekende dat die paarden welcke van niemant gereclameert worden, ten profijte van de aanhaalders mogen verklaard worden te weesen van goede prijse’; na deliberatie is besloten dat de voors. aangehaalde paarden moeten geleverd worden onder de auditeur militair te ’s-Hertogenbosch en dat daarover moet geoordeeld worden door de krijgsraad conform het plakkaat van 28 december 1701


folio 575 – 25 maart

Rekest van schepenen van Stiphout waarop na deliberatie is besloten Hendrik Driessen Houbraken en Wilbort Hendrix gewezen borgemeesters van 1703 te ordonneren dat zij aan de supplianten een authentieke kopie aanleveren van de bescheiden welke zijn geannexeertd aan het rekest en de periode van 14 dagen waarop teruggeschreven wordt pas ingaat als die kopie is aangeleverd


folio 586 verso – 31 maart

Rekest van Cornelis Craijenhoff predikant te Veghel en Erp en Hendricus Molemaakers predikant in Sint Oedenrode kwartier Peelland die evenals andere predikanten een toeslag krijgen van 200 gl. vanwege de schade en plunderingen die ze geleden hebben door de vijandelijke troepen in 1702


folio 586 verso – 31 maart

Rekest van Jan Antonis en Gerrit Janssen borgemeesters van 1702-1703 te Aarle Rixtel met verzoek om executoriaal tot invordering van de restanten van de omslagen


folio 586 verso – 31 maart

Rapport na examinatie van de rekesten van Lith, Lithoijen, Maren, Kessel en Alem in het kwartier Maasland, van de dijkgraaf en gezworenen en de ingelanden van de polder vanb Ossenisse in Hulsterambacht en ten slotte de regenten van Nieuwkuijk die zijn opgenomen in het register der brieven en adviezen


folio 587 – 31 maart

Rekest van regenten van Sint Oedenrode in kwartier Peelland, Oirschot in kwartier Kempenland en van Westelbeers in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie over 1702 en 1703


folio 590 – 31 maart

Rapport n.a.v. een rekest en annexe stukken van de regering van de heerlijkheid Oirschot dienende tot rescriptie op een rekest van Paulus Moeskops en van de verdere collecteurs van de Franse contributies over Oirschot verzoekende met hun restanten te mogen rekenen en niet meer betalen dan zij hebben ontvangen, welke stukken ter advisering worden doorgestuurd naar de raad en rentmeester generaal der domeinen die wordt gelast de partijen te horen en te berichten wie van de partijen gelijk of ongelijk heeft


folio 590 verso – 31 maart

Rekest van de erfgenamen van wijlen ontvanger Willem Booij in welk rekest een serie geldbedragen is opgenomen die men nog tegoed zou hebben over praktisch alle plaatsen in Kempenland en ook staan de namen van de pachters vermeld nl. Martinus Verhoeven, Anthoni van der Pol, Gerrit Tonnemans, Jacobus Gevers,


folio 603 verso – 1 april

Rekest van het classis van Peel- en Kempenland i.v.m. het beroepen van predikant Petrus Mooning te Leende


folio 603 verso – 1 april

Rekest van het classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van een andere predikant voor Heeswijk en Dinther in de plaats van de overleden Casparus van Leeuwen nadat de leer en het leven van de nieuw te beroepen predikant al zijn nagetrokken


folio 613 verso – 2 april

Rekest van Diderik Coets rector der Latijnse School in de vrijheid Oss verzoekende hem te permitteren om de rectorsplaats te alten waarnemen door een bekwaam substituut, welk verzoek is afgeslagen


folio 617 – 3 april

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge waarbij hij in bedenken geeft of haar Ed: Mo: niet zouden kunnen goedvinden te laten redimeren met 30 gl. per jaar gedurende de oorlog de confiscatie van een zekere hoeve te Drunen op Giersbergen gelegen toekomende ter tochte Franciscus Govaerts medicine doctor doende jaarlijks 75 gl., 50 pond boter en 2 mud rogge voor huur of pacht, welke hoeve door de storm zeer beschadigd is en de reparatiekosten groot zullen zijn

folio 624 – 4 april

Rapport op een uitvoerig rekest van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat haar Ed: Mo: bij resolutie van 27 mei 1702 hem toegelegd hebben een salaris van de administratie der geannoteerde goederen nl. de 40e penning van de ontvangsten, dat hij echter binnen die administratie ondervonden heeft dat die zowel in het ontvangen als uitgeven penibeler en moeilijker geweest is als hij vooraf had bedacht en voorzien omdat de ontvangsten voor het merendeel bestaan uit cijnzen, renten, rogge en andere typen pachten, geringe percelen landerijen, huizen en hoeven, voor het grootste gedeelte allemaal posten van weinig importantie en dat ook de uitgaven zeer moeilijk zijn van cijnzen renten en pachten die verscheidene particulieren uit de geannoteerde goederen komen te pretenderen, alsmede het betalen der vele zettingen die de dorpen, zowel tot betaling der contributies als de particuliere huishouding over de gronden en erven komen om te slaan en dan nog de menigvuldige berichten over reparaties van molens, huizen en hoeven die van tijd tot tijd ingediend worden, zodat des suppliants ontvang onvergelijkelijk van meer hoofdbrekens en moeilijkheid is dan enige andere ontvangers van de geannoteerde goederen waaraan alle goederen, de Franse en geestelijke toebehorende zijn toegevoegd, bestaande doorgaans in considerabele tienden en pachthoeven en aanmerkelijk groter van revenuen zijn dan de ontvangsten van de suppliant; daarenboven nog dat van tijd tot tijd verschillende effecten wederom uit de confiscatie worden ontslagen zoals blijkt uit de aan het rekest toegevoegde lijst waarvoor de suppliant om die uit te vinden en aan te slaan zich heel veel moeite heeft moeten getroosten en wel bijzonder in het onderzoeken der inkomsten der heerlijkheden Geldrop, Liempde, Boxtel, Sint Michielsgestel, Tilburg en Goirle, alsmede in het examineren der rekesten aan haar Ed: Mo: gepresenteerd ten einde van relaxatie uit de confiscatie en het inquireren of de redenen met de waarheid overeen kwamen; hij verzoekt de Raad van State van het geschrevene serieus notitie te nemen; hem wordt een toeslag van de 20e penning gegeven en verder wordt het verzoek afgeslagen


folio 628 – 4 april

Rekest van de regenten van het verdronken dorpke Alem in kwartier Maasland met verzoek om remissie


folio 628 verso – 4 april

Rekest van de regenten van Heesch met een verzoek om remissie over 1702 en 1703


folio 629 – 4 april

Rekest van Johan Bart en Gerrit van Kannen (?) geweldige provoosten van resp. ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom waarop na deliberatie wordt besloten de ontvanger generaal Ellemeet te authoriseren om aan de 1e suppliant te betalen 1804:15:0 en aan de 2e suppliant 2004 gl. i.v.m. het onderhoud van krijgsgevangenen


folio 632 verso – 6 april

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Anna Smids weduwe van wijlen Johannes Piscator predikant te Eindhoven verzoekende om betaling van het restant van wijlen haar mans traktement ter somme van 467:9:0, welk rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop ter examinatie waarop rapport wordt verwacht


folio 636 verso – 6 april

Rekest van de regenten van Helvoirt met een verzoek om remissie


folio 640 verso – 7 april

Rekest van Lodewijk Bretzelwits kolonel en commanderende het regiment van de Graaf van Rochefort inhoudende dat hij suppliant had begrepen dat het jongste eskadron van dat regiment van de Staten Generaal orders heeft gekregen om vanuit ’s-Hertogenbosch naar Den Haag te gaan in garnizoen verzoekende daardoor tot welstand van het regiment het ‘t beste zou zijn dat hetzelfde regiment bij de anderen bleef dat het de Staten Generaal zou gelieven het hele regiment naar Den Haag te laten komen of het oudste eskadron dat in Breda lag in de plaats van het jongste dat in ’s-Hertogenbosch in garnizoen ligt; na deliberatie en advisering door de Raad van State is besloten dat het 1e eskadron van Breda naar Den Haag komt en het 2e eskadron van ’s-Hertogenbosch naar Breda


folio 643 verso – 7 april

Rekest van de regenten van Schijndel in kwartier Peelland met een verzoek om remissie


folio 644 – 7 april

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van de regenten van de vrijheid Oosterhout bij Breda, van het dorpke Esch in kwartier Oisterwijk, van die van Oss, Nistelrode en Heesch in kwartier Maasland en van het kerspel of dorp Delmt in overkwartier Gelderland welke rekesten zijn opgenomen in het register van adviezen en brieven


folio 646 – 7 april

Rapport op een missive van Cornelis van Vrijbergen ontvanger van de 20e en 40e penning over stad en meierij van ’s-Hertogenbosch [vergelijkbaar met de waarschuwing op folio 536


folio 651 – 8 april

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de regenten van Nieuwkuijk en Drunen die een verzoek hebben gericht aan de Ed: Mo: dat die gelieven dat ze hun hoptienden mogen betalen op de voet als die van Well en Ammerzoden en andere plaatsen meer te weten met 2 st. en 8 penn. op ieder honderd, welk rekest ter examinatie wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal Hop waarna men van hem rapport verwacht


folio 651 verso – 8 april

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Anna Smids weduwe van wijlen predikant Piscator i.v.m. het restant van haar mans traktement te renvoyeren aan ontvanger Van der Helst


folio 651 verso – 8 april

Rapport op een rekest van Gerard Tonneman oud 74 jaren te kennen gevende dat hij bij occasie van de verpachting der gemene middelen binnen stad en meierij van ’s-Hertogenbosch zijnde door Martinus Verhoeven vorster te Eersel is verzocht om voor enige impost door hem toentertijd gepacht naast Anthoni van der Pol en Jacob Goverts borg te blijve; dat hij suppliant onnozel zijnde niet begrijpende wat het gevolg zou kunnen zijn dit aan hem heeft toegestaan en dus naast genoemde personen medeborg is gebleven voor de impost van de montanten of verzwegen personen over Eindhoven, Eersel en Lommel ingaande 1 april 1701, van de wijnen te Hapert, wijnen en bestiaal over Eersel 1702 en dat Willem Booij in zijn leven ontvanger van de gemene middelen over het kwartier Kempenland voor een restant van 1226:3:0 wegens de genoemde imposten de genoemde Van der Pol heeft geëxecuteerd die uit de gijzeling is weten te ontkomen en toen de executie met de nodige vigeur tegen de suppliant heeft gedirigeerd en hem heeft gegijzeld op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch waar hij ca. 9 maanden heeft gezeten; dat de Ed: Mo: bij appointement op het rekest van de erfgenamen van mr. Philips Kien in zijn leven ontvanger der gemene middelen over kwartier Peelland op 2 juni jl. aan het rekest toegevoegd om redenen hebben goedgevonden dat het restant hetgeen de genoemde Verhoeven aan dat kantoor over andere imposten schuldig, en waarvoor hij suppliant ook borg gebleven was, in de conclusive rekening aan de genoemde erfgenamen voor uitgaaf zou worden geleden en dat hij suppliant uit kracht van dien uit zijn gijzeling mag worden ontslagen; hij verzoekt dat men hem uit zijn ‘verdrietige gevangenisse’ wil relaxeren en hem van zijn borgtocht te ontslaan


folio 655 verso – 8 april

Rapport van thesaurier generaal Hop op het rekest van Anna Smids weduwe van wijlen predikant Johannes Piscator in zijn leven predikant te Eindhoven aan wie ook een toeslag wordt gegeven van 200 gl. vanwege de plunderingen in 1702 en de schade die ze toen heeft geleden


folio 655 verso – 8 april

Rekest van de regenten van de verarmde dorpen Eersel en Steensel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie over 1702 en 1703


folio 665 – 10 april

Missive van de Heer van Ameliswaard generaal majoor en commandant te ’s-Hertogenbosch met het bericht dat de generaal majoor Wood te Breda verzocht heeft om uit ’s lands magazijnen te ’s-Hertogenbosch voor de 4 bataljons aldaar in garnizoen liggende te mogen hebben 12 tonnen buskruit onder belofte van restitutie, maar dat hij geoordeeld heeft, alvorens op dit verzoek in te gaan, haar Ed: Mo: daarvan in kennis te stellen; hij wordt geauthoriseerd op het verzoek in te gaan


folio 672 – 10 april

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Balthazar Guilielmus van Kessel rentmeester van de abt van Sint Truiden i.v.m. de reparatie van de kerk te Alem en de voorgeschoten gelden te restitueren


folio 688 – 15 april

Rekest van die van kwartier Peelland met een verzoek een hernieuwd executoriaal te verlenen ter invordering van de restanten van de contributies


folio 688 verso – 15 april

Rekest van de schout borgemeesters en ingezetenen van het dorpke Nieuwkuijk gelegen in het kwartier van Oisterwijk met een herhaald verzoek om remissie op dezelfde wijze als verleend is aan Waalwijk


folio 695 verso – 16 april

Frans van Heurn rentmeester van de geestelijke goederen over het kwartier Peelland en van de Clarissen is overleden en in zijn plaats is aangesteld Martinus des Tombe voor wie een commissiebrief zal worden uitgegeven en hij zal de eed moeten afleggen


folio 699 – 17 april

Rapport op een rekest van de voerman Jan Ooms en de resp. kooplieden handelende en negotiërende vice versa van ’s-Hertogenbosch op Luik en een missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch met klachten over de gewelddadigheden van die van de vrije compagnie te Breda in het aanhouden, wegbrengen en kwalijk behandelen van de karren en koopmanschappen en van de voerlieden, aan welk rekest diverse attestaties zijn toegevoegd, welke klachten worden doorgestuurd naar de worden toegestuurd aan de krijgsraad te Breda waar genoemde compagnie in garnizoen ligt, met verzoek aan de auditeur militair zich nader te informeren en vervolgens daarop te procederen, want het is de serieuze mening van de Raad dat alle geweld knevelarijen gepleegd wordende onder de dekmantel van te weren de toevoer van verboden waren aan de vijand rigoureus gestraft worden en dat voorts ernstig gelast zal worden aan kapitein Charles Westkercken en zijn officieren, dat ze zich stipt houden aan de resolutie van de 4e en die van de Raad van State van de 8e oktober jl. en zich te onthouden van het aanhouden van vrachtwagens en karren waarvan de voerlieden met goede paspoorten van oorlog naar vijandelijke gebieden reizen, tenzij zich op de karren smokkelwaren bevinden


folio 700 – 17 april

Missive van de Heer van Ameliswaard commandeur van ’s-Hertogenbosch waaraan een lijst is toegevoegd van absente officieren, welk rekest en bijlage wordt doorgestuurd naar secretaris Van Slingeland ter examinatie waarna men een rapport verwacht


folio 706 – 18 april

Missive van rentmeester Johan van Leefdael waarop na deliberatie hem te authoriseren tot het laten repareren van 22 voeten van de Empelsedijk staande ten laste van zijn kantoor die doorgelopen is


folio 720 – 21 april

Missive van Guilliam van der Helst op een rekest van de regenten van Helvoirt in het kwartier Oisterwijk welk rekest is doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop


folio 720 – 21 april

Rekest van Eduwart Pels deurwaarder van de Raad die een specificatie doorstuurt van hetgeen hij verdiend heeft ten laste van de persoon Martinus Verhoeven vorster te Eersel gewezen pachter van verschillende imposten in de meierij van ’s-Hertogenbosch alsmede aan Gerrit Tonnemans, Antoni van der Pol en Jacobus Geerts als borgen voor genoemde Martinus Verhoeven op authorisatie van ontvanger mr. Willem Booij als ontvanger van de gemene middelen over het kwartier Kempenland, met het verzoek dat men de weduwe Booij wil gelasten zijn salaris uit te betalen conform de specificatie


folio 721 verso – 22 april

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de kerk- en armmeesters te Maren te kennen gevende dat zij ter kantore van deze rentmeester wegens hun kerk verplicht zijn jaarlijks te betalen een som van 9 gl. en 10 st., wegens de armengoederen 6 gl. en wegens die van de schamele maagden 18 gl. en 18 st. , dat de supplianten die penningen moeten vinden uit de inkomsten der goederen aan de genoemde armen behorende en ze verzoeken haar Ed: Mo: of ze gelieven aan de supplianten te remitteren de voorschreven achterstalligheid in betaling en of ze met de helft van de betalingen mogen volstaan en hen zodoende in staat te stellen hun kerk te kunnen repareren, welk rekest wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal Hop


folio 725 – 22 april

Rekest van de schepenen en regenten van Woensel, Gestel, Strijp en Stratum over hun menigvuldige exorbitante schade die ze hebben geleden door de vijand met een verzoek om remissie


folio 727 verso – 23 april

|Missive van rentmeester Thomas van Beresteijn met toevoeging van enige brieven waaruit de Raad kan opmaken dat de korenwatermolen te Bladel het gemene land toebehorende door het zware water is doorgebroken aan de ene kant van de molen, dat hij als rentmeester ter plaatse [in loco] is geweest en een order heeft oipgesteld tot het vullen van het gat en daarvoor van ‘;s lands wegen heeft beloofd drie tonnen bier , met de eikenplanken, richels, palen, nagels en ijzerwerk dat de doorbraak van de molen zal kunnen gemaakt worden ten minste voor 92 gl. en het kamprad voor 62 gl.; ook heeft hij gezien dat ’s lands korenwatermolen te Casteren van ouderdom versleten is zodat reparatie geen uitstel kan lijden of de molen staat te vervallen door gebrek van een hekstijl en de reparatie zal minimaal 180 gl. kosten wil de molen nog enige jaren staande kunnen blijven; idem heeft hij geconstateerd dat ’s lands hoeve te Reusel in slechte reparatie is en dat er veel aan mankeert en gerepareerd dient te worden al hetgeen in de brief staat aangegeven, welke reparatie geen uitstel lijdt en de kosten komen op ca. 120 gl.


folio 732 – 23 april

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen met toevoeging van twee distincte akten van cautie voor zijn administratie als ontvanger van de 20e en 40e penning van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch als ook van de verpondingen over het kwartier van Oisterwijk


folio 732 – 23 april

Rekest van Pieter Leijten pachter van de boeten op de verzwegen of kwalijk aangebrachte personen op de quohieren van het gemaal over het kwartier van Oisterwijk 1703 te kennen gevende dat hij de rekesten waarin hij om executoriaal heeft verzocht tegen diverse personen die hij heeft laten beboeten wegens fraude


folio 740 – 24 april

Rapport op een rekest van de erfgenamen van van wijlen de ontvanger Philip Kien i.v.m. de conclusive rekening


folio 744 verso – 24 april

Rekest van Maria Emilius weduwe en boedelhoudster van wijlen rentmeester Frans van Heurn waarop na deliberatie goedgevonden te authoriseren de persoon van Jan van Heurn tot het opdragen ter plaatse daar het behoort van die goederen welke gemelde rentmeester Frans van Heurn van ’s lands wegen bij wettige executie reeds verkocht heeft en bij de suppliante nog in dier voegen staan verkocht te worden onder beloften van guarant als naar rechten

folio 745 – 24 april

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van de regenten van Haaren in kwartier Oisterwijk verzoekende om authorisatie tot het collecteren der verpondingen en reële lasten op de oude voet


folio 746 – 25 april

Rekest van de regenten van het verdronken dorpke Empel in het kwartier Maasland over de inundaties


folio 754 – 27 april

Missive van ontvanger Sweerts de Landas op een rekest van de borgemeesters van Den Dungen welk bericht is doorgestuurd ter examinatie naar thesaurier generaal Hop


folio 754 – 27 april

Missive van ontvanger Willem Graswinkel geschreven in Den Haag op een rekest van Pieter Stockelmans inwoner der vrijheid Oirschot in het kwartier Kempenland verzoekende om restitutie van de penningen die hij te veel zou hebben betaald over de verpondingen van zijn goederen en in cas van oppositie mandement penaal


folio 772 verso – 30 april

Rekest van Jacob van Casteren raad der stad ’s-Hertogenbosch met een verzoek aan de Ed: Mo: dat ze hem aan hem willen overlaten een eikenboon staande op ’s lands hoeve onder Udenhout onder de administratie vallende van rentmeester Johan van Leefdael; dit bericht wordt doorgestuurd naar genoemde rentmeester ter advisering


folio 774 – 30 april

Missive van rentmeester Thomas van Beresteijn betreffende de moeilijkheden die de heren van de generaliteitsrekenkamer maken m.b.t. enige posten in zijn rekening over 1702 vanwege de geannoteerde goederen, welke missive ter examinatie wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop


folio 774 verso – 30 april

Rekest van Willem Jacobsz. soldaat onder de compagnie van kapitein Hagendoorn in het regiment Walen van de Prins van Nassau in garnizoen te ’s-Hertogenbosch die op 17 maart wacht heeft gelopen met enige anderen bij het huis van de commandeur en toen een zekere Arnoldus van Immeken, ook een soldaat onder dat regiment in de compagnie van overste Ivoi en tevens kameraad van Willem, de wacht hield aan het Hof, die bij Willem was gekomen en dat deze uit vriendschap, staande in de herberg dicht bij zijn wachtpost, een glaasje heeft gedronken en het gelag heeft betaald zonder enig meningsverschil of kwestie met elkaar te hebben, waarop ze de herberg hebben verlaten en zijn samen al badinerend op weg gegaan en toonde Arnoldus geen enkele gram of kwaadheid totdat hij plotsklaps, zonder enige aanwijsbare reden, zijn degen trok en Willem te lijf ging die het gevaar doorzag van ter plaatse te sterven en omtrent zijn wachthuisje tot de ontdekking kwam hoe hij gewond was geraakt en in de verwarring zijn vege lijf verdedigende het ongeluk had gehad zijn kameraad Arnoldus had weten te kwetsen dat die aan zijn verwondingen was overleden; aanstonds daarop is Willem, niet wetende dat Arnoldus zo zwaar gewond was, zijn wacht opnieuw had betrokken maar werd gearresteerd en zat bij de geweldige provoost in detentie; hij dient een verzoek in om vrijgelaten te worden omdat hij uit zelfverdediging gehandeld heeft, om daarna zijn dienst in alle ‘getrouwigheid’ te kunnen hervatten; de zaak wordt voor de krijgsraad gebracht die zich nader zal informeren over deze moordaanslag [‘manslag’]

folio 791 – 4 mei

Rapport m.b.t. een aangenomen akte van borgtocht gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch waarbij Roelof Tebosch (?) zich borg stelt als burger van de stad voor 20.000 gl. voor de administratie van Guilliam van der Helst ontvanger der gemene middelen over het kwartier van Oisterwijk, welke akte is geregistreerd ter secretarie


folio 791 verso – 4 mei

Rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode in kwartier Maasland met een verzoek om remissie


folio 792- 4 mei

Rapport op een rekest van de schepenen en regenten van Tilburg in kwartier Oisterwijk met een verzoek om remissie over 1702 en 1703


folio 794 – 4 mei

Advies van mr. Floris Pieter Pittenius een van de landsadvocaten op een rekest van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch inhoudende klachten over de ‘indragt’ van de Heer van Venloon of diens drossaard m.b.t. een zekere procedure jegens Pieter de Jong en Anthoni Boom beiden wonende te Waalwijk in verband met het recht van judicatuur over de jachtzaken wat geleid heeft tot een proces voor de Raad van Brabant [lange beschouwing]


folio 800 – 4 mei

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van de regenten, predikant en kerkmeesters van het dorp Mierlo verzoekende aan de Ed: Mo: als enigste tiendheffer en dus verplicht tot reparatie van de kerk volgens het reglement en ordonnantie van de kerk- en armmeesters in de Meierij m.b.t. het houtwerk waarop de klokken rusten met verzoek dat de rentmeester der geestelijke goederen de onkosten zal vergoeden


folio 804 – 5 mei

Rekest van het classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van een adjunct-predikant te Drunen en Nieuwkuijk buiten kosten en lasten van het land, mits de te benoemen adjunct voor de bevestiging bescheiden van zijn leven en leer presenteert


folio 807 – 5 mei

Missive van de Heer van Ameliswaard commandant te ’s-Hertogenbosch waarop na deliberatie is besloten te ordonneren aan Johan Bul commies van ’s lands magazijn in de stad dat hij aan de regimenten van Fagel en Holstein Noorburg uit zijn magazijn in de vorm van een lening van geweren totdat de regimenten van nieuwe geweren zijn voorzien

folio 809 – 5 mei

Rekest van Olivier Hervelt vorster en deurwaarder te Dinther in het kwartier Maasland met een verzoek om traktement of toeslag aan hem te geven als ‘partisan’, welk verzoek is afgeslagen


folio 819 – 7 mei

Rekest van de regenten van 10 Maasdorpen in kwartier Maasland inhoudende dat in de voorbije maand april door een zware en hoge watervloed van de Maas de Empelsedijk is doorgebroken en de dorpen dusdanig waren overstroomd dat de te velde staande vruchten met name de tarwe en haver zijn verdronken met een verzoek aan de overheid om in loco een inspectie uit te voeren en hen remissie te verlenen voor het lopende jaar


folio 820 verso – 7 mei

Rekest van Johan Rabo Keppel hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch waarop na deliberatie is besloten de suppliant te authoriseren conform de resolutie van 28 april 1704 de 6 dienaren van justitie te laten kleden in de ‘leverij off couleuren van de staat’


folio 841 – 12 mei

Rapport op een rekest van de regenten van Berkel Enschot Heukelom onder de dingbank en het kwartier van Oisterwijk waarop na deliberatie is besloten remissie te verlenen over 1702


folio 849 – 12 mei

Missive van commandeur de Heer van Ameliswaard te ’s-Hertogenbosch m.b.t. de resolutie waarbij aan commies Johan Bul is gelast aan de regimenten van Fagel en Holstein Noorburg uit zijn magazijn de nodige geweren te leveren totdat er nieuwe geweren worden geleverd, waarop na deliberatie is besloten Johan Winterkamp te Nijmegen te verzoeken 400 snaphanen te leveren vanuit zijn magazijnnaar ’s-Hertogenbosch te sturen als het regiment van Fagel naar Nijmegen zal marcheren [met nadere details]


folio 853 verso – 13 mei

Rekest van Hilvarenbeek, Borkel & Schaft en Boxtel met een verzoek om remissie


folio 854 – 13 mei

Rekest van het classis van ’s-Hertogenbosch over het beroepen van Gellius Du Mont tot predikant te Heeswijk en Dinther in de plaats van de overleden Casparus van Leeuwen


folio 854 – 13 mei

Rekest van Matthias Pipers predikant te Son en Breugel waartop na deliberatie is besloten aan de suppliant te verlenen een akte van traktement ingaande op de dag der bevestiging of zoveel later als het jaar van gratie zal aflopen


folio 854 verso – 13 mei

Rekest van de regenten van Hoge en Lage Mierde en Hulsel in het kwartier van Kempenland waarop na deliberatie is besloten akkoord te gaan met termijnbetaling van de achterstallige verpondingen


folio 855 – 13 mei

Rapport op een rekest van de regenten van Haaren in het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om hun verponding en reële lasten te mogen ophalen als voor de datum van het plakkaat van 31 oktober [met details]


folio 856 – 13 mei

Missive van commies Johan Bull aan wie permissie wordt verleend een keer over te komen naar Den Haag om zijn rekening aan de generaliteitsrekenkamer over te brengen


folio 860 – 13 mei

Rekest van Aart Meissen Verhagen wonende te Schijndel in het kwartier Peelland aan wie mandement in cas d’appèl wordt verleend van het vonnis op de 28e april gewezen door de leenmannen van de leen- en tolkamer van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch in de zaak tussen Simon van Turnhout of nu zijn weduwe in zijn leven pachter van de houtschat te Schijndel van 1702 en genoemde suppliant


folio 860 verso – 14 mei

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Willem Michielsen van den Acker hoevenaar van ’s lands hoeve te Schijndel met een verzoek tot reparatie van de hoeve

folio 883 – 16 mei

Rekest van borgemeesters en geërfden van het dorpke Orthen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek dat men hen wil ontslaan van de 5e verhoging der verpondingen met 1 st. en 1 oortje per gulden


folio 883 – 16 mei

Rekest van de gecommitteerden en geërfden van de polders Bosschevelt, Pepers, Vliert en Bosschebroek onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om remissie


folio 883 verso – 16 mei

Rekest vanuit Lith en Lithoijen met verzoek om remissie o.a. ten aanzien van de landerijen die onder water hebben gestaan


folio 894 verso – 19 mei

Rekest van Rosmalen in kwartier Maasland en Riel en Diessen onder de dingbank van Hilvarenbeek in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 895 – 19 mei

Rekest van Gerrit Hendrik Simons en Aert Anthonis op Kegekaer gewezen borgemeesters te Mierlo over 1701-1702 aan wie executoriaal wordt verleend ter invordering van de restanten der verpondingen


folio 895 verso – 19 mei

Rapport op een rekest van Mauritz Philibert van Utenhove majoor titulair van het regiment van de Heer van Ameliswaart, gevolgd door een rekest van Henri d’Abadije kolonel commandant en de verdere officieren en kapiteins van het regiment van de Heer van Ameliswaart


folio 898 – 19 mei

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Hugo Helgers vorster te Schijndel die een verzoek indient om als deurwaarder te worden aangesteld voor ’s lands gemene middelen met welk verzoek men akkoord gaat en de commissiebrief volgt en hij wordt geacht de eed af te leggen


folio 903 verso – 20 mei

Missive van de rentmeester de Heer van Deurne op een rekest van Abraham Ooms schoolmeester te Middelrode verzoekende, zoals andere schoolmeesters, voor corporele diensten jaarlijks te mogen genieten een bedrag van 36 gl. maar hij krijgt als antwoord dat hij zich moet tevreden stellen met hetgeen hij nu ontvangt zoals ook zijn voorgangers in officio en het verzoek wordt afgeslagen


folio 904 – 20 mei

Missive van ontvanger And: Niland op een rekest van de regenten van het verdronken dorpke Empel in het kwartier Maasland welk rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop


folio 907 – 20 mei

Na deliberatie is besloten om vanwege het overlijden van rentmeester Frans van Heurn, in zijn leven rentmeester der geestelijke goederen over het 1e en 2e gedeelte van Peelland, om in zijn plaats aan te stellen de persoon van Martinus de Tombe als zijn opvolger in officio tot administratie van de goederen van de koningen van Frankrijk en Spanje die jure belli vervallen zijn aan de staat en reeds zijn gebracht onder annotatie of daar nog onder gebracht zullen worden en voor salaris zal hij genieten de 40e penning van zijn administratie


folio 908 verso – 22 mei

Rapport van thesaurier generaal Hop over het aannemen van de akte van borgtocht gepasseerd voor borgemeesters schepenen en raad der stad Leiden de 15e van deze maand waarbij Vrouwe Anna de….ius weduwe van wijlen de Heer Jan van Teilingen en Vrouwe Margaretha des Quiens weduwe van wijlen de Heer Simon Vliethoorn in zijn leven schepen aldaar, die zich borg stellen ieder voor een bedrag van 11.000 gl. dus samen 22.000 gl. voor de administratie van Marten de Tombe ontvanger van de geestelijke goederen in het kwartier Peelland

folio 929 – 23 mei

Memorie van de Heer van Obdam generaal der ruiterij en gouverneur van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende in substantie dat de partizaan Brunebarbe bij het zoeken naar een vijandelijke partijganger te Someren in de Meierij van ’s-Hertogenbosch ten huize van enen advocaat Ideleth, wiens zoon mede in vijands dienst is, een getal van in de 20 met dubbele Franse kogels geladen geweren heeft gevonden wat hij voor een particulier als ongeoorloofd heeft geoordeeld, enige aan stukken heeft gebroken en andere mee naar ’s-Hertogenbosch heeft gebracht en de rest, die het minst in gebruik waren, in het genoemde huis gelaten en de Ed: Mo: in bedenken geeft of zij niet zouden kunnen goedvinden de hoogschout aan te schrijven dat hij genoemde advocaat Ideleth in verzekerde bewaring zou moeten nemen en tegen de advocaat te procederen; deze memorie wordt doorgestuurd naar de hoogschout om de advocaat te arresteren en gevangen te nemen en tegen hem de procederen op basis van de bestaande plakkaten, wordende voorts gelast aan de Heer van Obdam zoveel partijen uit te zenden als de zwakheid van het tegenwoordige garnizoen van ’s-Hertogenbosch lijden kan ten einde de Meijerij te zuiveren van vagebonden en lopende partijen


folio 925 – 23 mei

Rekest van Lambertus Flodorp predikant te Aarlebeek die, zoals andere predikanten, een toeslag krijgt van 200 gl. vanwege geleden schade in 1702


folio 930 verso – 25 mei

Rapport op een rekest van de provisoren van de kerk van Helmond te kennen gevende in substantie dat genoemde kerk naast enige kleine renten pachten en cijnzen die samen jaarlijks tussen de 30 en 40 gl. opbrengen verder geen inkomen heeft dan alleen dat de abt van Floreffe en nu die van Postel als eigenaar van de tienden onder Helmond verplicht is tot de reparatie van genoemde kerk te betalen d eintresten van de kapitalen opgenomen voor de reductie van de Meierij met alle andere lasten en kosten jaarlijks een aanzienlijke som bedragende op basis van een akkoord van het jaar 1653 of 1654, dat de genoemde abt ter zake voorschreven gehouden is jaarlijks te betalen 90 rijksdaalders en dat de Ed: Mo: bij resolutie van 12 april 1700 nog hebben verstaan dat de abt in de toekomst daarenboven zou moeten contribueren hetgeen te kort zou komen; dat nu sedert de declaratie van deze oorlog dezelfde tienden van de abt van Postel als op vijands bodem wonende bij haar Ed: Mo: zijn geconfisqueerd; dat de supplianten daar om ook geen voldoening van de genoemde abt kunnen krijgen en misschien ook de schulden van genoemde kerk niet kunnen voldoen, verzoekende derhalve dat de Ed: Mo: gelieven te ordonneren aan rentmeester Frans van Heurn als administrerende de tienden van de abt van Postel op basis van de confiscatie van deze tienden aan de supplianten als provisoren van voornoemde kerk de genoemde 90 rijksdaalders jaarlijks sedert de confiscatie en jaarlijks zo lang dezelfde duren te voldoen en mede gelijk haar ED: Mo: bij genoemde resolutie van de abt van Postel geordonneerd hebben wederom te contribueren hetgeen te kort mocht komen, afslaande daartegen de reparatie bij haar Ed: Mo: in het voorbije jaar aan de kerk gedaan; men gaat akkoord met het verzoek en aan de opvolger van Van Heurn rentmeester Martinus du Tombe wordt gelast zich hiernaar te gedragen en te reguleren en mochten er redenen zijn om dat bedrag in z’n geheel of ten dele niet te voldoen dan wordt hij geacht dit binnen 14 dagen te rescriberen


folio 931 – 25 mei

Rapport en op een rekest van Hendrik Dirks Houbraken en Thomas Smets gewezen borgemeesters van Aarle Rixtel waarop na deliberatie is besloten om het verzoek voor de verlening van executoriaal af te slaan


folio 935 – 26 mei

Missive van rentmeester de Tombe geschreven te Den Haag op een rekest van Corstiaan van Wil pachter van de korenwindmolen te Lieshout met een verzoek om een nieuwe molensteen en de rentmeester wordt gemachtigd deze publiek aan te besteden


folio 936 verso – 26 mei

Reinier van Waal schoolmeester en koster te Bakel is overledenen in zijn plaats is benoemd Jacob Jans Bruntsma aan wie de commissie verleend zal worden en van hem wordt verwacht dat ze de eed afl;egt


folio 936 verso – 26 mei

Rekest van Johan Colen die wordt aangesteld tot scherprechte rvan de krijgsraad van het garnizoen van ’s-Hertogenbosch in plaats van Hans Jurrien Colen die was overleden en de commissie en het afleggen van de eed volgt


folio 943 – 27 mei

Rekest van de regenten van het verdronken dorpke Empel in het kwartier Maasland wat is opgenomen in het register der brieven en adviezen


folio 944 – 28 mei

Missive van de krijgsraad van ’s-Hertogenbosch met enige bijlagen dienende tot bericht op het rekest van Jacob van Heesch tamboer onder het regiment Walen van de Prins van Nassai Zaarbrug en gezonden aan de Raad om advies


folio 952 verso – 28 mei

Rekest van Amilia dochter van wijlen predikant Hanewinkel en weduwe van wijlen Willem van Zeeland wonende te Beek in de Meierij van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende in substantie dat haar man, vertrokken zijnde naar de kwartieren van Spaans Brabant aldaar op 14 mei 1703 was overleden zoals een attestatie uitwijst en dat zij, weduwe geworden zijnde met drie onnozele kleine kinderkens binnen Beek is blijven zitten in een klein huisje en aangelag van ca. 50 roeden groot dat zij nu ter tochte bezit en haar kinderen ten erfrecht is aanverstorven en alhoewel alles van weinig of geen belang was zo is het nochtans zo dat de rentmeester der domeinen als geconfisqueerd is aangeslagen onder voorwendsel dat haar man zaliger in Spaanse dienst zou zijn geweest; ze verzoekt dat de rentmeester wordt geordonneerd de executie stop te zetten en deze arme weduwe met haar drie kleine kindertjes ongemolesteerd te laten


folio 953 – 28 mei

Johanna Maria Tromp weduwe van wijlen Cornelis gans Heer van Nuland aan de ene kant en Johan Roefs gewezen borgemeester te Helmond in 1702 aan de andere kant over de klachten door de gedaagde gedaan over de onbehoorlijke reële omslagen strijdig met het plakkaat van 31 oktober 1695, welke stukken worden doorgestuurd naar de raad en rentmeester generaal der domeinen


folio 964 – 29 mei

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel verzoekend eom surseance van de executie gedreven wordende door de schoolmeester Bastiaan van Vorssel uit kracht van een door de Ed: Mo: verleend executoriaal van 21 maart jl. totdat de heren Van den Berg en Stoevelaar over de zaak gedisponeerd hebben


folio 968 verso – 30 mei

Missive van de krijgsraad van ’s-Hertogenbosch met enige bijlagen op een rekest van Willem Jacobs soldaat onder de compagnie van kapitein Hagedoorn gezonden aan de Raad om advies, welke missive wordt overhandigd aan twee landsadvocaten


folio 971 verso – 30 mei

Bericht van ontvanger Graswinkel op een rekest van Pieter Stockelmans te kennen gevende dat de regenten van Oirschot zich niet ontzien hebben enige van des suppliants goederen hem van wijlen zijn vader Herman Stockelmans aangekomen in de verponding aanmerkelijk meer te verhogen als hij in het quohier der verponding is gebracht, waarbij o.a. genoemd worden een stuk land genaamd de Moest [met nadere details – lange akte

1   2   3   4


Dovnload 178.04 Kb.