Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Resoluties Raad van State 1703-1748 De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog bhic toegangsnummmer 178 inv nr. 259 dienstjaar 1705 [1

Dovnload 178.04 Kb.

Resoluties Raad van State 1703-1748 De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog bhic toegangsnummmer 178 inv nr. 259 dienstjaar 1705 [1Pagina3/4
Datum28.10.2017
Grootte178.04 Kb.

Dovnload 178.04 Kb.
1   2   3   4

maandag 1 juni – den raad is wegens de pinxterpredicatien niet vergaderd geweest]
folio 975 verso – 2 juni

Rekest van Wijnand Adriaan Wijnands pachter van ’s lands windmolen te Reusel waarvoor een reparatie is aangevraagd en de rentmeester Beresteijn zal daartoe een bestek opstellen


folio 976 – 2 juni

Rekest van Lith en Lithoijen met een verzoek om remissie


folio 976 – 2 juni

Rekest van Aart Herberts van Bergeijk die veroekt hem aan te stellen tot deurwaarder van ’s lands middelen over het kwartier van Maasland, maar dit verzoek is afgeslagen


folio 977 – 2 juni

Missive van rentmeester de Heer van Deurne op een rekest van de erfgenamen van Gerard van Osch te kennen gevende dat de rentmeester van hen vordert een jaarlijkse pacht van een mud rogge reducibel tegen 5 gl. en die achterstallig is sinds 1648 uit een stuk land te Oss, met verzoek aan de rentmeester om zijn executie stop te zetten


folio 978 verso – 2 juni

Missive van de Heer van Ameliswaard commandeur van ’s-Hertogenbosch met een lijst van absente officieren; eveneens een lijst van de gezamenlijke krijgsgevangenen die wordt overhandigd aan commissaris Laqueman


folio 979 verso – 2 juni

Rekest van mr. Johan van Heurn schepen te ’s-Hertogenbosch m.b.t. de rekeningen van wijlen zijn vader


folio 980 verso - 2 juni

Missive van de Heer van Obdam generaal der ruiterij en gouverneur van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat door het hoge water langs de kadijk langs de rivier de Dieze van den Boom naar Engelen gaande op diverse plaatsen is beschadigd ‘en wel voornamelijk op eene sodanig doorgespoeld dat naauwelijx twee voeten gront meer overig is, dat hij bovendien aan haar Ed: Mo: nog moet representeeren hoe noodsakelijk het is, dat de groote breuk die voorleede winter in het contrescarp tusschen de St.Janspoort ende den Boom is gekomen weder wordt hersteld, door dien het onmogelijk is sonder dat het vereischte waater in de stadtgraften te konnen houden; dat deese en diergelijcke defecten die men dagelijx aen de fortificatiewercken der voors. stad en omliggende forten bevind, hem doen oordeelen dat het seer dienstig soude weesen wanneer een bequaam ingenieur of ander persoon sig des verstaande aldaar wierde gesteld op alles reguard te neemen en aan haar ED: Mo: van tijd tot tijd rapport te doen van het geene hij soude bevinden dat nodig was gerepareert of nieuw gemaakt te worden’; na deliberatie wordt besloten ontvanger Cornelis van Vrijbergen te authoriseren om het gat in de kadijk met spoed te alten stoppen om te beletten dat het water van het land niet afloopt


folio 982 verso – 2 juni

Rekest van Antoni de Metser collecteur der verpondingen over de vrijheid Oirschot 1701-1702 met diverse details


folio 983 verso – 2 juni

Missive van rentmeester Van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Jan de Rijk uit Helmond rentmeester van de heerlijke grondgewincijnzen te kennen gevende dat hij in die kwaliteit te pretenderen heeft over achterstallige cijnzen, boeten en gewinnen van dien gaande uit diverse geestelijke goederen en onderpanden gelegen binnen de Meierij met een opbrengst van 699:4:8 zoals blijkt uit een specificatie

folio 993 – 4 juni

De tienden in het kwartier Kempenland zullen ook dit jaar publiek worden verpacht


folio 994 – 4 juni

Rekest van de regenten van de dorpen in het kwartier Kempenland met verzoek om remissie t.a.v. de verpondingen, 5e verhoging, 10e verhoging en andere imposten


folio 994 verso – 4 juni

Rekest van de regenten van Valkenwaard met verzoek om remissie


folio 996 – 4 juni

Rekest van de regenten van Oss, Heesch, Berghem en Nistelrode in kwartier Maasland met verzoek om continuering van het omslaan der lasten voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren, welk rekest wordt doorgestuurd naar de raad en rentmeester generaal der domeinen


folio 996 verso – 4 juni

Rapport op een rekest van de regenten van Sint Michielsgestel in kwartier Oisterwijk en van Heeswijk & Dinther in kwartier Maasland met verzoek om remissie en het ontslaan van de gijzelaars uit hun dorpen


folio 997 – 4 juni

Rekest van de regenten van Kessel in kwartier Maasland met verzoek om remissie


folio 1004 verso – 5 juni

Rekest van de regenten van Geffen in kwartier Maasland met een verzoek om remissie


folio 1006 – 5 juni

Rekest van de regenten van Waalre Valkenswaard en Eersel i.v.m. de publieke verpachting der tienden


folio 1006 – 5 juni

Rekest van de regenten van Eersel over hun tienden die ze van de abt van Echternach in admodiatie hebben voor een som van 1100 gl. i.v.m. de verpachting der tienden


folio 1007 verso – 6 juni

Missive van rentmeester de Tombe i.v.m. de levering en het stellen van een nieuwe molensteen op ’s lands windmolen te Lieshout aangenomen door Dirk de Groot voor 330 gl. incl. de leggers en brekers


folio 1009 verso – 6 juni

Rekest van de hoofdofficieren en ritmeesters van de ‘Churpaltzische regimenten’ die vanwege een besmettelijke ziekte onder de paarden er 221 verloren hebben


folio 1010 – 6 juni

Rapport op een rekest van Nicolaas Pardijk aannemer van verschillende werken te ’s-Hertogenbosch o.a. van de sluizen te Crevecoeur te kennen gevende ‘dat hij in het jaar 1703 met een considerabele menigte menschen daaraaan gearbeid hebbende soo verrre is geavanceert dat het metselwerk bij na is voltooijd geworden, dat sedert het einde vant selve jaar 1703 bij manquement van penningen dat werk heeft moeten laaten stil staan ende daardoor alle de materialen en specialijk des suppliants watermolens welke tot hooge sommen heeft moeten inkoopen sodanig door reegen en wind vervallen, dat in het toekomende van geen gebruijk sullen weesen’; hij verzoekt van het werk aan de sluizen ontslagen te mogen worden om de watermolen te kunnen verkopen voordat ze geruïneerd z\ijn of men betaalt hem allereerst een bedrag van 10 tot 12.000 gl.


folio 1010 verso – 6 juni

Besloten is de ontvangers van de gemene middelen in de Meierij aan te schrijven dat ze ten spoedigste een lijst opmaken van de verleende remissies en de bijbehorende bedragen die daar mee gemoeid zijn over de jaren 1702 en 1703


folio 1011 verso – 6 juni

Rapport op een rekest van de regenten van Berghem, Oss en Nuland in kwartier Maasland met verzoek om remissie vanwege de gelden schade


folio 1023 verso – 8 juni

Rekest van de regenten van Gansoijen over hun remissie en vrijdom van alle lasten en het voortduren van de inundatie maar de ontvanger der gemene middelen maakt bezwaar tegen de remissie


folio 1024 – 9 juni

Missive van de leenmannen van de leen- en tolkamer i.v.m. een mandement in cas d’appèl voor Aart Meijssen Verhasagen uit Schijndel over de processtukken in de zaak tussen hem en de weduwe van Simon van Turnhout in zijn leven pachter van de houtschat te Schijndel en het gewezen vonnis dd. 28 april jl.


folio 1027 verso – 10 juni

Advies van de meester Jacob Surendonk en Flor: Pittenius twee landsadvocaten wegens de malversaties en vuiligheden die gepleegd zouden zijn omtrent de metsel- en timmerwerken te ’s-Hertogenbosch door de aannemers van het ordinair onderhoud en aan de heren die komen op de verpachting der tienden wordt verzocht een nauwkeurige inspectie uit te voeren, de partijen te horen en mocht een misdrijf zijn begaan de landsadvocaten te laten bepalen voor welke rechter dit behandeld dient te worden


folio 1030 verso – 10 juni

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen aangevende dat een begin is genaakt met het stoppen van het gat in de kadijk van de Dieze maar dat hij zeggen moet dat die dijk doorgaans in slechte staat is en dat ook de kadijk aangelegd van den Boom tot de St.Janspoort waarmee het water in het Bosscheveld moet worden tegengehouden welke kadijk maar half is gerepareerd, wat ook geldt voor andere dijken en sluizen in dat gebied [met nadere details]


folio 2031 verso – 10 juni

Advies van de landsadvocaten Surendonk en Pittenius in de zaak van Jacob van Heesch tamboer onder het regiment van de Prins van Nassau van Zaarbrug


folio 1034 – 10 juni

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van Willem van Heemskerck kwartierschout van Kempenland tegen de officianten en regenten m.b.t. bepaalde pretenties omtrent salaris, voorschotten e.d. ten laste van het kwartier [lange beschouwing]


folio 1039 verso – 11 juni

Missive van rentmeester Beresteijn op een rekest van Jasper van den Bogaard, Antoni Dielen en Gerard Leenders inwoners van Hapert met nadere details over hun onderscheiden lasten aan de rentmeester, gewincijnzen aan het bisdom van ’s-Hertogenbosch ten kantore van de rentmeester de Heer van Deurne en aan de armen van Hapert


folio 1043 verso – 11 juni

Rekest van de regenten van Sint Michielsgestel en Gemonde in het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om remissie i.v.m. geïnundeerde landerijen in 1703 en 1704, gevolgd door een identiek verzoek van de regenten van Geffen naar het voorbeeld van Maren, Kessel, Alem en Empel


folio 1049 – 12 juni

Missive van rentmeester Johan van Leedael op een rekest van Andries van Col pachter van ’s lands hoeve te Nuenen met een verzoek om remissie


folio 1053 verso – 12 juni

Rapport van thesaurier generaal Hop op een bericht van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Bartholomeus Heijkants die een zekere hoeve te Tilburg in erfpacht heeft met verscheidene steriele heilanden en de lasten waarmee hij bezwaard is


folio 1055 verso – 12 juni

Missive van de leenmannen van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch over een kwestie rond de grote Brabantse landtol geleide- en paardengeld over stad en meierij van ’s-Hertogenbosch en een gewezen vonnis dd. 30 april jl.


folio 1056 verso – 12 juni

Rekest van Johan Bul commies van ’s lands magazijn en de opneming van zijn magazijnrekening


folio 1056 verso – 12 juni

Rekest van de borgemeesters en regenten van Den Dungen met verzoek om remissie


folio 1058 verso – 12 juni

Commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch Johan Bul wordt gelast dat hij het buskruit dat op de bovenzolder ligt in de Papenbril te ’s-Hertogenbosch van daar over te brengen naar het grote magazijn en dat hij alle materialen in zijn eigen magazijn naar behoren moet onderhouden en hij moet zich stipt reguleren naar de resolutie van 8 oktober 1693 en vervolgens wordt hij gelast nieuwe affuiten op de wal in de Papenbril in plaats van de vergane en verrotte affuiten voor zover de gouverneur of bij diens absentie de commandant nodig zal oordelen


folio 1059 – 12 juni

Er zal door de heren die in commissie naar ’s-Hertogenbosch komen een oculaire inspectie worden uitgevoerd van het contrescharp voor de Vughterpoort met de singel van de Vughter- tot aan de Sint Janspoort en van de kadijk naar Orthen die het water moet tegenhouden, beide aangenomen door Evert den Admiraal en het eerste schijnt niet gemaakt te zijn conform het bestek en de tweede zou verhoogd moeten worden + publieke aanbesteding van een houten bak of overval om daarmee het water te stuiten onder de brug buiten de Hinthamerpoort alsmede het vernieuwen van de palissaden om de aarden wal aan de Hinhamerpoort; publieke aanbesteding van het dichtmaken van 6 gaten die door het hoge water zijn gespoeld in de cingel of kadijk liggende tussen de Sint Janspoort en den Boom aangenomen door Nicolaes Pardijk voor 160 gl. ; stukken betreffende de zaak van Evert den Admiraal aannemer van de Bosdijk gaande naar Engelen


folio 1064 – 13 juni

Rapport op een rekest en annexe stukken van Gerard Teunissen en Maarten Janssen pachters van twee landshoeven te Erp onder de administratie van de rentmeester de Heer van Deurne i.v.m. een zware hagelslag die sinds mensenheugenis niet is voorgevallen en de veldvruchten rogge, boekweit, haver en gerst zijn de bodem in geslagen en het strooi gebroken en verzoeken om remissie


folio 1066 – 13 juni

Rekest van Jan Roessing voorlezer en koster te Boxtel te kennen gevende dat de classis van ’s-Hertogenbosch de suppliant wel hebben willen erkennen voor schoolmeester en voorzanger van Boxtel maar de suppliant absoluut niet hebben willen erkennen voor koster van Boxtel omdat de huidige koster Jan van Leeuwen nog in leven is


folio 1066 verso – 13 juni

Rekest van Jan Roessing over de ingestelde kwartierskas voor schoolmeesters in het kwartier van Oisterwijk om daarmee een soort fonds te creëren voor weduwen van schoolmeesters en hun kinderen


folio 1077 – 15 juni

Rekest van Jacobus Dagevos predikant te Waalwijk verzoekende om consideratie van zijn lastige dienst in een van de grootste gemeenten van de Meierij van ’s-Hertogenbosch zonder het beneficie van een combinatie te genieten en verhoging van zijn traktement van 600 naar 700 gl. zoals ook de predikant te Sint Oedenrode


folio 1078 – 15 juni

Uitgegeven is een bestek van de binnenwerken van ’s lands huis te ’s-Hertogenbosch dat wordt bewoond door de gouverneur aangenomen door Nicolaas Pardijk voor een bedrag van 1360 gl.


folio 1087 verso – 16 juni

Rekest van Dork Wagemans en Willebord Jans gewezen borgemeesters te Helmond over 1703 en 1704 met verzoek om executoriaal tot invordering van de restanten van de verpondingen en andere lasten


folio 1090 verso – 17 juni

Rekest van de geërfden der polders Bosscheveld, Pepers, Vliet en Bosschebroek


folio 1091 verso – 17 juni

Rekest van de regenten van Oirschot op een rekest van Pieter Stockelmans over het formeren van een nieuw quohier der verpondingen


folio 1092 verso – 17 juni

missive van rentmeester Thomas van Beresteijn op een rekest van Peter en Willem van der Herk gewezen pachters van ’s lands molens te Reusel en Lommel in het kwartier Kempenland verzoekende om remissie van hun pachtpenningen


folio 1097 verso – 18 juni

Missive van rentmeester Thomas van Berestein die het overlijden heeft bekend gemaakt van de laatste begijn van het klooster van Dommelen met een verzoek hoe hij zich moet gedragen t.o.v. de heren van de generaliteitsrekenkamer in welke missive ook een hoeve te Oirschot wordt genoemd toebehorende aan het klooster te Park en de 10-jarige aanbesteding van de ordinaris reparatie der 16 kerken in de Meierij staande onder zijn administratie en voorts ’s lands hoevenaar te Bladel, de pachter van ’s lands korenwatermolen van Venbergen onder Valkenswaard, ‘lands korenwatermolen van Westerhoven, ’s lands korenwatermolen onder Lierop genaamd Stipdonk, ’s lands korenwatermolen te Casteren die alle voor reparatie in aanmerking komen


folio 1101 – 19 juni

Missive van P. Verster bij absentie van de raad en rentmeester generaal der domeinen Philip Jacob van Borssele van der Hooge op een rekest van Cornelis Beurden mulder verzoekende dat de Ed: Mo: hem in die pacht laten voor 6, 4 à 3 jaren op de oude condities van de domeinen windkorenmolen aan de Zandkant onder Udenhout


folio 1102 – 19 juni

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Emilia weduwe van wijlen Willem de Zeeland m.b.t. haar huisje met aangelag van ca. 50 roeden genaamd Paddepoel gelegen te Beek hetgeen geannoteerd is en ze wil dat het daaruit ontslagen wordt – de Raad gaat akkoord


folio 1112 – 20 juni

Rekest van Jacobus Buerman[s] te Hilvarenbeek te kennen gevende in substantie dat bij resolutie van de Ed: Mo: begrepen is dat alle de weduwen van de schoolmeesters onder het kwartier van Oisterwijk bij overlijden van een schoolmeester de kinderen en weduwen een bedrag van 100 gl. genieten


folio 1113 – 20 juni

Missive van rentmeester des Tombe heeft zich gericht tot de erfgenamen van zijn voorganger in officio om de leggers, charters en documenten te lichten toebehorende aan zijn administratie maar de erfgenamen zeggen dat ze de leggers nog moeten behouden ter invordering der restanten die ze moeten verantwoorden, dat ze echter wel genegen waren op de voet als de erfgenamen van de rentmeester Donder te doen extraheren kopie juit de leggers, rekeningen, pachtovereenkomsten, manualen en uitgaven aan predikanten, kosters en lasten van het kantoor als anderszins, waarvoor ten reguarde van het gedeelte van Peelland heeft betaald 134:0:0 doch maar gerealiseerd 70:0:0, voor het 2e gedeelte 73:0:0 doch maar gevalideerd 55:11:8, voor de Clarissen 18:10:0, voor Binderen 20:0:0 doch maar gevalideerd 12:12:0, kapittel 42:7:0 doch maar gevalideerd 29:17:0, Hooidonk 30:3:0 doch maar gevalideerd 19:17:0, en [verdere details]


folio 1115 verso – 20 juni

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch op de remonstrantie van de Heer van Obdam gouverneur van de stad [zijn stadhouder is Van Berkel] i.v.m. de actie van de dienaren van de hoogschout geassisteerd door een [partij van 40 man onder de partizaan Brunebarbe [dubieus] die gearresteerd hebben mr. Thomas Ideleth advocaat te Someren die is overgebracht naar de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch


folio 1127 verso – 23 juni

Missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne op een rekest van Willem van Lier, Jacob Menten, Gijsbert de Jong met nog meer geïnteresseerden allen van de Ed: Mo: ontvangen in erfpacht verschillende hoeven en landerijen onder de administratie van genoemde rentmeester, verzoekende bevrijd en ontslagen te blijven van het betalen van de 40e of 80e penning die ontvanger Cornelis van Vrijbergen van haar vordert en dat de Ed: Mo: gelieven aan haar te permitteren gelijk aan Jan Uleus bij appointement van november 1704 toegestaan is, om de voors. erfpacht tegen 5 per cent in een of twee termijnen te mogen aflossen


folio 1146 verso – 25 juni

Rapport op een rekest van het classis van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende over de approbatie van de Ed: Mo: op het beroep van de kerk van Berlicum en Middelrode ‘in gevolge van haar Ed: Mo: acte van despice ….constante practijq gedaan op D: Nic: Eitsen predikant tot Moergestel al opden 5 februari 1701 aan haar ED: Mo: hebben te kennen gegeeven dat hen ter hand was gekoomen een acte, waarbij de heeren gecommitteerden de Raaden van Holland over die predikantsplaats disponeerden, ten einde haar Ed: Mo: geliefden sodanige voorsiening te doen dat den beroepen bij haar ED: Mo: geapprobeert en vervolgens bevestigt zijnde te sijnder tijd ook van het tractement mogt jovisseren, dog aangesien hij suppliant in de voors. saake te meermaalen uitvoerige requesten overgegeven en met veel moeijten en kosten om desselfs afdoeninge in persoon bij haar Ed: Mo: aangehouden hebben, sonder dat sulx tot nog toe heeft konnen geschieden en dat den voors. gemeinte welcke nu bij de vier jaaren sonder ordinaris predikant droevig gesuckelt hebben, om een vast predikant in loco sugt en bij de supplianten klagtig valt en sij ook met de moeilijke besorginge vanden goidsdienst aldaar tot nu toe sijn beswaart geweest en tegens het herfst en wintersaijsoen aansien, sij supplianten haar Ed: Mo: versoeken dat deselve gelieven de voors. saake ten spoedigste en sonder verder uitstel eindeling (?) eens af te doen soo als deselve zullen oordeelen oordeelen te behooren en met eenen te besorgen dat de supplianten voor haar moeijte en kosten inde besorging vande godsdienst, van ’t vaceerende tractement moogen jovisseeren’; na deliberatie wordt Nicolaas Eitsen beroepen te Berlicum en Middelrode en dat hij ten spoedigste bevestigd wordt


folio 1149 – 25 juni

Rapport op een rekest van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op dat van de regenten van Heeswijk en Dinther i.v.m. hun reële omslagen of zettingen over de gronden en erven en andere vaste goederen [lange akte]


folio 1150 – 25 juni

Rapport n.a.v. een missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de kerk- en armmeesters van het dorp Maren in het kwartier Maasland te kennen gevende dat ze jaarlijks vanwege de kerk betalen moeten een som van 9 gl. 10 st., vanwege de armengoederen 6 gl., vanwege die van de schamele maagden 18 gl. 18 st. – het gaat om de reparatie van het middenschip [de buik] van de kerk


folio 1151 – 25 juni

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel in het kwartier Peelland verzoekende om continuering van de surseance verleend door de Ed: Mo: van de executie tegen haar gedreven wordende door de schoolmeester Bastiaan van Vorsel


folio 1153 – 25 juni

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen in Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch houdende in substantie dat een zekere watermolen gelegen te Oisterwijk toekomende aan de onderdanen van de vijand oor de ene helft en de andere helft aan N. van der Pol wonende te Hedel. verhuurd of verpacht zijnde in het geheel voor 260 gl. en 21 mudden rogge jaarlijks aan enen Michiel Koppens om op St.Jan a.s. te worden aanvaard, die een verzoek indient tot reparatie en arbeidsloon en materialen worden begroot op 925 gl. , doch indien het hout op de grond staande gebruikt wordt gaat het om 675 gl. dat genoemde Van der Pol bereid is voor de helft te repareren en de helft door het land


folio 1154 verso – 26 augustus

Missive van ontvanger Niland op een rekest van de regenten van Nistelrode in kwartier Maasland met een verzoek om remissie


folio 1155 verso – 26 juni

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van Jasper van den Bogaart, Antoni Dielen en Gerrit Leenders inwoners van Hapert over hun individuele lasten met de geldbedragen


folio 1159 verso – 26 juni

Rekest van mr. Jacob van der Hoeven als Heer van Heeswijk en Dinther over het recht van de tienden binnen zijn heerlijkheid verwijzend naar enige plakkaten van 19 februari 1671 en 20 mei 1679 en noemt vooral de hoptienden en voor het verheffen worden de zitdagen gehouden op het kasteel Heeswijk, in welke lange akte nog genoemd worden Gerrit Jans Dobbelsteen, Goosen Wijnen, Jan Peters van Heuten, en Hendrik Jans Dobbelsteen [lange akte]


folio 1166 verso – 27 juni

Rekest van Isaac Elsevier drossaard van Sint Michielsgestel en Gemonde over het klandestien zonder zegel laten passeren van documenten direct in strijd met het uitgegeven plakkaat van het klein zegel [met nadere details]


folio 1183 – 30 juni

Rekest van de ingezetenen der heerlijkheid Moergestel over de verpachting van hun spurrietienden [met nadere details]


folio 1184 – 30 juni

Rekest van het classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het visiteren van de kerken en scholen in hun district met een verzoek om 125 gl.


folio 1184 verso – 30 juni

Rekest van de kerk- en armmeesters te Woensel en Tongelre met verzoek hen te verlenen executoriaal generaal op hun registers en collectboeken ten laste van betalers die in gebreke blijven


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


Trefwoordenregister over dit resolutieboek

dit register is iets zakelijker van opzet dan dat van inv.nr.258 – ik heb de trefwoorden letterlijk overgenomen, maar op veel plaatsen zijn ze jammer genoeg weggevallen op de randen van de bladzijden zodat de lijst niet helemaal compleet kon zijn ; bovendien is de alfabetische volgorde inconsequent en de spelling wijkt behoorlijk af van het standaard Nederlands
letter A

absenten, Adius, admiraliteijt, advocaat [landsadvocaat mr. Z. ten Holten], admirael [erfgenamen admiraal Schepers], advysen, Aerdenburg [magistraat], Arnhem [magistraat], Aelst [regenten], aennemers, Aerle Rixtel regenten], Aerschot, d’Agar [A.], Aken, Albemarle [kolonel], Alberti, Albertuspolder, Albregts [vrouw van de tamboer - ], Alem [regenten], Alegre [gewezen vaandrig], Allaire [gewezen kapelaan], Almelo [Heer van – envoijé], Alstorfsehoeve, [St.] Amant [regiment van -], Ameliswaard [Heer van – commandant van ’s-Hertogenbosch], Ammama [brigadier], ammunitie, [St.] Andries [fort], Anna, Anspag, [St.] Anthony, Antwerpen, apotheker, Areskin [luitenant kolonel], Argyl, Arlebeek [vgl. Beek bij Aarle of Beek & Donk], arillery/artillerie, Arberg [Graaf van], Athlone [generaal majoor], auditeuren, Auvergne [Prins van -], Axel

1   2   3   4

  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER Trefwoordenregister over dit resolutieboek

  • Dovnload 178.04 Kb.