Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rijke in leiden

Dovnload 60.07 Kb.

Rijke in leidenDatum28.10.2017
Grootte60.07 Kb.

Dovnload 60.07 Kb.A.J. van der Zeeuw, Uithoorn 2008

RIJKE IN LEIDEN
Een genealogie RIJKE/RIJKEN/REIJKE/REIJKEN (Leiden)
Zoals zoveel namen van Leidse families die er ogenschijnlijk nogal ‘Hollands’ uitzien, is ook de naam van het hier besproken geslacht van Franse oorsprong. In 1630 vinden we de Waalse ondertrouw (A 121v) van Pierre Ricqué, weduwnaar van Marie Estienne, met Anne Souffele. In de Nederduits Gereformeerde ondertrouwinschrijving (KOT K 198) worden deze namen veranderd in Pieter Ryckié, Maria Stevensdochter en Anna Soyfele. Bij een eerste huwelijk wordt in Leiden i.h.a. de herkomst van de partners vermeld, bij tweede en verdere huwelijken niet. Omdat Pieters eerste huwelijk kennelijk niet in Leiden is gesloten, kennen we zijn herkomst dus niet, en kunnen we alleen maar vermoeden dat hij in Noord-Frankrijk of het huidige Waals-België geboren zal zijn. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, dat hij in Holland is terechtgekomen via Engeland, of dat hij daar zelfs geboren zou kunnen zijn. Veel protestantse Vlamingen en Noord-Fransen emigreerden om geloofsredenen naar Engeland, en zij zelf of hun familieleden/nakomelingen verlieten soms dat land weer, toen hun vrije geloofsbeleving daar in gevaar kwam. Onze Pierre Ricqué/Pieter Ryckié komt echter niet voor in het boek ‘The Pilgrims and other People from the British Isles in Leiden, 1576-1640’. De naam ‘De Rijcke’ komt daarin wel voor, maar er is geen verband. Zowel Pieter als zijn nakomelingen waren tot ver in de 19e eeuw in hoofdzaak werkzaam in de Leidse textielindustrie, waar zij tot het ‘proletariaat’ behoorden. Van hen is dus vaak niet meer bekend dan doop, onder-trouw en (niet eens altijd) overlijden/begrafenis. Waar van de namen (vooral in de eerste decennia) een Waalse en een Hollandse versie bestaan, is als eerste de Hollandse versie gegeven, i.c. die waaronder de desbetreffende persoon voorkomt in de Nederlandstalige Ondertrouwboeken. Opgemerkt moet worden, dat er in Leiden meerdere geslachten Rijke zijn of waren, die althans in Leiden niet verwant waren. Verderaf liggende mogelijke verwantschappen heb ik niet onderzocht.
I Pieter RYCKIÉ (Pierre Ricqué), wolcammer op de Garenmarkt, wednr. Maria STEVENSDR (Marie Estienne), geass. met Jean Dousé sijn swager ende Guilliaume Gremoppe sijn bekende buyten de Zijlepoort otr. 2) 06-07-1630 (W tr 28-07) Anna SOYFELE (Anne Souffle), geass. met Philipote Sarne haar moeder ende Lysbet Jans haar toecomende nicht, otr. 3) 03-04-1640 (W tr 20-05 !)Cathalina ROUSY (Catherine Rogier), van Landa, geass. met Jenne la Nirs, haar bekende, otr. 4) 25-03-1656 (W tr 16-04) Marya Pequy, wed. Michel Petyt (Michiel Petit was getuige bij het derde huwelijk).

Uit het eerste huwelijk vermoedelijk:

1. ongenoemd kind, W ged. 21-11-1624*

2. Abraham, W ged. 15-10-1626*

3. Marie, W ged. 26-08-1629*

Uit het tweede huwelijk, Waals gedoopt:

4. Pierre, ged. 23-05-1632*

5. Isaac, ged. 14-08-1633

6. Jeanne, ged. 18-09-1639*

Uit het derde huwelijk:

7. Pierre, W ged. 21-04-1641, volgt IIa

8. Isaac, W ged. 29-06-1642, volgt IIb

9. Jacob, NG ged. 02-03-1644

10. Samuel, NG ged. 13-09-1645, volgt IIc

11. Daniël, W ged. 15-05-1650

12. Elie, W ged. 18-08-1652

13. Marie, W ged. 06-12-1654

* Bij deze dopen is de moeder niet vermeld.


IIa Pieter RIJCKENS, W ged. 21-04-1641, begr. niet gev. , otr. 1) Willempje HENDRICX, otr. 2) 09-05-1682 Jannetje BOSMAER (Boussemaer).

Waarschijnlijk uit het eerste huwelijk:

1. Alida: Aeltge Rijckers, geb. ca. 1665, wschl begr. 08/15-06-1720, otr. 07-09-1685 Joris Karelsz, geb. Leiden, kalanderknecht. Getuige was Aeltge’s meuy Maria Hoeie in de Witte Paerdesteegh.

Aeltge’s doop is niet gevonden, en de toeschrijving is dus niet geheel zeker. Argumenten ten gunste: Haar tweede kind, ged. 16-10-1689, heette Willemtje. Van 3 zoons uit het gezin van Pierre Ricqué (I) zijn huwelijken gevonden. De vrouw van Isaac (IIb) was tante van de bruid, en haar getuige. De vrouw van Samuel (IIc) leefde nog in 1705 (zie IIId-1) en zal dus vrijwel zeker niet de moeder van Alida zijn geweest. Blijft over, dat Alida vermoedelijk een dochter was van Pieter (IIa) uit diens eerste niet gevonden huwelijk. De vraag blijft dan wel, waarom niet Jannetje Bosmaer, als vermoedelijke stiefmoeder, bij het huwelijk getuigde (‘Pieter Rijkers en Jannetje Bosman’ getuigden wel bij de doop van het eerste kind Karel van Alida en haar man).

Uit het tweede huwelijk:

2. Pieter Claes (dit waren vermoedelijk tweelingen), NG ged. 25-03-1685 (moeder Jannetje v.d. Bos !)

3. Sara Rijckers, NG ged. 04-01-1688, begr. niet gev., otr. 21-06-1704 Claas

Batist Carereer (wschl. Carlier), doop en begr. niet gev., wednr. Jannetie Pieters, zn van Jan Batist Carere.

4. Pieter, NG ged. 03-06-1696 (get. Isaack Boussemaer en Maria Houljie)


IIb Isaack REYCKE, W ged. 29-06-1642, begr. ?, otr. 25-05-1663 (W tr 17-06) Marya HOERYÉ (W: Marie Hullee), van Valenchyn.

Mary ‘Oerjee’ (interpretatie in de Dig. Stamboom), wed. Isaack Rijckers in de Witte Paerdesteegh, her-otr. 13-09-1692 met Isaack Bosmaer, wednr. Sara Coezee. Zij had toen 7 kinderen in leven. Een Isaack Rijcke is begr. 02/09-05-1693, maar dit kan dus niet dezelfde zijn (tenzij er een vergissing in het spel is of gesjoemeld is met een van beide data ?).

Uit dit huwelijk, Waals gedoopt:

1. Pierre, ged. 27-04-1664, volgt IIIa

2. Marie, ged. 25-07-1666  1. Catherine: Catalyna Ryckers, ged. 22-04-1668, begr. 02/09-05-1693, otr.

(get. haar moeder Mary Moerje in de Witte Paerdesteegh) 27-04-1687 Jan Claesz van Mantegem, lakenwever, geen verdere gegevens gevonden.

Hun kinderen zijn RK gedoopt.

4. Isaac, geb./ged. 30-11-1670

5. Magdelaine, geb./ged. 09/10-04-1672


  1. Marie: Marijtge Rijckers, geb./ged. 05/10-03-1675, begr. 20/27-02-1712 of

15/22-06-1720, otr. 29-08-1699 Matthijs van der Hoef, doop en begr. niet gev., lakenwerker, zn van Ary Joppen van der Hoeff. De naam van Marie’s moeder (getuige) is in de Dig. Stamboom geïnterpreteerd als Maria Molje.

7. Isaacq, geb./ged. 26/30-05-1677 Hierbij was (o.a.) Jacqueline du Quennoy

getuige).

8. Jeanne: Jannetje Rijckers, geb./ged. 18/20-10-1680, mogel. begr. 21/28-09-1709, otr. 29-08-1705 Pieter van Cleef, ged. 16-03-1683, lakenwerker, mogel. begr. 23-02/02-03-1709, zn van Claas van Kleef en Judith Palinge. De naam van Jannetje’s moeder (getuige) is in de Dig. Stamboom geïnterpreteerd als Maria Ouljé.

9. Elisabeth, NG ged. 16-05-1683


IIc Samuel RYCQUE, NG ged. 13-09-1645, lakenwerker, mogel. begr. (als Salomon) 20/27-10-1703*, otr. 29-04-1667 (W tr 22-05) Jaecquelyna DE KANOY (W: Jacqueline du Quennoy)(getuige broer Isaack Ricque),geb. bij St. Aman, mogel. begr. 28-04/05-05-1714 als Jacobmina Caneau.

Uit dit huwelijk, Waals gedoopt:

1. Pierre, ged. 25-03-1668,

2. Pierre, geb./ged. 15/16-08-1671

3. Samuel, geb./ged. 10/12-02-1673, volgt IIIb

4. Abraham, geb./ged. 03/03-04-1675, volgt IIIc

5. Isaac, geb./ged. 09/14-03-1677, volgt IIId

6. Jacob, geb./ged/ 09/10-09-1679

7. Marie. geb./ged. 16/23-08-1682

8. Pierre, geb./ged. 28-06/02-07-1684, volgt IIIe

9. Antoine, geb./ged. 10/10-03-1686

10. Jean, geb./ged. 19/23-11-1687

11. Marie: Maria Rijcken, geb./ged. 30-08/04-09-1689, 19/26-10-1743, otr. 1) 20-06-1710 Gillis Caffijn, doop niet gev. , droogscheerder, overl. voor 1723, zn van Jan Caffijn, otr. 2) 30-04-1723 Jacobus Vermout/Jaques Fremeau, doop niet gev.**, greinwerker, begr. 06/13-04-1765.

12. Catherine, geb./ged. 08/14-06-1693* Wegens gebrek aan gegevens is geen onderscheid mogelijk tussen Samuel (IIc) en zijn zoon Samuel (IIIb).

** Er zijn verschillende mogelijkheden. Mogelijk heette zijn vader Abraham.
IIIa Pieter RIJGERS (Pierre Riquet), W ged. 27-04-1664, wolkammer, wschl. begr. 05/12-01-1693, otr. 04-04-1686 (W tr 28-04) Sara HUYBERTS, W ged. 23-05-1666, wschl. begr. 14/21-12-1726, dr van Hugue Boutri en Anne del Royere.

Uit dit huwelijk:

1. Pierre, geb./W ged. 29-06/02-07-1687 (get. Isack Riquet, Samuel Riquet, Anne de Royer (moeder van Sara) en Marie Houlier).

2. Marie, geb./W ged. 11/12-02-1690


IIIb Samuel RIJCKERS, geb./W ged. 10/12-02-1673, schrobbelaar, mog. begr. 20/27-10-1703 (als Salomon)*, otr. 12-05-1697 Jannetge WILLEMS (wschl. Stoffels**, bij de dopen van de kinderen), wed. Willem Pylaer (get. zijn vader Samuel Rijckers).

Uit dit huwelijk:

1. Maria, ged. 17-02-1697

2. Samuel, ged. 29-10-1698, volgt IVa

3. Abraham, ged. 13-03-1701, get. Abraham Rijcke en Neeltie Deckers.

* Wegens gebrek aan gegevens is geen onderscheid te maken tussen Samuel (IIIb) en zijn vader Samuel (IIc).

** Een huwelijk Samuel Rijckers/Jannetge Stoffels is niet gevonden, terwijl van een verondersteld paar Samuel Rijckers/Jannetge Willems geen kinderen bekend zijn. Jannetge Stoffels, wed. Salomon Rijcke (3 k.) her-otr. 06-01-1708 met Jan kool, wednr. Aagje Pieters van der Schat.
IIIc Abraham RIJKES, geb./W ged. 03/03-04-1675, lakenwerker, verm. begr. 19/26-07-1721, otr. 01-07-1702 Neeltge DECKERS, begr. 31-05/07-06-1721 (geen verdere bijzonderheden bekend)

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, ged. 03-10-1702, get. ‘Pieter Rijckits en Annetje Beusmaar’
IIId Isaac RIQUET, geb./W ged. 09/14-03-1677, tr. (?: niet gev.) Jeanne MASON.

Hieruit:


1. Samuel, geb./W ged. 13-03-1705, get. Jaquemine du Quenoie.

IIIe Pieter RIJKE, geb./W ged. 28-06/02-07-1684, greinwerker, begr. 16/23-08-1727, otr. 1) 23-04-1717 Martha BREYNEN (geen verdere gegevens), 2) 26-08-1724 Jannetje JANS, laatst wed. Jan Rosenboom, 3) 20-07-1726 (get. zijn zwager Jacobus Fremeau) Anna VAN DER WAART, ged. 21-03-1694, begr. 21/28-04-1742, dr van Simon de Waart (Simon Tavernier) en Jannetje Simons de Kleyn.

Uit het eerste huwelijk:

1. Sara, NG gedoopt 17-01-1723

Uit het derde huwelijk:

2. Samuel, NG gedoopt 01-04-1727, volgt IVb


IVa Samuel RIJCKEN, ged. 29-10-1698, begr. 01/08-1773, otr. 25-11-1718 Sara PROVOO, ged. 22-09-1699, begr. 19/26-01-1771, dr van Israel Prove en Marijtje Willems.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel, ged. 15-02-1719

2. Jannetje, ged. 02-05-1723

3. Israel, ged. 02-07-1726

4. Pieternelle, ged. 22-08-1734

5. Maria, ged. 12-12-1736

6. Sara, ged. 18-07-1741


IVb Samuel RIJKE, ged. 01-04-1727, lakenwerker, begr. 06/13-09-1783, otr. 1) 30-08-1749 Susanna VAN HOUTEN, ged. 14-04-1726, begr. 26-10/02-11-1771, dr van Abraham van Houten en Marijtje Libelaar, otr. 2) 14-12-1771 Johanna PIKET, ged. 24-03-1737, overl. niet gev. (zij tr. 2) 1786 Jacobus de Koning), dr van (Jo)Hannes Piket en Maria van der Nat.

Uit dit huwelijk:

1. Martijntje, ged. 29-08-1751.

2. Joanna, ged. 03-04-1753

3. Maria, ged. 05-01-1755

4. Abram, ged. 29-02-1756

5. Cornelia, ged. 12-02-1758

6. Dirkje, ged. 14-08-1759

7. Pieter, ged. 31-05-1761

8. Samuel, ged. 12-09-1762, volgt V

9. Pieter, ged. 13-01-1765

10. Jacomijntje, ged. 05-08-1767

11. Abraham, ged. 17-12-1769

Bij zijn 2e huwelijk had Samuel Rijke 5 kinderen tot zijn last.
V Samuel RIJKE, ged. 12-09-1762, turfdrager, spinder, overl. 08-10-1830, otr. 27-11-1789 Susanna DE KONING, ged. 30-03-1770, overl. 01-01-1846, dr van Jacobus de Koning en Margaretha Bedijs.

Uit dit huwelijk:1. Johanna Rijken, ged. 25-06-1790, overl. niet gev., tr. 1) 25-03-1812 Pieter le Feber, ged. 07-08-1791, wever, overl. Delft 14-03-1825, zn van David le Feber en Dina den Ouden, tr. 2) 08-12-1831 Hendrik Singerling, ged. 18-01-1784, overl. 08-02-1842, wednr. Johanna Bolstier, zn van Andries Singerling en Heinderijntje Beljon.

2. Jacobus, ged. 14-03-1792, volgt VIa

3. Samuel, ged. 20-04-1794

4. Dirk, ged. 26-11-1797, volgt VIb

5. Susanna, ged. 07-01-1800

6. Johannes, ged. 26-09-1802

7. Susanna Rijke, ged. 04-08-1805, overl. 19-10-1881, tr. 21-07-1825 Jacobus

van Heijningen, ged. 13-06-1798, warmoezier, greindroger, overl. 05-10-1843, zn van Nicolaas van Heijninge en Gerritje van der Mark.

8. Samuel, geb./ged. 29-10/01-11-1807, volgt VIc

9. Izaak, geb./ged. 06/07-09-1809, volgt VId

10. Pieter, geb. 17-09-1812

VIa Jacobus RIJKE, ged. 14-03-1792, lakenwerker, overl. 17-04-1883, tr. 1) 23-09-1814 Maria Hendrika DE HAAN, ged. 11-08-1784, spinster, overl. 13-04-1860, dr van Jan den Haan en Jacoba Hopman, tr. 2) 22-08-1860 Maria Rosedaal, ged. 07-04-1799, dr van Jan Rosedaal en Steyn van Loen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Samuel, geb. 29-04-1815, overl. 19-03-1817

2. Jacobus, geb. 13-08-1816, volgt VIIa

3. Samuel, geb. 25-02-1819, volgt VIIb

4. Maria Susanna, geb. 19-01-1821, overl. 24-02-1822

5. Johannes, geb. 05-01-1823, overl. 04-09-1846

6. Maria, geb. 06-09-1824, overl. 14-11-1828

7. Dirk, geb. 08-01-1827, overl. 10-01-1827
VIb Dirk RIJKE, ged. 26-11-1797, wever, overl. 11-01-1858, tr. 1) 27-03-1823 Jannetje DREEF, geb./ged. 07/08-03-1792, spinster, overl. 09-01-1845, dr van Jan Dreef en Jannetje Moree, tr. 2) 22-01-1846 Sara SPEKT, ged. 30-10-1788 (!), overl. 11-07-1858, dr van Pieter Spekt en Sara Dukt.

Uit het eerste huwelijk:1. Susanna Rijke, geb. 24-11-1823, overl. 30-03-1886, tr. 08-08-1844 Jacobus Ligtvoet, geb. 28-02-1825, wever, overl. 07-02-1892, zn van Karel Ligtvoet en Jacoba Sardijn.

2. ll. kind, overl. 17-07-1826

3. ll. kind, overl. 04-11-1827

4. Jan, geb. 23-03-1829, volgt VIIc

5. Samuel, geb. 17-02-1832, overl. 02-05-1832
VIc Samuel RIJKE, geb. 29-10-1807, lakenverver, overl. niet gev., tr. 1) 21-06-1832 Sara BOOM, geb. 12-07-1801, overl. 31-10-1859, dr van Arie Boom en Maria Sellier of Selier, tr. 2) 30-05-1860 Johanna Maria LEUFGENS, geb. 25-02-1824, winkelierster, overl. 12-06-1886, wed. J. van der Wilk, dr van Jacobus Leufgens en Anna Maria Kloppenburg.

Uit het eerste huwelijk:

1. Susanna Rijke, geb. 01-10-1829 (gewettigd), overl. 25-11-1858 , tr. 29-08-1855 Isaac van der Walle, geb. 18-08-1829, wolkammer, overl. 19-12-1918, zn van Abraham van der Walle en Petronella Robberse.

2. Maria Reijken, geb. 21-05-1833, naaister, overl. 17-09-1896, tr. 08-05-1872 Johannes Goddijn, geb. 16-12-1837, sjouwer, overl. niet gev., maar eerder dan zijn vrouw, zn van Johanna Goddijn.

3. Samuel, geb. 27-10-1835, volgt VIId

4. Arie, geb. 20-06-1839, overl. 30-09-1843

5. Jacobus, geb. 25-08-1842
VId Izaak REIJKEN, geb. 06-09-1809, machinewerker, overl. 26-06-1866,tr. 19-09-1833 Johanna Maria JUU, geb. 06-12-1810, spinster, overl. 26-03-1888 , dr van Jan Juu en Zuzanna Catharina den Hoed.

Uit dit huwelijk:

1. Susanna Catharina Rijke, geb. 03-07-1834, overl. 16-05-1873, tr. 11-03-1857 Jacobus van der Linden, geb. 06-04-1832, sjouwer, overl. 09-02-1907, zn van Jacobus van der Linden en Jannetje Egtermans.

2. Jan, geb. 11-09-1836, volgt VIIe

3. Jacobus, geb. 29-10-1838, overl. 13-11-1838

4. Jacobus Johannes, geb. 11-02-1841, overl. 27-04-1841

5. Maria Johanna, geb. 15-05-1842, overl. 15-09-1842

6. Jacobus, geb. 14-09-1843, overl. 22-07-18497. Johanna Maria, geb. 01-02-1846, overl. 07-05-1847

8. Johanna Maria, geb. 18-05-1848, overl. 02-08-18489. Johanna Maria, geb. 11-03-1850, overl. 20-10-1854
VIIa Jacobus RIJKEN, geb. 13-08-1816, machinespinder, overl. 13-05-1846, tr. 14-08-1834 Elisabeth MOLENAAR, geb. 17-06-1812, dubbelaarster, overl. 02-05-1848, dr van Jacobus Molenaar en Pieternella Neuteboom.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, geb. 04-07-1834 (erkend), overl. 24-10-1834

2. Petronella, geb. 04-01-1836, overl. 25-01-1836

3. Elisabeth, geb. 20-05-1837, overl. 07-03-1861

4. Jacobus, geb. 13-03-1839, overl. 20-08-1854

5. ll. kind, geb./overl. 01-05-1842
VIIb Samuel RIJKE, geb. 25-02-1819, wever, overl. 18-10-1882, tr. 06-07-1837 Isabella Catharina MEIJERS, geb. 07-06-1813, overl. 24-05-1887, dr van Matthijs Meijers en Maria Verra.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Rijke, geb. 12-06-1837 (erkend), pluister, overl. 14-01-1904, tr. 03-04-1861 David le Feber, geb. 08-96-1839, bloemist, overl. 11-07-1904, zn van David de Feber en Delia Jansje Delfos.

2. Matthijs, geb. 11-07-1839, volgt VIIIa

3. Samuel, geb. 27-12-1842, overl. 31-01-1843

4. Samuel, geb. 30-05-1844, overl. 24-05-1847


VIIc Jan RIJKE, geb. 23-03-1829, wever, overl. niet gev., tr. 18-06-1851 Susanna SELIER, geb. 06-08-1826, overl. 01-12-1854, dr van Jan Selier en Alida Fakkel.

uit dit huwelijk:

1. Dirk, geb. 02-09-1851, overl. 05-03-1853

2. Jan, geb. 08-03-1853, overl. 12-03-1855


VIId Samuel RIJKE, geb. 27-10-1835, fabriekswerker, overl. 06-02-1922, tr. 27-10-1858 Catharina Jacoba DELMEER, geb. 10-03-1837, dubbelaarster, overl. 22-09-1907, dr van Isaac Delmeer en Jacoba van der Laan.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel (Delmeer), geb. 13-11-1857, overl. 21-12-1857

2. Jacoba Catharina Rijke, geb. 28-01-1859, overl. 12-01-1942, tr. 07-05-1879 Abraham Jansen, geb. 08-05-1855, fabriekwerker, overl. niet gev., maar voor zijn vrouw, zn van Pieter Philippus Jansen en Jacoba Planje.

3. Samuel, geb. 16-03-1861, volgt VIIIb

4. Isaac, geb. 30-01-1863, volgt VIIIc

5. Johannes, geb. 01-06-1865, volgt VIIId  1. Catharina Rijke, geb. 14-09-1867, overl. 07-12-1934, tr. 28-09-1887 Pieter

Philippus Jansen, geb. 20-12-1864, kruidenier, overl. 30-10-1934, zn van Pieter Philippus Jansen en Jacoba Planje.
VIIe Jan REIJKEN, geb. 11-09-1836, broodbakker, overl. 18-02-1883, tr. 26-07-1876 Elisabeth VAN BEMMEL, geb. 19-12-1833, overl. 23-11-1888, dr van Jacobus Gerrit van Bemmel en Jannetje Maas.

Uit dit huwelijk:

1. Isaac, geb. 09-03-1859 (als Van Bemmel, erkend en gewettigd bij huwelijk ouders), volgt VIIIe

2. Johanna Reijken, geb. 13-01-1871 (als Van Bemmel, erkend en gewettigd bij huwelijk ouders), overl. 08-08-1947, tr. 19-07-1893 Adrianus Theodorus van Schooten, geb. Zoeterwoude 24-05-1871, koopman, zn van Theodorus van Schooten en Elisabeth Prins.

3. Jan Gerardus, geb. 1875 (niet gev.), volgt VIIIf

Hoewel het paar lang ongehuwd bleef, is Jan Reijken vermoedelijk toch wel de biologische vader van de twee eerste kinderen: hij was getuige bij de aangifte van Isaac.
VIIIa Matthijs RIJKEN, geb. 11-07-1839, wever, overl. 24-01-1913, tr. 1) 29-05-1861 Christina LIGTVOET, geb. 09-09-1840, overl. 13-03-1886, dr van Christiaan Ligtvoet en Johanna Willemina van der Tuin, tr. 2) 01-05-1889 Jannetje RAMAK, geb. 08-07-1842, overl. Oegstgeest 10-02-1928, dr van Johanna Ramak.

Uit het eerste huwelijk:

1. Samuel, geb. 24-07-1862, overl. 19-12-1862

2. Christiaan, geb. 25-12-1863

3. Isabella Catharina, geb. 21-11-1867

4. Johanna, geb. 02-01-1871  1. Johanna Catharina Rijken, geb. 30-03-1873, overl. 06-02-1947, tr. 17-03-1897

Johannes Piket,

geb. 10-03-1876, bleker, zn van Andries Piket en Alida van Dissel.

6. Samuel, geb. 01-04-1876

7. Matthijs, geb. 09-01-1881

8. Eva Rijken, geb. geb. 05-12-1882, tr. 05-02-1908 Willem Frederik Honsbeek, geb. 11-03-1878, los werkman, zn van Simon Honsbeek en Elisabeth Ligtvoet.

VIIIb Samuel RIJKE, geb. 16-03-1861, bakkersknecht, overl. 01-05-1944, tr. 30-04-1884 Maria DE HAAN, geb. 30-03-1863, overl. 10-06-1931, dr van Jacobus de Haan en Eva Ouwerkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel, geb. 30-08-1884, overl. 02-09-1884

2. Catharina Jacoba, geb. 01-10-1885, overl. 20-10-1886

3. Maria Elisabeth, geb. Leiderdorp 11-12-1887, tr. 30-12-1912 Petrus Johannes Abraham Kop, geb. 29-04-1886, kantoorbediende, zn van Petrus Johannes Kop en Elisabeth Catharina van der Linde.

3. Eva Rijke, geb. Leiderdorp 18-06-1890, tr. 31-07-1911 Hendrik Martijn, geb. 01-02-1887, boekhouder, zn van Jacobus Martijn en Catharina Wilhelmina van den Berg.


  1. Catharina Jacoba Rijke, geb. Leiderdorp 29-07-1894, tr. 23-09-1918 Johann

Heinrich Hamann, geb. Oegstgeest 1892/3, wnt Amsterdam, kantoorbediende, zn van Johann Hendrik Hamann en Petronella Zirkzee.

  1. Jacoba Catharina, geb. Leiden 21-04-1897

  2. Elisabeth Rijke, geb. 23-09-1901, tr. 10-12-1919 Pieter de Haan, geb.

aangegeven 18-12-1899, timmerman, zn van Pieter de Haan en Johanna Petronella Kret.

(Mogelijk meer kinderen)


VIIIc Isaac RIJKE, geb. 30-01-1863, werkman, tr. 15-12-1886 Pieternella SPRINGER, geb. 21-02-1864, dr van Cornelis Springer en Pieternella Engelbrecht.

Uit dit huwelijk:

In Leiden verder geen bijzonderheden gevonden.
VIIId Johannes RIJKE, geb. 01-06-1865, loodgieter, overl. 13-08-1935, tr. 09-09-1885 Clasina Maria VAN BERKEL, geb. 16-05-1863, overl. 31-01-1942, dr van Jacobus van Berkel en Margje Noorlander.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Jacoba, geb. 05-10-1888 (oudste van 2), overl. 16-10-1888

2. Jacoba Margaretha, geb. 05-10-1888 (jongste van 2), overl. 12-11-1888

3. Jacobus Marinus, geb. 08-02-1893, overl. 13-05-1893
VIIIe Isaac REIJKEN, geb. 09-03-1859, sjouwer, overl. 26-07-1884, tr. 04-02-1880 Jannetje STAFFELEU, geb. 22-06-1856, fabriekwerkster, overl. 15-10-1919, dr van Martinus Staffeleu en Jannetje de Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Reyken, geb. niet gev. , tr. 07-02-1906 Nicolaas Dool, geb. 27-12-1883, steenhouwer, zn van Johannes Dool em Antje van der Linden.

2. Isaac, geb. 01-09-1884 (postuum), overl. 07-06-1885

VIIIf Jan Gerardus REIJKEN, geb. 22 j., werkman, smid, sjouwer, overl. na 05-1957 , zn van Jan Reijken en Elisabeth van Bemmel, tr. 01-12-1897 Johanna VAN EGMOND, 23 j., overl. 16-05-1957, dr van Adrianus van Egmond en Catharina Webbers.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Reijken, geb. 23-01-1898, overl. 14-09-1947, tr. 11-08-1920 Abraham Brouwer, geb. 29-12-1893, fabrieksarbeider, zn van Abraham Brouwer en Catharina Crama.

2. Adrianus, geb. 08-07-1899

3. Jan, geb. 16-02-1901, overl. 01-04-1901

4. Pieter Willem, geb. 29-09-19025. Johanna, geb. 23-03-1905


Dovnload 60.07 Kb.