Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Dovnload 53.41 Kb.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en LeefomgevingDatum14.09.2017
Grootte53.41 Kb.

Dovnload 53.41 Kb.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bodem+
Postbus 2232

3500 GE Utrecht
T +31 88 797 71 02

www.bodemplus.nl

bssa@rws.nl

Emerald Performance Materials

T.a.v. de heer M. Poppelaars

Montrealweg 15

3197 KH ROTTERDAM-BOTLEK

Rijswijk, 03-03-2016Ref: Mca/Bssa/8528/20323-06:52

Betreft: project Montrealweg 15 Rotterdam-Botlek, RT

Geachte heer Poppelaars,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 23-02-2016 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer 20323.
Onderhavige partij zal vrijkomen bij een bodemsanering van de ondergrond (0,2 – 1,5 m-mv) van een deel van het bedrijfsterrein ter hoogte van deellocaties 1a, 4, 5 en 8 ter plaatse van de process-unit in area 200 op de locatie Montrealweg 15 te Rotterdam-Botlek, zoals weergegeven op bijgaande projectkaart.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

drs. ing. E.R. van der Wel

Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering

Bijlagen:

Besluit

Aanvullende informatieRelatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens

Projectkaart

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 03-03-2016 op de aanvraag van Emerald Performance Materials om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van Emerald Performance Materials van 23-02-2016 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 23-02-2016;

 • de rapportage ‘Verkennend bodemonderzoek Montrealweg 15 te Rotterdam Botlek, Area 200 t.p.v. process-unit”’ (Grondslag, rapportnummer 21437-10, d.d. 02-09-2015);

 • de rapportage ‘Nader onderzoek asbest in grond 2de fase conform NEN 5707 en NEN5897, Montrealweg te Rotterdam” (Search Ingenieursbureau B.V., projectnummer 25.16.00010.2, 01-02-2016);

 • de analysecertificaten van de fysische samenstelling van de partij (Eurofins Omegam, projectcode 575083, 17-02-2016);

 • het e-mailbericht van Emerald Performance Materials van 29-02-2016 met betrekking tot de hoeveelheidsbepaling, percentage bodemvreemd materiaal en chemische samenstelling van de partij en als bijlagen:

 • de overzichtstekening “Contouren deellocaties, project Forteck PVA ACE project Emerald” (Tauw bv, projectnummer 1235035, tekeningnummer P00021, d.d. 24-02-2016);

 • de overzichtstekening “Contouren deellocaties 1 van 2, project Forteck PVA ACE project Emerald” (Tauw bv, projectnummer 1235035, tekeningnummer P00022, d.d. 24-02-2016);

 • de tabel met de hoeveelheden vrij te komen grond per deellocatie;

 • bladzijden 11 tot en met 16 van de rapportage “Plan van aanpak uitbreiding benzoëzuur zuiveringsunit EKC area 200” (Tauw bv, kenmerk R004-1235035JTO-los-V01-NL);

 • de beschrijving van de boorprofielen 101 en 102 (search Ingenieursbureau B.V, projectcode 25.16.00010.2);

 • de briefrapportage “Bodemonderzoek naar bifenyl en bifenylether in Area 200” (Tauw bv, kenmerk L001-1235035TBO-nja-V01-NL, 02-12-2015);

 • het e-mailbericht van Emerald Performance Materials van 02-03-2016 met betrekking tot de hoeveelheidsbepaling van de partij en als bijlage:

 • de aangepaste tabel met de hoeveelheden vrij te komen grond per deellocatie d.d. 02-03-2016;

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 655 m3 / 1.179 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 20323, behorend bij project Montrealweg 15 Rotterdam-Botlek, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij zal vrijkomen bij een bodemsanering van de ondergrond (0,2 – 1,5 m-mv) van een deel van het bedrijfsterrein ter hoogte van deellocaties 1a, 4, 5 en 8 ter plaatse van de process-unit in area 200 op de locatie Montrealweg 15 te Rotterdam-Botlek

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 25% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters koper, minerale olie en asbest;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters koper en asbest;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • de partij is om technische redenen beoordeeld als niet reinigbaar en niet koud immobliseerbaar, vanwege de hoge gehalten niet-hechtgebonden asbest;

 • de partij kan niet binnen 5 jaar gereinigd of koud geïmmobiliseerd worden;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar is, blijkt dat het een partij ernstig verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen of koud is te immobiliseren.


BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

drs. ing. E.R. van der Wel

Afdelingshoofd Bodem+ UitvoeringAanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 43625

Naam Emerald Performance Materials

Postadres Montrealweg 15

3197 KH ROTTERDAM-BOTLEK

Bezoekadres Montrealweg 15

3197 KH ROTTERDAM-BOTLEK

Telefoon 0181-249217

Fax 0181-218004

Contactpersoon de heer M. PoppelaarsProjectgegevens

Nummer 8528

Naam Montrealweg 15 Rotterdam-Botlek

Adres Montrealweg 15

3197 KH ROTTERDAM-BOTLEK

X- en Y-coördinaat 77.726 – 433.858

Contactpersoon de heer M. Poppelaars

Telefoon 0181-249217

Fax 0181-218004


Projectadviseur


Nummer 25206

Naam Search Ingenieursbureau B.V.

Postadres Postbus 83

5473ZH HEESWIJK

Bezoekadres Meerstraat 2

5473 AA HEESWIJK

Telefoon 0413-241666

Fax 0413-241667

Contactpersoon de heer J. Geerdink

Doorkiesnummer 0413-292982


Partijgegevens

Partijnummer 20323

Aanmeldingsdatum 23-02-2016

Geraamde hoeveelheid 655 m3 / 1.179 ton

Materiaal sterk siltig zand tot zwak zandige leem (22)

Vermoedelijke leverdatum 07-03-2016Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

17%Organische stof

2%

2%
Puin

15%
25%

Overig afval

10%
25%

Lutum

6%

6%
< 63 µm

18%CaCO3 8,6%

pH -


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging

Samenstelling
Type

Omschrijving

Conc.


115

Cobalt

22


120

Nikkel

12


125

Koper

260


130

Zink

74


145

Molybdeen

<1,5


150

Cadmium

<0,20


165

Barium

61


170

Kwik

0,11


180

Lood

13


435

PAK-10 (VROM)

1,1


545

PCB’s (totaal)

0,005


835

Minerale olie

200


843

Serpentijn Asbest**

590


844

Amfibool Asbest**

660


845

Asbest**

7.190

* Chemische samenstelling gebaseerd o.b.v. in-situ onderzoek, 1 mengmonster uit het onderzoek van Grondslag, mengmonster M2 (0,4 – 1,4 m-mv).


** Asbestgehalte o.b.v. in-situ onderzoek conform NEN5707 van Geofox-Lexmond bv.,5 mengmonsters afkomstig uit de sleuven 101 en 102 met een maximum gehalte van 4.469 mg/kg d.s. (voornamelijk niet-hechtgebonden) asbestMca/Bssa/8528/20323-06:52 Pagina van

 • Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 • Aanvullende Informatie
 • Projectadviseur

 • Dovnload 53.41 Kb.