Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rws leefomgeving

Dovnload 30.65 Kb.

Rws leefomgevingDatum25.04.2017
Grootte30.65 Kb.

Dovnload 30.65 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl
Provincie Fryslan

T.a.v. dhr. L Bonnema

Postbus 20120

8900 HM LEEUWARDEN

Den Haag, 14 april 2014Ref: boe/Wbm/445/19697-16:59

Betreft: project Gasfabriek Nes, FR
Geachte heer Bonnema,
Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 2 april 2014 zonder kenmerk om een baggerspecieverklaring in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag voor een partij die bij ons bekend is onder nummer 19697.
Onderhavige partij zal vrijkomen bij baggerwerkzaamheden in de Nesserzijlroede en de Nieuwe Boorne ter plaats van de baggervakken A, B, en C gelegen ter hoogte van de voormalige gasfabriek Akkrum-Nes aan de Boarnsterdyk 91 te Akkrum, zoals is aangegeven op bijgaande projectkaart.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens

KaartmateriaalWet belastingen op milieugrondslag
Besluit van 14 april 2014 op de aanvraag van Arcadis Nederland BV namens de provincie Fryslan, afdeling PPLG-bosa om een baggerspecieverklaring als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
gezien:

 • de aanvraag van Arcadis Nederland BV van 2 april 2014 zonder kenmerk om een baggerspecieverklaring;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

  • het formulier “Aanvraag baggerspecieverklaring” d.d. 2 april 2014;

  • de rapportage “Aanvullend nader waterbodemonderzoek Nesserzijlroede-Nieuwe Boorne te Akkrum“, (Oranjewoud Milieu en Veiligheid, kenmerk 10269-232552, 2 november 2010);

  • de rapportage “Saneringsonderzoek Nesser Zijlroede en de Boorne in Akkrum“, (Arcadis Nederland BV, C01022.100231.0100 – Definitief, 11 juni 2012);

  • de rapportage “Aanvullend Waterbodemonderzoek van de Nesser Zijlroede en de Boorne in Akkrum”, (Arcadis Nederland BV, C01022.100231.0400, 27 juni 2013);

  • de emailberichten van Arcadis Nederland BV van 4 en 7 april met een nadere onderbouwing van de hoeveelheidsbepaling, met als bijlage de inpeilgegevens direct voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden en een projectkaart met de ligging van de dwarsprofielen;

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek,

gelet op: • art. 22, eerste lid, onder g en art. 29, tweede lid van de Wet belastingen op milieugrondslag;

 • het Besluit, mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013;

overwegende: • dat het de partij betreft van 3.500 m3 / 4.375 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19697, behorend bij project Gasfabriek Nes zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

 • dat de aanvraag dient te worden beoordeeld naar de definitie van het begrip baggerspecie, opgenomen in artikel 22, eerste lid, onder g van de Wbm;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij baggerspecie betreft:

 • de partij zal vrijkomen bij baggerwerkzaamheden in de Nesserzijlroede en de Nieuwe Boorne ter plaats van de baggervakken A, B, en C gelegen ter hoogte van de voormalige gasfabriek Akkrum-Nes aan de Boarnsterdyk 91 te Akkrum;

 • dat bovengenoemde watergangen een oppervlaktewaterlichaam betreffen zoals gedefiniëerd in de Waterwet;

 • dat daaruit volgt dat de partij zal vrijkomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam in de zin van artikel 22, eerste lid, onder g van de Wbm;

 • de partij minder dan 1 à 2% bodemvreemd materiaal bevat;

 • dat hieruit blijkt dat het gaat om baggerspecie.BESLUIT:
I. Dat de baggerspecieverklaring voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

Directie RWS Leefomgeving Bodem+, t.a.v. de Juridische Staf, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+


Aanvullende Informatie
Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag op grond waarvan baggerspecie, wanneer deze ter verwerking aan een inrichting wordt afgegeven, is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.
Deze baggerspecieverklaring is nodig als baggerspecie ter verwijdering wordt afgegeven aan een stortplaats waar ingevolge de milieuvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort.
Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van de directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Aanbieden van baggerspecie met een baggerspecieverklaring van de directie RWS Leefomgeving Bodem+ in het kader van de Wbm
De directie RWS Leefomgeving Bodem+ verstrekt baggerspecieverklaringen in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Deze verklaringen hebben betrekking op een bepaald begrensd gedeelte van de waterbodem. In de verklaring neemt Bodem+ een indicatieve hoeveelheid op die is gebaseerd op het beoogd te ontgraven volume aan baggerspecie in een bepaald baggervak. Het baggervak is zowel in het horizontale als in het verticale vlak begrensd. Voor baggerspecie is in de verklaring geen begrenzing opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid die bij de stortplaats wordt aangevoerd onder de verklaring. Dit betekent echter niet dat ongelimiteerd baggerspecie mag worden aangeleverd onder de verklaring.
Door de ontdoener moet worden aangetoond dat de aangeboden baggerspecie afkomstig is uit het beoogd te baggeren oppervlaktewaterlichaam, immers dat betreft de baggerspecie waarop de verklaring betrekking heeft.
Baggerspecie, voorzien van een baggerspecieverklaring, die wordt gestort is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting, indien de ontdoener aannemelijk maakt dat de aangeboden baggerspecie afkomstig is uit het beoogd te baggeren vak. De ontdoener van de baggerspecie verstrekt gegevens waaruit blijkt dat de baggerspecie daadwerkelijk uit het beoogd te baggeren vak komt aan zowel de stortplaatsbeheerder als de directie RWS Leefomgeving Bodem+.
De volgende gegevens per partij moeten worden overgelegd:

 • een tekening van het beoogd te baggeren vak inclusief het te bereiken profiel;

 • een berekening op basis van het te bereiken profiel van de hoeveelheid te verwijderen kubieke meters baggerspecie

 • inmeting van de ligging van de waterbodem voorafgaand aan het baggeren

 • inmeting van de ligging van de waterbodem na het baggeren

 • een berekening van de hoeveelheid verwijderde baggerspecie op basis van de metingen van de ligging van de waterbodem voor en na het baggeren

 • in geval van een overschrijding van de indicatieve hoeveelheid: de motivatie daarvoor.


Overschrijdingen van de indicatieve hoeveelheid

Indien de baggerspecie in horizontale en/of verticale zin afkomstig is van buiten het beoogd te baggeren vak mag deze baggerspecie niet onder de verklaring worden aangeleverd. Niet altijd zal echter duidelijk zijn of sprake is van dezelfde partij of dat de partij moet worden gezien als een andere partij. Intrekking kan dan uitsluitsel bieden. De betrokkene kan uiteraard een verklaring aanvragen voor de partij in haar nieuwe omvang en samenstelling.


Indien binnen het te baggeren vak is gebaggerd, maar er vindt desondanks een overschrijding van de indicatieve hoeveelheid plaats, dient door de ontdoener te zijn aangegeven wat de reden van deze overschrijding is. Deze motivatie dient eveneens aan de directie RWS Leefomgeving Bodem+ en aan de stortplaatsbeheerder te worden verstrekt. Voor alle duidelijkheid, de overschrijding mag vooralsnog wel onder de verklaring worden gestort.

Bijlage bij brief boe/Wbm/445/19697-6-16:59 d.d. 14-04-2014.Relatiegegevens

Nummer 41567

Naam Provincie Fryslan

Afdeling PPLG-bosa

Postadres Postbus 20120

8900 HM LEEUWARDEN

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52

8911 KZ LEEUWARDEN

Telefoon 058-2925925

Contactpersoon de heer L. Bonnema

Doorkiesnummer 06-50286468
Projectgegevens

Nummer 445

Naam Gasfabriek Nes

Adres Boarnsterdyk 91

8491 AT AKKRUM

X- en Y-coördinaat 186100 - 562900

Telefoon 058-2925925

Contactpersoon de heer L. Bonnema

Doorkiesnummer 06-50286468
Projectadviseur

Nummer 29936

Naam Arcadis Nederland B.V.

Postadres Postbus 63

9400 AB ASSEN

Bezoekadres Zendmastweg 19

9405 CD ASSEN

Telefoon 0592-392111

Contactpersoon de heer H.J. Hazelhorst

Doorkiesnummer 06-27060276


Partijgegevens

Partijnummer 19697

Oppervlakte 5.500 m2

Dikte 0,64 m variërend van 0,5 m tot 0,9 m

Geraamde omvang 3.500 m3 (in-situ volume)

Geraamde hoeveelheid 4.375 ton

Aanmeldingsdatum 2 april 2014

Vermoedelijke leverdatum 11 april 2014

Puingehalte < 1 à 2%

Overig bodemvreemd materiaal <1%

Geografische ligging zie bijgevoegd kaartmateriaal

Status baggerspecie
boe/Wbm/445/19697-16:59 Pagina van

 • Wet belastingen op milieugrondslag
 • 3.500 m 3 / 4.375 ton
 • BESLUIT: I. Dat de baggerspecieverklaring voor bovengenoemde partij wordt verleend
 • Aanbieden van baggerspecie met een baggerspecieverklaring van de directie RWS Leefomgeving Bodem+ in het kader van de Wbm
 • Overschrijdingen van de indicatieve hoeveelheid

 • Dovnload 30.65 Kb.