Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Samenstelling van commissies en vrijwilligers. Maaiploeg: Tuinwinkel: Bar- en Activiteitenteam

Dovnload 153.6 Kb.

Samenstelling van commissies en vrijwilligers. Maaiploeg: Tuinwinkel: Bar- en ActiviteitenteamDatum14.09.2017
Grootte153.6 Kb.

Dovnload 153.6 Kb.

Samenstelling van commissies en vrijwilligers.
Maaiploeg: Tuinwinkel: Bar- en Activiteitenteam:

Ed Siecker Phil Hermans Ton Jansen

Jan Boonk Henk van der Stoop Paulien Kreeft

Titus Melchers Rein van Noort Annelies Kunst

Frans Baats Judith van Gils- Lotgerink

Beheerscommissie: Sonja van der Stoop

Onderhoud windsingel: Aad Walrecht Marjan Jansen

Cor Polet Rob van Winkel Lien Melchers

Henk Hendriks Aad WalrechtContact Vomar: Dick Duinkerken Roel Abbenhues

Jan Jansen Ton JansenKlaverjassen:

Watergemaal: Imker: Roel en Truus Abbenhues

Ed Siecker Dirk Reitsma 646680 Jasper en Thea Mets

Ton Jansen Jannie Jager

Beheer Website: Sonja v/d Stoop (zaterdag)

Lief en Leed: Jaap Koudijs Ton Jansen (zaterdag)

Lotte van Winkel 643825


Inhoudsopgave clubblad
Samenstelling commissies en vrijwilligers pagina 1

Voorwoord van de voorzitter pagina 2

Mededelingen secretariaat en enquête voor de volkstuin. pagina 3

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 maart 2014 pagina 4,5,6 en 7

Werkrooster vereniging gebouw 2014 pagina 8

Werkrooster tuincomplex pagina 9

Koningsborrel en competitie- klaverjassen seizoen 2013-2014  pagina 10

Nieuwe Beheerscommissaris Aad Walrecht pagina 11 en 12

Agenda activiteiten 2014 pagina 14

10 vragen aan……Titus Melchers pagina 15

AED- cursus 2014 en Plantjesdag 2014 pagina 17

Vogels op de tuin pagina 18

Magnesiumtekort pagina 19 en 20

Dartseizoen 2013/2014 pagina 20

Wijsheden van de tuin pagina 21 Einduitslag competitie klaverjassen pagina 22

Sla pagina 23 en 24 Spreuken pagina 25 en 26 Klaverjasseizoen 2014-2015 A.T.V. Ooghduyne pagina 27

kopij sluiting en klaverjassen op zaterdag pagina 28

Van de voorzitter,


Na een geweldig voorjaar hopen wij natuurlijk ook op een prachtige zomer om lekker te genieten van onze tuinen maar met het stijgen van de temperatuur neemt ook de kans toe op kleine onderlinge irritaties. Hoe kunnen we die proberen te voorkomen? Wij hebben een huishoudelijk reglement met o.a. een aantal geboden en verboden. Als iedereen zich daar aan houdt dan is de kans op onderlinge irritaties al een stuk minder.

Nu zijn niet alle artikelen uit het huishoudelijk reglement hierop van toepassing maar ik wil de artikelen 21 en 22 respectievelijk tuinverplichtingen en tuinverboden nog eens bij u aanbevelen om deze eens rustig door te nemen. U kunt dit doen door zaterdags in de kantine het huishoudelijk reglement eens door te nemen. Het is aanwezig op de leestafel. Ook kunt u het inzien op de website van de vereniging www.atvooghduyne.nl maar dan wel op de ledenpagina’s (daar moet u voor inloggen).

Weet u niet hoe dat moet? Vraag het aan een bestuurslid of aan de webbeheerder Jaap Koudijs op tuin 35.
De beide artikelen zijn eigenlijk eenvoudig terug te leiden tot normale normen en waarden.

Een kleine greep hieruit: • Maak geen gebruik van motorpompen op zondagen en ‘s avonds na 20.00 uur

 • Zorg ervoor dat uw tuin geen overlast veroorzaakt naar uw buren (onkruid).

 • Veroorzaak zelf geen overlast (denk aan lawaai, radio’s en dergelijke)

 • Kom niet op andermans tuin zonder toestemming.

 • Het is verboden loslopende honden of katten op het terrein te hebben.

Zo staan er nog veel meer van deze weetjes in de bedoelde artikelen, overigens over honden is nog meer te zeggen: Los lopende honden mogen niet dus moeten ze aangelijnd zijn dit ter voorkoming dat de hond door tuinen heen rent of anderen schrik aanjaagt. U blijft altijd verantwoordelijk voor de gedragingen van uw dier. En oh ja, het spreekt toch vanzelf dat u verplicht bent uitwerpselen van uw huisdier op te ruimen als die zijn behoefte heeft gedaan in de openbare ruimten van het tuincomplex!


Ga met respect met elkaar om en laat iedereen op zijn of haar manier genieten van de tuin.
Ik wens u allemaal heel veel tuinplezier en een goede oogst.
Rinus Mieras.
Mededelingen

van secretariële aard

Het nieuwe jaar is nog niet half om of er zijn weer wijzigingen in het tuingebeuren. Momenteel zijn alle tuinen weer verhuurd, want de volgende personen hebben de trossen losgegooid of zijn op het complex afgemeerd…:


De volgende tuinders zijn vertrokken:

Tuin 7 – R. van Laarhoven (->donateur geworden0

Tuin 30 – W. Renden

Tuin 69 - T. Willemen


De volgende tuinders zijn op het complex afgemeerd:

Op tuin 7 - A.A. Verrijdt (was contributielid op tuin 7)

Op tuin 30 – B. Huijs

O tuin 49 – M. Prins en T. Wijnia (medetuinder/contributielid)

Op tuin 51 – W. Koster

Op tuin 69 – H. Stroomer


Henk van der Stoop

Enquête voor de volkstuin.


In deze uitgave van ons verenigingsblad is bijgesloten een enquête formulier.

Het bestuur verzoekt u om deze in te vullen.

Ingevulde formulieren kunnen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde doos,welke staat in de hal van ons verenigingsgebouw ( t/o toiletten).

Het bestuur kan met deze gegevens eventuele verbeteringen realiseren.

Met dank voor het invullen.

Het bestuur.
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 maart 2014
Aanwezig: 33leden , inclusief bestuur (Rinus Mieras (VZ), Henk van der Stoop (Secr),

Jan Jansen (PM), Stephan van Gils (tuincomm.)

Afw: Tom Jansen (ALG) en Phil Hermans (inkoop) varend. Beheerscommissaris=vacant

Leden afwezig met afbericht: 16 Notulist: Henk van der Stoop


1. Opening

De voorzitter opent ten 14.05 uur de vergadering en heet een ieder welkom.


2. Agenda: er zijn geen op- of aanmerkingen en de agenda wordt aangenomen
3. Notulen ALV zaterdag 16 maart 2013: een enkele wijziging:
4. bestuursmededelingen en ingekomen stukken;

Secretaris: Ingekomen stukken:

verslag kascontrole commissie

ontvangen brief van de gemeente; mogelijkheid voor stageplekken,

positief geantwoord, geen reactie meer


Mutaties in 2013: 13

AED-cursus: op donderdag 1 mei wederom een AED cursus,
Ingekomen brief van Frans Baats:

In deze brief oppert Frans Baats het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kantine. Bij handopsteking verklaren de leden zich akkoord, Frans Baats zal samen met Tom Jansen (ALG) het onderzoek gaan verrichten.


Penningmeester: Geen opmerkingen
Voorzitter: Een klein vervolg van de ingelaste Algemene Leden Vergadering afgelopen december; opzeggen huur tuin 49 en 51. De afhandeling is redelijk gladjes verlopen.

Dank aan de vrijwilligers die hebben mee geholpen.
5. bestuursverkiezingen: Phil Hermans (Inkoop) is aftredend en herkiesbaar (3e termijn), Henk van der Stoop (SECR) is aftredend en herkiesbaar (2e termijn), beiden worden herkozen.
Beheers commissaris; Rinus Mieras heeft deze functie tot nu toe waargenomen en ingevuld. Aad Walrecht ( lid) heeft zich voor deze functie aangemeld, de VZ stelt hem voor en vraagt hem zich in het kort voor te stellen;
6. Verslag kascontrole commissie:

Leden: Jaap Bakker en Peter van de Klugt: in orde bevonden

Een nieuwe kascontrole commissie voor volgend jaar:

VZ Peter van de Klugt en lid Jaap Kistemaker.


Financieel jaaroverzicht/Jan Jansen; Jan excuseert zich voor incorrecte samenvatting van het financieel verslag, alle aanwezigen krijgen een gecorrigeerd exemplaar overhandigd;
Na de uiteenzetting van de PM vraagt de VZ aan Titus Melchers naar voren te komen. De VZ is blij met de aanwezigheid van Titus die weer hersteld is. Titus is dit jaar 25 geregistreerd lid van de vereniging, hij tuinde weliswaar al iets langer, maar nu is het officieel 25 jaar. Bij dit jubileum hoort de 25jaar-lid pen en deze krijgt hij dan ook van de PM uitgereikt

14.30 pauze15.05 uur


Mededelingen vanuit de commissies
Beheerscommissie: Rinus Mieras heeft deze vacante functie dit jaar waargenomen

-Er zijn geen of weinig bijzonderheden omtrent het onderhoud van opstallen.

-Komend jaar vergt alleen de bijenschuur onderhoud

-Het buiten watertappunt staat weer open, ook is er een defecte kraan vervangen

-De beschikbaarheid van barpersoneel is wegens omstandigheden tot een minimum gedaald. Indien we een onderbezetting blijven houden, treden er consequenties op voor de openstellingstijden van de kantine op de zaterdag. De oproep is dan ook aan allen om zich aan te melden
Inkoopcommissie: Henk doet het woord voor Phil

-Phil is in piratenland en doet de groeten aan de leden, Het weer is goed

-Afgelopen jaar redelijk gedraaid. Iedereen die het afgelopen jaar op welke manier dan ook in de weer is geweest voor de tuinwinkel, hartelijk dank.
Tuincommissie/Stephan: afgelopen jaar hebben we een bosmaaier, motormaaier en compressor aangeschaft.

-Motorgereedschappen van de vereniging worden niet uitgeleend aan derden,

de machines zijn hier te duur voor en ze zijn gevaarlijk in gebruik.

-Aankomende gemeenschapswerkzaamheden zullen bestaan uit het met de hand uit- baggeren van de binnensloten

-15 april is de weer de jaarlijkse datum dat de tuinen bouwrijp moeten zijn

-Alle vrijwilligers van de afgelopen werkzaamheden op het complex hartelijk dank!


Bouwcommissie:

-In 2013 hadden we 6 aanvragen voor een kas of tuinhuisje. Allen zijn gehonoreerd.Tuincomplex werkrooster 2014

-de werkzaamheden zo goed als gereed. In 2014 tot nu toe 1 aanvraag/verleend

-Denk er aan: ook voor tuinafscheidingen geldt een aanvraagplicht
Activiteitencommissie: Ton Jansen

-Activiteiten van afgelopen jaar waren succesvol, jammer dat BBQ niet doorging

-Rinus zei het al: barmedewerk(st)ers gevraagd, geef u op!

-Darten op de vrijdagavond: 1 x per 14 dagen, er kunnen nog deelnemers bijOpm. Rinus: ik hoop dat de BBQ dit jaar genoeg deelnemers heeft, de BBQ staat dit jaar 1n het teken van het 30 jaar bestaan van de vereniging
Klaverjassen op de woensdagavond, om de 14 dagen/Roel Abbenhues

Roel stelt zich tot doel dat hij de traditie voortzet, altijd gezellig! Het seizoen loopt van september tot april; het is niet verplicht alle speelavonden mee te doen, 3 avonden (slechtste) worden niet meegeteld. Het afgelopen seizoen hadden we een omzet van €1272,40 (incl. koffie en energie). We hebben plek voor 40 deelnemers per avond, dus nieuwe mensen zijn van harte welkom


Klaverjassen op de zaterdagmiddag, om de 14 dagen/Sonja van der Stoop

Ik ben niet van de cijfertjes, maar het is leuk, gezellig en er kunnen nog meer mensen bij!


Kantine inkoop/Dick Duinkerken: ik heb geen mededelingen, maar wel graag applaus voor de barmedewerk(st)ers. (applaus..)
Redactie clubblad/Paulien we werken nog steeds kostendekkend door het aanbod van adverteerders

-We doen een oproep aan iedereen om originele foto’s aan te leveren

-Wil Ekkebus is begonnen met het interviewen van leden voor het krantje
Lief en Leed/Lotte van Winkel: ik heb geen opmerkingen

(VZ: mocht u weten van ziekte van een van de leden, licht u dan aub Lotte in)


Vomar/KIK-kaarten/Jan Jansen: zoals u weet gaat ½ % van uw besteding bij de Vomar naar de vereniging. We hebben o.a. de opbergschuur van de Vomar gelden betaald.

Rondvraag:
Jaap Koudijs: buiten het boekje van de vereniging is er ook een verenigingswebsite; Als u inlogt met uw account vind u veel nieuws voor leden
Roel Abbenhues: omtrent de zonnecollectoren; hebben wij als vereniging de mogelijkheid via een collectief energie in te kopen?

Antw. PM/Jan Jansen: geen idee, hier gaan we zeker naar kijken


Roel Abbenhues: de klaverjasgroep draagt energiegelden af aan de vereniging.

Onlangs betrok een lid energie van de vereniging voor de bouw van

zijn tuinhuis, is de energie van de vereniging hiervoor vrij beschikbaar of dient dit ook betaald te worden?

Antw. VZ: de stopcontacten aan de buitenmuur van de kantine zijn bedoeld voor het opladen van bijvoorbeeld accu-apparatuur. De regels voorzien niet in grootverbruik van energie

aanvulling PM: betrokkene heeft ruimschoots bijgedragen in de energie kosten
nabrander van de tuincommissaris/Stephan: ik wilde nog benadrukken dat als u niet op gemeenschapswerk kunt komen, u zich af dient te melden. Dan wordt u automatisch op een andere dag ingeroosterd. Dus nogmaals, bent u verhinderd, meldt u dan af!
Nabrander voorzitter/Rinus:

zowel Voorzitter als Penningmeester gaan het laatste jaar in van hun functie. Beiden zijn vanaf de Algemene leden Vergadering 2015 aftredend en niet meer herkiesbaar!

Hierna zijn er geen vragen of nabranders meer,

de VZ bedankt iedereen voor zijn inbreng en

sluit de vergadering ten 15.35 uur.
Even voorstelen
-Op tuinnummer 49 zijn 4 nieuwe enthousiaste mensen gekomen.

-Tjomme Wijnia

- Shirley Smit

- Thijs Prins-Westerhof-Anneke Prins- Westerhof
Wij zijn allen werkzaam in de zorg.
Wij nodigen een ieder uit om kennis met ons te maken, dit zullen wij uiteraard ook zelf doen.
Hulp en advies zijn altijd welkom, wij zijn allen beginnende tuinders en kunnen alle adviezen en tips gebruiken. Nu is het aan ons om de klus van de vorige eigenaren op te knappen. Mocht je een paar uurtjes vrij hebben dan ben je van harte welkom.
Groet, Tjomme, Shirley, Thijs en Anneke


Werkrooster verenigingsgebouw 30 mei 2014 tot en met 26 september2014

30 mei

20

J. Kok

1 aug

66

H. Schieving
6 jun

42

L. Bos – de Jonge

8 aug

74

E. Wijnants
13 jun

47

L. Bakker

15 aug

89

L.A. v.d. Berg
20 jun

52

L. Schuurman

22 aug

90

F.A. v.d.Klugt-Noordhoek
27 jun

55

P. Borreman-van der Wal

29 aug

93

J.A.L. Kok
4 jul

58

P.H. Klein

5 sep

97

G. Baats - Jansen
18 jul

62

G. Posthumus

12 sep

1

H. van de Meiden- de Wiel
25 jul

64

T.P. Lasschuit

19 sep

5

C.J. Vinke

26 sep

8

K.J. Bakker - Klein

Noteer deze data meteen in uw agenda of op uw kalender s.v.p.
De werkzaamheden in het verenigingsgebouw vinden plaats op de vrijdagmiddag en vangen aan om 13.30 uur.

Onderling ruilen is toegestaan maar dan wel even doorgeven.

Wilt op een andere dag en/of een andere tijd?

Neem dan tijdig contact op met:


Rob van Winkel: 0223-643825 of 0622298284

Tuincomplex werkrooster 2014


Werkzaamheden zijn van 09.45 tot 12.00. Pauze en koffie om ± 10.45 uur.
Aanwezig in het verenigingsgebouw: zaterdagochtend om 09.45 uur


23 aug

Groep 1


6 sept

Groep 2


20 sept

Groep 3

2 M. Brandsma

10 G.A. vd Reep

12 C.F. Polet

19 H. Bar

26 J. Smid

27 B. Kreeft

35 J.R. Koudijs

49 M. Prins

49/2 T. Wijnia

51 W. Koster

56 J.M. Huiberts

59 T.L. Duinkerken3 J.M. vd Meijden

36 J.L. Bierens

43 R. van Winkel

48 N.M. Hoekman

54 R. Abbenhues

44 CA. v Ommeren

78 L. Weller

94/2 G. Siegersma

95/2 E. Jorgensen

98 F.P.M. Baats

83 W. de Longte

50 P. Schilder

4 D. Reitsma

13 H. Switser

15 F.P. Cohn

16 J.P.M Coolen

21 A. Dekker

34 A. Schuermans

65 C. Dingerdis

79 A. Gooijaarts

82 H.W. Krijthe

96 M. Otten


11 okt

Groep 4


17 mei en 18 okt

Groep 5


7 juni en 25 okt

Groep 6

11 B.A. Kamies

22 G.H. De Wit

24 W.J Ekkebus

25/1 P. C. vd Klugt

28 A. Edel

72 A. Blaauwijkel

75 A. Vos

80 B. Krijthe

81 R.A. Lagewaard

84 L. Steunebrink

85 F.B.A. Janssen

70 P. Verhoeven


6 J.H.J Bakker

17 E. Landzaat

23 J.B.A. Jansen

31 R. v Leijenhorst

32 G. Pompert

45 A. Walrecht

46 P. Rens

53 E. Schuttenhelm

67 W. Schot

68 C.J. Guiken

73 C.J. Jager

87 C. Blom

7/2 A.A. Verrijdt

18/1 J.J. Nielen

18/2 I. v.d. Veer

30 B. Huijs

33 J.C. Kistemaker

41 J. v Stempvoort

69 H. Stroomer

71 K. Muizelaar

76 A.H.A. Theuns

86 C. Blom

92 P.C. Schop

94 G. H. Siegersma

95 R.TaalInhaaldata op 21 juni en 15 november


Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met:

( let op: gewijzigd telefoon nummer) Piet Schop, telefoon nr 614087

Koningsborrel


Op zaterdag 26 april werd voor het eerst Koningsdag gevierd en volgens traditie werden alle leden en donateurs uitgenodigd om een oranjebitter te komen drinken.

Ongeveer 40 personen hadden aan deze uitnodiging gehoor geheven.

Na het heffen van het glas en het uitspreken van een wens door de voorzitter volgde een gezellige middag.

Dit samenzijn werd door de activiteitencommissie verzorgd met o.a. oranje - tompoucen en vele schalen bitterballen.

Tot groot plezier van de activiteitencommissie waren er ook nieuwe leden aanwezig zodat zij meteen kennis konden maken met iedereen.
De redactie

COMPETITIE-KLAVERJASSEN A.T.V. OOGHDUYNE SEIZOEN 2013-2014            

 

Met dit keer een "verrassend" "KAMPIOENE" n.l. DIENEKE KONING, de "1e dame" bij onze vereniging die na zestien jaren de 1e plaats wist te veroveren met een totaal aan punten van 53.360, en op de voet gevolgd door Roel Abbenhues (52.680 punten) met een 2e plaats en als 3e de immer goed gemutste Rinus Boomstra met een totaal aantal punten van 52.568 !!!. Vandaar een dikke "pluim" voor Dieneke vanwege het feit dat ze deze twee manlijke achtervolgers dit seizoen het hoofd wist te bieden!!!.Vervolgens dit seizoen nog een grote verrassing, onze TINY DIK, geëindigd op een 10e plaats met 51.218 punten wist met een totaal van 24 stuks "pitten/marsen" ook een

hoofdprijs te pakken!!.

Dus de lezers van dit verslag kunnen constateren dat "de dames" bij onze club behoorlijk op een "zeer sportieve wijze" hebben huisgehouden.!!

Vervolgens gaat onze dank uit naar de dames achter de bar, t.w. Truus Abbenhues, Thea Mets en Jannie Jager, ook zij hebben er toe bijgedragen dat het een succesvol seizoen is geweest en tot slot willen we Willem Nijdam, Ineke Guijken, de Westfriese kaashandel (vrijdags aanwezig op het Loopuytpark) en vishandel Dennis de Boer ook bedanken voor de lekkere hapjes op de slot- avond van 16 april 2014.

Wij wensen u allen een prettige vakantie toe en denk er om "gezond" weer terug op 24 september a.s.!!

 

Het klaverjasteam,        

Roel, Jasper, Truus, Thea en Jannie.

Nieuwe Beheerscommissaris Aad Walrecht
5 Jaar lang was Rob van Winkel Beheerscommissaris, maar hij stopte een jaar geleden. Cor Polet nam het een jaar geleden over voor een jaar en wilde dus dit jaar stoppen. Vacature!
Een beheerscommissaris is verantwoordelijk voor al het onderhoud aan de opstallen en constructies, in- en uitwendig,van de vereniging. Dus echt alles wat er in komt en uitgaat. Van bier tot poep, van partytenten tot het slot van het hek. Ja, zelfs van het inschenken van uw verfrissing tot het schoonmaken van de toiletten.

Net zoiets als bv. Stephan doet als Tuincommissaris, hij is verantwoordelijk voor het aanzien van het complex betreffende bomen, groen, onderhoud paden, singels alsmede het waterbeheer en onderhoud en beheer van het machinepark, enz. enz. U denkt toch echt niet dat Stephan dat allemaal in z’n ééntje doet?


De beheerscommissaris wordt gelukkig bijgestaan door een klein aantal vaste experts en vrijwilligers, inkopers en natuurlijk het Bar- en Activiteitenteam. Nou ja, bijgestaan? Deze enthousiaste mensen: leden, vrouwen van leden en zelfs vrouwen van donateurs doen dit allemaal voor u, bijna als vanzelf.
Je hoeft natuurlijk niet elke maand de kantine te schilderen of het riool te ontstoppen. Dat kan ik ook niet in mijn ééntje en kan dan gelukkig rekenen op vaste hulp van een paar mensen. Daarvoor is ook vrijwillige hulp van meer leden nodig.

Elke week wordt de kantine en wc’s schoongemaakt door een andere ploeg leden.


Globaal is het zo dat de ongeveer 100 leden óf gemeenschapswerk doen óf ingedeeld zijn in het kantine- werkrooster. De eerste meestal mannen en de tweede meestal vrouwen. In het werkrooster voor de vrijdag- middag -schoonmaak staan ongeveer 2 x 26 mensen.
De barploeg, onder leiding van Ton en Marjan Jansen bestaat echter constant, behalve Ton en Marjan, uit nog maar 5 mensen, notabene vrouwen van leden en donateurs. En dan niet alleen op zaterdag, maar ook op de activiteitenavonden zoals Klaverjassen (woensdagavond en zaterdagmiddag) en Darten op vrijdagavond, Plantjesdag, enz.

Zij schenken zaterdags vanaf half tien de koffie voor de harde werkers in de tuinploeg van Stephan en voor de leden. Ze zorgen voor een lekker kopje of glas, maar ook voor een lekker vers soepje, hapje of snack.


De werkdruk is, met deze kleine bezetting, wel erg hoog geworden. Bedenk dat er met het aanbieden van glas, bord of kom (met wat erin of erop) steeds twee vrijwilligers nodig zijn. U hebt wellicht de bordjes gezien waarmee wij extra Barmedewerkers m/v proberen op te roepen.
De Verenigingskantine was gewoonlijk op zaterdags open van 10 tot 14 uur. Ideaal voor contacten, inwendig mens, gezelligheid maar ook voor, het lijkt barbaars, wat extra inkomsten voor onze vereniging. En dan de prijzen: rond de één Euro!
Stel je voor: Je bent ’s winter op de vrije zaterdag aan het spitten en dan om 12 uur, met andere lotgenoten, naar de warme en gezellige kantine voor een kop zelfgemaakte erwtensoep, mit beilage, voor een prijsje van 1 euro of een paar centen meer (inflatiefactor).
Stel je nu eens wat meer voor: Als er 2 tot 4 nieuwe vrijwilligers (leden of mee- tuinierende partners, je zoon of dochter boven de achttien, ja zelfs je schoonmoeder) bij komen, dan betekent dit in de praktijk, dat we een kantinerooster kunnen maken met een werkperiode van ‘Om de 6 tot 8 weken’.

IJsjes en patat verkopen? Alles kan, maar iemand moet het doen!


De vereniging is een club mensen met een gemeenschappelijk doel.

We zijn geen verhuurbedrijf of camping.O ja, nog iets over mijzelf.
Ik ben mijn werkzame leven begonnen als constructie bankwerker/fotolasser. Vanaf 1977 kwam ik als amanuensis bij het voortgezet onderwijs en vanaf 1985 ben ik werkzaam als leraar Nask en Wiskunde. Vanaf 1995 begon ik mij bezig te houden met het signaleren en plannen van onderhoud aan de schoolgebouwen en sinds 2004 met de veiligheid op scholen als BHV-er en Arbo-Meester.
Het was dan ook niet zo gek dat ik op de vacature inging. Ik was wel de enige die mij opgaf en zodoende rolde ik op de j.l. Ledenvergadering in deze nieuwe bestuursfunctie.

Ik werk momenteel bij het Clusius in de buurt van Enkhuizen. Dus niet meer zo vroeg op de tuin.

Gelukkig neemt Rob de opening van de kantine op vrijdagmiddag voor mij waar, zodat het rooster voor de kantine schoonmaak gewoon door kan gaan.
Ik heb inmiddels wat kleine klusjes gedaan, maar er is schilderwerk nodig aan de zuidkant van de kantine en aan het opslagschuurtje aan het einde van het hoofdpad. Ik zoek dus een paar vrijwilligers die mij willen helpen met schuren, opvullen en schilderen. Ik zorg dan zelf voor de ‘inwendige mens’. Gezellig!
Wellicht zie ik u op de Super gezellige BBQ op vrijdag 27 juni.

P.S. Mijn foto staat op onze website.

Aad Walrecht

Ad

Activiteiten Agenda 2014Klaverjassen op de zaterdagmiddag om de veertien dagen

B.B.Q op vrijdag avond 27 juni b.b.q

.

Zaterdag 5 oktober pompoen/courgette enzonnebloemwedstrijd en kofferbakmarkt

Wijn proeven onder leiding van Jan kunst op

zondag 23 november
Groetjes van de activiteiten commissie

Ton - Marjan - Sonja – Judith – Annelies – Lien – Paulien en Aad..


De activiteitencommissie zal voor een aantal van bovenstaande activiteiten een

aparte uitnodiging en inschrijving verzorgen Datums onder voorbehoud .

10 vragen aan……Titus Melchers 1. Geef een beschrijving van u zelf.

Ik ben 10 jaar chef hofmeester geweest en ben daarna na studie ben ik facilitair manager in de gezondheidszorg geworden. Verder ben ik getrouwd met Lien en de trotse opa van ons kleinkind. 1. Over welke goede (tuin)eigenschappen beschikt u?
  Een dienstbaar persoon. Op het tuincomplex houd ik mij bezig met maaien. Verder ben ik vasthoudend van aard. 2. Reageer op de volgende stelling: Tuinieren is meer dan een hobby.
  Tuinieren betekent stressverwerking . Een zijn met de natuur en sociale cohesie zijn belangrijke facetten.
 1. Wat is u gouden tuintip?
  Zorg dat je tuin schoon is. Orde op de tuin en het tuincomplex is belangrijk. 2. Welke tuinboeken wil je aanbevelen?
  Geen specifieke tuinboeken. De praktijk is anders dan in de boeken staat beschreven. Verder zoek ik wel specifieke zaken op, die voor mij belangrijk zijn.
 1. Wat was uw grootste tuinsucces?
  Het telen van asperges! 2. Welke veranderingen wilt u aanbrengen aan uw tuin/complex?
  Belangrijk vindt Titus dat iedereen zijn steentje bijdraagt om het tuincomplex goed te onderhouden. Verder mis ik geen muziek of elektriciteit op het tuincomplex. 3. Wat is uw mening over biologisch tuinieren?
  Onzin! 4. Welke vraag moet ik je niet stellen i.h.k.v. tuinieren?
  Wat kost nou zo’n tuin per jaar? 5. Wie nomineer jij voor het volgende interview?
  Vanwege zijn grote inzet nomineer ik Rein van Noort.AD

AED-cursus 2014
In 2013 ging de cursus niet door omdat de voorwaarden steeds opnieuw aangepast werden, en in 2014 duurde het even voordat we een geschikte

cursusleider gevonden hadden. Op voorhand hadden reeds enkele leden een andere locatie gevonden om de (herhalings)cursus te volgen.

Toch bleef er nog genoeg animo over voor een door de vereniging georganiseerde avond te bezoeken.

Misschien een iets andere invalshoek van waaruit begonnen werd, we weten het niet, maar de avond was leerzaam met een grote dosis humor, er werd gelachen en gereanimeerd, en de animo hiervoor tekenend. De gewillige ‘slachtoffers’, Annie 1 en Annie 2 lieten alles welgevallig over zich heen komen en hebben zich goed van hun taak gekweten. Een leerzame avond, gezelligheid troef en het reanimatiegehalte is weer voor een jaar op peil gebracht.Plantjesdag 2014


De weersverwachting was bekend, baggerweer, maar dat het zo erg zou wezen,

Daar hadden weinig op gerekend. Toch is men halverwege de week met de voorbereidingen begonnen en gingen we vol goede moed op de zaterdagmorgen van start. En tot zo’n beetje 9 uur ging het wel. Daarna kwamen de buien en zagen we zelf de bui al hangen.

Gelukkig hadden we de tenten op een strategische plek opgesteld, zodat kopers en verkopers uit de wind is èn droog stonden. Van de tuinwinkel hadden ze de tuinwinkel zelf omgebouwd tot een kleine plantjesmarkt, de kas erbij betrokken en wat er niet in kon en enigszins winterhard was stond buiten.

En de regen, die kwam voorbij… Maar toch, de mensen kwamen, en zij kwamen kopen bij de eenjarige plantjes en bij de geraniums, en af en toe was het zelfs droog, hoewel de regen in de meerderheid was. Bescheiden als we zijn mogen we zeggen dat het een klein succesje was, met zulke omstandigheden nog zoveel mensen mogen ontvangen, dan mag je zeggen dat je een beetje naam hebt opgebouwd. En men is nog steeds enthousiast over de kwaliteit van het gebodene, we doen het dus nog steeds goed.

Ook zijn nog eens alle lootjes verkocht, dus de gang zat er goed in. En in de kantine werd men opgewacht met de traditionele koffie met appeltaart en een prijzentafel die zijn weergave niet kent. En niet te vergeten de hamburgerstand, die hoewel er niet zoveel verkocht werd als andere jaren, toch als een magneet de hongerigen van een stevige lunch voorzagen. En dan kun je nog maar één ding wensen, volgend jaar wat meer zon…?

Vogels op de tuin


Wulp

Numenius arquata


Kenmerken; De wulp is de grootste Europese waadvogel ( 55 cm) met een lange gebogen snavel (19- 15 cm). De ondervleugels zijn sterk gevlekte en gestreept, nek en borst zijn donker gekleurd. Op zijn rug heeft hij een witte wig en een witachtige staart. Hij komt het hele jaar in Europa voor.
Vlucht; de vlucht is vrij langzaam, meeuwachtig. In de vlucht is de witte stuit opvallend.
Zang; De doordringende jodelende melancholieke roep. Een klagende ‘koer-li’ is het hele jaar te horen.
Broedplek; Ze nestelen in de duinen, heidevelden, moerassig gebied en ruige graslanden.
Broedtijd; Vroeg in het voorjaar. Ze leggen vier eieren in een ondiep nestkuiltje op de grond, die na 27- 29 dagen uitkomen. De jongen vliegenna 35- 40 dagen.
Voedsel; Met zijn lange, gebogen snavel is het ideaal om in de diepe tunnels naar zeepieren te peuren, en om onder graspollen of in het veen naar voedsel te graven. Ze zitten veel op slikken, waar ze in de modder makkelijkere rijkere voeding kunnen vinden. ’s Zomers eten ze ook insecten.

Jan Coolen


Magnesiumtekort
Magnesium is het hart van het chlorofylmolecuul 
Magnesium is betrokken bij de fotosynthese en speelt een belangrijke rol als activator van verschillende enzymen 
Magnesium is betrokken bij de stofwisseling van koolhydraten en de synthese van nucleïnezuren 
Magnesium beïnvloedt de verplaatsing van koolhydraten van de bladeren naar andere delen van de plant en het stimuleert ook de opname en het transport van fosfaat 
Magnesiumgebrek komt voor door of bij

Lage magnesiumgehalten in de bovenste lagen 


Lichte zandgronden en zure gronden zijn meestal laag in magnesium 
Als er regelmatig kalk gebruikt wordt met een hoge calcium- : magnesiumverhouding kan dit tot acuut magnesiumgebrek leiden 
Factoren die de wortelgroei belemmeren 
Bodemverdichting 
Zuurstofgebrek 
Ongunstige vochtgehalten of bodemtemperaturen 
Voornaamste Mg gebrekverschijnselen

Het verliezen, door de bladeren, van de gezonde groene kleur kan een eerste symptoom zijn 


Als het gebrek ernstiger wordt, wordt het blad tussen de nerven geel terwijl de nerven groen blijven. 
Gespikkelde, gevlekte of omgekrulde bladeren die lijken verbrand te zijn 
Kaliumgebrek laat ook beginnende chlorose, te beginnen bij de oudere bladeren, zien die gevolgd wordt door necrose. 
Bij kaliumgebrek hebben de bladeren een meer blauw-groene kleur en zijn ze meer gekruld 
Acuut gebrek kan optreden bij fruit en bij druiven
Het corrigeren van magnesiumgebrek

Bladbespuitingen met magnesiumchloride of met bitterzout kunnen toegepast worden in geval van acuut magnesiumgebrek 


Het bekalken van zure gronden zal de concentratie van H+, Mn++ en Al+++ in de bodemoplossing verlagen (Mg-gebrek treedt normaal gesproken pas op als de pH onder de 5,5 – 6 daalt)
Zeewierkalk

Natuurlijke jonge koraalalgenkalk rijk aan magnesium en spoorelementen in poeder vorm. Gebruik van zeewierkalk verhoogt het bemestingsrendement, voorkomt verzuring van de bodem en gaat gebreksverschijnselen tegen door het hoge gehalte aan spoor elementen.Magnesium in de bodem

Magnesium (Mg) gehalte van de grond

Het totale magnesiumgehalte van de grond variëert van 0,05 – 0,5% afhankelijk van het bodemtype en de kation uitwisselingscapaciteit (CEC) 
Kleigronden hebben normaal een hoog Mg gehalte 
Zandgronden hebben meestal een laag magnesiumgehalte 

Rol van magnesium in de bodem

Dient, in tegenstelling tot calcium, enkel als plantenvoedingsstof Voeding

De magnesiumroute naar de plantenwortels

Via de massflow, het magnesium wordt naar de wortel getransporteerd via het bodemwater

Overmaat


Overmaat komt zelden voor en vormen, normaal gesproken, geen probleem voor de plant 
Een overmaat aan magnesium drukt de calcium- en kaliumopname 

Dart seizoen 2013/2014


Het dart seizoen is toch zo snel gegaan. We begonnen half september en we eindigden eind april .

Je kon er geen pijl optrekken wie dit jaar kampioen zou worden . Zowel bij de dames als de heren.

Vrijdag avond 25 april was de slotavond. Er werd die avond wel gedart maar er waren ook lekker hapjes. Zo als we gewend zijn.

Marjan werd in de bloemetjes gezet. Ook Ton werd bedankt voor het organiseren van deze avond.

De uitslag darten
1. Cornell 94 punten 1. Astrid 87 punten

2. Frans Baats 87 punten 2. Gerda Baats 77 punten

3 Jan Kunst 78 punten 3. An Jansen 60 punten

4. Bas Kreeft 70 punten

5. Tom Jansen 68 punten

6. Ton Jansen 28 punten

7 Jack 18 punten

We beginnen vrijdag avond 19 september weer met het darten..


Wij wensen u een fijne zomer .
Wijsheden van de tuin


 • ''Zelfs een kikker is niet meer zo groen als gras....''

 • ''Op een tuinpad passen geen beren''

 • "Hij die eerst wil zien eer hij gelooft, zal weinig zaaien!"

 • ''In een doorsnee vijver wordt meer gevist dan de visstand toelaat!''

 • ''Mensen lijden meer door een wespentaille dan een wespensteek!''

 • ''Achteraf, had ik meer lof moeten zaaien...''

 • ''En ook al gaat een tuinvrouw bloot, de zorg voor haar handel blijft even groot!''

 • ''Er is geen zon zonder schaduw...''

 • ''Echte liefde is als een zaadje dat eenmaal gezaaid nooit meer verdwijnt..''

 • ''Als u van de vrucht houdt, moet u de bloem niet plukken..''

 • ''Veel tuiniers hebben het al druk genoeg met het onkruid in hun eigen tuin...''

 • ''Tegen de ergste kwalen is geen kruid gewassen....''

 • "Niet in mijn achtertuin" gaat veel verder dan de eigen erfgrens....

 • ''Groen groeit in je hart!''

 • ''Je moet hooien als de zon schijnt!''

 • ''Ook hoogvliegers eten van moeder aarde!''

 • ''Van mooie woorden gaan planten al helemaal niet groeien!''

 • ''Bloemen kopen is leuk maar krijgen ook!''

 • ''Blonde bloemen bestaan niet!''

 • ''Groen' is er in elke kleur!''

 • ''Tuingeluk is maakbaar!''Einduitslag competitieklaverjassen

A.T.V. Ooghduyne

Seizoen 2013 – 2014
Pitpunten Gespeeld

 1. Dieneke Koning 53.360 16 11

 2. Roel Abbenhues 52.680 12 11

 3. Rinus Boomstra 52.568 16 11

 4. Willem Romkes 52.345 21 11

 5. Cor Guijken 52.337 14 11

 6. Frans van Loon 52.292 19 11

 7. Gerard Alting 52.001 13 11

 8. Loed Zijlstra 51.829 21 11

 9. Kees Manshanden 51.465 17 11

 10. Tiny Dik 51.218 24!!! 11

 11. Jasper Mets 51.099 20 11

 12. Ton Nieuwenhuizen 51.090 15 11

 13. Ineke Guijken 50.541 14 11

 14. Ad Theuns 50.525 13 11

 15. Jan Jager 50.499 13 11

 16. Hans Dokter 50.221 15 11

 17. Rein van Noort 50.126 15 11

 18. Marjan van Loon 50.044 14 11

 19. Kees Joziasse 50.037 15 11

 20. Peter Reijnen 49.369 7 11

 21. Peter Koning 49.280 17 11

 22. Alie Nieuwenhuizen 48.391 13 11

 23. Rene Stam 48.295 14 11

 24. Jaap Kistemaker 48.173 13 10 !!!

 25. Annie Dokter 48.008 15 11

 26. Nico Slot 46.889 11 11

 27. Winny Zijlstra 41.712 10 10!!!

 28. Willem Nijdam 41.376 11 9

 29. Marcel Stam 31.860 7 7

 30. Willem de Jong 22.652 7 5

 31. Thea Mets 18.480 4 4 ingev.

 32. Peter Oudshoorn 12.930 4 3

Julianadorp, 16 april 2014Spelleider: Jasper Mets

sla

Zaaien
Sla heb je in soorten en maten. Er is kropsla, krulsla en eikenbladsla (vormen een vrij losse krop), bindsla en ijsbergsla (vormen een vaste krop), en pluksla en snijsla (geen krop, er worden losse blaadjes geoogst). Bindsla ziet er uit als kropsla, maar dan met een dichtere krop en dikker blad. Bindsla is een feite een oude naam voor bepaalde kropsla-soorten die samengebonden werd om een mals, geel hart te krijgen. Wat tegenwoordig bindsla heet, is in feite Romeinse sla (Lactuca sativa var romana), en deze hoeft niet opgebonden. Romeinse sla heeft van zich zelf een geel hart, vandaar wellicht de naamsverwarring. 
Pluksla wordt op een rijtje gezaaid, niet uitgedund, en naar believen geoogst. Snijsla wordt op rijtjes of breedwerpig gezaaid. De teelt van snijsla is voor iedereen mogelijk, en kan eventueel in een bloempot plaatsvinden. Het is een korte teelt, waarmee we vanaf eind februari/begin maart onder glas mee kunnen beginnen.
De krulsla soorten zijn o.a. de bekende Lolla Rossa en Lolla Bianca. Deze soorten doen het goed in het voorjaar, in het najaar is het zachte blad gevoelig voor ziekten. Eikenbladsla is beter geschikt voor de herfstteelt, deze soort kan zelfs lichte vorst overleven. 
Er zijn slasoorten voor elk seizoen, lees dus goed de aanwijzingen op de zakjes zaad. Pluksla kan vanaf maart/april bij mooi weer buiten worden gezaaid. Voor kropsla en bindsla gaan we liefst uit van plantjes, die we gekocht hebben of zelf voorgetrokken. Plant ze uit vanaf april/mei bij goed weer in de volle grond. Het plantverband is ongeveer 25 x 30 cm. Voor ijsbergsla moeten we wat ruimer plantverband aanhouden.
Sla moet goed aan de groei blijven om mals blad te produceren, en om te verhinderen dat de planten vroegtijdig gaan schieten. Bij het zelf voortrekken moeten we er dan ook voor zorgen dat er geen groeivertraging optreed. Zaai sla daarom in turfpotjes (of in andere potjes) en dun uit zodat er per potje één plantje overblijft. Dit plantje kan dan met kluit en al overgeplant worden. Slazaadjes kiemen snel en groeien ook snel. Bij voortrekken van plantjes op de vensterbank vroeg in het seizoen worden de plantjes snel lang en iel. Zet ze dus zo zonnig mogelijk op de vensterbank, of plaats ze buiten in een koude bak. Improviseer eventueel zelf een koud bakje met behulp van bakstenen en een glasplaat, als u niet over een broeibak beschikt.
We maken het ons gemakkelijker als we uitgaan van gekochte plantjes uit een tuincentrum, dat geeft minder kans op mislukking en levert sneller een resultaat. Het vereist immers toch wat ervaring om jonge plantjes succesvol op te kweken. Zelf zaaien is echter wel spannender, en bied de mogelijkheid om soorten uit te proberen die niet als plantjes aangeboden worden. Overweeg eventueel om beide te doen; zowel plantjes kopen, als ook zelf een keer zaaien.
Zaai per keer niet meer sla dan u in 2-3 weken consumeert, het risico van doorschieten neemt toe als de sla ouder wordt. Zaai wel elke 2-3 weken opnieuw om steeds van verse sla voorzien te zijn. Bemesting
Sla heeft een vruchtbare grond nodig, maar geen grond die zojuist flink bemest is met dierlijke mest. Liever dus grond die in het afgelopen najaar bemest werd, of als volggewas na een gewas dat wel goed bemest werd. Bemesten met goed verteerde compost kan altijd. Een bodem met een goed vochthoudend vermogen is van belang voor sla, omdat een korte periode van watergebrek al kan leiden tot doorschieten. 

Ziekten en plagen
De wortels van sla kunnen aangetast worden door wortelluizen en diverse soorten aardrupsen. Vang deze laatste weg als u ze ziet. Boven de grond kunnen we last hebben van bladluizen en slakken. Verder kan het blad aangetast worden door verschillende soorten schimmels. Valse meeldauw veroorzaakt geel-witte vlekken op de bovenkant van de bladeren. Schimmels van de geslachten Rhizoctonia en Sclerotina veroorzaken smet en rot, ziekten die hele kroppen in korte tijd kunnen vernietigen. Bij smet verrot voornamelijk de basis van het blad, bij rot wordt de stengel zelf aangetast. Voorkomen van deze schimmelziekten kan o.a. door goed luchten in kassen of platte bakken, vermijden van stikstofrijke bemesting, en het aanhouden van een ruim plantverband. Vernietig aangetaste kroppen en pas een vruchtwisseling toe (wacht 3 jaar voor terugkeer naar het zelfde perceel).[Besselink, 1993]Schimmelziekten treden vooral onder glas op; in kassen of koude bakken. 

Gewasverzorging
Geef sla goed water: het gewas moet goed kunnen groeien om smakelijk blad te kunnen leveren. Vermijd omstandigheden die schieten (bloeien) bevorderen (te dicht op elkaar planten, te droog, te arme grond). De meeste slasoorten zijn niet of nauwelijks daglengtegevoelig zoals bv. andijvie. Slechts enkele oudere soorten (meikoningin) gaan schieten door het daglengte effect. De meeste soorten gaan bloeien als ze overrijp zijn (meteen na de kropvorming), of als de omstandigheden tegenzitten.
Ga er van uit dat we verschillende keren per jaar moeten zaaien om altijd over verse sla te kunnen beschikken. Oogsten en bewaren

Oogst sla ’s ochtends en bewaar hem in de koelkast tot het moment van consumptie.

Een heerlijke frisse zomersla, met o.a. spekjes pijnboompitjes en fetakaas


INGREDIENTEN

200 gram sla, 2 eetlepels pijnboompitten, 50 gram ontbijtspek, 1 ui, 50 gram fetakaas, bieslook, peterselie, yofresh citroen, zout, knoflookpeper, olijfolie en mayonaise

Spreuken

Werk maakt soms meer kapot, dan drank goed kan maken

Ik werk om te leven, ik leef niet om te werken

Personeel komt te laat, de directeur is verhinderd

Als je 's morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en 's avonds zo moe bent als een hond dan is de kans groot dat je een ezel bent

Werken is ongezond, want 100% van de arbeidsongevallen vindt plaats tijdens het werk

Managers in de zorg met siliconenmentaliteit doen zich gewichtiger voor dan ze in werkelijkheid zijn

Geen enkele wijze van planning, vervangt stom geluk

Gisteren werd er paniek gezaaid, vandaag staat het al een meter hoog

Werken is gezond, laat het over aan de zieken

Ik ben mijn baan niet verloren, ik weet wie hem heeft

Fouten maken is menselijk, een ander de schuld geven management talent

Goede raad is duur, er niet naar luisteren nog duurder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De kunst van jongleren is niet het vangen van de ballen, maar het op tijd loslaten

Maak vooral veel werk van je vrije tijd

Niets doen is ontzetten moeilijk, je weet nooit wanneer je klaar bent

Ik werk alleen voor geld, als je loyaliteit wilt moet je een hond aannemen

Je boekt vooruitgang, wanneer iedere fout een nieuwe is

Ik heb inderdaad geen 9 tot 5 mentaliteit, eerder van 10 tot 3

Ik ben verzekerd van mijn baan, niemand wil hem hebben

Werken is leuk! Laat genoeg over voor je collega's

Als er een prijs gegeven zou worden voor luiheid, dan zou ik waarschijnlijk iemand anders sturen om hem op te halen

Wanneer je ziet dat iemand iets goed doet, geef hem/haar dan een compliment; wanneer je ziet dat iemand iets fout doet, vraag dan of je kunt helpen

Ik ben niet lui, ik ben extreem gemotiveerd om niets te doen

Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het overgaat

Het is niet dat ik niet graag werk, het is gewoon der er zo veel interessantere bezigheden zijn

Morgen is er weer een dag; als dat niet zo was, was het werk van vandaag ook niet nodig

Vakantie is voor mensen die een hekel aan werken hebben

Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omhoogKlaverjasseizoen 2014-2015 A.T.V. Ooghduyne
2014:                                                        2015:
24 september                                          7 januari
8 oktober                                             21 januari
22 oktober                                              4 februari
5 november                                         18 februari
19 november                                         4 maart
3 december                                         18 maart
17 december                                           1 april

Slotavond op 15 april 2015.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.!!!

Er wordt op z'n Amsterdams gespeeld zonder een vaste maat!!!

er wordt dus een tafelnummer getrokken!!!!

Indien interesse meld U aan bij: Jasper Mets 06-23265165 of bij

Roel Abbenhues 06-10431196.

Kopijsluiting voor ons volgende blad.
Kopijsluiting voor ons volgende clubblad 16 mei 2014, het clubblad zal

vanaf de eerste week van juni kunnen verschijnen. Indien u kopij heeft,

laat het niet liggen en stuur het meteen door. Ook tuingebonden advertenties

zijn van harte welkom en deze worden GRATIS geplaatst.

Per e-mail aanmelden bij de redactie.


Eén keer in de veertien dag houden we op de zaterdag middag klaverjassen om 14.00 uur in het clubhuis Kom-Kom-er -Inn.

Iedereen is welkom.

Er wordt Amsterdams gespeeld.

De kosten zijn € 2,00 voor deze middag .

Wat krijgt U voor deze € 2,00? Koffie/thee een snack onder het klaverjassen en daar worden ook de prijzen van gekocht en bezorgen wij u een gezellige middag.


Het is geen COMPETITIEKLAVERJAS maar voor de gezelligheid.

Koop bij onze adverteerders

Zij steunen uw clubblad


 • Eén keer in de veertien dag houden we op de zaterdag middag klaverjassen om 14.00 uur in het clubhuis Kom-Kom-er -Inn.
 • Het is geen COMPETITIEKLAVERJAS maar voor de gezelligheid.

 • Dovnload 153.6 Kb.