Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Samenvattend verslag van het Platform Participatie& Activering 25-11-2010 Thema: de nieuwe wet onderkant arbeidsmarkt

Dovnload 52.42 Kb.

Samenvattend verslag van het Platform Participatie& Activering 25-11-2010 Thema: de nieuwe wet onderkant arbeidsmarktDatum10.09.2018
Grootte52.42 Kb.

Dovnload 52.42 Kb.

Samenvattend verslag van het Platform Participatie& Activering 25-11-2010
Thema: de nieuwe wet onderkant arbeidsmarkt
Hanneke Bakker opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. In de vierde bijeenkomst van het Platform Participatie & Activering hebben we een actueel thema bij de kop: de plannen van het kabinet Rutte voor het ontschotten van WWB, Wsw en Wajong.
Achtergrond van de nieuwe wet (Hanneke Bakker, Stimulansz)

Divosa, VNG en Cedris hebben voor de ontschotting van deze wetten gepleit om het uitgangspunt Werken naar Vermogen voor de totale groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met dezelfde arbeidsmarktinstrumenten en een samenhangende werkgeversbenadering mogelijk te maken. Voor de doelgroep zelf een verbetering, niemand valt meer tussen wal en schip en voor werkgevers veel overzichtelijker.

Dat voor de bemiddeling naar werk voor deze groep een lager budget beschikbaar is, maakt de uitvoering van de nieuwe wet tot een grote uitdaging.
Een nieuwe wet en nieuwe doelgroepen? Niet alle deelnemers zijn van mening dat zij vanaf 1 januari 2012 te maken krijgen met nieuwe doelgroepen. De instroom in de WAJONG komt deels uit de WWB. Deze mensen waren eerder klant bij de gemeente. Maar in hoeverre waren deze klanten echt klant?

Wat moet er veranderen in het Participatiebeleid als per 1 januari 2012 de Wajongers die niet blijvend en duurzaam arbeidsongeschikt zijn onder de WWB gaan vallen. Komen zij in aanmerking voor een WWB-uitkering? En zo niet, in hoeverre voelt de gemeente zich verantwoordelijk?


Wat levert de nieuwe wet eigenlijk op voor de burger. Hoe wordt voorkomen dat de instanties niet centraal staan, maar de klant? Een aantal vragen van de deelnemers:

 • Komt er een twee-deling in de WWB tussen klanten die over een bepaalde mate van loonwaarde beschikken en klanten die daar niet over beschikken?

  • Wat zijn de toetsingscriteria voor het bepalen van een mate van arbeidsgeschiktheid en van loonwaarde?

  • Voor het bevorderen van participatie van die tweede groep is aansluiting op de lokale sociale infrastructuur van belang om ‘voor wat hoort wat’ te realiseren

  • Leidt de nieuwe regeling tot de volgende ‘ tegenprestatie voor inkomen?

  • Aansluiting met de AWBZ is voor deze groep van belang, in hoeverre is er spake van afstemming tussen de ABWZ en de nieuwe wet?

  • Hoe ziet de afstemming tussen de AWBZ en de WMO eruit?

  • Komen er meer voorzieningen uit de AWBZ naar de WMO?

 • Hoe kunnen de instrumenten (loonwaardebepaling, begeleid werken) voor de hele onderkant arbeidsmarkt worden ingezet?

 • Werkgevers komen centraler te staan (arrangementen met vormen van loondispensatie)

  • In hoeverre zijn werkgevers betrokken bij de nieuwe regeling?

 • De aansluiting op de arbeidsmarktbeleid op (boven)regionaal niveau in cruciaal, dat vergt ook afstemming van arbeidsmarktinstrumenten tussen gemeenten

 • Wat wordt de toekomst van de sociale werkvoorziening Wsw?

  • Is er een verdere vorm van samenwerking mogelijk tussen de sw en de de sociale dienst;

  • Wat levert dat op?

  • Wordt de SW een verplichte partner op de Werkpleinen

Worden de 430 gemeenten verantwoordelijk of voelt SZW meer voor een uitvoering op een regionale schaal? De werkpleinen of zelfs de Werkplein+. Wat wordt straks de rol van UWV?

Op veel vragen is nog geen antwoord te geven. In januari komt SZW et een globaal plan en in voorjaar 2011 met een de contouren van de nieuwe wet.


De doelgroep Wajongers uitgelicht: Elly Zeef (Boaborea/Mind@Work)

Een Wajongers is: op zijn of haar 17e verjaardag voor tenminste 25% arbeidsongeschikt of is een student van minimaal 17 jaar die voor tenminste 25% arbeidsongeschikt wordt tijdens de studie waardoor (volledig) werken na de studie onmogelijk is.

Sinds 1 januari 2010 grotere focus op werk. Met uitzondering van kleine groep wordt een definitief oordeel

pas na het 27e jaar vastgesteld.Beperkingen:

 • Cognitieve aard (niet aangeboren hersenletsel; mlk, autisme);

 • Fysieke aard (motorisch, visueel auditief);

 • Sociale aard (gedrag);

 • Psychische/psychiatrische aard (angst; depressie, persoonlijkheidsstoornissen);

 • Energetische aard (adhd; chronische ziekten).

Een andere typering is handiger voor de werkvloer: • De zelfstandige (vaak fysiek beperkten);

 • De specialist (vaak autisten; angststoornissen; adhd);

 • De gezelschapsspeler (vaak lvg en mlk);

 • De begrensde (vaak lvg en mlk en psychische problemen).

Ieder type heeft een andere aanpak nodig.
Hoe komt een WAJONGer aan het werk?:

 • Werkgever past Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe;

 • Werkgever kent risico's en voorzieningen;

 • Werkgever en collega's kennen (groei)mogelijkheden van Wajongere;

 • Baan wordt op maat gemaakt d.m.v. jobcarving;

 • Werkgever, collega's, Wajongere, coaches en ouders kennen de verwachtingen;

 • Wajonger wordt begeleid door lifecoach en jobcoach.

Hoe ziet de begeleiding eruit? • Lifecoach (schulden, verslaving, gezins- vriendenproblemen;

 • Veilige en respectvolle bejegening op werk.

 • Werkgever met HRM-beleid op maat (ook loopbaan ontwikkeling).

 • Volwaardig werk vanuit sluitende personeelsplanning

Zonder begeleiding leidt beperking tot overbelasting en overbelasting leidt tot voortijdige werkuitval!
Welke deskundigheid is nodig?

 • kennis van de beperkingen en de ontwikkelingsmogelijkheden van de doelgroep;

 • kennis van een passende opleiding, aanpassingen op de werkplek en van jobcarving;

 • kennis van jobcoaching;

 • kennis van de menukaart met trajectmogelijkheden;

 • veel tijd voor intake, dossier, trajectplan, overleg trajectuitvoerder;

 • kennis van regelgeving;

 • intervisie met andere professionals;

 • deskundigheid bij leidinggevenden op inhoud en stappen beschreven in trajectplan.


Voorbereiden op de nieuwe wet (Frans Kuiper, Stimulansz)

Per 1-1-2012 moeten gemeenten er klaar voor staan. Het jaar 2011 moet goed benut worden.Doelgroep:

 • Welk deel van de huidige instroom Wajong en SW is aangewezen op betaalde arbeid

 • Welk deel van het bestand krijgt prioriteit

 • Wat te doen met de huidige WIJ doelgroep?


Indicaties en samenwerking

  • Welke nieuwe ketenpartners komen er bij

  • Welke kansen liggen er op de regionale arbeidsmarkt

  • Hoe wordt straks indicatiestelling georganiseerd?

  • Welk instrumentarium is succesvol

  • Loonwaardemeting

  • Andere werkgeversarrangementen


Beleid en instrumentarium:

 • Is hiervoor nieuw beleid nodig / aanpassing verordening (workfirst voor beperkten?)

 • Jobcoaches/ aanpassing werkplek?

 • Welke lessen zijn te trekken uit de pilots werken naar vermogen?

 • Relatie met andere beleidsterreinen (WI,WEB,WMO

 • Toekomst Sociale werkvoorziening


Deskundigheidsbevordening

 • Welke competenties zijn er nodig bij klantmanagers

 • Welke kennis is noodzakelijk over de doelgroep

 • Arbeidsdeskundige kennis in huis halen?

 • Scholingsplan


Bedrijfsvoering

 • Rol SW bedrijven

 • Rol werkpleinen

 • IT aanpassing

 • Zelfdoen of outsourcen?

 • Regievoering?

 • Nieuwe subsidievormen

Een vlekkenkaart als hulpmiddel bij de voorbereidingen is als bijlage bij het verslag gevoegd.
Tot slot

Wij hebben ook deze vierde bijeenkomst als een inspirerende bijeenkomst ervaren. In 2011 zal de nieuwe wet de nodige aandacht krijgen in de bijeenkomsten van het Platform. Wij hopen iedereen dan weer te verwelkomen.

Hanneke Bakker

Frans Kuiper
Vlekkenkaart 1 regeling

WWB

WIJ

WAJONG

WSW

NUGGERS

Omvang huidige doelgroep (aantallen)
Nieuwe doelgroep:

% arbeidsgeschikten met beperking
.


Huidige wijze van instroom en indicatiestelling
Huidig aanbod/

Werkgeversbenadering ja/nee?
Deelnemend karakter vrijwillig of verplicht
Hoe wordt resultaat gemeten

Wie is regisseur

Samenhang met inburgering
Samenhang met educatie
Samenhang met WMO

Belangrijkste ketenpartners

Huidig beleidskader

Huidig budget

 • Achtergrond van de nieuwe wet (Hanneke Bakker, Stimulansz)
 • De doelgroep Wajongers uitgelicht: Elly Zeef (Boaborea/Mind@Work)
 • Voorbereiden op de nieuwe wet (Frans Kuiper, Stimulansz)
 • Indicaties en samenwerking
 • Beleid en instrumentarium
 • Deskundigheidsbevordening
 • Vlekkenkaart 1 regeling WWB WIJ WAJONG
 • Nieuwe doelgroep: % arbeidsgeschikten met beperking
 • Huidige wijze van instroom en indicatiestelling
 • Huidig aanbod/ Werkgeversbenadering ja/nee
 • Deelnemend karakter vrijwillig of verplicht
 • Hoe wordt resultaat gemeten
 • Samenhang met inburgering
 • Belangrijkste ketenpartners

 • Dovnload 52.42 Kb.