Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Samenwerkingsovereenkomst Streekproducten Noord-Nederland

Dovnload 21.76 Kb.

Samenwerkingsovereenkomst Streekproducten Noord-NederlandDatum23.04.2017
Grootte21.76 Kb.

Dovnload 21.76 Kb.

Samenwerkingsovereenkomst Streekproducten Noord-Nederland

Streekeigen Producten Nederland (SPN)

Stichting Waddengroep

Stichting Spelt Pieterburen en omstreken

Stichting Keurmerk Streekproducten Groningen

Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde

Vereniging DrentsGoed Streekproducten

AOC Friesland (netwerk Friese Streekproducenten)Aanleiding en doel
Op 12 januari 2006 hebben noordelijke initiatieven met een streekproductenkeurmerk en Streekeigen Producten Nederland overlegd over de mogelijkheden om tot afstemming te komen over de keurmerkcriteria en over mogelijke organisatorische samenwerking. Conclusie van de bijeenkomst is dat er een grote mate van gemeenschappelijkheid is tussen de initiatieven betreffende uitgangspunten, doelstellingen en de invulling van de keurmerkcriteria. Onderlinge samenwerking - in SPN verband - met betrekking tot keurmerkbeheer, controle, deskundigheidsbevordering en regio marketing kan hierbij een duidelijke meerwaarde opleveren.
Middels deze notitie wordt de beoogde samenwerking beschreven. Deze notitie wordt besloten met een overeenkomst waarmee de onderlinge samenwerking wordt bevestigd.

Keurmerken voor streekproducten


 1. uitgangspunten en criteria

De ontwikkeling en afzet van streekproducten dient een bijdrage te leveren aan de duurzame regionale (economische) ontwikkeling. De ontwikkeling van streekproducten dient bij te dragen aan (kleinschalige) bedrijvigheid en de versterking van het recreatief toeristisch potentieel in het gebied (regio marketing).


Deze uitgangspunten worden op de volgende manier vertaald in concrete keurmerkcriteria (voor voedingsmiddelen):

 • er is een duidelijke geografische omschrijving van de streek van herkomst

 • de grondstoffen zijn afkomstig uit de streek1

 • de be- en verwerking vindt - indien mogelijk - in de streek plaats

 • de productie is grond (water) gebonden en met respect voor dierenwelzijn (geen bio-industrie); de productie draagt bij aan de ´omgevingskwaliteit’

Door middel van deze criteria wordt de ‘regionaliteit’ van de productie vastgelegd.
 1. certificering en controle

Onafhankelijke certificering en controle op het naleven van de uitgangspunten is van belang om de geloofwaardigheid en maatschappelijke acceptatie op termijn te waarborgen. Certificering en controle dienen echter eenvoudig en tegen lage kosten uitvoerbaar te zijn. SPN kan dienen als landelijke ‘toezichthouder’ voor de autorisatie van regionale (keur-) merksystemen. Hiermee wordt één lijn getrokken in aanpak en uitgangspunten terwijl er ruimte blijft voor regio specifieke invullingen.


Bestaande (geaccrediteerde) certificeringen (Eurep Gap, Eko, MK, anderen) kunnen gebruikt worden als onderdeel van de product- of bedrijfscertificering.


 1. samenwerking

Door onderlinge samenwerking in SPN verband legitimeert de regionale initiatieven naar overheden en de samenleving, onder meer in relatie tot gewenste ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering. Ook kan er een duidelijke meerwaarde van uitgaan in de communicatie met de consument. Het opbouwen van een gezamenlijke database met gecertificeerde producten (Appelation Contrôllée), onder regie van SPN, heeft meerwaarde voor de initiatieven.
 1. financiering

Regionale initiatieven moeten gefinancierd worden uit regionale middelen. De landelijke rol van SPN rechtvaardigt financiering uit landelijke middelen. SPN en de regionale initiatieven dienen zich gezamenlijk in te spannen om de landelijke overheid de landelijke rol van SPN te laten financieren. Daarnaast zal de landelijke of bovenregionale rol van SPN mede gefinancierd moeten worden met regionale middelen.Verklaring

Ondergetekenden verklaren:
 • de hierboven beschreven uitgangspunten voor de ontwikkeling en afzet van streekproducten te onderschrijven;

 • de vertaling van deze uitgangspunten in concrete keurmerkcriteria zoals hierboven beschreven te onderschrijven;

 • zich in te zullen spannen voor de ontwikkeling van regionale (keur-) merken van streekproducten op basis van deze uitgangspunten en criteria;

 • te accepteren dat voor bedrijven en producten waaraan reeds een regionaal keurmerk is verleend, maar die niet aan de hier geformuleerde criteria voldoen, dispensatie wordt verleend;

 • op basis van deze gezamenlijke uitgangspunten onderling samen te willen werken aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van streekproducten en regio merken;

 • SPN te accepteren als landelijke toezichthouder voor regionale streekproductenmerken en zich hiermee te willen scharen onder de gebruikers van het keurmerk ‘erkend streekproduct’;

 • Zich actief in te zullen spannen om deze rol van SPN mede vorm en inhoud te geven;

 • Zich actief in te zullen spannen om de landelijke rol van SPN mede te financieren via regionale middelen, bijvoorbeeld door het opnemen van een contributie aan SPN in de werkplannen van de regionale initiatieven;

 • Een bijdrage te zullen leveren aan de ontwikkeling van een landelijke databank voor gecertificeerde streekproducten onder beheer van SPN;

 • Een koppeling aan te zullen brengen tussen het regionale keurmerk en de landelijke databank;

 • Een gezamenlijk actieplan te zullen ontwikkelen op het gebied van deskundigheidsbevordering, waarmee regionale overheden en instanties zullen worden benaderd.

Aldus in 7-voud opgemaakt en ondertekend te Nuis,


17 juni 2006

Streekeigen Producten Nederland,

Dhr. P.J. Krabbendam, voorzitter

Stichting Waddengroep

Dhr. H. Pilat, secretaris
Stichting Spelt Pieterburen en omstreken

Mevr. H. Hiddema, voorzitter
Keurmerk Streekproducten Groningen

Naam: H. Ruijgers, penningmeester

Stichting Keurmerk Westerwolde

Dhr. A.F. Brouwer, voorzitter

Vereniging DrentsGoed Streekproducten

Dhr. R. Oving, voorzitterAOC Friesland (netwerk Friese Streekproducenten)

Dhr. P. van der Werff


1 De kenmerkende grondstoffen dienen voor 100% uit de streek afkomstig te zijn. Voor samengestelde grondstoffen geldt dat tenminste 51% afkomstig is uit de streek (voor suiker geldt een uitzondering).

Samenwerkingsovereenkomst Streekproducten Noord Nederland, juni 2006 • Aanleiding en doel

 • Dovnload 21.76 Kb.