Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


School met de Bijbel Maartensdijk

Dovnload 481.54 Kb.

School met de Bijbel MaartensdijkPagina1/6
Datum21.09.2017
Grootte481.54 Kb.

Dovnload 481.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6

smdb-logo kleur

Jaarverslag

2016

VERENIGING

School met de Bijbel - MaartensdijkInhoud

Inleiding……………………………………..………………………….…………………… blz. 4

Algemeen……………………………………………………………………………………. blz. 6

Identiteit…………..…………………………………………………………………………. blz. 7 Verslag van de toezichthouder……………………………………………………. blz. 8

Onderwijs………………………………………………………………….………………… blz. 9

Personeel……………………………………………………………………………….……. blz. 23

Communicatie en relaties…………………………………………………………….. blz. 25

ICT……………………………………………………………………………………………….. blz. 26

Huisvesting…………………………………………………………………………….……. blz. 28

Financiën…………………………………………………………………………………….. blz. 30

Continuïteitsparagraaf………………………………………………………………. blz. 34
Bijlage: Verantwoording en besteding prestatiebox…………………… blz. 38

Bijlage: Jaarverslag Medezeggenschapsraad………………………………… blz. 40

Bijlage: Klachtenregeling 2016……………………………………………………… blz. 41Inleiding 2016


Door middel van het uitbrengen van dit jaarverslag wil het bestuur van de School met de Bijbel in Maartensdijk verantwoording afleggen van het gevoerde beleid in 2016 en de resultaten van dit beleid in de praktijk. De doelgroep waarvoor dit jaarverslag is opgesteld, is divers: van overheid tot ouders en belangstellenden. Daarom is er dan ook een poging gedaan om opnieuw een goed leesbaar jaarverslag te schrijven, waarin voor alle doelgroepen de nodige informatie is te vinden. We maken hiervoor dankbaar gebruik van het format van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), waarbij onze school is aangesloten.
Binnen het onderwijs denken we in schooljaren. In dit jaarverslag kijken we terug naar het kalenderjaar 2016. Wat dan opvalt, is dat het leerlingenaantal is gestegen van 175 in 2015 naar 187 in 2016 (teldatum 1 oktober). Het is hoger dan eerder geprognotiseerd en komt onder andere door de komst van asielzoekerskinderen naar onze school. Dit heeft een positief effect op de beschikbare financiën. De financiële situatie is gelukkig stabiel te noemen. Voor een nadere toelichting op de financiële aspecten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiën.http://www.schouwburgogterop.nl/media/detail/detail/inleiding-voorafgaand-aan-race_1.jpg
Wat ook opvalt is de wijziging in de samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur. In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden H.R.E. Dekker en H.J. van Ginkel. De eerstgenoemde was gekozen als bestuurslid op 26 april 1996 en was secretaris sinds 23 april 2002. De laatstgenoemde was op 24 april 2001 gekozen als bestuurslid en was voorzitter sinds 2009. Op de ledenvergadering en ook in een bijeenkomst met het personeel, MR en bestuur is op een warme en hartelijke manier afscheid van hen genomen. De vacatures in het bestuur zijn ingevuld met de komst van de heren W.L. Verweij en A.J.W. van der Vlies.

In het afgelopen jaar hadden we een aantal jubilarissen binnen het personeelsbestand. We hadden drie personen die al heel veel jaren het onderwijs mogen ‘dienen’: Onze directeur G. Meerkerk en juf Van Herk maar liefst 40 jaar! En juf Luijk 25 jaar. Het personeelsbestand is in het afgelopen jaar niet gewijzigd.


Het is de goedheid van de Heere dat niemand van de kinderen, het personeel, de MR en het bestuur uit het leven is weggenomen. Wel hebben verschillende personen ziekte- en sterfgevallen meegemaakt in de familie. Juf Schuttel heeft zelf moeten ervaren dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is, zij kan door ziekte niet werken. In oktober moest ze een operatie ondergaan aan haar holtes. Doordat er andere complicaties zijn bijgekomen, is de hersteltijd heel anders verlopen dan gedacht en verwacht. De vervanging wordt opgepakt door juf Luijk en juf Vossenstein.
Op onze school wordt naast de enorme inzet van het personeel, de MR en het bestuur ook veel werk verricht door vrijwilligers. De vrijwillige activiteiten waren in 2016 heel divers: rijden van leerlingen, tuinwerk, verkeer, ondersteuning bij Engels, fietsveiligheid, ontluizen, wassen, lezen met leerlingen, (jaarlijkse) schoonmaak, teveel om op te noemen. We zijn daar heel erg blij mee.
In de opbrengsten van het onderwijs laat onze school een grote mate van stabiliteit zien. Ook in 2016 had onze school een goede eindtoets score van 535,6.
Onze school vindt het belangrijk om steeds te kijken naar mogelijkheden om het onderwijs(proces) verder te verbeteren.
In het kader van Passend Onderwijs staat het onderwerp begaafdheid regelmatig op de agenda. In 2016 heeft Berséba (Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs) op onze school een inventarisatie gedaan op dit vlak, zodat we hiermee verdere stappen kunnen nemen.
Aan het eind van 2016 is ons Medicijnprotocol vastgesteld. Daarin staan afspraken en verantwoordelijkheden over medicijngebruik (en andere medische handelingen) op school.
Na een periode van overleg en planvorming is in 2015 is een begin gemaakt met een digitale rekenmethode om te testen hoe het werkt in de praktijk. In 2016 is besloten om met groep 8 over te gaan naar de digitale rekenmethode Pluspunt en is een set tablets aangeschaft om het digitaal rekenonderwijs op een goede manier in te bedden in de klas. Deze zijn nu dagelijks in gebruik.
Meer informatie over de activiteiten om het onderwijs(proces) verder te verbeteren, vindt u in de ‘Actiepunten’, zie hoofdstuk “Onderwijs”.
De goede onderlinge verhoudingen tussen de diverse geledingen op onze school (leerlingen, ouders, personeel, directie, MR, bestuur, vrijwilligers) stemmen tot dankbaarheid. In het besef dat wij in alles van de Heere afhankelijk zijn, past het ons Hem te danken voor hetgeen is bereikt in 2016. Het is Zijn naam die alle eer moet ontvangen, die ook in de dagelijkse bijbelvertellingen door de leerkrachten op onze school is verkondigd. Van Zijn onmisbare zegen zijn wij als school voortdurend afhankelijk.
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. dit jaarverslag, kunt u contact opnemen met de opstellers:

 • dhr. P.M.F. van Leeuwen (pmf.van.leeuwen@kliksafe.nl) voor algemene vragen…

 • dhr. H. van der Schans (h.vanderschans@kliksafe.nl) voor financiële vragen….

 • dhr. G. Meerkerk (meerkerk@smdbmaartensdijk.nl) voor onderwijskundige vragen…


Algemeen 2016


De School met de Bijbel Maartensdijk gaat uit van de “Vereniging School met de Bijbel Maartensdijk”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken, onder nummer 40477996. Deze vereniging is opgericht in 1909 met als doel de stichting en instandhouding van een “School met de Bijbel” te Maartensdijk. De school is van start gegaan in 1923.
Op 31 december 2016 had de vereniging 140 leden. Jaarlijks legt het bestuur in een ledenvergadering verantwoording af van het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. De leden kiezen de bestuursleden, die na een periode van 3 jaar aftredend zijn.
Het in 2002 grondig gerenoveerde schoolgebouw telt 8 lokalen, een gemeenschaps- en ICT-ruimte, een tweetal spreekkamers, personeelskamer en directiekamer. In 2015 heeft de school gekozen voor schone energie en zijn 92 zonnepanelen op het schoolgebouw geplaatst. Op deze manier voorzien we in onze eigen elektriciteitsbehoefte.https://webtalis.nl/wp-content/uploads/2015/02/fi-algemeen.png
De School met de Bijbel is een school met een regiofunctie. De meeste kinderen komen weliswaar uit Maartensdijk, maar er komen ook kinderen uit Bilthoven, De Bilt, Loosdrecht, Tienhoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Utrecht, Westbroek en Hilversum. Voor het vervoer van de kinderen uit Groenekan is in 2004, na de sluiting van de School met de Bijbel Groenekan, de “Stichting voorziening leerlingenvervoer Groenekan e.o.” opgericht.

Op 1 oktober 2016 (teldatum van de overheid) bedroeg het aantal leerlingen 187, verdeeld over acht groepen. De dagelijkse leiding op de school is in handen van de directeur en de adjunct-directeur. De omvang van de formatie bedroeg op 31 december 2016 totaal 11,00 fte, waarvan 8,10 fte onderwijzend personeel, 1,04 fte onderwijsondersteunend personeel, en 0,71 fte schoonmaakpersoneel. De directeur en adjunct–directeur stonden het afgelopen jaar meerdere dagen per week voor de klas.


De school is aangesloten bij de besturenorganisatie VGS te Ridderkerk. Voor o.a. zorgleerlingen wordt gebruik gemaakt van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst Driestar Educatief. Onze school maakt deel uit van het landelijke samenwerkingsverband Berséba voor passend onderwijs. De verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs is al vele jaren bijzonder laag. In 2016 was er in het geheel geen verwijzing. Het beleid van onze school is erop gericht om zorgleerlingen zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs te laten meedoen.
Sinds 2009 heeft de school een medezeggenschapsraad (zie ook het Jaarverslag van de MR blz. 40).
In 2010 is de school lid geworden van de PO-raad. In 2011 heeft het bestuur de wettelijk verplichte “Scheiding van bestuur en toezicht” ingevoerd, door het opsplitsen van het zittende bestuur in een dagelijks en een algemeen bestuur. Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 is met deze scheiding van bestuur en toezicht gestart.
Identiteit 2016


In 2011 is een “Identiteitsprofiel School met de Bijbel” vastgesteld. Hiervoor is het format van het identiteitsprofiel dat door de VGS was opgesteld vrijwel onveranderd overgenomen. Dit profiel is verspreid onder alle personeelsleden van de school. Het identiteits-profiel komt ter sprake bij het voeren van functioneringsgesprekken. Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen, wordt aan ouders instemming gevraagd met dit identiteitsprofiel.
Het stemt tot dankbaarheid dat onze school ook in 2016 de mogelijkheid had om ongehinderd Bijbels genormeerd onderwijs te geven met volledige bekostiging vanuit de rijksoverheid. Dit is een groot voorrecht, als we zien dat dit in veel landen in deze wereld niet wordt toegestaan en dat er maar weinig landen zijn waar de overheid geen onderscheid maakt als het om de bekostiging van het onderwijs gaat. http://qpazz.org/wp-content/uploads/persoonlijke-identiteit-vinger-afdruk-met-streepjes-code-vector-721x1024.jpg
Het bestuur en de directie bewaken de identiteit van de school o.a. door:

 • de beschrijving van de identiteit in het identiteits-profiel van de school, het schoolplan, de schoolgids en de schoolkrant;

 • het voeren van (functionerings)gesprekken met de teamleden waarbij uitdrukkelijk ook de identiteit van de school aan de orde wordt gesteld;

 • het letten op de identiteit bij het aanschaffen van nieuwe methoden en aanvullend materiaal;

 • het bezoeken van lessen door leden van het bestuur.

In 2016 hebben 2 functioneringsgesprekken plaats gevonden en hebben tweetallen uit het schoolbestuur 3 schoolbezoeken afgelegd.


In deze ontmoetingen tussen bestuursleden en personeelsleden kunnen ook zaken aan de orde die met de identiteit te maken hebben. In de gezamenlijke vergaderingen van AB, DB en directie, wordt met enige regelmaat gesproken over zaken die met de identiteit te maken hebben. Het zijn veelal onderwerpen met een grote mate van gevoeligheid, waarover door leerkrachten en ouders soms zeer verschillend wordt gedacht. In 2016 heeft dit echter niet tot conflicten geleid en is de eenheid bewaard gebleven, wat van groot belang was voor de sfeer op school.
Al geruime tijd wordt in de lessen gebruik gemaakt van allerlei (ook digitaal) beeldmateriaal (o.a. videoclips). In 2016 is door de Mediacommissie vanuit het bestuur, samen met de directeur opnieuw vastgesteld dat het hiervoor opgestelde reglement nog steeds goed functioneert. De identiteit krijgt ook aandacht door het bespreken van onderwerpen op dit gebied tijdens personeels-vergaderingen.
In de dagelijkse lessen komt de identiteit o.a. tot uiting in het Bijbelverhaal aan het begin van de schooldag en een gebed. De lessen worden aan het einde van de ochtend en middag ook met gebed beëindigd. Daarnaast worden ook psalmen gezongen en geleerd. In de groepen 7 en 8 leren de kinderen ook vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus. In 2015 is hiervoor een nieuwe methode aangeschaft voor de groepen 7 en 8.
Iedere week wordt er gecollecteerd voor de zending. Jaarlijks wordt ook een actie gehouden m.b.t. christelijke hulpverlening aan noodlijdende medemensen, waar de leerlingen actief bij worden betrokken. In 2016 is er een actie gehouden voor de Stichting Jafet, waarvoor de netto-opbrengst € 5.534,32 bedroeg.

Verslag van de toezichthouder 2016


Het jaar 2016 is afgesloten. Veel is behandeld en besproken in het schoolbestuur. Allereerst de nieuwe samenstelling van het bestuur. Twee bestuursleden H.R.E. Dekker en H.J. van Ginkel namen afscheid. Een jarenlange betrokkenheid en deskundigheid kenmerkten beide bestuursleden. We hebben hen daar tijdens het afscheid ook hartelijk voor bedankt!
De vacatures zijn ingevuld door A.J.W. van der Vlies en W.L. Verweij. Na hun toetreding zijn de functies binnen het bestuur herverdeeld. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Dagelijks Bestuur: P.M.F. van Leeuwen (secr.) H. van der Schans (penningmeester).

Algemeen bestuur: T. van Asselt (lid), J.H. van Ginkel (pen.) AB), H.J. Kroon (secr. AB), W.L. Verweij (vzt), A.J.W. v.d. Vlies (lid). Het bestuur bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. De taakverdeling van beide besturen is vastgelegd in de ‘Regeling goed bestuur’. Hierin staan praktische zaken genoemd zoals de wijze van vergaderen, taken van beide besturen, wijze van informeren enzovoorts. Zoals ieder jaar is ook in 2016 aandacht geweest voor het functioneren van het bestuur. De directeur G. Meerkerk en adjunct-directeur E.R. Prosman zijn nauw betrokken in het overleg met het bestuur.
Algemene gegevens over onze school, inclusief informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid is te lezen in de schoolgids, die alle ouders jaarlijks ontvangen en gepubliceerd is op www.smdbmaartensdijk.nl bij ‘Ouders’ onder ‘Documenten’. Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerlingen. Leerlingen kunnen geweigerd worden als de ouders de levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijven, c.q. respecteren. Wanneer het schoolbestuur een leerling weigert toe te laten, krijgen de ouders hiervan schriftelijk bericht met daarin de redenen vermeld waarom het kind niet wordt toegelaten. Binnen 6 weken kunnen ouders daartegen bij het bestuur in beroep gaan, waarna (na de ouders gehoord te hebben) het schoolbestuur binnen 4 weken een nieuwe beslissing neemt.
Een compleet verslag van alle zaken die in het afgelopen jaar in de vergaderingen besproken zijn, zou teveel tekst eisen. Hier volgt een opsomming (in willekeurige volgorde) om een indruk te geven van de onderwerpen die in 2016 gespeeld hebben: tablets, huisvesting, vluchtelingen(kinderen), beleid m.b.t. voor- en vroegschoolse educatie, BOOG-overleg, VGS bijeenkomsten, jaarrekening en jaarverslag, formatie 2016-2017, afsluiten schooljaar, lesbezoeken door het bestuur, vervanging of vernieuwing van ICT en onderwijsleermiddelen, bestuursverkiezingen, Passend Onderwijs, evaluatie actiepunten 2015-2016, vaststelling medicijnprotocol, managementrapportages, jubilea, (concept)begroting, enz. Bij te nemen beslissingen is beoordeling van nut en noodzaak steeds van belang: of een investering en/of activiteit past bij wat we op onze school nastreven (qua identiteit en onderwijskundig) is steeds de maatstaf. Veel beslissingen zijn van belang en hebben invloed op meerdere jaren. Het is fijn dat dit zakelijk maar ook in een warme sfeer kan worden gedaan. Eveneens blijft opmerkelijk dat de betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen erg groot is. Op projectavonden, bij 10-minutengesprekken en Kerstviering is de opkomst en/of inzet groot.
We mochten dit jaar diverse jubilea gedenken. Directeur Meerkerk is 40 jaar in het onderwijs werkzaam; juf Luijk 25 jaar en juf Van Herk 40 jaar. We zijn dankbaar dat deze jubilarissen een groot gedeelte van hun onderwijsloopbaan op onze school hebben mogen doorbrengen!
Met dit verslag is 2016 formeel afgesloten. Als toezichthouder hebben we de begroting 2017 goedgekeurd, alsook de jaarrekening 2016, het bestuursverslag en strategisch meerjarenplan. Als externe accountant is opnieuw Van Ree Accountants benoemd.

Veel leesplezier toegewenst in dit verslag!Onderwijs 2016

1. Belangrijke gegevens


School

Aantekeningen van directie en bestuur

A Algemene gegevens


Leerlingenpopulatie:

Teldatum (1-10-2012): 178 leerlingen

Teldatum (1-10-2013): 184 leerlingen

Teldatum (1-10-2014): 179 leerlingen

Teldatum (1-10-2015): 175 leerlingen

Teldatum (1-10-2016): 187 leerlingen

Teldatum (D.V. 1-10-2017): 183 leerlingen

Teldatum (D.V. 1-10-2018): 182 leerlingen

Teldatum (D.V. 1-10-2019): 174 leerlingen


Opmerkingen:

 • We hebben tot op heden meer leerlingen gehad op de definitieve teldata dan tevoren verwacht.

 • Daarom is het goed om van de prognose hiernaast vast te stellen dat het om een minimumprognose gaat…

Ziekteverzuim personeel:

Peildatum (schooljaar 2013-2014): 0,10%

Peildatum (schooljaar 2014-2015): 0,70%

Peildatum (schooljaar 2015-2016): 1,75%
Langdurig zieken (langer dan een maand met ziekteverlof (100%)):

Peildatum (schooljaar 2013-2014): 0 pers.

Peildatum (schooljaar 2014-2015): 0 pers.

Peildatum (schooljaar 2015-2016): 1 pers.
Afwezigheidspercentage (incl. ziekteverzuim):

Peildatum (schooljaar 2013-2014): 0,43%
Peildatum (schooljaar 2014-2015): 0,85%
Peildatum (schooljaar 2015-2016): niet gemeld
 • In 2015 was het landelijk gemiddelde ziekteverzuim (primair onderwijs) met betrekking tot het onderwijspersoneel 6,4 %. Samen met de zorg is het onderwijs nog altijd koploper!

http://frankboesveld.nl/beeld/stripsbeeldcartoons/cartoon1.jpg


 • Hieronder valt afwezigheid door huwelijk of begrafenis familie/vrienden, jubilea ouders, nascholing, leerlingbesprekingen enz. enz.

B Opbrengstgegevens


B 1 - Cito-eindtoetsgegevens (gr 8)

Inspectienormen

(O) = onvoldoende

(V) = voldoende

(G) = goed


Met toepassing van:

LeerlingGewicht-corectie
2013 Totaal 534.8 (V)

Taal – 72.1 (V)

Rekenen – 39.8 (V)
2014 Totaal 534.6 (V)

Taal – 72.8 (V)

Rekenen – 37.3 (V)

Studievaardigheden–31.2 (V)

----------------------------------------------

Met ingang van 2015Eindtoets Primair Onderwijs
2015 Totaal 539.0 (G)

Taal – 77.3% (G)

Rekenen – 77.8% (G)
2016 Totaal 535.6 (V)

Taal – 96.8 (V)

Rekenen – 56.8 (V)
http://www.toetsoefenen.nl/wp-content/uploads/2015/08/eindtoets-verplicht-vanaf-2015-300x222.png


Opmerkingen:


 • Alle leerlingen doen mee.

 • Vergelijkingen betreffen de ‘eigen’ scholengroep. Dat is immers het meest eerlijk.

 • We maken gebruik van de normen die de inspectie hanteert voor de verdeling van onvoldoende / voldoende / goed.

 • Sinds 2010: Scholengroep met minder dan 15% gewichtenleerlingen)

Elke school in Nederland is sinds het schooljaar 2014-2015 verplicht om een eindtoets af te nemen.

Belangrijke regels zijn: • Afname is in de 2e helft van groep 8 (meestal eind april), nadat de leerlingen reeds zijn aangemeld bij het voortgezet onderwijs.

 • De uitslagen van de eindtoets mogen niet leiden tot een lagere plaatsing in het vo, wel tot een hogere niveau-plaatsing. Uiteraard wordt hierover met de ouders overleg gevoerd.

Onze 1e uitslag van deze Eindtoets was in 2015 heel positief. We scoorden ruim boven het gemiddelde van onze scholengroep. Kijken we naar de verschillende onderdelen van deze toets, dan maken we de volgende opmerkingen: • Op geen enkel reken- of taalonderdeel scoorden we beneden het gemiddelde van onze scholengroep.

De 2e afname van de Eindtoets (2016) betrof onze groep 8 van 19 leerlingen. Wat opvalt is het volgende: • Scores van taal en rekenen worden nu niet meer in procenten (goed %) weergegeven.

 • Rekenonderdelen scoorden alle boven het gemiddelde van onze scholengroep.

 • Taalonderdelen: Onder het gemiddelde scoorden Spelling (werkwoorden / niet-werkwoorden) en grammatica. Boven het gemiddelde scoorden Begrijpend lezen, Informatie opzoeken en samenvatten, Woordenschat en Lezen.
B 2 - Tussenopbrengsten:

We maken gebruik van de volgende toetsen:

*Voor technisch lezen:


 • DMT (Cito)

 • Leestechniek en leestempo

*Voor begrijpend lezen:

 • LOVS Begrijpend Lezen (Cito)

*Voor spelling

 • LOVS Spelling (Cito)

 • LOVS Werkwoorden (Cito)

*Voor rekenen en wiskunde:

 • LOVS Rekenen-Wiskunde

*Voor Engels

 • LOVS Engels (Cito)

Onze toetsresultaten zijn als volgt:


Groep 3 (schooljaar 2015-2016):

Technisch lezen

DMT: A-


Leestechniek: A-

Leestempo: A-Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: A-Spelling:

LOVS Spelling: C+Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: A


Groep 4 (schooljaar 2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: A-

Leestempo: A

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: ASpelling:

LOVS Spelling: ARekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: A-


Groep 5 (schooljaar 2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: A

Leestempo: A+

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: A-Spelling:

LOVS Spelling: A+Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: A-


Groep 6 (schooljaar 2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: A-

Leestempo: A

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: BSpelling:

LOVS Spelling: B-Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: C+Groep 7 (schooljaar 2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: A-

Leestempo: A-

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: ASpelling:

LOVS Spelling: A+

LOVS Werkw: A

Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: A-Engels:

LOVS luisterv: B-

LOVS leesv: A-

LOVS aud. woordenschat: C+

LOVS schr. Woordenschat: B

Groep 8 (schooljaar 2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: A

Leestempo: A-

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: BSpelling:

LOVS Spelling: C

LOVS Werkw: C+

Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: B+Engels:

LOVS luisterv: C+

LOVS leesv: B-

LOVS aud. woordenschat: A-

LOVS schr. Woordenschat: A-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/groepsgesprek.png


Opmerkingen:

 • Overal maken we gebruik (waar mogelijk) van de E-uitslagen in het schooljaar, dus van de einduitslagen in een groep.

 • We houden ons aan de afnameregels en de afnametijd van de toetsen.

 • We verwerken de opbrengstgegevens in ParnasSys.

Cito hanteert de volgende niveau-indeling wat betreft de toetsen. Deze zijn landelijk afgenomen. De scores van de beste 25% worden gelabeld met A enz. Zie hieronder:
A = 25%

B = 25%

C = 25%

D = 15%

E = 10%

De prestaties/scores van onze leerlingen worden daarmee vergeleken en krijgen zodoende ook een niveaubepaling. Idem wat betreft het gemiddelde van een groep.


Een gemiddelde prestatie van een groep op B-niveau wil dus zeggen dat er boven het gemiddelde wordt gepresteerd. Een gemiddelde A-score wil zeggen dat het groepsgemiddelde minimaal 25% boven het landelijk gemiddelde ligt enz.
Om een klein beetje (extra) onderscheid aan te brengen in de scores wordt er gewerkt met een driedeling: A+, A en A-enz. Een hoge B score is dan B+, een gemiddelde B score is dan B en een lage score is dan B-.

Schematisch ziet dit er zo uit:
A+ A A-

B+ B B-

C+ C C-

D+ D D-

E+ E E-


Analyse van de tussenresultaten:

 • Alle groepen scoren op de lees-, taal- en rekentoetsen bovengemiddeld. Met uitzondering van deze drie onderdelen: Spelling (groep 3) / Spelling (groep 8) / Rekenen en wiskunde (groep 6)

 • De zwakste onderdelen zijn de uitslagen van onze bovenbouwgroepen m.b.t. tot de vaardigheden in het Engels, zo schreven we vorig jaar! In dit jaarverslag kunnen we met vreugde vermelden dat we juist op dit leerstofgebied de grootste vooruitgang hebben geboekt!


COOL-onderzoeken (één keer per drie jaar actualiseren we de gegevens)

Elke drie jaar doen we mee met de Cohort Onderzoeken naar OnderwijsLoopbanen. Deze onderzoeken brengen namelijk heel nauwkeurig de verschillende achtergrondgegevens van de leerlingen in beeld met de prestaties daarbij.


Helaas stelt de Overheid geen geld meer beschikbaar voor dit grote onderzoek. Daarom vermelden we de uitslag van 2014 voor het laatst in ons jaarverslag.


 • Geen van onze scores was (wat betreft de Citotoetsen) beneden het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen.

 • 9 van de 10 toetsuitslagen waren scores op het gemiddelde van vergelijkbare scholen.

 • 1 van de 10 toetsuitslagen (Woordenschat-groep 8) was een score boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen.

 • Bedenk wel dat ook hier weer geldt dat we deze uitslagen behaald hebben met de deelname van alle leerlingen. In deze groepen (2, 5, 8) zijn er in het verleden geen leerlingen verwezen naar het sbo of so. Uiteraard beïnvloedt dat onze scores en dat we dan toch 100% op of boven het gemiddelde scoren is een zaak om dankbaar voor te zijn.

 • Daarnaast gaat het COOL-onderzoek ook over talrijke andere zaken: o.a. schoolwelbevinden, zelfvertrouwen, taakmotivatie. Groep 5 scoorde op het gemiddelde, groep 8 scoorde wat betreft taakmotivatie behoorlijk boven het gemiddelde! Overdenk dat laatste ook met het oog op de klassikale setting wat betreft ons onderwijs. Dat leidt dus in geen geval tot een lagere taakmotivatie!

 • De burgerschapscompetenties (kennis, attitude, vaardigheid, reflectie) scoren op alle vier de terreinen gemiddeld!

 • De enige, echte grote afwijking van het gemiddelde is te vinden in het percentage zorgleerlingen op onze school. Tegenwoordig schommelt het gemiddelde in Nederland tussen de 25 en 40% op de diverse schoolgroepen. Onze school telt echter minder dan 15% zorgleerlingen. Ook dat heeft alles te maken met de organisatie van onze onderwijs in een leerstof-jaarklassensysteem!


Doelen

Streefniveaus enz. zijn van uitermate groot belang. Dan weten we waar we naartoe werken en kunnen we alles op alles zetten als (groepen van) leerlingen deze niveaus mogelijk niet gaan halen.

Voor onze school (met 11% gewichtenleerlingen) hebben we voor alle toetsen gekozen voor een Cito lage II uitslag in de inspectiecategorie (minder dan 15% gewichtenleerlingen).
Voor het technisch lezen zijn daarnaast bijv. de volgende doelen vastgesteld:


 • Eind groep 3: minimaal AVI E3 (voor 80% van de ll.)

 • Eind groep 4: minimaal AVI E4 (voor 90% van de ll.)

 • Eind groep 5: minimaal AVI E5 (voor 95% van de ll.)

 • Eind groep 6: minimaal AVI E6 (voor 95% van de ll.)

 • Eind groep 7: AVI (plus) (voor 95% van de ll.)

----------------------------

 • Voor TBL / Leestempo: minimaal 80% van de ll. scoort C of hoger.

 • Kinderen met leesproblemen vorderen min. 2 AVI-niv. per jr.

 • Maximaal is 3% van de leerlingen dyslectisch.


Groeps- en leerlingbesprekingen

De groeps- en leerlingresultaten worden nauwgezet verantwoord en besproken tijdens de leerling- en groepsbesprekingen.

We zijn met ingang van het schooljaar 2010-2011 gestart met een nieuw formulier.

Er wordt antwoord gegeven op vragen als: • Instructiebehoeften van leerlingen / groepen…?

 • Meer of minder tijd m.b.t. de leerstofverwerving…?

 • Snoeien in de hoeveelheid te verwerken leerstof..?

 • Bij hoge uitzondering: loskoppelen van de groep

In het schooljaar 2013-2014 is dit beschikbaar gekomen in een nieuwe digitale omgeving, zodat we thuis en op school erin kunnen werken….


B 3 - Doorstroomgegevens

Kleuter(school)verlenging:


Jaar

We meten dit door te kijken naar het aantal 7-jarige leerlingen op 1 okt. in groep 3, die niet zijn blijven zitten…!

2014

4% (= 1 leerling)

2015

4% (= 1 leerling)

2016

10% (= 2 leerlingen)Aantal doublures in de groepen 3 t/m 8 (zittenblijven):


Jaar

3

4

5

6

7

8

2014

1

0

2

0

0

0

2015

5

1

0

0

0

0

2016

0

1

0

0

0

0

In procenten: 2014: 2,1% (3 van de 140 ll. in de groepen 3-8)

2015: 4,3% (6 van de 140 ll. in de groepen 3-8)
2016: 0,7% (1 op de 140 ll. in de groepen 3 t/m 8)


Aantal versnellingen (‘klas’ overslaan):


Jaar

3

4

5

6

7

8

2014

1

0

0

0

0

0

2015

1

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

In procenten: 2014: 0,7 % (van ongeveer 140 leerlingen)

2015: 0,7% (idem)

2016: 0% (idem)


Vertrokken naar sbo-scholen / so-scholen


Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

In procenten: 2014: 0% (op ongeveer 180 ll)

2015: 0% (idem)

2016: 0% (idem)
Opmerkingen:


 • Landelijke onderzoeken wijzen uit dat het rendement / effect van kleuterschoolverlenging statistisch niet erg hard is te maken. Dat maant ons tot voorzichtigheid en doet ons deze maatregel alleen in duidelijke gevallen en na een zorgvuldig proces van afweging toepassen.

Inspectienorm: o.k. mits beneden de 12%!


 • Met name in groep 3 en groep 5 komen bij ons op school de doublures voor. Dat heeft te maken met het feit dat de kernvaardig-heden in groep 3 verworven worden en in groep 5 verworven moeten zijn. Is dit niet of onvoldoende het geval kiezen we voor deze maatregel. Uiteraard na een zorgvuldig proces van afweging en in samenspraak met de ouders.

Inspectienorm: o.k. mits beneden de 3%.


 • We kiezen er voor om met name de periode in groep 1 en/of 2 te verkorten zodat de kinderen versneld in groep 3 kunnen starten met de (verdere) verwerving van de basisvaardigheden. Het zijn dan de kinderen in groep 3 die op 1 okt. nog geen 6 jr. zijn.


 • Het aantal verwijzingen is al vele jaren erg laag op onze school. Het ref. sbo-onderwijs is ook niet bepaald ‘om de hoek’. Deze maatregel wordt dus echt in gevallen genomen dat handhaving op onze school niet langer in het belang van de leerling is.

B 4 - UitstroomgegevensJaar

Uitstroomniveaus:
VWO

HAVO

GL/TL

BB/KB

LWOO

Praktijkond.

2014

8

5

2

9

1

0

2015

8

11

5

1

0

0

2016

5

3

4

5

0

0

2016

combigroepen
VWO/HAVO – één ll.
HAVO/GLTL – één ll.

Opmerking: Het Van Lodensteincollege laat in het 3e jaar weten hoe de leerlingen het doen op de verschillende niveaus.
Terugkoppeling: dec 2014 (Schoolverlaters 2012)(nu 3e leerjaar)

 • 78% is op het door ons geadviseerde niveau.

 • 5,5% is lager (1x Tl/GL-advies, nu Kader-niv.))

 • 16,5% is hoger (1x Kader-advies, nu HAVO (!!)), 1x GL/TL nu HAVO, 1x Basis-advies, nu Kader-niv.)

Rendement van 18 ll. is 109 (gemid. VLC is 106)
Terugkoppeling: dec 2015 (Schoolverlaters 2013)(nu 3e leerjaar)

 • 88% is op het door ons geadviseerde niveau, wel is één leerling op VWO-niv. blijven zitten, maar daar wel gebleven!

 • 0 % is lager.

 • 12% is hoger (1x Gl/TL-advies - nu HAVO,
  1x BB(LWOO) - nu KB)


Rendement van 16 ll. is 104% (gemid. VLC is 105)
Terugkoppeling: (Schoolverlaters 2014)(nu 3e leerjaar)

 • Helaas kunnen we de precieze gegevens in dit jaarverslag (nog) niet vermelden… We kregen een tweede terugmelding van het VLC alleen m.b.t. de HAVO en VWO-adviezen en dat is te weinig voor een betrouwbaar overzicht!Opmerkingen:


 • De belangrijkste vo-school is voor onze school het Van Lodensteincollege in Amersfoort. Minimaal 80% gaat daar ‘verder’.

 • De terugkoppeling van het VLC is voor ons dan ook belangrijk m.b.t. de niveauadvisering. We merken op dat we bij twijfel de leerlingen vaak op het hogere niveau laten starten… Daarnaast wordt er op een vo-school veel meer van de eigen werkzaamheid van de leerlingen verwacht. Die twee zaken leiden nog al eens tot het ‘afzakken’ naar een lager niveau. Daarnaast zijn er ‘laatbloeiers’ en ‘doorzetters’ die voor verrassingen blijven zorgen!

 • Het valt ons op dat met name kinderen uit gebroken gezinnen (scheiding enz.) terugvallen. Daarnaast zien we dat de luie, slordige leerling het ‘minder snel’ redt! Daarentegen gaat het vaak beter met de ijverige, nauwgezette leerling.

Inspectienorm: o.k. mits na 3 jr. 75% op of boven geadviseerd niveau functioneert.

http://www.triple-inch.nl/webbeheer/html/phpthumb/phpthumb.php?src=/uploads/blog/14voortgezet.jpg&w=368&h=347


C Gegevens over zorg en begeleidingAantal D-E scores in %Groep 1 (2015-2016)

Rekenen voor kleuters:

Groep 1: 5%Taal voor kleuters:
Groep 1: 22%Groep 2 (2015-2016)

Rekenen voor kleuters:

Groep 2: 0%Taal voor kleuters:
Groep 2: 0%Groep 3 (2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 1 t/m 3: 25%

Leestechniek: 13%

Leestempo: 14%Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: 10%Spelling:

LOVS Spelling: 21%Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: 3%

Groep 4 (2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 1 t/m 3: 12%

Leestempo: 6%

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: 11%Spelling:

LOVS Spelling: 0%Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: 6%

Groep 5 (2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: 0%

Leestempo: 8%

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: 8%Spelling:

LOVS Spelling: 0%Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: 19%

Groep 6 (2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: 16%

Leestempo: 17%

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: 16%Spelling:

LOVS Spelling: 16%Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: 28%


Groep 7 (2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: 4%

Leestempo: 4%

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: 4%Spelling:

LOVS Spelling: 8%


LOVS Werkw: 4%

Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: 4%Engels:

LOVS Luisterv: 4%

LOVS Leesv: 4%

LOVS aud.wrdschat: 21%


LOVS schr.wrdschat: 4%
Groep 8 (2015-2016):

Technisch lezen:

DMT kaart 3: 0%

Leestempo: 5%

Begrijpend lezen:

LOVS Begr. Lzn: 16%Spelling:

LOVS Spelling: 27%


LOVS Werkw: 27%

Rekenen en Wiskunde:

LOVS Rek-Wisk: 16%Engels:

LOVS Luisterv: 16%

LOVS Leesv: 0%

LOVS aud.wrdschat: 21%


LOVS schr.wrdschat: 11%Aantal leerlingen met een arrangement

2014: geen

2015: geen

2016: één
Aantal dyslectische leerlingen (met dyslexieverklaring):

2014: Groep 8 (1 ll. nieuw) Groep 6 (1 ll.)

2015: Groep 7 (1 ll.) Groep 4 (1 ll. – nieuw)

2016: Groep 8 (1 ll.) Groep 5 (1 ll.) Groep 4 (1 ll. –nieuw)

Aantal leerlingen met een apart leerstofspoor:

2014: Geen

2015: Geen

2016: Eén leerling in groep 8 (Rek & Wisk)
https://richardraats.files.wordpress.com/2012/03/bureau-jeugdzorg.jpg?w=300&h=214Opmerkingen:
De landelijke vergelijkingsgroep heeft gemiddeld 15% D-scores en 10% E-scores.

De D- en E-scorende leerlingen zijn leerlingen die we extra in de gaten moeten houden. Ze hebben achterstand enz.


Voor de leerlingenzorg is dus nodig dat we deze leerlingen goed in beeld hebben.
De percentages hiernaast geven aan hoe het met de D- en E-scores op onze school staat.
Het is een goede afspraak om de scores boven de 25% nader te analyseren:
Voor dit jaarverslag geldt dat voor de volgende scores:


 • Groep 6: Rek en Wisk. Ook de andere scores laten het wel zien: deze groep telt meer dan gemiddeld zwakke(re) leerlingen. Niet voor niets is er met een groepje leerlingen intensief geoefend op rekengebied, maar de Citoscores vielen toch wat tegen…!

 • Groep 8 scoorde op het Spellingterrein boven de norm. Reden om in het schooljaar 2016-2017 nog intensiever met dit onderdeel bezig te zijn! Als alle spellinggevallen bij elkaar komen in groep 8, werden er immers in het vorige schooljaar teveel fouten gemaakt!

 • Daarentegen laten de scores op het gebied van Engels belangrijke stijgingen zien! Maar dat is hierboven al eerder vermeld! • Leerlingen met een arrangement krijgen ambulante begeleiding. Ook is een (uitgebreid) handelingsplan voorhanden.
 • Begaafde leerlingen krijgen (vaak) minder instructie en hebben meer en andere verwerkingsopdrachten dan andere leerlingen.
 • Soms volgen leerlingen wel het minimumprogramma bij de rekenmethode, maar dat telt niet mee als een apart leerstofspoor… Onze ervaring en overtuiging blijkt ook hieruit: We willen zo lang mogelijk (vooral ook met extra instructie en oefening) de leerlingen meenemen in de methodische leergang.  1   2   3   4   5   6


Dovnload 481.54 Kb.