Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


School-ondersteunings-profiel

Dovnload 342.99 Kb.

School-ondersteunings-profielPagina1/4
Datum25.09.2018
Grootte342.99 Kb.

Dovnload 342.99 Kb.
  1   2   3   4


SCHOOL-ONDERSTEUNINGS-PROFIEL

Hierin geven we onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden inzicht in de ondersteuningsvoorzieningen die op school zijn getroffen, zowel de basis ten bate van alle leerlingen als ook die ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.Nieuwsgierig naar meer


INHOUDSOPGAVE

Inleiding 2


A. Algemeen 3
- Contactgegevens 3
- Missie 3
- Onderwijsvisie 4
- Visie op ondersteuning leerlingen 5
- Opleidingsmogelijkheden 6
- Kengetallen 6

B. Basisondersteuning 7


I. Inleiding 7
II. Het aanbod aan basisondersteuning 8
II.1.Preventieve ondersteuningsmaatregelen 8
II.1.1. Zorg voor een veilig schoolklimaat 8
II.1.2. Toegankelijkheid van het gebouw 9
II.1.3. Interventies om vroegtijdig leerproblemen vast te stellen 9
II.1.4. interventies om vroegtijdig opgroei- en opvoedingsproblemen te onderkennen 10
II.2. Licht curatieve interventies 13
II.2.1. Ondersteuningsmaatregelen voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie 13
II.2.2. Het aanbod remedial teaching 13
II.2.3. Ondersteuning voor bepaalde vakken 13
II.2.4. Ondersteuning aan leerlingen met taalachterstand 14
II.2.5. Faalangst- en examenvreesreductietraining 14
II.2.6. Uitdagende programma’s voor leerlingen met meer dan gemiddelde capaciteiten 14
II.3. IELTS 15
II.4. Junior Delft en Pre-University Classes Leiden 15
II.5. Debatteren en Presenteren 15

III De ondersteuningsstructuur van onze school 16


IV Planmatig werken 18
V Kwaliteit van basisondersteuning 19
VI Niveau van de basisondersteuning 19

C. Extra ondersteuning 22


I. Wat is extra ondersteuning 22
II. Wat kan onze school bieden aan extra ondersteuning in de school 22
II.1. Clusterarrangement 22
II.2. Moderne Vreemde Talen Arrangement 22
III. Hoe werkt onze school in de organisatie van extra ondersteuning 23
IV. Wat kan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de leerling en ouders bieden? 24

Bijlage 1 Alle contactgegevens 27


Bijlage 2 Pestprotocol 30
Bijlage 3 Aannamebeleid 44
Bijlage 4 Protocol dyslexie / dyscalculie 49
Bijlage 5 Protocol faalangst 69
Inleiding

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel van het Adelbert College Wassenaar. Hiermee geven we onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden inzicht in de ondersteuningsvoorzieningen die op school zijn getroffen, zowel de basis ten bate van alle leerlingen als ook die ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Dit profiel is opgesteld door de schoolleiding en het zorgteam van de school. De Medezeggenschapsraad heeft er, voorafgaand aan de vaststelling, advies over gegeven. Het profiel is voor vier jaar vastgesteld. Indien nodig, kan het tussentijds worden aangepast.

Dit document is opgesteld conform de Wet Passend Onderwijs. Voor de uitwerking zijn we uitgegaan van de richtlijnen van het daarbij behorende referentiekader. 1

Op het gebied van passend onderwijs werkt het Adelbert College samen met de andere scholen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801.* Binnen het samenwerkingsverband worden de ondersteuningsprofielen van alle aangesloten scholen bij elkaar gebracht in het Ondersteuningsplan. Achterliggend doel daarbij is het realiseren van een dekkend aanbod voor alle leerlingen in de regio.

Wij hopen dat dit document u op weg helpt in het vinden van de juiste zorg. Met vragen of suggesties ter verbetering kunt u zich het beste wenden tot de schoolleiding van de school. De contactgegevens vindt u in de bijlage bij dit profiel.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding en het zorgteam van het Adelbert College

* Het Samenwerkingsverband VO Leiden e.o. (2801) is een stichting  waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met in totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o. Tot dit samenwerkingsverband horen de vo en vso scholen in Leiden, Leiderdorp, Kaag en Brasem, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

A. Algemeen

Contactgegevens


Naam

Adelbert College

Adres

Deijlerweg 163

Postcode en plaats

2241 AE Wassenaar

Telefoonnummer

070 5119224

Mailadres

info@adelbert.nl

Zorgcoördinator

De heer J. Doffegnies

Portefeuillehouder zorg

Mevrouw M.H. Wagenaar-Olden

Rector

Tot 1 oktober 2017 (a.i.): Mevrouw C.C. Hulscher-Slot

Na 1 oktober 2017: De heer R. GrillisBevoegd Gezag

De heer E. Witlox

Missie

Het Adelbert College:


1. is uitdagend waar mogelijk en ondersteunend waar nodig
2. bevordert het plezier in leren
3. is veilig en respectvol
4. heeft een open houding
5. wil de kwaliteit van de school steeds verbeteren
Onderwijsvisie

Het Adelbert College is een onderwijsinstelling. Dat betekent dat het bieden van onderwijs onze primaire opdracht is. Daarnaast hebben wij een opvoedende taak en zorgen we voor goede begeleiding en een goede sfeer waarin leerlingen kunnen gedijen.


Het onderwijsbeleid wordt ontwikkeld vanuit de visie dat de school goede, uitdagende lessen moet bieden, verzorgd door gemotiveerde en geschoolde docenten. Om die reden geven we alle docenten extra ruimte in het rooster om samen met vakcollega’s onderwijskundig overleg te voeren.
Binnen het onderwijs staat de leerling centraal. Hij moet in alle opzichten actief aan het onderwijsleerproces deelnemen. De docent is de professionele (bege)leider van het (individuele) leerproces en draagt er dus in hoge mate verantwoordelijkheid voor.
Onze doelstelling is dat onze examenresultaten over meerdere jaren gerekend, boven het landelijk gemiddelde liggen. Dit geldt zowel voor ieder examenvak afzonderlijk als voor het schoolbrede eindresultaat.
Een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke schakel in de onderwijsketen van jonge mensen. Dat betekent dat de school de aansluiting vanuit de aanleverende scholen en de aansluiting naar de vervolgopleidingen goed dient te bewaken.
Binnen het programma van de school moet het onderwijs logisch opgebouwd zijn; er zijn doorlopende leerlijnen op alle vakgebieden. Daarnaast bieden we veel extra’s aan in ons onderwijsaanbod, maar focussen we ons voor alle leerlingen op twee onderdelen: (zich leren) presenteren en een breed βeta-aanbod. De leerlingen uit klas 1 kunnen op deze terreinen uitdagende modules kiezen.
Ons onderwijs is uitdagend waar mogelijk en ondersteunend waar nodig. De docent is verantwoordelijk voor een onderwijsaanbod dat voldoet aan deze criteria. Dit betekent dat de docent vakbekwaam is en beschikt over een ruim scala van didactische vaardigheden. Om lessen zo aansprekend mogelijk aan te bieden, bedient iedere docent zich van een variëteit aan werkvormen in directe aansluiting op de onderwijsinhoud. Daarnaast vinden we het belangrijk dat docenten in kunnen spelen op de verschillen binnen hun klassen. In het begin van het schooljaar start de docent met het in kaart brengen van het niveau van zijn leerlingen op verschillende vaardigheden. Dit overzicht wordt gedurende het jaar telkens bijgewerkt. Aan de hand hiervan past hij differentiatie in zijn lessen toe.
Leerlingen kunnen allerlei talenten hebben. Het is de taak van de school om leerlingen de kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. In de derde klas vwo, havo, en vmbo-t screenen we alle leerlingen in samenwerking met de Radboud Universiteit op begaafdheid. De resultaten van de testen worden ingezet om te kijken wat we onderpresteerders en beter presterende leerlingen aan kunnen bieden. Hiervoor hebben we aansluiting gezocht bij De Leidse Aanpak. Voor alle leerlingen bieden we in de bovenbouw een breed aanbod aan vakken aan. Beperkingen in keuzes (de zogenaamde streaming) zijn minimaal. Binnen de les maken alle brugklassers een keuze uit vier modules die betrekking hebben op de twee pijlers van onze school: beta en zich presenteren. Behalve in de les zijn er diverse mogelijkheden voor leerlingen hun talenten te ontwikkelen buiten lestijd, zoals toneel, muziek, leerlingenvereniging en -parlement, sporttoernooien en extra programma Engels (IELTS).
We willen alle leerlingen een stevige basis bieden voor het vervolg van hun carrière en hun leven. Om alle leerlingen de kans te bieden het beste uit zichzelf te halen, worden verschillende vormen van ondersteuning aangeboden. In de brugklassen worden VAS-toetsen afgenomen om te kijken of er op onderdelen van de kernvakken ondersteuning nodig is. Ook voor leerlingen die te maken hebben met bijv. een problematische thuissituatie of een leer- of gedragsbeperking, hebben we oog. Over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden kunt u meer lezen in dit profiel.
De samenwerking tussen school en ouders/verzorgers speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens informatiebijeenkomsten voor ouders worden samen met de oudervereniging belangrijke, actuele thema’s besproken.

Meer over het onderwijsbeleid valt te lezen onder het kopje onderwijs op www.adelbert.nlVisie op de ondersteuning van leerlingen

Het uitgangspunt is dat de leerling centraal staat. De ondersteuning wordt zo ingericht dat iedere leerling zich tijdens zijn schooltijd voorbereidt op studie en beroep en dat de persoonlijke ontplooiing van de leerling wordt gestimuleerd. Daarvoor is een veilige leeromgeving vereist, waarbinnen respect en wederzijds vertrouwen centraal staan. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs.Het onderwijs voor de leerling is gericht op het behalen van een diploma / startkwalificatie. Om dat doel te bereiken, wordt de leerling geplaatst in een voor hem/haar passende setting. Het Adelbert College kent de volgende richtingen: vmbo-t, havo, atheneum en gymnasiumOpleidingsmogelijkheden

Tabel 1

Opleidingsmogelijkheden

type klas

advies basisschool

vmbo-t

minimaal vmbo-t

havo/vmbo-t

minimaal havo/vmbo-t

vwo/havo

minimaal havo

gymnasium

minimaal vwo

Kengetallen2014-2015

2015-2016

2016-2017
Totaal aantal leerlingen
1354
1201
- 1

- 1

- 1


Aantal leerlingen met

gediagnosticeerde dyslexie


177

(13,07%)152

(12,03%)


140

(11,7 %)Aantal leerlingen met

gediagnosticeerde dyscalculie


9

(0,66%)9

(0,71 %)


3

(0,25%)Aantal leerlingen met

toetstijdverlenging anders dan

door dyslexie

105

(7,75%)85

(6,73%)


86

(7,2 %)

Noot: De teldatum is 1 oktober van ieder schooljaar.

B. Basisondersteuning

  1. Inleiding: Wat is basisondersteuning?

Onder basisondersteuning wordt verstaan het geheel van preventieve en lichte interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school – eventueel in samenwerking met anderen – kunnen worden uitgevoerd. De preventieve maatregelen zijn gericht op het tijdig signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen. De lichte curatieve interventies zijn gericht op ondersteuning van leerlingen die geen indicatie hebben voor extra leerlinggebonden financiering. Zo bieden we trajectklassen aan voor leerlingen die vastlopen met plannen. Gedurende enkele weken kunnen leerlingen onder begeleiding huiswerk maken en worden ze door intern begeleiders geholpen met het structureren van hun werk.
  1   2   3   4

  • INHOUDSOPGAVE
  • A. Algemeen Contactgegevens
  • Onderwijsvisie
  • Visie op de ondersteuning van leerlingen
  • Opleidingsmogelijkheden

  • Dovnload 342.99 Kb.