Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids 2015-2016 Willibrord Gymnasium

Dovnload 294.16 Kb.

Schoolgids 2015-2016 Willibrord GymnasiumPagina1/3
Datum04.04.2017
Grootte294.16 Kb.

Dovnload 294.16 Kb.
  1   2   3
Schoolgids 2015-2016

Willibrord Gymnasium

Inhoudsopgave schoolgids integraal


Algemene opzet van het schooljaar 4

 • Jaarindeling

 • Lessentabel

 • Lesuitval en opvang

 • Vakantieoverzicht

Begeleiding van leerlingen 9

 • Mentoraat

 • Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

 • Hoogbegaafdheid

 • Dyslexie

 • Faalangstreductie/Examenvrees

 • Decanaat

 • Jeugdgezondheidszorg

 • Rol ouders

Bevordering 13

Extra Schoolverzuim 14

Financiën 15

 • Ouderbijdrage

 • Aansprakelijkheid

 • Sponsoring

Gebruik foto’s 17

Huisregels 18

Huiswerk en proefwerken 22

Informatie over leerlingen van gescheiden ouders 23

Inspraak en samenspraak 24

Leerlingenstatuut en klachtenregeling 26

Meerderjarigheid met 18 jaar 27

Moderamen 28

Onderwijsresultaten 29

Onderwijskundige opzet van het schooljaar 30

Schoolmediatheek 31

Schoolveiligheidsbeleid 32

Speerpunten in onderwijs en begeleiding 33

Algemene opzet van het schooljaar


Duur en indeling 2015 – 2016

Het schooljaar duurt van maandag 31 augustus 2015 tot en met vrijdag 22 juli 2016.
Voor klas I-V

Drie perioden met drie rapporten:

1e periode 31 augustus - 27 november

2e periode 30 november - 18 maart

3e periode 21 maart - 22 juli.
Voor klas VI

Drie perioden, waarin het schoolexamen plaatsheeft.

1e periode 31 augustus - 06 november

2e periode 09 november - 22 januari

3e periode 25 januari - 22 april.
Het eerste tijdvak van het Centraal Examen vindt plaats van 12 mei tot en met 26 mei 2016, het tweede tijdvak vanaf 21 juni 2016. Voor andere gegevens omtrent de vakanties, spreekuren voor ouders e.d., zie de uitneembare kalender.

Week- en dagindelingVan maandag tot en met vrijdag is er dagelijks ruimte voor zeven, acht of negen lesuren.

Naargelang het voorgeschreven of gekozen aantal uren per leerjaar of per groep en

naargelang de mogelijkheid van het lesrooster worden de lessen gegeven volgens

deze dagindeling:
8.40 - 9.25 1e lesuur

9.25 - 10.10 2e lesuur

10.10 - 10.55 3e lesuur

10.55 - 11.15 pauze

11.15 - 12.00 4e lesuur

12.00 - 12.45 5e lesuur

12.45 - 13.15 pauze

13.15 - 14.00 6e lesuur

14.00 - 14.45 7e lesuur

14.45 - 15.30 8e lesuur

15.30 - 16.15 9e lesuur
De leerlingen moeten er bij hun afspraken rekening mee houden dat zij op alle schooldagen

tot 16.30 uur op school moeten kunnen zijn, ook al is dit niet tevoren aangekondigd.
Met onderwijstijd is niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden bedoeld. Het is

mogelijk dat we daarvan afwijken. Soms vindt ‘schooltijd’ onder begeleiding ook buiten

het schoolgebouw plaats.


Lessentabel voor het schooljaar 2015 - 2016
Eén lesuur (50 minuten) is verdeeld in 45 minuten lestijd en 5 minuten toets- cq. begeleidingstijd. Deze 5 minuten worden in het weekrooster samengevoegd tot 3 toetsuren (=TU) en 1 begeleidingsuur (=BU), die toegevoegd worden aan de lessen van de lessentabel.
Lessentabel onderbouw | || |||

Nederlands 4 3 2

Latijn 3 3 3

Grieks 0 3 3

Frans 2 3 2

Duits 0 2 3

Engels * of 2 3 2

Cambridge Engels 4 4

Spaans** 1 2 1

Geschiedenis 2 2 2

Aardrijkskunde 2 1 2

Wiskunde 4 3 3

NASK 0 3 0

Natuurkunde 0 0 2

Scheikunde 0 0 2

Biologie 2 2 0

Techniek 2 0 0

Science 1 1 0

Economie 0 0 1

Levensbeschouwing 2 0 1

Muziek *** 1 1 1

Beeldende Vorming 2 1 1

Lich. Opvoeding 3 2 2

Studieles 2 0 0

Talentontwikkeling 0,7 0,7 0

BU 0 1 1

TU 3 3 3
* In leerjaar 1 volgen alle leerlingen Engels

* In leerjaar II en III kunnen leerlingen i.p.v. Engels onder bepaalde voorwaarden Cambridge Engels volgen

** Spaans start voor klas 1 in periode 2. De lessen worden gegeven binnen het draaideurmodel.

In klas 1 t/m 4 worden uren Spaans in niveaugroepen ingezet.

*** Muziek in klas 3 wordt tot aan de meivakantie gegeven.

Lessentabel bovenbouw / Tweede Fase 2015 – 2016


Gemeenschappelijk deel IV V VI

Nederlands 3 3 3

Latijn en/of 4 5 4

Grieks 4 5 4

Engels** of 2 2,5 3

Cambridge Engels 4 4 -

Maatschappijleer 2 - -

Lichamelijke Opvoeding 2 2 1
Profieldeel (verplichte profielvakken)

NT IV V VI

Wiskunde B 5 4 3

Natuurkunde 2 3 3

Scheikunde 2 3 3

NG IV V VI

Wiskunde A of 3 3 3

Wiskunde B 5 4 3

Scheikunde 2 3 3

Biologie 2 3 3

EM IV V VI

Wiskunde A of 3 3 3

Wiskunde B 5 4 3

Geschiedenis 2 3 3

Economie 2 3 3

CM IV V VI

Wiskunde C of 3 2 3

Wiskunde A 3 3 3

Geschiedenis 2 3 3
Profieldeel (verplichte profielvakken)

Eén vak uit:

NT IV V VI

Wiskunde D* - 3 4

NL&T 2 4 4

Biologie 2 3 3

Eén vak uit:

NG IV V VI

Aardrijkskunde 2 3 3

Natuurkunde 2 3 3

Eén vak uit:

EM IV V VI

Aardrijkskunde 2 3 3

Frans 2 3 3

Duits 2 3 3

M&O 2 3 3

Eén vak uit:

CM IV V VI

Aardrijkskunde 2 3 3

Economie 2 3 3

en één vak uit:

Kunst (BV) 2 3 3

Kunst (Muziek) 2 3 3

Frans 2 3 3

Duits 2 3 3
Vrij deel verplicht (keuze examenvak)

De leerling kiest één vak, door de school aangeboden, dat hij/zij nog niet volgt.
Vrij deel geheel IV V VI

Levensbeschouwing 2 1

Filosofie 1
* Wiskunde D kan alleen gevolgd worden in combinatie met Wiskunde B.

N.B. Leerjaar IV, V en VI. Iedere leerling mag - onder bepaalde voorwaarden - één of meer vakken extra kiezen; dit zijn vakken die de leerling nog niet volgt.

** In leerjaar IV en V kunnen leerlingen i.p.v. Engels onder bepaalde voorwaarden Cambridge Engels volgen.

Onderwijstijd

De school verzorgt een onderwijsprogramma dat voldoet aan de wettelijk gestelde norm:

Klas 1 t/m 5 1000 klokuren

Klas 6 700 klokuren

Het onderwijsprogramma wordt voor het grootste deel gevuld met lessen volgens bovenstaande tabellen. Daarnaast bestaat het programma uit onderwijsactiviteiten die gericht zijn op specifieke groepen leerlingen (dyslexietraing, faalangstreductietraining, training executieve functies e.d.)
Lesuitval
De school probeert lesuitval logischerwijze zoveel mogelijk te beperken. We maken onderscheid tussen incidentele lesuitval en structurele lesuitval. Onder incidentele lesuitval verstaan we het uitvallen van een les door bijvoorbeeld scholing of kortdurende ziekte van een docent. We spreken van structurele lesuitval als een docent langdurig afwezig is.
Incidentele lesuitval

Als het eerste of laatste lesuur uitvalt, komen de leerlingen later naar school of gaan ze eerder naar huis. Op de overige lestijden neemt in leerjaar 1 en 2 een collega- docent de les waar. Leerlingen uit leerjaar 3 t/m 6 kunnen studeren in de aula, de overlegruimtes of het OLC. Als het roostertechnisch kan, wordt er geschoven met lessen, zodat de leerlingen zoveel mogelijk een aaneengesloten lesrooster hebben.
Structurele lesuitval

Bij langdurige afwezigheid van een docent zijn er verschillende mogelijkheden. De school kan op zoek gaan naar een interne of externe vervanger. Een andere optie is dat er geschoven wordt met de lessen op een volledig leerjaar. In alle klassen kunnen de lessen dan doorgang kunnen vinden - zij het met een ander aantal uren dan op de lessentabel staat aangegeven.

De keuze die de school hierin maakt is mede afhankelijk van de periode in het jaar, de aard van het vak, het leerjaar en niet in de laatste plaats de beschikbaarheid van een vervanger.

Vakantieoverzicht schooljaar 2015-2016


Herfstvakantie:             26 oktober t/m 30 oktober 2015

Kerstvakantie:             21 december 2015 t/m 01 januari 2016

Carnavalsvakantie:         08 februari t/m 12 februari 2016

2e Paasdag 28 maart

Mei vakantie:        25 april 2016 t/m 06 mei 2016

2e Pinksterdag 16 mei

Zomervakantie:              25 juli 2016 t/m 02 september 2016

Begeleiding van leerlingen

Onder ’begeleiding van de leerlingen’ worden samengevat alle functies en activiteiten van

de school, die bedoeld zijn om:

· het leerproces te ondersteunen;

· de persoonlijke vorming van de leerlingen te bevorderen;

· adviezen te geven bij de studie- en beroepskeuze;

· het bevorderen van de juiste studievaardigheden, het ondersteunen van

sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren van zelfsturing bij het

studie- en beroepskeuzeproces.

De mentoren

Om de mentoren in staat te stellen hun taken goed uit te voeren is er wekelijks een begeleidingsuur (BU) opgenomen in het lesrooster.

In gezamenlijk overleg geven de mentoren invulling aan het BU. Alle aspecten van leerlingbegeleiding komen hierbij aan bod: leren leren, leren kiezen en leren leven.

De mentor richt zich zowel op de klas als groep als op de individuele leerling. Voor ouders is hij het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat over vragen over studievoortgang, welbevinden en sociaal functioneren van hun kind. Op zijn beurt informeert de mentor de ouders over studievoortgang en gedrag van de leerlingen wanneer hij dit nodig acht. De ouders van hun kant moeten niet schromen contact op te nemen met de mentor, als zij daartoe reden zien.
De extra begeleiding van leerlingen

Sommige leerlingen hebben in hun schooltraject extra zorg en/of ondersteuning nodig. Om deze leerlingen tegemoet te komen hebben wij speciaal beleid geformuleerd op het gebied van dyslexie, faalangst en examenvrees, hoogbegaafdheid en leerlingen met andere specifieke ondersteuningsbehoeften.
In de eerste plaats hebben wij een zorgteam met verschillende deskundigen samengesteld.

Dit team bestaat uit zorgcoördinatoren en interne deskundigen op bovengenoemde gebieden. Deze deskundigen begeleiden de leerlingen rechtstreeks en/of ondersteunen de vakdocenten en mentoren, zodat een optimale ondersteuning gegarandeerd is.

De leerlingen die behoefte hebben aan extra zorg op het gebied van ASS en hoogbegaafdheid kunnen worden begeleid door een

persoonlijk mentor. Deze stelt samen met de ouders een handelingsplan op voor de betreffende leerling. Hierin wordt de hulpvraag beschreven en aangegeven welke extra ondersteuning aan uw kind geboden gaat worden. De persoonlijk mentor onderhoudt de contacten met de ouders. Hij/zij neemt ook het initiatief tot contact met de mentor van de klas, de vakdocenten en eventueel andere hulpverleners. De persoonlijk mentor is voor deze leerlingen de spil in de begeleiding.

Welke leerling in aanmerking komt voor een persoonlijk mentor wordt bepaald in een overleg tussen de mentoren, coördinatoren en zorgcoördinatoren.

Hoogbegaafdheid

De school heeft veel expertise in huis als het gaat om de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De vakdocenten zijn geschoold in een specifieke didactiek voor deze leerlingen.

Onze school participeert in de Landelijke Expertisekring Onderwijs Hoogbegaafden. De deelnemende scholen werken nauw samen om tot goed onderwijs voor deze doelgroep te komen.
Ons beleid is erop gericht om iedere hoogbegaafde leerling optimaal te laten presteren. Daartoe willen wij capaciteiten en eventuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen vroegtijdig diagnosticeren. In samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen nemen wij rondom de herfstvakantie een drietal testen af bij alle brugklasleerlingen: de IST, de SVL en de FES. In samenspraak met ouders en eventueel interne deskundigen proberen wij zo te komen tot een optimaal onderwijstraject voor uw kind. Het kan zijn dat uw kind extra uitdaging nodig heeft of extra ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld planning en organisatie (executieve functies).

Daarnaast streven wij ernaar om alle leerlingen middels projecten op het gebied van o.a.

debatteren, landelijk olympiades, samenwerking met universiteiten etc. extra uit te dagen. In dit kader is ook het aanbieden van Cambridge Engels een bewuste keuze.
Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit de volgende

deskundigen:

· dyslexie: mw. B. Boot, mw. L. de Jong

· faalangst/examenvrees: J. Smits

· autisme spectrum stoornissen/hoogbegaafdheid: mw. M. van Gils, mw. B. Boot,

mw. L. de Jong

· reïntegratie langdurige zieke leerling: J. Smits

· coördinatoren: mw. A. Lugtmeijer en S. Stet
Dyslexie

Mw. B. Boot en mw. L. de Jong begeleiden leerlingen met specifieke problemen bij het studeren. In de brugklas onderzoeken zij of er leerlingen zijn, die mogelijk dyslexie hebben. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie die extra hulp nodig hebben. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring kunnen recht hebben op speciale faciliteiten bij toetsen, recht op extra tijd, vergrote teksten en aangepaste normen voor spellingfouten. Bovendien mogen zij mondeling in plaats van schriftelijk overhoord worden.
Faalangst / Examenvrees

De mogelijkheid bestaat om ondersteuning te krijgen via een zelfvertrouwengroep waardoor faalangst aangepakt kan worden. Voor de eindexamenkandidaten bestaat de mogelijkheid mee te doen aan de cursus ‘leren omgaan met examenvrees’. De heer J. Smits begeleidt de zelfvertrouwengroep en verzorgt de cursus op het gebied van examenvrees.


Re-integratie langdurig zieke leerlingen

De heer J. Smits begeleidt leerlingen die langdurig ziek zijn (geweest). Hij helpt deze leerlingen in kaart te brengen welke achterstanden in lesstof en toetsen zij hebben opgelopen. Vervolgens begeleidt hij hen samen met de mentor om deze achterstanden stap voor stap weg te werken.
Decanen

Om de juiste keuzes te kunnen maken moet de leerling eerst inzicht krijgen in zijn persoonlijke eigenschappen, vaardigheden, aanleg en interesses en zich een beeld vormen van de mogelijkheden die er zijn in de samenleving. Deze keuzes worden meestal niet in één keer gemaakt, maar via een proces van opeenvolgende beslissingen, beginnend op het einde van de basisschool en zich voortzettend op het gymnasium. Tijdens dit proces willen de mentoren en de decanen (J. Smits en

J. van Berkum) de leerlingen de helpende hand bieden om een goede beslissing te nemen.

De decaan van leerjaar III en IV stuurt de mentoren van leerjaar III aan om in het begeleidingsuur aandacht te besteden aan de profielkeuze voor de bovenbouw. In leerjaar III begint elke leerling met de aanleg van zijn toekomstdossier. De leerlingen van leerjaar III worden begeleid bij de keuze van de profielen voor de bovenbouw. Zij bereiden zich voor op de keuze van één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie& Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Daarnaast kunnen leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, één of meer extra vakken kiezen. Bovendien maken zij hun keuze voor Latijn of Grieks (beide mag ook) en voor Wiskunde A, B of C. Op de eerste ouderavond zullen de ouders informatie ontvangen over alles wat met het keuzeproces in klas III samenhangt. De onkosten voor het lesmateriaal dat bij de keuzebegeleiding gebruikt wordt, bedragen ongeveer 20,-.
Op dinsdag 22 maart 2016 zal op school voor de leerlingen van III en IV een verplichte beroepenvoorlichtingsavond worden gehouden. De organisatie is in handen van ouders en één van de decanen. Oud-leerlingen geven deze voorlichting, zij vertellen over hun beroep en de weg hier naartoe. Leerlingen van de bovenbouw beginnen in de loop van het vierde leerjaar met hun zoektocht naar een vervolgstudie. In leerjaar V en VI gaan ze hier onder leiding van de decaan van leerjaar V en VI uiteraard mee door. Zij krijgen in de laatste drie leerjaren (IV, V en VI) enkele dagen tot hun beschikking om tijdens schooltijd voorlichtingsdagen en meeloopdagen te bezoeken. Afspraken hierover dienen te worden gemaakt met de decanen.

Voor leerlingen van leerjaar V en VI worden er op dinsdag 29 september 2015 en dinsdag 6 oktober 2015 studievoorlichtingsavonden gehouden op het Jan van Brabant college in Helmond. Voor leerjaar V is deze activiteit verplicht.

Leerlingen die tussentijds de school verlaten, kunnen bij de decanen terecht voor een advies voor een verdere studie- en beroepskeuze. De decanen houden spreekuur op afspraak, zowel voor ouders als voor leerlingen.Jeugdgezondheidszorg

Onze school heeft een samenwerkingsverband met de gewestelijke Gezondheidsdienst Helmond, afdeling jeugdgezondheidszorg.

De GGD ondersteunt de school bij het realiseren van een veilig en gezond schoolklimaat.Leerlingen en ouders kunnen te allen tijde een beroep doen op de jeugdverpleegkundige of jeugdarts die bereikbaar zijn op het volgende adres:

GGD Brabant-Zuidoost

Bezoekadres: Clausplein 10, 5611 XP te Eindhoven.

Postadres: Postbus 8684, 6505 KR te Eindhoven.

Heef u vragen?

Stuur een e-mail naar:

mijnkindendeggd@ggdbzo.nl

of bel via telefoonnummer:

088 - 0031 414 (ma-vr 09.00 - 11.00 uur

en 14.00 – 15.00 uur)

of kijk op de website: www.ggdbzo.nl/ouders
In het kader van de jeugdgezondheidszorg worden ieder jaar alle leerlingen van leerjaar II opgeroepen voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt zowel gekeken naar de lichamelijke als de psychosociale ontwikkeling van uw kind.

Er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid, maar er komen ook vragen aan bod over het gedrag, omgaan met anderen, slaap- en eetgewoonten, leerproblemen e.d. De resultaten worden, indien nodig, ondersteund door adviezen, na afloop van het onderzoek besproken. Er kan ook overleg plaatsvinden met andere personen of instellingen die zorg en hulp verlenen. Naar aanleiding van een eerder gezondheidsonderzoek (bijvoorbeeld op de basisschool), maar ook

op initiatief van het kind zelf, de ouders, de school, de huisarts, kan uw kind voor een extra onderzoek worden uitgenodigd. Hierbij kan het gaan om heel gerichte vragen met betrekking tot horen, zien, lichaamshouding, lichamelijke rijping en dergelijke, maar ook om vragen betreffende het algemeen functioneren van uw kind.
Het aandeel van de ouders

Ook al kennen niet alle ouders uit eigen ervaring de gymnasiumopleiding, toch is hun aandeel van het grootste belang. Zij kunnen ervoor zorgen, dat de leerlingen thuis in alle rust studeren, dat ze voldoende slaap krijgen en dat ze op tijd naar de school vertrekken; zij kunnen de studietijd in de gaten houden en het huiswerk controleren en eventueel de lessen overhoren; zij kunnen mede de sfeer en de mentaliteit bevorderen, die vereist zijn voor de gymnasiumopleiding en de deelname aan de sociale en culturele activiteiten bevorderen.
De directie rekent erop, dat de ouders van hun kant alleen om serieuze redenen hun kind

toestaan de school te verzuimen.
Zowel de leerlingen als de school stellen het zeer op prijs, wanneer de ouders bij diverse gelegenheden naar de school komen: op de spreekuren van de mentoren en vakdocenten (zie kalender), op ouderbijeenkomsten en bij speciale programma’s. Door het jaar heen is het eerste aanspreekpunt voor de ouders de mentor of de leerjaarcoördinator.

Bevordering


Aan het einde van het schooljaar kan de leerling bevorderd worden naar het volgende

leerjaar: ofwel zonder nadere vermelding, ofwel voorwaardelijk (behalve van V naar VI).

Wanneer een leerling voorwaardelijk bevorderd wordt, omschrijft de docentenvergadering

de voorwaarde, waaraan de leerling moet voldoen en de termijn. Na afloop hiervan beslist

de docentenvergadering. In sommige gevallen wordt een herexamen opgelegd. Het herexamen wordt afgelegd in de laatste week van het schooljaar; daarna wordt beslist over de uitslag. Tweemaal eenzelfde klas herhalen of twee klassen achtereenvolgens herhalen wordt niet toegestaan, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals b.v. ziekte. De school heeft vaste regels en normen opgesteld, die gebruikt worden bij de overgang. Deze worden ieder jaar tijdig aan de ouders en leerlingen meegedeeld.

Extra schoolverzuim

Een mogelijk verzoek om toestemming voor extra schoolverzuim wordt gericht aan de leerjaarcoördinator. De richtlijnen in overeenstemming met de leerplichtwet en de richtlijnen van de inspectie, komen op het volgende neer:
1 De leerjaarcoördinator beoordeelt en geeft al dan niet toestemming voor extra schoolverzuim.
2 Extra schoolverzuim wordt toegestaan bij omstandigheden zoals in de leerplichtwet omschreven. Dit betreft b.v. sterfgeval in de naaste familie, ernstige ziekte van de ouders, gevaarlijke besmette-

lijke ziekte in het gezin, jubileum in het gezin, het huwelijk van een gezinslid, het voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.
3 Toestemming voor extra vakantie:

a wordt niet verleend:

· in de eerste twee weken van het schooljaar;

· wegens voorkeur voor vakantie in voor- of naseizoen;

· wegens drukte op de wegen;

· wegens lagere prijzen buiten het seizoen of beschikbaarheid van het favoriete hotel.
b kan wel worden verleend bij:

· een vakantie die op doktersadvies noodzakelijk geacht wordt (overleggen van

doktersadvies wordt gevraagd);

· in omstandigheden dat de ouders een beroep uitoefenen waarbij vakantie opnemen tijdens de schoolvakanties niet mogelijk is. (toestemming mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor max. 10 dagen).
Schoolverzuim waarvoor geen toestemming is verleend door de schoolleiding, wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Wilt u meer informatie of denkt u dat de leerplichtambtenaar u bij een specifiek probleem kan helpen, schroom dan niet contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Financiën – kosten door de school vastgesteld


Boeken

Het benodigde boekenpakket wordt jaarlijks, om niet, door de school beschikbaar gesteld uit de boekenbeurs. De kosten van de schoolboeken worden dit schooljaar gedekt door de overheid.


Vrijwillige ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar wordt de ouder(s)/verzorger(s) van iedere leerling verzocht een bedrag te betalen als ouderbijdrage.

Deze bijdrage is voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld op € 120,-. De bijdrage wordt gebruikt voor een aantal extra voorzieningen en activiteiten. Het betreft o.a. extra kopieën, lesmateriaal voor talentontwikkeling, bestuurskosten, verzekering van leerlingen en uitgaven voor culturele, sportieve en godsdienstige buitenschoolse activiteiten. Dit zijn uitgaven die niet voor rijkssubsidie in aanmerking komen.

De ouderbijdrage is vrijwillig en kan helemaal, gedeeltelijk, of niet worden betaald.

In september/oktober ontvangt u een nota voor deze bijdrage met een begeleidend schrijven.
Oudervereniging

Naast de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u ook een nota van € 5,- per kind voor het lidmaatschap van de oudervereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af voor de besteding van deze gelden.


Extra kosten voor extra activiteiten

Naast bovengenoemde bijdragen, die aan alle ouders worden gevraagd zijn er ook nog kosten die niet voor alle leerjaren of leerlingen gelden.

Dit zijn kosten in verband met studie- en beroepskeuze en kosten voor bijvoorbeeld Cambridge Engels, Goethe of Delf en daarbij horende examengelden. Ook de kluishuur kan men tot deze categorie rekenen.

Deze kosten worden apart bij de ouders van de deelnemende leerlingen in rekening gebracht.


Reizen/excursies

Als aanvulling op de vaklessen worden in de leerjaren I tot en met V excursies georganiseerd. Bij deelname van uw zoon of dochter aan een excursie ontvangt u een factuur. Deelname is vrijwillig. Voor alle excursies geldt dat, zonodig, een beroep kan worden gedaan op de school voor een bijdrage in de kosten, opdat niemand om financiële redenen hiervan moet afzien. Voor een verzoek tot ondersteuning richt men zich tot de conrector.


Sparen voor dure jaren

Tegelijk met de nota voor de ouderbijdrage ontvangt u een overzicht met daarin de kosten per leerjaar. Hopelijk kan dit overzicht een handreiking zijn bij de planning van de schoolse financiële zaken over een langere termijn.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Alle informatie hierover is te vinden op internet:

www.duo.nl.
Aansprakelijkheid van de school

De school stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van rijwielen, kleding, boekentassen, portemonnees, boeken of andere bezittingen van de leerlingen. Aangeraden wordt zo weinig mogelijk geld mee te nemen naar school, waardevolle voorwerpen niet in de gangen of garderobe te laten liggen, bij de lessen L.O. kostbaarheden bij de betreffende docent in bewaring te geven, sport- en regenkleding te voorzien van een naam en fiets of bromfiets goed af te sluiten. De conciërge is bereid geld en waardevolle voorwerpen in bewaring te nemen.

  1   2   3

 • Begeleiding van leerlingen

 • Dovnload 294.16 Kb.