Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids 2015-2016 Willibrord Gymnasium

Dovnload 294.16 Kb.

Schoolgids 2015-2016 Willibrord GymnasiumPagina2/3
Datum04.04.2017
Grootte294.16 Kb.

Dovnload 294.16 Kb.
1   2   3

Sponsoring

Er is een verschil tussen een donatie en sponsoring. In het eerste geval is er geen tegenprestatie van de school (ook niet door school geïnitieerd), in het tweede geval is er wel sprake van een tegenprestatie van de school. Een donatie is eenmalig en onverplicht.

Uitgangspunten voor sponsoring zijn terug te vinden in het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”, afgesloten op 19 februari 2009 tussen o.a. het ministerie van onderwijs, vakbonden, VO-raad, de landelijke ouderverenigingen, LAKS, MKB-Nederland, VNO-NCW, educatieve uitgeverijen en de consumentenbond.

Sponsoring op school zal moeten voldoen aan de volgende eisen:

Sponsoring mag:

- geen vervanging zijn voor uitgaven uit de reguliere exploitatie.

- geen negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de leerlingen,

- geen invloed hebben op de onderwijsinhoud,

- geen reclame-uitingen bevatten,

- geen misleiding bevatten en niet appelleren aan angst of bijgelovigheid

- geen verplichting van afname van specifieke producten inhouden

- sponsoring moet:- een gezonde leefstijl aanmoedigen.
In elk geval van sponsoring zal een aparte overeenkomst opgesteld worden die met de MR besproken wordt. De MR heeft hierbij adviesrecht. De overeenkomst bevat in ieder geval: de algemene afgesproken voorwaarden zoals hiervoor beschreven, de financiële of materiële omvang van de sponsoring, de besteding van gelden en materialen en een verantwoording hiervan. In de overeenkomst staat ook een start- en einddatum van de overeenkomst.
Gebruik foto’s

In ons voorlichtingsmateriaal zoals de folder, website, schoolgids en advertenties van

school gebruiken wij foto’s van leerlingen. Het is onmogelijk - zeker bij groepsfoto’s -

om iedere ouder individueel toestemming te vragen. Waar mogelijk doen wij dat wel. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind op een foto van ons voorlichtingsmateriaal staat, dan horen wij dat graag zodat wij daar rekening mee kunnen houden. U kunt een e-mailtje sturen

naar info@willibrordgymnasium.nl of bellen naar de secretaresse.

HuisregelsBasisgedragsregels

Leerlingen en leraren/personeel gaan met respect met elkaar om:

1 Ik laat een ander in zijn waarde.

2 Ik neem een ander zoals die is en ik discrimineer niet.

3 Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet.

4 Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af.

5 Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld.

6 Ik neem geen wapens, vuurwerk en drugs mee naar school.

7 Als iemand mij hindert dan mijn mentoren/een leraar om hulp.

9 Ik speel niet voor eigen rechter.

Inleiding

Dagelijks komen in ons schoolgebouw veel mensen bij elkaar: een bont gezelschap van docenten, leerlingen, directie en onderwijsondersteunend personeel; ieder met zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Voor ons allemaal geldt dat het belangrijk is, dat het leven van alledag geordend en in een goede sfeer verloopt. Ieder van ons heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Voor een goed functioneren van onze schoolgemeenschap ontkomen wij echter niet aan het stellen van een aantal vaste regels, waaraan wij ons allemaal moeten houden. De huisregels dienen te worden toegepast in alle redelijkheid. Een zekere mate van flexibiliteit blijft altijd gewenst. De coördinatie van de leerjaren geschiedt door:

I, II en III mw. A. Lugtmeijer

IV, V en VI dhr. S. Stet.
A1 Het rooster geeft de schooltijden aan en de lessen die daarin gegeven worden. Onder lessen wordt tevens verstaan al wat door de school tijdens de schooltijden aan andere programmapunten geboden wordt. De leerlingen zijn verplicht alle voor hen in het rooster aangegeven lessen te volgen.

A2 De leerling verlaat tijdens de schooldag het schoolterrein alleen met toestemming van de coördinator van het betreffende leerjaar of diens waarnemer.

A3 Mededelingen over roosterwijzigingen worden op de daarvoor bestemde borden en via internet gepubliceerd. Hetgeen op de publicanda wordt gepubliceerd is bindend. De leerlingen worden geacht deze dagelijks te raadplegen.

A4 Veel informatie wordt gepubliceerd via het ouder- en leerlingenportaal. Van leerlingen wordt echter ook verwacht dat zij alle meegegeven informatie die (mede) bestemd is voor hun ouders/verzorgers (zoals rapporten, schoolexamenregelingen, uitnodigingen voor ouderavonden, brieven over schoolactiviteiten), zo spoedig mogelijk thuis afgeven.

A5 Aanvragen voor verlof (huwelijk, begrafenis e.d.) dienen twee werkdagen tevoren, schriftelijk, aan de coördinator van het betreffende leerjaar of diens waarnemer gericht te worden.

A6 Op vertoon van de afspraakkaart of een kopie ervan kunnen aanvragen voor bezoeken aan huisartsen, tandartsen, specialisten, fysiotherapeuten e.d. bij de receptie gemeld worden. Daar wordt een briefje verstrekt, waarmee de leerling vervolgens op het afgesproken tijdstip de les kan verlaten. Bezoeken aan huisartsen, tandartsen, specialisten, fysiotherapeuten e.d. dienen in het belang van het onderwijs zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden.

A7 1 Indien een leerling van leerjaar I t/m III jarig is geweest op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag heeft hij voor de volgende dag huiswerkvrij, met uitzondering van proefwerken.

2 Indien een leerling van leerjaar IV t/m VI jarig is geweest op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag heeft hij voor de volgende dag huiswerkvrij, met uitzondering van proefwerken en schoolexamentoetsen. De inleverdata voor praktische opdrachten, leesverslagen e.d., blijven eveneens gehandhaafd.

A8 Wanneer een leerling door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is de lessen te volgen, melden de ouders/verzorgers dit alleen telefonisch (0493- 314802) aan de receptie tussen 8.15 en 9.00 uur.

A9 Bij terugkeer van de leerling op school na een ziekteperiode meldt hij zich onverwijld bij de receptie. Indien hij ook huiswerkvrij wenst, brengt hij daarvoor een briefje van zijn ouders/verzorgers mee.

A10 Een leerling die wegens ziekte een proefwerk gemist heeft, kan - vanaf maandag 2e pauze - via het portal vernemen wanneer het proefwerk moet worden ingehaald. Meestal op donderdag en/of vrijdag van de week volgend op de week waarin het proefwerk gemist is. De proefwerken van het proefwerkrooster gaan ook door.

A11 Een leerling die gedurende de schooldag wegens ziekte naar huis wenst te gaan, dient zich eerst te melden bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouders/verzorgers. De leerling krijgt een briefje mee, waarin de ouders/verzorgers bekend gemaakt wordt dat de leerling ziek naar huis ging, alsmede het tijdstip. Als de leerling een proefwerk heeft, kan deze alleen met toestemming van de coördinator van het betreffende leerjaar of diens waarnemer naar huis. Bij verzuim moet, voordat de leerling de lessen weer gaat volgen, deze brief ondertekend door de ouders/verzorgers, met duur en reden van verzuim, worden ingeleverd bij de receptie.

A12 Een leerling die voor een langere periode niet aan de gymnastieklessen kan meedoen, meldt dit tevoren bij de receptie. Hij meldt zich ook bij de docent LO voor een vervangende opdracht.

A13 Een leerling die in de eerste of een volgende les te laat komt, moet zich melden bij de receptie. Heeft de leerling geen geldige reden om te laat te komen, dan meldt de leerling zich de volgende lesdag om 8.15 uur bij de receptie. Wanneer een leerling herhaaldelijk te laat komt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Dit kan leiden tot een taakstraf bij HALT.

A14 Een leerling kan geschorst worden voor een periode van ten hoogste één week bij:

· ongeoorloofd lesverzuim;

· herhaald te laat komen zonder geldige reden;

· overtreden van het rookverbod;

· ernstig wangedrag.

Een zeer ernstig vergrijp kan aanleiding geven om over te gaan tot verwijdering van de school.

A15 Een leerling die door de docent uit de les verwijderd wordt of niet tot de les wordt toegelaten, gaat zich zo spoedig mogelijk melden bij de receptie en haalt een gele brief op. Bovendien meldt hij zich aan het einde van de les(dag) bij de betreffende docent om het voorval te bespreken en af te handelen. Vervolgens wordt door de leerling de gele brief aan de leerjaarcoördinator afgegeven.
B1 De leerling zorgt ervoor dat hij op een zodanig tijdstip aanwezig is dat hij op het vastgestelde tijdstip met zijn lessen kan beginnen. Fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling, brommers in de bromfietsenstalling.

B2 De leerling laat zijn fiets of bromfiets op slot op de aangewezen plaats in de stalling, totdat hij van school vertrekt. Buiten de tijden van aankomst en vertrek is het niet toegestaan zich in of rondom de rijwielstalling te bevinden.

B3 De leerling is verplicht voor het weghangen van zijn jas in de garderobe gebruik te maken van de aan hem toegewezen plaats. De leerling dient ervoor te zorgen, dat hij geen geld of waardevolle voorwerpen onbeheerd in zijn jas of tas achterlaat. De conciërge is bereid geld en waardevolle voorwerpen in bewaring te nemen.

B4 Vóór de aanvang van de lessen en tijdens de pauzes mogen de leerlingen zich uitsluitend bevinden in de aula, de garderobe en de garderobehal, dan wel buiten.

B5 Leerlingen van klas III-VI die geen les hebben - om welke reden dan ook (’tussenuur’)- kunnen tijdens dat uur verblijven in het OLC, de studieruimte, in de aula, of buiten verpozen. In het OLC blijft de leerling tot aan het einde van dat tussenuur om de rust op de gangen te waarborgen. Tussenuren van leerlingen van klas I en II worden zoveel mogelijk waargenomen door één van de docenten in een klaslokaal.

B6 De gangen, de hal bij de hoofdingang en de garderobehal zijn plaatsen waar vóór aanvang van de school en bij leswisselingen in korte tijd veel mensen moeten passeren. Een leerling dient zijn gedrag daaraan aan te passen.

B7 De leerling heeft zijn boekentas óf bij zich, óf zet deze in de hal of laat hem bij het lokaal achter waar hij de volgende les heeft. In de doorgangsruimte bij de hoofdingang mogen absoluut géén tassen neergezet worden.
C1 Een leerling die het schoolgebouw, het meubilair of de leermiddelen schade toebrengt dan wel vervuilt, zal aansprakelijk worden gesteld. Bij minderjarige leerlingen berust de aansprakelijkheid bij de ouders.

C2 Het voorkomen van de vervuiling van gebouw en schoolterrein zal een voortdurende zorg zijn voor iedereen. Papier, bekertjes, etensresten en ander afval moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken, die overal in het gebouw en op het schoolterrein aanwezig zijn. Leerlingen die als steward zijn aangewezen, zien er tijdens de pauzes op toe dat dit gebeurt.

C3 In de klaslokalen en studieruimten is eten en drinken niet toegestaan.

C4 In het schoolgebouw is kauwgom ten strengste verboden. Bij de leerlingeningang is een container geplaatst waar de leerlingen bij binnenkomen hun kauwgom kunnen deponeren.

C5 Wekelijks wordt, bij toerbeurt, een aantal leerlingen aangewezen voor een corveebeurt en tweewekelijks voor een beurt als steward.
D1 Roken door leerlingen is op het hele terrein niet toegestaan.

D2 Als regel is alcohol op school verboden. Tijdens feesten onder verantwoordelijkheid van de school wordt in overleg met de directie beslist over het al dan niet schenken van alcoholische dranken.

D3 1 Het bezit en het gebruik van drugs is ten strengste verboden. Onder drugs wordt verstaan: alle middelen die vallen onder de opiumwetgeving, o.a. cannabis-producten, chemische producten zoals xtc en harddrugs. Overtreding van deze regel leidt tot voordracht bij het bestuur om over te gaan tot verwijdering.

2 Bij het gebruik en bij het bezit van harddrugs wordt in alle gevallen de politie ingeschakeld.

3 Bovenstaande regels gelden in en rond het schoolgebouw en de naaste omgeving van het schoolterrein. Tevens zijn de regels van toepassing bij alle door de school georganiseerde activiteiten.

D4 Leerlingen die stelen, worden bij het bestuur voorgedragen voor verwijdering.

D5 Leerlingen die steek- of andere wapens bij zich hebben, worden bij het bestuur voorgedragen voor verwijdering.

D6 Spelen waarbij welke vorm van gokken dan ook een rol speelt, zijn verboden.

D7 Kaarten om geld is niet toegestaan.

D8 Tijdens de lessen staat de gsm of smartphone altijd uit tenzij door de docent toestemming gegeven is. Misbruik kan ertoe leiden dat betreffende apparatuur tijdelijk in beslag wordt genomen.

D9 Het maken, gebruiken en verspreiden van beeld- en/of geluidsopnamen is verboden als daar geen toestemming voor gegeven is door de leerjaarcoördinator.

D10 De directie heeft het recht kluisjes, boekentassen, rugzakken en jassen te doorzoeken.
E1 Er wordt veel zorg besteed aan leerlingenbibliotheek, waar alle leerlingen gratis boeken kunnen lenen en tijdschriften en naslagwerken kunnen lezen. De openingstijden van de bibliotheek worden via de publicanda bekend gemaakt. Er wordt geen vergoeding voor het lenen van boeken gevraagd. Bij te laat inleveren dient een boete betaald te worden.

E2 De bibliotheek is ook bedoeld als studieruimte. In alle rust kan daar door leerlingen die een uur vrij of een tussenuur hebben, worden gestudeerd. Het toezicht wordt verzorgd door een aantal ouders.

E3 In de pauzes is de bibliotheek alleen open voor het uitlenen en terugbrengen van boeken. Er kan dan niet worden gestudeerd aan de tafels.
F1 Toegang tot de sportzaal is uitsluitend mogelijk in sportkleding en op sportschoeisel. Douchen is mogelijk, maar niet verplicht. Tijdens de pauzes bevindt niemand zich in de zaal, de kleedlokalen of op de gang. Het gebruik van de sportzaal is alleen toegestaan in aanwezigheid van een leraar lichamelijke opvoeding.

Huiswerk

Vanwege bijzondere omstandigheden kán de leerling vrijgesteld worden van huiswerk.

Dit dient tijdig tevoren, schriftelijk, door de ouders aangevraagd te worden bij de

coördinator van het betreffende leerjaar of diens waarnemer, met opgave van redenen.
Proefwerken en proefwerkrooster I t/m V

Alle leerlingen zijn verplicht om aan de proefwerken deel te nemen. De leerlingen

ontvangen per periode een proefwerkrooster. Proefwerken informeren de leerling over zijn

manier van werken, en kunnen de docent duidelijkheid verschaffen over de mate waarin

de behandelde stof beheerst wordt. Wanneer de resultaten voldoende zijn, is dat voor de

leerling een teken dat hij de zaken goed aanpakt en voldoende tijd aan de studie besteedt.

Leerlingen die wegens ziekte of andere geldige redenen verhinderd zijn aan een proefwerk

deel te nemen, worden in de regel verwezen naar het ’proefwerkinhaaluur’ op de donderdag- en vrijdagmiddag.

Informatie over leerlingen van gescheiden ouders

Het is wettelijk geregeld dat gescheiden ouders van minderjarige kinderen beiden recht hebben op informatie over hun kinderen, van mensen die beroepshalve met hun kinderen omgaan. Dit geldt ook wanneer een ouder niet meer met het gezag is belast of omgang heeft met het kind. De school neemt als uitgangspunt dat informatie wordt verstrekt aan de

verzorgende ouder. Is er sprake van een goede omgangsregeling dan zal ook de niet-verzorgende ouder deze informatie via de verzorgende ouder ontvangen. Indien de niet-verzorgende ouder niet voldoende op de hoogte wordt gehouden door de verzorgende ouder, kan de niet-verzorgende ouder contact opnemen met de leerjaarcoördinator van het kind. De niet-verzorgende ouder en de betreffende coördinator zullen in onderling overleg afspreken welke informatie eveneens aan de niet-verzorgende ouder wordt verstrekt. Als dit niet is

toegestaan, zal het schriftelijke bewijs van een gerechtelijke uitspraak aan de school moeten worden overlegd. De verzorgende ouder wordt geïnformeerd over de afspraak die met de niet-verzorgende ouder is gemaakt. Informatievoorziening op verzoek van de niet-verzorgende ouder betreft het toezenden van algemene informatie (schoolgids en informatieavonden) en specifieke informatie (schoolresultaten, ouderavonden, schooladviezen, buitenschoolse activiteiten).

Inspraak en Samenspraak

De oudervereniging

De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking met alle andere geledingen binnen de schoolgemeenschap te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat de ouders/verzorgers medeverantwoordelijk zijn voor de vorming die hun kinderen op school ontvangen.
De oudervereniging tracht haar doel te bereiken door:

regelmatig overleg te plegen met de geledingen binnen de schoolgemeenschap over alle aspecten die de school betreffen en waarbij samenwerking tussen ouders/verzorgers en school van belang is;

ouders/verzorgers in staat stellen zich (meer) kennis en inzicht in onderwijskundige en opvoedkundige zaken eigen te maken door het geven van informatie en organiseren van bijeenkomsten;

zich te doen vertegenwoordigen in landelijke, regionale en plaatselijke organisaties voor zover dit in overeenstemming is met het gestelde doel.

De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging is zodanig dat de ouders/verzorgers van de leerlingen van ieder leerjaar zich door tenminste één bestuurslid vertegenwoordigd weten.

Na de herfstvakantie wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt via het jaarverslag over het afgelopen schooljaar verantwoording afgelegd. Ook worden de

plannen en de begroting voor 2015-2016 voorgelegd en vindt de verkiezing plaats van eventuele bestuursleden. Het tweede gedeelte van de jaarvergadering is traditiegetrouw gewijd aan een bepaald thema. Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering of bij het eerste rapport ontvangen alle ouders/verzorgers een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de bestuursleden met daarbij aan-gegeven namens welk leerjaar zij in het bestuur zitten.

Bovendien kan er, indien nodig, een leerjaar- ouderoverleg plaatsvinden. Dit is een overleg namens een bepaald leerjaar met de klassendocenten, een lid van de directie en de bestuursleden van de oudervereniging van dat leerjaar. Tenslotte steekt de oudervereniging waar nodig en gewenst een helpende hand toe bij buitenschoolse activiteiten en tracht zij deze te bevorderen. Het correspondentieadres van de oudervereniging is:

e-mail: secretariaat-ov-willibrord@live.nl
De medezeggenschapsraad

De MR, een wettelijk verplicht instituut, heeft een belangrijke taak binnen de school ten

aanzien van het maken van beleid door haar instemmings- en adviesbevoegdheden. Daarnaast kan elke MR zelf voorstellen formuleren in het belang van het goed functioneren van de school.
De MR bestaat uit 8 leden: 4 Leden die uit en door het personeel worden gekozen, 2 leden die door de geleding ouders worden gekozen, 2 leden die door de geleding leerlingen worden gekozen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender. Iedereen die bij een van de geledingen hoort, kan punten of vragen inbrengen bij het secretariaat van de MR, p.a. Postbus 247, 5750 AE Deurne.

Het zittingsjaar loopt van 1 augustus van het huidige jaar tot 1 augustus van het volgende jaar. Namens het personeel hebben zitting: J. Hoorneman (voorzitter), mw. N. Knapen (secretaris)

en E. van Dijk en A. Manders. Namens de ouders hebben zitting H. Berkers en mw. K. van Tuijn, namens de leerlingen Rachna van Berlo en Jeroen Wijnen.
De Personeelsraad (PERA)

De Personeelsraad stelt zich ten doel: Het naar vermogen bevorderen van de goede sfeer op school en het aandacht hebben voor het welbevinden van alle personeelsleden in dienst van het Willibrord Gymnasium.

De Personeelsraad vergadert minstens eenmaal per periode en overlegt verder naar behoefte met andere instanties en personen binnen de school. De vergaderingen zijn openbaar. De Personeelsraad bestaat uit zeven leden, die jaarlijks worden gekozen en in functie treden op 1 augustus. Dit schooljaar zijn de leden: mw. M. van der Valk, mw. M. Knapen, mw. M. Vosters, mw. I. de Wit, E. van Dijk en J. Hoorneman.

Leerlingenstatuut

In een uitgebreid leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Het leerlingenstatuut is digitaal ter inzage op het ouder- en leerlingenportaal. De klachtencommissie inzake handhaving van het leerlingenstatuut bestaat uit drie leden, respectievelijk uit de geleding leerlingen, ouders en personeel. De contactpersoon van de klachtencommissie is de heer van Deutekom.
Klachtenregeling

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze op een effectieve manier te worden opgelost. Daarbij gaan we er van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnen de school kunnen worden opgelost. In het leerlingenstatuut art. 35 is aangegeven, hoe men kan handelen bij klachten en hoe het klachtrecht is geregeld. In het algemeen geldt overigens dat de school klachten zoveel mogelijk probeert te voorkomen en snel wenst op te lossen. Het recht van hoor en wederhoor en een communicatie op basis van wederzijds vertrouwen zijn wezenlijke kenmerken hierbij. Indien in bepaalde situaties de klacht via de bestaande kanalen (mentor, directie, klachtencommissie leerlingenstatuut) niet naar tevredenheid opgelost kan worden, kan men gebruik maken van de algemene klachtenregeling.
Algemene klachtenregeling

Op het ouderportaal en op de website van de school is de regeling beschikbaar, die de uitwerking aangeeft van hetgeen in het kader van artikel 24b van de WVO geregeld is.

Het werkingsgebied omvat niet alleen klachten van algemene aard, maar ook klachten die betrekking hebben op discriminatie, seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld.

Als contactpersoon fungeert op onze school mevr. C. Wallace.

Het bestuur van de school heeft zich aangesloten per 1 augustus 2014 aangesloten bij de ORION Klachtencommissie (www.orionscholen.nl)

Meerderjarigheid met 18 jaar

Op grond van de wet op de meerderjarigheid dienen wij de ouders en de desbetreffende leerlingen op het volgende te wijzen. Door de inschrijving van hun minderjarige kinderen

sluiten de ouders met het bestuur van de school een zogenaamde onderwijsovereenkomst, die ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd. Formeel eindigt deze overeenkomst tussen ouders en schoolbestuur, wanneer de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Onze school gaat ervan uit, dat de reeds bestaande overeenkomst stilzwijgend voortgezet wordt, waarbij onverkort alle tot dan toe geldende rechten en plichten als onderdeel van deze overeenkomst blijven doorwerken. Dit betekent tevens dat het beleid van de school erop gericht zal blijven de ouders zoveel als mogelijk op de hoogte te stellen, alsook van hen de gebruikelijke informatie te ontvangen ten aanzien van alle zaken die de school en de leerling betreffen.
Alleen indien een meerderjarige leerling uitdrukkelijk schriftelijk aan de rector verzoekt met hem als gevolg van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een nieuwe onderwijsovereenkomst te sluiten, kan het schoolbestuur daartoe overgaan, waarbij de meerderjarige leerling in alle rechten en plichten treedt, zoals deze tot dan toe golden voor zijn ouders.

De ouders zelf zullen van een dergelijke beslissing schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Moderamen

Vorming door middel van sociale en culturele activiteiten is een belangrijk aspect van onze school. De commissie Moderamen verzorgt een groot deel van deze activiteiten.
Overzicht van de activiteiten

I-VI leerlingenraad

schoolkrant Quamdiu

carnavalsbal (gympiebal)

sportdag

sporttoernooien

vieringen (Kerstmis - Pasen -

Openingsviering)

schoolfeest

muziek-, zang-, dansavond

buitenlesactiviteiten

schouwburgbezoek

I eendaagse excursie Xanten

sportdag

activiteitenweek

II eendaagse excursie Keulen

activiteitenweek

III sportieve kampweek

bezoek toneelvoorstelling

IV weekexcursie KCV (Klassieke

Talen) o.a. Rome of Griekenland

uitwisseling Duitsland (Kempen)

V projectweek Ameland, debating

VI eindexamenblad: Liber Amicorum

eindexamenfeest
Door het schooljaar heen worden vanuit de verschillende vakgroepen met name in de bovenbouw vakgerelateerde excursies georganiseerd (toneelvoorstellingen, musea, bedrijfsbezoeken, et cetera). Ook is er veel aandacht voor sport.

Onder leiding van de vakgroep L.O. wordt er na schooltijd gelegenheid geboden te sporten, o.a. volleybal, basketbal, softbal en turnen.

Onderwijsresultaten schooljaar 2014 – 2015

1   2   3

  • Huisregels

  • Dovnload 294.16 Kb.