Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids 2015-2016 Willibrord Gymnasium

Dovnload 294.16 Kb.

Schoolgids 2015-2016 Willibrord GymnasiumPagina3/3
Datum04.04.2017
Grootte294.16 Kb.

Dovnload 294.16 Kb.
1   2   3

Leerjaar I

Totaal 96 leerlingen

Bevorderd 84 leerlingen 86,5 %

Niet bevorderd 12 leerlingen 13,5 %

Van de twaalf leerlingen die afgewezen zijn, zijn vijf leerlingen overgestapt naar een ander schooltype. Zeven leerlingen doen het eerste leerjaar nog een keer over.

Een bevorderde leerling kiest voor een andere school.


Leerjaar II

Totaal 72 leerlingen

Bevorderd 65 leerlingen 90,3 %

Niet bevorderd 7 leerlingen 9,7 %

Van de zeven leerlingen die niet bevorderd konden worden naar leerjaar drie zijn er drie leerlingen overgestapt naar een ander schooltype. Vier leerlingen doen het tweede leerjaar nog een keer over. Twee bevorderde leerlingen kiezen voor een ander schooltype.
Leerjaar III

Totaal 69 leerlingen

Bevorderd 68 leerlingen 98,6 %

Niet bevorderd 1 leerling 1,4 %

Van de bevorderde leerlingen zijn er twee overgestapt naar een ander schooltype. Een leerling doet het jaar nog een keer over.
Leerjaar IV

Totaal 78 leerlingen

Bevorderd 69 leerlingen 88,5 %

Niet bevorderd 9 leerlingen 11,5 %

Van de negen afgewezen leerlingen zijn er twee leerlingen overgestapt naar een ander schooltype. Zeven leerlingen doen leerjaar IV nog een keer over.
Leerjaar V

Totaal 70 leerlingen

Bevorderd 60 leerlingen 85,7 %

Niet bevorderd 10 leerlingen 14,3 %

Alle tien afgewezen leerlingen doen leerjaar V nog een keer over.
Leerjaar VI

Totaal 62 leerlingen

Geslaagd 51 leerlingen 82,3 %

Afgewezen 11 leerlingen 17,7 %

Van de leerlingen die afgewezen zijn, herhalen zeven leerlingen dit leerjaar. Drie leerlingen stappen over naar het VAVO; een leerling is toegelaten tot een andere vervolgopleiding.
Alle negentien leerlingen die zijn overgestapt zitten in het schooljaar 2015-2016 op een andere school. Er zijn dus geen voortijdig schoolverlaters.

In bovenstaand overzicht zijn alleen de leerlingen meegenomen over wie een overgangsbeslissing genomen is. Leerlingen die in de loop van het schooljaar al naar een andere school zijn gegaan, staan niet in bovenstaand overzicht.


Onderwijskundige opzet van het schooljaar
Eerste leerjaar gymnasium (brugklas)

Ook op het Willibrord Gymnasium is het eerste leerjaar de brugklas. In dit jaar wordt een

brug geslagen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Eerst wordt de leerling ingeleid en vertrouwd gemaakt met de nieuwe eisen en methoden. Vervolgens proberen de docenten inzicht te krijgen in de vermoedelijke geschiktheid van de leerling voor het gymnasium. Op grond van de verzamelde gegevens en de behaalde resultaten wordt de leerling bevorderd naar het tweede leerjaar ofwel krijgt hij het advies over te stappen naar een ander schooltype.
De eerste dagen van het schooljaar wordt nog niet volgens het normale lesrooster gewerkt.

De leerlingen volgen een speciaal programma, zo raken ze met elkaar en de school vertrouwd. Brugklassers krijgen iedere week twee studielessen, waarin speciaal aandacht wordt besteed aan het aanleren en verbeteren van studievaardigheden en studiegewoonten. Ook het bevorderen van het klassenverband en het sociaal functioneren van de leerling krijgt daarin aandacht.
Voor de begeleiding van de brugklas wordt elk jaar een commissie gevormd. Deze commissie

bestaat voor 2015-2016 uit de mentoren van de drie parallelklassen, te weten:

D. van den Broek, mw. N. van den Berg, W. van Vlerken en de coördinator mw. A. Lugtmeijer.

Tweede en derde leerjaar gymnasiumAan de lessentabel worden in het tweede leerjaar de vakken natuur-/scheikunde, Grieks en Duits toegevoegd. In het derde leerjaar komen er als nieuwe vakken bij: economie en scheikunde. In de eerste helft van het derde leerjaar moet de leerling een aanloop nemen naar zijn studie- of beroepskeuze. Decanen en mentoren begeleiden dit proces. De decanen verzorgen een informatieavond voor ouders en leerlingen.

Vierde, vijfde en zesde leerjaar gymnasium(Tweede Fase)

In leerjaar IV tot en met VI hebben de leerlingen te maken met profielen. Een profiel bestaat uit:

A een gemeenschappelijk deel, dat door alle leerlingen wordt gevolgd;

B een profieldeel, dat voor de vier mogelijke studieprofielen verschilt;

C het vrije deel, waarin een leerling vakken kiest uit andere profielen of andere vakken.


Het eindexamen in het programma bestaat uit twee delen:

het schoolexamen met o.a. een examendossier met daarin werkstukken en verslagen van praktische opdrachten die de leerling moet hebben uitgevoerd;het centraal examen. Deelname daaraan is pas mogelijk als aan de eisen van het schoolexamen is voldaan.
De leerlingen van de bovenbouw en hun ouders worden in de loop van het schooljaar uitvoerig hierover voorgelicht.

Schoolmediatheek

Onze school heeft een uitgebreide mediatheek. Alle leerlingen kunnen kosteloos materiaal lenen, uiteraard met inachtneming van een uitleentermijn. De materialen die je er vindt zijn erg divers: Informatieve boeken, fictie in diverse talen, cd’s en dvd’s. Er is ook een

tijdschriftenrek met opiniebladen en populair-wetenschappelijke tijdschriften. In de schoolmediatheek kun je terecht voor informatie voor werkstukken en opdrachten of gewoon voor een lekker boek. Dankzij de inzet van veel ouders kan de mediatheek dagelijks tijdens

de schooluren open zijn voor het lenen van materialen. Deze vrijwilligers rubriceren alle materialen en houden de collectie up-to-date.

Schoolveiligheidsbeleid

Met het gemeentebestuur, de politie Brabant Zuid-Oost, het Openbaar Ministerie en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de gemeente Deurne is in juni 2008 een convenant afgesloten. Het hieruit voortvloeiende schoolveiligheidsplan bevat zaken die de school wettelijk geregeld moet hebben én zaken die nodig zijn om sluitende afspraken te maken met de partners van het convenant.

De ARBO-commissie draagt jaarlijks zorg voor de evaluatie van het beleid; eens per vier jaar wordt het beleid geactualiseerd. Het veiligheidsbeleid rust op drie pijlers: Omgang met elkaar, veilige voorzieningen en omgang met calamiteiten.
Ongevallenverzekering

De verzekerde bedragen zijn:

E 2.500,- bij overlijden

E 25.000,- bij blijvende invaliditeit

E 1.000,- per ongeval voor geneeskundige

behandeling

E 1.000,- voor tandheelkundige

behandeling, per element.

Deze verzekering is van kracht voor ongevallen (niet voor materiële schade), die leerlingen overkomen gedurende de tijd dat zij, hetzij op schooldagen, hetzij tijdens de vakanties en excursies, onder toezicht van docenten staan.

Bovendien is de verzekering van kracht voor ongevallen, die leerlingen overkomen één uur voor en één uur na de officiële schooltijden.

Melding van ongevallen moet plaatsvinden binnen tweemaal 24 uur bij de administratie van de school.

Speerpunten in onderwijs en begeleiding


Missie en visie

Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in de Peelregio. De leerlingen worden opgeleid voor een gymnasiumdiploma. Ze bereiden zich in een gymnasiale omgeving voor op hun toekomst in de maatschappij. Willibrord is een school waar je jezelf mag zijn en waar je maximaal uitgedaagd wordt om je eigen talenten te ontwikkelen. Een school die kansen biedt.
Kleinschalig – persoonlijk – gymnasiaal- maatwerk

Het onderwijs wordt gegeven vanuit de gedachte dat “leren en ontwikkeling” het beste tot stand komt in een veilige en stimulerende school waarin leerlingen autonoom kunnen zijn en waar persoonlijke aandacht is . Het uitgangspunt voor ons onderwijs is de behoefte van de leerling en de ruimte om de juiste persoonlijke weg te bewandelen. Leerlingen krijgen deze ruimte en de verantwoordelijkheid om zich te ontplooien en hun eigen traject te volgen. Vertrouwen in en op elkaar is onmisbaar.

En juist in een kleinschalige omgeving kan de behoefte van een leerling snel herkend worden, omdat leerling en medewerker elkaar kennen.
De school hecht aan haar gymnasiale karakter. Behalve bij de vakken Latijn en Grieks ligt het uitdragen van het klassieke gedachtegoed ook bij de andere vakken. Een gymnasiale opleiding is een totaalconcept: een brede algemeen vormende opleiding, een stimulerende homogene omgeving waarin leerlingen uitgedaagd worden te leren denken, waarin leerlingen respect hebben voor elkaar. Een opleiding waarin plaats is voor een open houding, een kritische blik op de maatschappij, voor culturele activiteiten. En voor plezier!
Getalenteerde leerlingen

Op een school als het Willibrord kom je veel leerlingen tegen die meer aankunnen dan

het reguliere lesprogramma. Alle leerlingen in leerjaar I en II nemen deel aan een tweedaagse waarin verschillende talenten aangesproken worden. Voor leerlingen met een hoog leervermogen bestaat de mogelijkheid om Spaans te volgen of mee te doen aan de Lego League.

Ook is er ruimte voor individuele trajecten. Leerlingen verdiepen en verbreden zich naast

of in plaats van de lessen. Ze volgen extra vakken, doorlopen het Cambridge-programma,

volgen debattrainingen.
Cambridge Engels, DELF en Goethe

Voor getalenteerde en geïnteresseerde leerlingen bestaat de mogelijkheid om na klas I

Cambridge Engels te volgen. De leerlingen volgen een speciaal lesprogramma met extra

lesuren Engels in de week. Cambridge Engels biedt een verdieping en versteviging van de

Engelse taal. Leerlingen worden opgeleid om aan het eind van leerjaar III het internationaal

erkende First Certificate in English te behalen. De leerlingen die daarna hun Engels verder

willen ontwikkelen, blijven ook in leerjaar IV en V in de Cambridge-groep. Aan het eind van

het vijfde jaar doen zij examen voor het Certificate in Advanced English (CAE) of zelfs het

Certificate for Proficiency in English (CPE). In klas VI worden de leerlingen

voorbereid op het eindexamen VWO.
Leerlingen in klas V met Frans of Duits in hun pakket kunnen ook kiezen voor een verdieping. Vanaf de tweede periode volgen zij een uur extra Frans of Duits in de week om opgeleid te worden voor DELF of Goethe. Beiden zijn internationaal erkende certificaten. De leerlingen worden geëxamineerd volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader.

Beta en ScienceHet aanbod van exacte vakken is ruim. Naast de “bekende” exacte vakken kunnen de leerlingen in de bovenbouw ook kiezen voor Wiskunde-D en NLT (Natuur, Leven en Technologie). In klas I en II volgen allen Science. Bij Science maken de leerlingen op een praktische manier kennis met de verschillende exacte disciplines. Het trainen van de onderzoeksvaardigheden is een belangrijke component in dit geheel. In klas I volgen alle leerlingen het vak Techniek. In 2014 heeft de school het predikaat “Olympiadeschool” gekregen vanwege de jaarlijkse succesvolle deelname van leerlingen aan verschillende landelijke (beta)wedstrijden.
1   2   3

  • Leerjaar III

  • Dovnload 294.16 Kb.