Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids 2016-2017 Afdeling Nederlands International School of Brussels

Dovnload 107.63 Kb.

Schoolgids 2016-2017 Afdeling Nederlands International School of BrusselsDatum04.04.2017
Grootte107.63 Kb.

Dovnload 107.63 Kb.

Schoolgids 2016-2017
Afdeling Nederlands 
International School of Brussels

 

  

 

isb-logo-icon-200.png 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Inhoudsopgave

Blz.


Een woord vooraf  3

1. De school  4

1.1 Affiliatie 4

1.2 Situering van de school 4

1.3 Schoolgrootte 4

2. Waar de school voor staat 5

2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten 5

2.2. Klimaat van de school 7

3. De organisatie van het onderwijs 8

3.1. Groepsindeling 8

3.2. Het basisonderwijs: de ECC (Early Childhood Center) 9

en de ES (Elementary School)

3.3. Het voorgezet onderwijs: de MS (Middle School) 9

en de HS (High School)

3.4. Voorzieningen op de leslocatie 10

4. De inhoud van het onderwijs 11

4.1. Lessen in Kindergarden 11

4.2. Lessen in grade 1 tot en met 6 11

4.3. Lessen in de MS 12

4.4. Lessen in de HS 13

4.5. Nederlandse cultuur 14

5. De zorg voor leerlingen 16

5.1 De plaatsing en opvang van nieuwe leerlingen 16

5.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 16

5.3. De verslaggeving van vordering van de leerlingen 17

5.4. De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 17

5.5. De plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften 18

5.6.De begeleiding van leerlingen naar het VO in Nederland 18

5.7. Huiswerk en begeleiding 18

6. De leerkrachten 20

6.1. Samenstelling en werkwijze van het team 20

6.2. Wijze van vervanging bij ziekte of scholing 21

6.3. Scholing van de leerkrachten 21

7. De ouders 22

7.1. Het belang van betrokkenheid van ouders 22

7.2. Informatievoorziening aan ouders over onderwijs en school 22

7.3. Inspraak 22

7.4. Ouderactiviteiten 23

7.5. Klachtenprocedure 23

7.6. Schoolgeld/ouderbijdrage 23

7.7. Schoolverzekering 23

8. De ontwikkeling van het onderwijs in de school – onderwijsdoelen

2014-2015 24

9. De resultaten van ons onderwijs: behaalde doelen en leerresultaten 25

9.1. Onderwijsdoelen van vorig schooljaar 25

9.2. Leerresultaten 25

9.3. Inspectie van onderwijs 26

10. Schooltijden en vakantierooster 27

11. Namen en adressen 28

Bijlage 30Woord vooraf 

Hartelijk welkom bij de afdeling voor Nederlandse Taal en Cultuur op de International School of Brussels (ISB).


De schoolgids is bedoeld om u als ouders van onze leerlingen te informeren over ons onderwijs. Wij stellen betrokkenheid van ouders heel erg op prijs. Dit heeft ook een gunstige invloed op het succes en het plezier van uw kinderen op school.
In deze schoolgids kunt u lezen hoe de Nederlandse afdeling op ISB het onderwijs vormgeeft en hoe wij op school de zorg voor de kinderen in de praktijk uitwerken. Daarnaast staat er praktische informatie in vermeld en kunt u lezen welke resultaten onze school wil bereiken. Het activiteitenplan hiervoor is bijgevoegd.
Voor het basisonderwijs (ECC en ES) bieden wij Nederlands aan voor alle Nederlandstalige leerlingen van pre-Kindergarten tot grade 6. We spreken in deze schoolgids over grades omdat dit gangbaar is op ISB. Voor uitleg van deze grades, zie blz. 9.
Ook in het voortgezet onderwijs op de Middle School (MS) en High School (HS) bieden we Nederlands aan in alle grades namelijk vanaf 7 tot en met 12. De laatste twee jaar (grade 11 en 12) werken we met de leerlingen in het kader van het International Baccelaureate Diploma Programme.
In grades 7 tot en met 12 kunnen de leerlingen ook het vak Nederlands als tweede taal kiezen. In grade 11 en 12 kan dat eventueel worden afgesloten met het International Baccelaureate diploma programma.
Ouders (en leerlingen) kunnen de school gedurende het hele schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. We staan open voor opmerkingen en kritiek. Zo kunnen wij ons onderwijs voortdurend verbeteren. De schoolgids kan op deze en andere manieren een rol vervullen in de dialoog tussen ouders en school.

De leerkrachten Saskia van Tongeren, Martin Scherbeijn, Johanneke Werner en Simone Willemsen hebben aan deze schoolgids gewerkt. Dhr. Francis Trappeniers, contactpersoon NOB, heeft deze schoolgids gelezen en goedgekeurd. De schoolgids valt onder verantwoordelijkheid van het management en het bestuur van ISB.


Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de coördinator van de Nederlandse afdeling Simone Willemsen of met Dhr. Francis Trappeniers, contactpersoon voor de Stichting NOB en de Nederlandse afdeling op ISB. U vindt de benodigde contactgegevens in hoofdstuk 11.
We wensen u veel leesplezier!

Het docententeam.1. De school

1.1. Affiliatie

In 2005 is het toenmalige Nederlandse naschoolse programma, genaamd ‘De Kattenberg’ opgericht als stichting met een bestuur. Vanaf 2012 maakt het Nederlandse programma op alle divisies deel uit van het curriculum van ISB en is de naam ‘De Kattenberg’ vervallen. Sinds 1 augustus 2008 is ISB geaffilieerd met de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. De stichting NOB wordt door de Nederlandse overheid gefinancierd en heeft sinds 1998 de taak het Nederlands onderwijs in het buitenland te begeleiden en te ondersteunen met als doel de terugkeer naar Nederland. Aan het hoofd van ons programma staat het bestuur van ISB dat er op toeziet dat het beleid, zoals mede aangegeven door het onderwijsteam, wordt uitgevoerd. Hoofd van het Nederlandse programma is Simone Willemsen, en contactpersoon is tevens Dhr. Francis Trappeniers, financieel directeur van ISB. Hij verzorgt ook de subsidieaanvragen. Tevens verantwoordt hij zich ten opzichte van de Stichting NOB over de besteding van de subsidie. ISB en in het bijzonder het Nederlandse docententeam, onderhoudt intensieve contacten met de Nederlandstalige Gemeenschap.1.2. Situering van de school

De International school of Brussel staat op een campus in de groene rand van Brussel in de wijk Watermaal-Bosvoorde. De campus is gelegen aan de rand van het Zonienwoud.

 

1.3.  Schoolgrootte

Er zijn dit schooljaar 89 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die Nederlands als eerste taal volgen op ISB, en 36 leerlingen die Nederlands als tweede taal volgen. De leerlingen zijn aangemeld bij het NOB. Het onderwijs wordt verzorgd door vier vaste docenten van ISB namelijk Saskia van Tongeren (ECC en ES), Martin Scherbeijn (MS), Johanneke Werner (HS, grade 10 en Dutch Language) en Simone Willemsen (HS, grade 11 en 12). 


2.  Waar de school voor staat

2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten

Missie

In de missie van onze school staat de vorming van zelfstandige leerlingen en toekomstige wereldburgers centraal. Betrokkenheid, uitdaging en succes zijn belangrijke doelen.

Hieronder de missie en de doelen door ISB geformuleerd, zie ook de website.

Mission and goals

Everyone included, everyone challenged, everyone successful”

The International School of Brussels (ISB) offers a challenging, inclusive international education designed to give every student opportunities for success within and beyond our school. This education is provided by teams of outstanding, well-resourced teachers, working in world-class learning environments in a safe, secure campus.

The ISB experience is shaped by a spirit of community, characterised by students, parents, faculty and staff working together to achieve our goal of developing independent learners and international citizens.

Our enduring goals


ISB offers a challenging, coherent programme of academics, arts, sports and service, from Nursery to Grade 12/13, through which:

 • All learners’ needs are supported, their perspectives sought and respected and their qualities valued and nurtured.

 • All learners make annual learning progress through the achievement of specific, appropriate learning targets.

 • All learners have multiple opportunities to succeed and to secure their best future.Een belangrijk doel voor ons Nederlandse onderwijs is het uitbreiden en versterken van de Nederlandse taalvaardigheden. Leerlingen krijgen een curriculum aangeboden, waarin ze worden uitgedaagd om kennis te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen. Met deze intellectuele en sociale bagage kunnen ze goed uitgerust de toekomst tegemoet gaan. Wij streven naar kwalitatief goed NTC onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs in Nederland. Op deze manier ondervinden onze kinderen bij een eventuele terugkeer naar Nederland zo min mogelijk aansluitingsproblemen.

Uitgangspunten


Het NTC onderwijs is bedoeld voor leerlingen van ISB vanaf Pre-Kindergarten tot grade 12, die Nederlandssprekend zijn. Wij bieden Nederlandse lessen aan al deze grades aan.

Om de aansluiting met het Nederlands onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur onderdeel uit van ons onderwijsaanbod. Hieronder meer over het moedertaalprogramma op de website van ISB.

2.2. Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang. Wij waarborgen daarom een vriendelijk en veilig klimaat. Respect voor andere personen en culturen is belangrijk. Iedere leerling is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Binnen de Nederlandse school sluiten we ons aan bij de regels en verwachtingen die hierin worden uitgelegd. Omdat alle leerlingen dagonderwijs in de Engelse taal krijgen, is het van groot belang motivatie te creëren en te behouden voor de Nederlandse lessen en het culturele aanbod.

In hoofdstuk 4.5. is een overzicht van de culturele activiteiten op de Nederlandse afdeling van de ISB.

3.  De organisatie van het onderwijs 

3.1. groepsindeling.ECC (Early Childhood Center)

Pre-Kindergarden - groep 1

Kindergarden - groep 2

Grade 1 - groep 3

Grade 2 - groep 4

ES (Elementary School)

Grade 3 - groep 5

Grade 4 - groep 6

Grade 5 - groep 7

Grade 6 - groep 8

MS (Middle School)

Grade 7 - Groep 1 V.O.

Grade 8 - groep 2 V.O.

Grade 9 - groep 3 V.O.HS (High School)

Grade 10 - groep 4 V.O.

Grade 11 - groep 5 V.O.

Grade 12 - groep 6 V.O.

De groepsgrootte varieert nogal tussen de verschillende klassen maar ook van jaar tot jaar. Onze schoolpopulatie verandert snel en daar houden we voortdurend rekening mee. Het afgelopen jaar hebben 12 leerlingen hun IB Nederlandse diploma behaald. Van de zeven leerlingen in het A (moedertaal) programma zijn er voor een vervolgstudie drie naar Nederland gegaan, een naar de VS, een naar Engeland, een leerling heeft voor een ‘gap year’ gekozen en een leerling is in België gebleven. Van de vijf leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben gekozen, zijn er twee leerlingen naar Nederland gegaan voor een vervolgstudie, een is er in België gebleven, een is naar Engeland gegaan en een heeft voor een ‘gap year’ gekozen.

3.2. Het basisonderwijs: de ECC en de ES.

Het NTC onderwijs voor de basisschool ( ECC en ES) is vanaf dit schooljaar opgenomen in het curriculum. Dat wil zeggen dat het onderdeel is van het reguliere dagprogramma. Het programma voor NTC onderwijs bestaat op de ECC/ES uit de volgende lessen:

De leerlingen uit Pre-K hebben 2x per week 30 minuten les. De leerlingen uit Kindergarten, grade 1 en 2 hebben dagelijks 30 minuten les.

De leerlingen uit grade 3 t/m 6 hebben 190 minuten per week les, verdeeld over 4 dagen. Deze lessen vallen onder het zogenaamde ‘language block’. Dit houdt in dat de leerlingen tijdens dit language block op dat moment ELD (English Language Development), Frans, Nederlands of Learning Support hebben. Het is dus mogelijk dat Nederlandstalige leerlingen van wie het Engels nog niet voldoende op niveau is, de ELD lessen volgen. Nederlandstalige leerlingen kunnen aan het Nederlandstalige programma deelnemen als hun Engels voldoet aan het groepsniveau.3.3. Het voortgezet onderwijs: MS en HS

3.3. Het voortgezet onderwijs: MS en HS

Ook het programma voor het voortgezet onderwijs is geïntegreerd in het dagonderwijs van ISB. Op de MS wordt Nederlands als keuzevak aangeboden. De samenstelling van de groepen hangt dan ook van de andere keuzevakken af. Dit schooljaar hebben we Dutch 7/8  (een combinatieklas grade 7 en 8), Dutch 9 (grade 9) en Dutch Language (Nederlands als vreemde taal met leerlingen uit grade 7, 8 en 9). Alle leerlingen hebben om de dag een les van 80 minuten (of 90 minuten op woensdagmiddag).

Op de HS zijn er verschillende groepen. Ten eerste grade 10, vergelijkbaar met 4 HAVO/VWO. Deze leerlingen worden voorbereid op het IB examen A Language & Literature (grade 11 en 12). Daarnaast is voor leerlingen die Nederlands als vreemde taal leren ‘Dutch language’, voor grade 10-12. Vanuit Dutch Language grade 10 kan ook worden doorgestroomd naar het IB-B diploma programma (grade 11 en 12).

Voor meer informatie over deze programma’s, zie hoofdstuk 4.4.

In grade 10 en Dutch language hebben alle leerlingen vijf keer per twee weken een les van 90 minuten. De leerlingen in grade 11 en 12 die het IB programma op Standard level volgen, hebben vier keer per twee weken een les van 90 minuten. Degenen die het programma op Higher Level volgen hebben nog eens een extra 120 minuten per twee weken.

3.4. Voorzieningen op leslocatie

De Nederlandse lessen worden gegeven in vaste lokalen. Het gebouw van de HS is 3 jaar geleden totaal gerenoveerd, de ES en MS zijn afgelopen jaar. De moderne gebouwen zijn ontworpen om leren te optimaliseren. De diverse ruimtes zijn aanpasbaar qua grootte, zodat samenwerking tussen verschillende groepen wordt vergemakkelijkt wordt.

Alle ruimten op al onze locaties (ECC, ES, MS en HS) beschikken over computerfaciliteiten. Al onze leerlingen hebben hun eigen tablet en vanaf grade 6 mogen ze die ook mee naar huis nemen. Voor verslaglegging van de leerlingresultaten wordt gebruikt gemaakt van het digitale leerlingvolgsysteem en het programma ‘Seesaw’ (ECC en ES), en het digitale programma ‘gradebook’ (MS en HS). Alle informatie met betrekking tot de lessen, evenals huiswerk wordt op google drive en de google calender geplaatst en is te allen tijde toegankelijk voor leerlingen, leraren en eventueel ouders. Voor ouders en leerlingen is er een digitaal portal waar alle schoolinformatie op terug te vinden is. Via dit portal kan ook nieuws op facebook en twitter worden gevolgd.

De ISB heeft twee bibliotheken met een ruime collectie Nederlandstalige boeken op elk niveau. Onlangs is deze collectie flink uitgebreid met luisterboeken en DVD’s. We werken samen met de (Nederlandstalige) medewerkers van de bibliotheek. Zij kennen de meeste leerlingen en helpen met het uitzoeken van boeken op het juiste niveau. Er zijn kranten en tijdschriften beschikbaar zoals  ‘Wablieft’, ‘7 Days’, de NRC, ‘de Standaard’ en ‘Vrij Nederland’, ook in digitale vorm. Zowel ouders als studenten kunnen boeken en tijdschriften gratis lenen.4. De inhoud van ons onderwijs.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan alle basisvaardigheden: spreken, lezen, luisteren en schrijven. Het programma dat wordt aangeboden is gevarieerd en richt zich op mondelinge, schriftelijke en leesvaardigheden.

Wij gaan er vanuit dat de meeste kinderen die onze school bezoeken een goede spreekvaardigheid hebben. De niveaus waarop kinderen instappen verschillen. We werken in vrij kleine groepen waardoor er voldoende ruimte is voor extra individuele aandacht voor de leerlingen die dit nodig hebben.

4.1. Lessen in Kindergarten.

Bij de jongste leerlingen ligt de nadruk op mondelinge taalvaardigheid en uitbreiding van het vocabulaire aansluitend bij de ‘units of inquiry’ op de ECC. Door middel van taalactiviteiten zoals voorlezen en auditieve spelletjes ontwikkelen de leerlingen spelenderwijs hun Nederlandse taalvaardigheden. Dit is een goede voorbereiding op het lees- en schrijfprogramma dat in grade 1 start.4.2. Lessen in grade 1 tot en met grade 6.

In grade 1 wordt gewerkt met de methode ‘de Leessleutel’. Voor grade 2 tot en met 6 gebruiken we de methode ‘Taalactief 3’. Dit is een geïntegreerde taalmethode. De methode is gebaseerd op 5 ½ uur Nederlandse les per week. De leerkrachten maken gebruik van de NTC-modules waarin wordt aangegeven welke onderdelen van de methode moeten en kunnen worden behandeld in minder lestijd. Voor elke jaargroep zijn taalboeken en werkboeken beschikbaar. Er is ook een computerprogramma van de methode ‘Taalactief’ beschikbaar, gericht op spelling en woordenschat.

Ook op de ES wordt gewerkt rond een aantal thema’s of ‘units of inquiry’, die aansluiten bij het lesaanbod in de ‘homeroom’.

De volgende thema’s worden aangeboden:Grade 3:

 • Children now, children then: Kinderarbeid, de werkplaats uit, de school in!

 • Design squad: Dutch Design-een hele kunst!

 • Chocola: Van cacaoboon tot hagelslag

 • Poëzie

Grade 4:

 • Innovations, ideas that changed the world: Techniek is Tof

 • Poëzie

 • Nederland waterland: ‘water for life’.

Grade 5

 • Voeding – aan tafel! – (h)eerlijk eten

 • Poëzie

 • De ontdekkingsreizen- de VOC, culturele ontmoetingen

Grade 6:

 • Poëzie

 • Mensenrechten

 • Schilders in de Gouden Eeuw: creativiteit

In alle groepen wordt daarnaast aandacht geschonken aan Vlaamse en Nederlandse feestdagen, zoals Koningsdag, Prinsjesdag, 11 november, Sinterklaas, Prinsjesdag, 4 en 5 mei en de Kinderboekenweek. Een maal per jaar wordt er een bekende Nederlandstalige schrijver op school uitgenodigd.

Per jaargroep sluit de uitwerking van deze thema’s aan bij het ontwikkelingsniveau, de interesse en de belevingswereld van de leerlingen.

Daarnaast wordt er structureel aandacht besteed aan lees- en woordenschatstrategieën. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van ‘Nieuwsbegrip XL’, een leesmethode die een complete aanpak voor begrijpend lezen biedt. We werken hiermee aan de kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs.

Om te kunnen differentiëren hebben we methode-gebonden lesmateriaal dat individueel per leerling kan worden ingezet. Met betrekking tot lees- en schrijfonderwijs wordt aangesloten bij de genres die in elke jaargroep worden aangeboden. Zie het curriculum.4.3. Lessen in de Middle School (grade 7 tot en met 9)

Vanaf grade 7 vormt (jeugd)literatuuronderwijs een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Elk jaar wordt er een schoolreis georganiseerd voor alle studenten in Dutch 7/8 en Dutch 9. Er bestaat een driejarig roulatiesysteem met de volgende bestemmingen en bijbehorende units:

Rotterdam - Nederland Waterland
Den Bosch - Stad in de middeleeuwen
Maastricht - Identiteit

Bovendien gaan we in op alle belangrijke taalvaardigheden zoals beschreven in de kerndoelen aan de hand van de volgende units:Dutch 7/8

Historische fictie


Korte verhalen - Lekker lezen!

Nieuwsbegrip

Het uur van de cultuur
Dutch 9

Verwondering (poëzie)

Nieuwsbegrip

Het avontuur der literatuur


Dagen van Gras
Het uur van de cultuur
Ook wordt op de MS Nederlands als vreemde taal aangeboden onder de naam Dutch Language (heterogene groepen met leerlingen uit grade 7, 8 en 9). Alle leerlingen die de Nederlandse taal willen leren, kunnen hier terecht. Ook in deze lessen wordt gedifferentieerd, wat betekent dat elke leerling op zijn eigen niveau en tempo kan werken. Naast internet, Nieuwsbegrip XL, kranten en divers ander (actueel) materiaal wordt de nieuwste uitgave van Instroom gebruikt.

Alle lessen op de MS worden gegeven door Martin Scherbeijn.4.4. Lessen in de High School (grade 10 tot en met 12)

Nederlands als moedertaal

In grade 10 wordt veel aandacht geschonken aan taal en literatuur als voorbereiding op het IB diploma programma in grade 11 en 12. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het versterken en verbeteren van alle taalvaardigheden. In alle HS klassen gebruiken we de methodes ‘Laagland’ en ‘El Dorado’ voor literatuur en ‘Nieuw Nederlands’ voor taalvaardigheid.

In grade 11 en 12 worden de leerlingen voorbereid op het IB diploma. De leerlingen moeten een extern vastgesteld niveau bereiken. Wij bieden het Nederlands A1 (moedertaalniveau) aan, in de cursus ‘Language and Literature’. Tijdens deze twee schooljaren worden een aantal literaire werken geanalyseerd en diverse soorten teksten over taal en media bestudeerd. Voorbeelden van boeken die op de lijst staan zijn : Oscar van Jan Siebellink, Mariken van Nieumeghen, Verzamelde gedichten van J.J. Slauerhoff en Joe Speedboot van Tommy Wieringa. Voor taalkunde worden de boeken ‘Taalkunde’ en ‘Alles wat je zou willen weten over taal’ gebruikt en nog een aantal andere naslagwerken. Er wordt veel gewerkt met krantenartikelen en diverse tekstsoorten van internet.

Leerlingen op ISB kunnen IB examen doen (A of B) op zowel Standard Level als Higher Level. Beide niveaus geven in principe toegang tot Nederlandse hogescholen en universiteiten.Nederlands als vreemde taal

Ook op de HS wordt Nederlands als vreemde taal aangeboden onder de naam ‘Dutch Language’. Het is een heterogene groep die dit jaar bestaat uit leerlingen van grade 10, 11 en 12. Alle leerlingen die niet aan ‘Dutch 10’ kunnen deelnemen en de taal willen leren (verbeteren), kunnen hier terecht. Tijdens deze lessen wordt gedifferentieerd, wat betekent dat elke leerling op zijn eigen niveau en tempo kan werken. Naast internet, Nieuwsbegrip, kranten en divers ander (actueel) materiaal wordt de nieuwste uitgave van Code Plus gebruikt, met het daarbij horende digitale lesmateriaal. Na 3 jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een certificaat Nederlands als Vreemde taal te behalen (het ‘CNaVT’).

Een andere mogelijkheid is om na grade 10 van Dutch Language over te stappen naar het IB- B diploma programma, indien het instapniveau van voldoende niveau is. Leerlingen kunnen dan in 2 jaar tijd het IB-B diploma Nederlands behalen (op Standard of Higher Level).

Johanneke Werner geeft, naast Dutch 10, les aan de groep Dutch Language. Simone Willemsen geeft les aan de vier IB klassen (IB-A en IB-B).4.5. Nederlandstalige cultuur

De Nederlandse en Vlaamse cultuur wordt zowel thematisch, in aanloop naar typische Nederlandse of Belgische vieringen, als cursorisch onderwezen. Voor alle leerlingen worden culturele activiteiten georganiseerd, zowel naast als buiten de gewone lessen. Deze activiteiten staan nooit op zichzelf maar vullen de lessen aan. Het vieren van verschillende feestdagen, het uitnodigen van Nederlandstalige schrijvers en cabaretiers, het aanbieden van excursies, dit alles is geïntegreerd in ons culturele programma-aanbod.

In de ES komt de Nederlandstalige cultuur onder andere aan bod met de ‘Units of Inquiry’ (zie hoofdstuk 4.2. voor onderwerpen). Er wordt door de leerlingen onderzoek gedaan naar de achtergrond en de geschiedenis van de onderwerpen. Daarnaast komen typisch Nederlandse onderwerpen aan bod in de units of inquiry, reguliere leesteksten en verwerkingsopdrachten.

Elk jaar wordt er aan een aantal Nederlandse feestdagen aandacht geschonken, zoals aan Koningsdag, Prinsjesdag en Sinterklaas. De herdenkings- en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei zijn onderdeel van een belangrijk thema ‘ Vrijheid, stof tot nadenken’ tijdens de lessen op de MS begin mei. In de afgelopen jaar hebben medewerkers van het informatiecentrum ‘kamp Westerbork’ onze school bezocht. Adriaan de Winter, overlevende uit dit kamp, heeft zijn verhaal verteld aan de leerlingen. Dit was een leerzame aanvulling op onze lessen rond dodenherdenking. Naast de onderwijskundige doelen vinden we het vieren en herdenken belangrijk met oog op eventuele re-integratie in de Nederlandse maatschappij, maar ook om onderlinge contacten tussen de leerlingen, de school en ouders te bevorderen.

Elk jaar worden er enkele schrijvers uitgenodigd. De workshops of voordrachten van de auteurs sluiten aan bij thema’s die we tijdens de lessen behandelen. De afgelopen jaren hebben we een aantal bekende auteurs op bezoek gehad zoals Joke van Leeuwen, Arend van Dam, Alex de Wolf, Hans en Monique Hagen, Khalid Boudou, Rob Ruggenberg, Abdelkader Benali en Paulien Cornelisse.

Dit jaar heeft Ted van Lieshout de ECC en ES bezocht, en Bas Haring de MS en HS (grade 9 t/m 12). Deze bezoeken worden in de klas voorbereid.

Daarnaast bezoeken leerlingen van de HS, indien mogelijk, lezingen van Nederlandstalige auteurs buiten school. Soms op de Nederlandse ambassade, soms bij Vlaamse culturele organisaties. Zo hebben leerlingen van de HS lezingen van Herman Koch, Ramsey Nasr, Tom Lanoye, Tommy Wieringa, Joke van Leeuwen en Kees van Kooten bijgewoond.

Uiteraard maken ook de excursies deel uit van ons culturele programma. Alle leerlingen van grade 1 tot en met grade 12 gaan op een (dag)excursie die gerelateerd is aan een thema. Op de ECC en de ES bezoeken leerlingen onder andere het chocolademuseum, het Folonmuseum en de markt.

In de MS en HS zijn er programma’s die per jaar rouleren. In het kader van de lessenserie ‘Stad in de Middeleeuwen’ bezoeken de leerlingen van de MS Den Bosch, en in Rotterdam staat de excursie in het teken van het thema ‘Geen zee te hoog’.

De HS leerlingen bezoeken Utrecht, Den Haag of Breda. Ze maken kennis met de Nederlandse politiek tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer en de Ridderzaal, en nemen een kijkje in het Escher museum. In Breda bezoeken de leerlingen het MOTI , het ‘museum of the image’.

De leerlingen die Nederlands als tweede taal volgen, gaan naar o.a. Middelburg, Leuven of Gent.

Tot slot bieden wij in de les diverse mogelijkheden tot culturele invulling. Er wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan (culturele) actualiteiten. Er wordt vaak gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip en diverse kranten (NRC, de Standaard, de Volkskrant etc).5. De zorg voor leerlingen

5.1. De plaatsing en opvang van nieuwe leerlingen

De aanname voor leerlingen op ISB is de verantwoordelijkheid van ‘admissions’ op ISB. Zie de desbetreffende webpagina.

ISB neemt ook leerlingen aan met (lichte tot ernstige) leermoeilijkheden. Hierdoor hebben we wat betreft het niveau van leerlingen vrij heterogene groepen.

Op de ISB website kunt u tevens informatie vinden over het Nederlandse programma. Leerlingen die instromen in de ECC en ES kunnen direct de Nederlandse lessen volgen, tenzij ze in het ELD (English language Development) programma geplaatst worden, wat, op een uitzondering na, maximaal een jaar is. Op de MS is het Nederlands een keuzevak en kan naast of in plaats van Frans gekozen worden. Zowel op de MS als HS wordt er bij nieuwe leerlingen, indien nodig, een ‘placement test’ afgenomen om het niveau van de leerling vast te stellen. Leerlingen die minder vaardig zijn in het Nederlands, kunnen op de MS en HS lessen Nederlands als vreemde taal volgen (Dutch Language en IB-B).

Op de ES, MS en HS vindt aan het begin van het jaar een informatieavond plaats, waarbij ouders ingelicht worden over onder andere het Nederlandse programma. Indien gewenst, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Op de Parent-Teacher conferences vinden de ’10-minuten-gesprekken’ plaats. Dit gebeurt twee keer per jaar. Docenten zorgen er voor dat leerlingen zich snel thuis voelen op school. Voor veel nieuwe Nederlandstalige kinderen, vooral diegenen die nog niet goed Engels spreken, vormen de lessen Nederlands vaak een rustpunt tijdens de dag.

5.2. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Op de ISB worden de vorderingen van de leerlingen digitaal verwerkt. Op de ECC en ES wordt gebruik gemaakt van het digitale leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) , op de MS en HS wordt hiervoor ‘gradebook’ gebruikt.

Bij ons op school wordt voor de voortgangstoetsing gebruik gemaakt van methodeebonden toetsing. Het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel, om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om het individuele leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. Daarnaast is er sprake van methode onafhankelijke toetsing. Hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties. Er wordt gekeken of de leerdoelen bereikt zijn tussentijds of aan het einde van een onderwijsperiode.

Wat betreft de methode onafhankelijk toetsen; tot en met grade 9 worden toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen. In groep 2 wordt de toets Taal voor Kleuters afgenomen. In de groepen 3 tot en met 8 worden de toetsen begrijpend lezen, leeswoordenschat en spelling afgenomen. Ook wordt het Avi leesniveau getoetst. In de MS wordt de Cito leesvaardigheidtoets, genaamd Toets 1, 2 en 3 afgenomen. Daarnaast maken de leerlingen van grade 2 tot en met grade 9 een leesvaardigheidstoets die hoort bij de methode Nieuwsbegrip. De toetsen hebben voornamelijk een signalerende functie.

Vanaf grade 7 tot en met grade 12 volgen de leerkrachten tevens het toetsingssysteem van de ISB, bestaande uit reguliere toetsen, overhoringen, presentaties en examens. De leerlingen worden op een formatieve en summatieve manier beoordeeld.

Voor alle grades zijn doelen gesteld, waarbij zoveel mogelijk naar de individuele leerling wordt gekeken. Met behulp van o.a. signaleringstoetsen wordt in de loop van het leerproces nagegaan welke leerlingen de doelen niet halen. In al onze klassen wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd lesgegeven zodat we in kunnen spelen op de verschillende niveaus van de leerlingen. Mochten er desondanks problemen optreden in het leerproces, dan worden eventuele volgende stappen besproken. Zie verder hoofdstuk 5.4.5.3. De verslaggeving van de ontwikkeling van de leerlingen

We onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van de leerlingen op de volgende wijze: • Minimaal twee keer per jaar is er een schriftelijke rapportage over de vorderingen.

 • Twee keer per jaar worden er ‘Learning Conferences’ gehouden, waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten de vooruitgang van de leerling bespreken.

 • Wanneer ouders vragen hebben of de leerkracht willen spreken, kunnen zij altijd contact opnemen met de leerkracht.

 • Het digitale formulier ‘cause for concern/progress’ wordt gebruikt om ouders op de hoogte te stellen van onvoldoende of juist heel goede vorderingen.

5.4. De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Voor de begeleiding van de leerlingen gelden voor ons de volgende ISB principes: • We work to know our students as individuals

 • We respect confidentiality

 • We work as a multidisciplinary team

 • We see parents as our partners

 • We see diversity as our strength

 • We work to develop students’ understanding of their own learning profile, and promote their ability to self-advocate given this understanding

Mochten er problemen worden geconstateerd, dan zal dit eerst door het onderwijsteam worden besproken en geëvalueerd.

Als blijkt dat de problemen direct met de Nederlandse taal te maken hebben, zoals een taalachterstand, begeleiden we de betreffende leerling meer individueel en geven we extra oefenwerk. Er wordt altijd contact met de ouders opgenomen. Sommige Nederlandstalige leerlingen die in ons programma komen en nooit Nederlands hebben gehad zullen deze achterstand verminderen maar vaak niet helemaal inhalen. Als we constateren dat er problemen zijn in de ontwikkeling van een kind of als er sprake is van een taalstoornis of een andere ontwikkelingsstoornis, nemen we naast de ouders, contact op met de Learning Support afdeling van ISB. Verder onderzoek zal dan gedaan worden. Indien nodig en/of gewenst neemt Learning Support hierna de begeleiding over. Learning Support wordt in het Engels gegeven. Omdat het bij deze begeleiding onder andere gaat om het aanleren van strategieën en effectievere studievaardigheden, heeft dit ook een positief effect op de leerresultaten bij Nederlands. Elk jaar zijn er ILP (Individual Learning Plan) bijeenkomsten over en met een leerling en alle betrokken docenten en ouders. Voor meer informatie, zie Learning Support. Indien nodig worden er voor de desbetreffende leerlingen handelingsplannen opgesteld voor de Nederlandse lessen. Verder is er op de HS ‘Flex time’, vergelijkbaar met het Nederlandse blokuur, waarin leerlingen kunnen kiezen voor zelfstandige studietijd of extra begeleiding bij een bepaald vak.5.5. De plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften

Omdat er op school sprake is van groepen kinderen met zeer uiteenlopende achtergrond, krijgen de kinderen zoveel mogelijk de lesstof op hun eigen niveau aangeboden. Binnen deze opzet kan een leerling zelden ‘blijven zitten’ of groepen overslaan. De leerkrachten zullen kinderen met specifieke behoeften zo goed mogelijk begeleiden met aangepaste opdrachten.5.6. De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Nederland

De leerkrachten hebben ruime ervaring binnen het Nederlands voortgezet onderwijs en kunnen de ouders informatie verschaffen om tot een goede schoolkeuze voor hun kind te komen. We brengen ouders op de hoogte van de mogelijkheden die de stichting NOB heeft om ouders hierin te begeleiden. Een grote rol bij voorlichting en keuze voor de vervolgstudie spelen ook de counselors op school. Zij hebben de beschikking over informatie over de meeste vervolgstudies. Vanaf grade 10 worden er regelmatig voorlichtingsavonden en individuele afspraken met de counselors geregeld. Ook vinden er regelmatig informatiebezoeken van diverse universiteiten plaats, waaronder ook Nederlandse en Vlaamse universiteiten.5.7. Huiswerk en begeleiding

Binnen het huiswerkrooster is op de ES dagelijks tijd ingepland voor taalonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs wordt huiswerk opgegeven. Hier wordt het werk altijd op google docs/calender gezet. De docenten geven huiswerk dat ook altijd zelfstandig uit te voeren is door de leerling. De redenen om huiswerk te geven zijn: • Als aanvulling op het onderwijs,

 • Voor het beklijven van het geleerde onderdeel,

 • Voor een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de lesstof.

 • Voor het aanleren van taakbewustzijn bij de leerlingen. Belangrijk op ISB is om leerlingen te begeleiden tot ‘Independent learners’.

6. De leerkrachten

6.1. Ons huidige team

Momenteel is ons onderwijsteam als volgt samengesteld: • Saskia van Tongeren: ECC en ES

 • Martin Scherbeijn: MS

 • Johanneke Werner: HS grade 10 en Dutch Language

 • Simone Willemsen: HS grade 11 en 12.

Alle leerkrachten zijn bevoegd. Simone Willemsen is hoofd van het Nederlandse programma.

Saskia van Tongeren heeft in het Nederlandse basis- en speciaal onderwijs gewerkt en was werkzaam als coördinator van de Nederlandse afdeling op het International College Spain te Madrid.

Martin Scherbeijn maakt sinds augustus 2012 deel uit van de afdeling Nederlands van de ISB. Hij heeft op verschillende manieren (internationale) ervaring opgedaan in de educatieve sector, onder andere als taaldocent bij verschillende scholen in Brussel, als coördinator bij taleninstituut Eurolinguist en als hoofddocent bij een taleninstituut in China.

Johanneke Werner maakt sinds augustus 2013 deel uit van ons team. Ze geeft les aan grade 10 en Dutch language. Voordat ze naar België kwam, werkte ze gedurende 8 jaar als leerkracht Nederlands en Duits op het Rijnlands Lyceum Cobham, de Nederlandse afdeling van een Britse school. Later heeft ze ook ervaring opgedaan op internationale scholen in Engeland, als docente Nederlands op de ACS Egham en de ACS Cobham.

Simone Willemsen heeft op de Britse School en de International School of the Hague gewerkt. Daarvoor heeft ze op diverse Nederlandse middelbare scholen les gegeven.

Het docententeam vergadert om de week. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het dagelijks onderwijs. De ISB let, in samenspraak met het onderwijsteam en Francis Trappeniers, op de inhoud en de continuïteit van het onderwijs.

Het onderwijsteam stelt tevens het schoolplan op. De leerkrachten verzorgen de bestellingen en andere zakelijke aspecten, dit in nauw overleg met Francis Trappeniers. De directie en het ISB bestuur zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, zoals aangegeven door het onderwijsteam en de richtlijnen van Stichting NOB.

De coördinator heeft regelmatig contact met Francis Trappeniers, de directie van ISB en de algemeen directeur Lee Fertig.

.

6.2. Wijze van vervanging bij ziekte of scholing

Er kunnen redenen zijn dat leerkrachten niet aanwezig zijn, zoals ziekte of het volgen van cursussen. In deze situaties wordt er altijd vervanging geregeld om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van de leerkracht de school moeten verzuimen. We beschikken over een aantal vaste Nederlandssprekende invallers.6.3. Scholing van leerkrachten

Net als in vele andere beroepen is het ook voor de leerkrachten van belang dat zij de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen en aandacht schenken aan vergroting van hun deskundigheid. De Nederlandse leerkrachten zijn in dienst van de ISB en volgen trainingen die door ISB worden aangeboden. Zo worden er op de ISB jaarlijks de ‘Learning Institutes’ georganiseerd in augustus. De leerkrachten kunnen een aantal dagen deelnemen aan verschillende cursussen. Voorbeelden van cursussen zijn: technologie in het onderwijs, differentiatie, ’learning for leadership’. Verder volgen leerkrachten ook door de IB georganiseerde IB workshops en ECIS workshops.

Ook wordt gebruik gemaakt van de bijscholing die de NOB jaarlijks aanbiedt.

Professional Development is op ISB heel belangrijk en docenten zijn verplicht hier aan mee te werken. Deze trainingen variëren van enkele uren tot enkele dagen en worden minimaal twee x per jaar op school gegeven. Er kan ook een beroep worden gedaan op advies van de Stichting NOB. In enkele gevallen komt er een medewerker van de NOB naar school ter ondersteuning.7. De ouders

7.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. De leerkrachten staan altijd open voor vragen van ouders over de vorderingen van hun kind

Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens openbaar, bijvoorbeeld het schoolplan, het activiteitenplan, de schoolgids en het financiële jaarverslag.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar zijn uitgangspunten voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van de Nederlandse taalbeheersing. Het spreekt vanzelf dat de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken van groot belang is.

Op school zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de kinderen; de ISB directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Ouders kunnen een positieve bijdrage leveren aan de sfeer binnen de school en de kinderen motiveren met hun enthousiaste bijdrage aan diverse activiteiten.

7.2. Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Op de officiële schoolwebsite www.isb.be kan informatie gevonden worden over het onderwijs op ISB en het Nederlandse programma (onder de link ‘learning languages’).

Ouders kunnen vragen om een gesprek wanneer ze met de docenten willen spreken over onderwijsresultaten of gedrags- en leermoeilijkheden van hun kind. Wanneer de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal hij of zij het initiatief daartoe nemen.

7.3. Inspraak

Ouderparticipatie wordt op ISB gestimuleerd door het betrekken van ouders bij commissies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van evenementen. Er worden regelmatig koffieochtenden, lezingen en diverse soorten bijeenkomsten georganiseerd door ISB voor ouders.7.4. Klachtenprocedure

Uitgangspunt op dit gebied is dat klachten, problemen, vragen etc. in eerste instantie rechtstreeks worden gemeld bij degene die direct met de kwestie te maken heeft.  Ouders met bijvoorbeeld een klacht over een leerkracht kunnen dus pas bij het management en eventueel ISB bestuur terecht, als zij met de betreffende onderwijsgevende hierover hebben gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkrachten wordt ondermijnd. Het schept duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur.

Er is een bepaalde getrapte aanspreekbaarheid c.q. bemoeienis bij klachten van ouders over (het lesgeven van) onderwijsgevenden. Deze ziet er als volgt uit:

Niveau 1: de ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.

Niveau 2: vinden de ouders en/ of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan kan de coördinator Simone Willemsen of de contactpersoon Francis Trappeniers worden geraadpleegd. Daarna kan de directie van ISB of de vertrouwenspersoon van de Nederlandse afdeling, mevrouw Ella Franken, worden ingeschakeld. Zij kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie betrokken worden, maar dan wel met instemming van beide partijen.

Niveau 3: indien ook na het overleg met de directie en/of de vertrouwenspersoon de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het ISB management. Het management zal dan proberen tot een bevredigende oplossing te komen.

Ouders kunnen in onderstaande gevallen ook contact opnemen met vertrouwensinspecteurs in Nederland.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie of misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: +31 30-6706001

7.5. Schoolgeld/ Ouderbijdrage

Het Nederlandse programma ontvangt subsidie van de Nederlandse overheid en financiële steun van de ISB. Van de ouders wordt geen ouderbijdrage voor de lessen Nederlands verwacht omdat de lessen onderdeel vormen van het ISB curriculum.7.6. Schoolverzekering

Alle leerlingen op school vallen onder de ISB schoolverzekering.8. Onderwijsdoelen voor schooljaar 2016-2017
De volgende doelen zijn geformuleerd voor het schooljaar 2016 -2017.
Wij, als Nederlandse leerkrachten, volgen het programma dat ISB de leerkrachten aanbiedt op gebied van professionele ontwikkeling. Voor dit jaar zijn er enkele activiteiten gepland en doelstellingen geformuleerd. Dat zijn:
1.    Er wordt dit jaar intensief gewerkt aan de door onszelf geformuleerde ‘individual goals’. Die zijn per leerkracht dus verschillend. Voor het behalen van deze goals, wordt samengewerkt met collega’s, met wie minimaal 4 keer per jaar een afspraak wordt gemaakt. Ook werken wij in onze afdelingen samen aan het bekijken, ontwikkelen en  behalen van deze doelen. Een aantal individuele doelen zijn:

 • Gebruik maken van meer apps in ons onderwijs om het leerrendement te vergroten. Zo wordt nu gewerkt met bijv. ‘padlet.com, quizlet.com, Zaption.com, ted.ed.com.

 • In alle klassen zal gewerkt worden aan een blog (blogger.com).

Om te kijken of deze middelen het leerrendement inderdaad vergroten, maken we gebruik van mondelinge conversaties, evaluatiekaarten, het laten uitleggen van de in de les behandelde concepten, het laten maken van kleine opdrachten waarin de leerlingen de in de les geoefende vaardigheid moeten uitvoeren, en het laten uitleggen wat het lesdoel en het belang daarvan is. Doelstelling van alle leerkrachten is om dit elke les te doen.
2. Hieraan gerelateerd is het dit jaar gestarte coaching programma op ISB.    

Wij hebben als Nederlandse leerkracht ook allemaal een coach die samen met ons kijkt naar het behalen van bovengenoemde leerdoelen. Dit gebeurt o.a. door middel van video-opnamen.


3. Onze doelen zijn ook gerelateerd aan de conferentie die van 16-19 maart plaats zal vinden op ISB :’ Learning by design’ ofwel ‘New learning’, waarin aandacht zal worden besteed aan de veranderende rol van de leerkracht tot ontwerper van nieuwe, gevarieerde leeromgevingen. Ter voorbereiding van deze conferentie, nemen alle leerkrachten deel aan een leesgroep, waarin een onderwijskundig boek gelezen wordt en ter discussie staat. Deze literatuur bestaat onder andere uit:

 •  David Price – OPEN: How We’ll Work, Live and Play in the Future

 •  Tony Wagner - Creating Innovators: The Making of Young People who Will Change the World

 •  Sylvia Martinez & Gary Stager - Invent To Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom

 •  Todd Whitaker, Jeffrey Zoul, Jimmy Casas - What Connected Educators Do Differently

 •  George Couros - The Innovator’s Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity

 • Yong Zhao - The Take-Action Guide to World Class Learners Book 1: How to Make Personalization and Student Autonomy Happen

9. De resultaten –behaalde doelen en leerresultaten
9.1. De behaalde doelen die wij het afgelopen jaar/de afgelopen jaren gerealiseerd hebben, zijn de volgende:

 1. De overstap naar google docs is afgerond en g-mail, hapara dashboard, de google calender en google + worden in alle klassen gebruikt. Dit heeft geleid tot een betere transparantie van de lesstof en de resultaten. De leerlingen hebben nu van elke locatie toegang tot de lesstof en de leerkrachten tot het leerlingenwerk. Het geven van feedback is een belangrijk instrument en wordt met google docs vergemakkelijkt. Daarnaast  zijn alle schooldocumenten op overzichtelijke wijze opgeslagen. Ook zijn leerlingen gewend om op deze manier samen te werken en werk te delen.  Communicatie verloopt nu binnen alle partijen makkelijk en overzichtelijk.

 2. Ons tweede en daaraan gerelateerde derde doel was aanpassing van het curriculum aan de zich snel ontwikkelende technologie, waarbij we vooral het programma NT 2 onder de loep wilde nemen. dit programma bestaat nog niet zolang op ISB en is door een steeds wisselend publiek van divers niveau een continue uitdaging.  Het proces is een continu proces, maar er zijn wel doelstellingen bereikt: het curriculum is minder methodegebonden, en sluit beter aan bij vakoverstijgende units, en vooral bij de units van de andere talen. Dit heeft Dhr. Scherbeijn, die dit jaar ook als hoofd van de talenafdeling op de MS werkt, opgezet in samenwerking met de directeur curriculum ontwikkeling, Gordon Eldridge. In januari staat een bezoek gepland aan de NOT jaarbeurs waar wij ons willen oriënteren op eventuele andere lesmethoden.


9.2. Leerresultaten

De resultaten van taalvaardigheden zijn door het afnemen van toetsen direct vast te stellen. Het is ook de leerkracht zelf die door zelfevaluatie moet constateren of zijn/haar onderwijs de beoogde resultaten heeft opgeleverd. Niet alle resultaten van onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers worden uitgedrukt.

Binnen ons programma zijn er grote niveauverschillen tussen de leerlingen. Sommige leerlingen hebben in het verleden onderwijs in Nederland gevolgd. Voor anderen is Nederlands een tweede taal geworden en dan wordt het moeilijker om hun prestaties te vergelijken met die van leeftijdsgenoten in Nederland. De vorderingen en leerprestaties van alle leerlingen worden goed in de gaten gehouden, zodat de leerkrachten op tijd kunnen ingrijpen wanneer de prestaties tegenvallen.

Doordat onze schoolpopulatie heel snel wisselt, is het moeilijk om een betrouwbare lijn met betrekking tot de prestaties te herkennen.

De meeste leerlingen in ons programma doen uiteindelijk een IB examen Nederlands. Sinds de start van het programma, 9 jaar geleden, heeft nog geen enkele leerling een onvoldoende examencijfer gehaald.  Afgelopen jaar hebben zeven leerlingen het IB examen Dutch Language and Literature afgelegd (zes Higher Level en 1 Standard level). De resultaten waren als volgt: 1 x 7, 3 x 6 en 3 x 5.  Vijf leerlingen hebben het IB examen Dutch B afgelegd (drie Higher Level en 2 Standard Level), met de volgende resultaten: 2 x 7, 1 x 6, 2 x 5.  IB cijfers zijn op een schaal van 1 - 7.

9.3. Inspectie van onderwijs

In januari 2015 hebben wij de Nederlandse inspecteurs van onderwijs op bezoek gehad. Dit bezoek werd door alle partijen als positief ervaren. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de twee verbeterpunten die werden aangegeven. De beoordeling van ons onderwijs is ter inzage in het inspectieverslag, opgenomen in bijlage 1 van deze gids.

 

10. Schooltijden en vakantierooster

In hoofdstuk 3 vindt u de lestijden. Zie ook de bijlagen met de lesroosters van de verschillende divisies.

De lessen beginnen en eindigen op tijd, volgens de regels van ISB. Tijdens het naschoolse programma willen we door de ouders geïnformeerd worden als een kind eventueel te laat is, eerder weg moet of absent is. Een digitaal absentie systeem houdt bij wanneer en hoe lang leerlingen afwezig zijn. Ouders worden op de hoogte gehouden van de absenties van leerlingen. Leerlingen die afwezig zijn, moeten altijd het werk inhalen. Dit kunnen zij vinden op het google systeem.

Het vakantierooster kunt u raadplegen op de website van ISB.11. Namen en adressen

De school
ISB / Dutch Department

Kattenberg 19

1170 Brussel

België


tel: 02-661.42.11

fax: 02-661.42.00

Website : www.isb.be

Contactpersoon (voor Stichting NOB en ISB/ De Kattenberg):

Francis Trappeniers, financieel directeur ISB

Email: trappeniersf@isb.be

Telefoon: 026614211Het docententeam
Martin Scherbeijn scherbeijnm@isb.be

Saskia van Tongeren vantongerens@isb.be

Johanneke Werner wernerj@isb.be

Simone Willemsen willemsens@isb.beHet ISB bestuur

De contactgegevens van alle ISB zijn te vinden op de ISB website en in de ISB directory.Vertrouwenspersoon

Ella Franken, Middle School secretary

Email: frankene@isb.be

Externe instanties/personen:

Stichting NOB
Parkweg 20a

2271 AJ Voorburg

Nederland

 Tel:  +31(0)70-386.66.46 

Website: www.stichtingnob.nl

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs (toezichthouder op het onderwijs) Team Buitenland Postbus 7447 4800 GK Breda

W: www.onderwijsinspectie.nl Zoek op ‘buitenland’

E: buitenland@onderwijsinspectie.nl

Voor ouders:

Vragen over onderwijs: + 31-77-4656767Scholen in het buitenland kunnen vanuit het buitenland +31 30 6706060 (regulier tarief) bellen als ze de inspectie (Loket Onderwijsinspectie) willen bereiken.

Bijlage

Bijlage 1. Inspectierapport Primair en Secundair onderwijs. • Mission and goals
 • Our enduring goals
 • Uitgangspunten

 • Dovnload 107.63 Kb.