Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 Inhoud

Dovnload 0.57 Mb.

Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 InhoudPagina1/7
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Schoolgids


Naam school:

Awty International School

Plaats en land: Houston, TX, USA

Soort onderwijs: PO/VO

BRIN nummers: 28LY, 28XM

Schooljaar 2016/2017


Schoolgids

Awty International

School

2016 - 2017ntc 2011 laars 6193828240_0a632e1cbd_b.jpgInhoud1. De school: wie, wat, waar 6

2. Waar de school voor staat 8

3. Onderwijs 18

4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 40

Toetsdictee 40

Toets grammatica 40

Beoordeling eindproduct 40

5. Leerkrachten 47

6. Ouders 48

7. Kwaliteitszorg 51

8. Resultaten van het onderwijs 54

9. Praktische zaken 58

10. Namen en adressen 61
Inleiding

Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.


De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de Awty International School. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie.
De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U bent welkom om het schoolplan eens in te kijken.
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs.
Deze schoolgids is vastgesteld door de leerkrachten.

1. De school: wie, wat, waar1.1 Contactgegevens

The Awty International School

7455 Awty School Lane

Houston, TX, 77055

713-686-4850 (telefoon)

713-686-4856 (fax)

www.awty.org  1. Schoolorganigram

Schoolbestuur


Werkgever

Directeur/coördinator

&

Leerkrachten


Werknemers

Klachtencommissie Awty

Klachtenregeling NOB

Vertrouwenspersoon Awty

Vertrouwensinspecteur
Awty - directie

Mirn


1.3 Wie is wie

Ons team bestaat uit de volgende mensen:


Naam

Aanspreekpunt voor

Bestuur
Voorzitter

Lisa DarlingSecretaris

Guy BenetAlgemeen bestuurslid

Miranda de Vries

Onderwijskundige zaken

Onderwijsteam basisonderwijs
Groep 1 – 7,

Iris Jongejan
Groep 8 & coördinator

Miranda de Vries
Onderwijsteam voortgezet onderwijs

IB Dutch B en 3-4 vwo

Erna Forbes
Groep 8, 1-2 vwo, IB Language A en coördinator

Miranda de Vries

2. Waar de school voor staat

Awty International verschilt in sommige opzichten van andere lessituaties in het buitenland. Veel lessituaties functioneren eigenlijk als zelfstandige school en stellen hun diensten ter beschikking aan leerlingen van diverse scholen.


De Nederlandse lessen worden in het voortgezet onderwijs (Middle en Upper School) geïntegreerd gegeven. In het basisonderwijs (Lower School) hebben de kinderen meestal les aan het einde van de schooldag. Onze leerlingen staan dus allemaal ingeschreven op Awty. Leerlingen in Middle en Upper School hebben Nederlands terwijl hun klasgenoten Spaans, Frans, Duits, Chinees of Arabisch doen. Het vak Nederlands is een volwaardig onderdeel van het programma. Het telt dus ook mee voor de overgang en aan het einde van het jaar moeten de leerlingen in middle en upper school een zogenaamd ‘final exam’ maken. De leerlingen kunnen ook examen doen in Nederlands (International Baccalaureate, Language and Literature of B).
Wij geven les aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De lessen in het voortgezet onderwijs worden op VWO-niveau gegeven. In het basisonderwijs zijn de lessen vergelijkbaar met de taallessen op ‘gewone’ Nederlandse basisscholen.
2.1 Missie
De missie van The Awty International School
The Awty International School provides a challenging education, leading to either the International Baccalaureate or the French Baccalauréat.
Within a friendly and nurturing environment, which encourages learning and the pursuit of excellence, Awty celebrates linguistic, cultural and international diversity and seeks to maximize the potential in all of our students as they grow to become responsible world citizens.
De missie van Awty’s Nederlandse programma
Het Nederlandse programma op Awty biedt leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs met een internationale dimensie in een stimulerende en uitdagende omgeving: een lessituatie die de mogelijkheid geeft in te stromen in zowel Nederlands als internationaal onderwijs.

2.2 Visie
Het gaat niet om het verleden, maar om de toekomst
Onze leerlingen hebben eigenlijk slechts één ding gemeen... ze spreken Nederlands. U vraagt zich nu misschien af waarom we voor de formulering “ze spreken Nederlands” hebben gekozen. Andere formuleringen zijn ook mogelijk, zoals:


 • “Ze hebben Nederlands als moedertaal”

  • Volgens de richtlijnen heeft iedere Nederlander of Vlaming Nederlands als moedertaal... Maar wij hebben leerlingen die eigenlijk altijd in een Engelstalige omgeving gewoond hebben en ook altijd onderwijs in het Engels genoten hebben. Kun je dan nog wel spreken van Nederlands als moedertaal?
 • “Ze hebben de Nederlandse nationaliteit”

  • Niet al onze leerlingen zijn Nederlands! We hebben ook Belgische leerlingen in het programma. • “Ze zijn in Nederland geboren”

  • Ook dit is niet helemaal waar. Een behoorlijk aantal leerlingen heeft weliswaar Nederlandse ouders, maar is in een ander land geboren. Hun ouders waren op dat moment toevallig uitgezonden naar bijvoorbeeld Oman of Singapore.

Hoewel we de achtergrond van onze leerlingen erg belangrijk vinden, richten we ons voornamelijk op de toekomst. De mate waarin klasgenoten het Nederlands beheersen, kan verschillen. Ons uiteindelijke streven is om de leerlingen IB-examen te laten doen in Nederlands Language and Literature. Voor leerlingen die dat niveau uiteindelijk toch niet aankunnen, bestaat momenteel de mogelijkheid om het Nederlands B examen af te leggen.Uitgangspunten voor ons onderwijs


 • We vinden het belangrijk dat kinderen kennis verwerven op basis van inzicht. Wie goed begrijpt wat hij leert, onthoudt het niet alleen beter, maar kan het ook makkelijker in andere situaties toepassen.
 • We proberen ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen. Dat betekent dat sommige leerlingen aan een ander programma werken dan voor dat leerjaar gebruikelijk is. ntc 2011 library 6193828720_e44f4f51e7_b.jpg
 • We stimuleren kinderen tot zelfstandig en kritisch denken. We dagen hen uit tot het formuleren van een eigen standpunt en houden hen voor dat ze een eigen wil en verantwoordelijkheid hebben.
 • We hechten grote waarde aan de emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten lekker in hun vel zitten. Wie niet lekker in zijn vel zit, kan onmogelijk goed presteren.
 • Voor het bereiken van onze doelen is het buitengewoon belangrijk dat kinderen het bij ons naar hun zin hebben. Zij moeten zich bij ons veilig en geborgen voelen. Daarvoor streven we naar een open, plezierige (werk)sfeer. Door duidelijk te zijn over het ritme van de week, bieden we de kinderen een veilig gevoel.
 • We stimuleren de kinderen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Als een kind goede prestaties kan leveren, dan leggen we ons niet neer bij voldoende resultaten. Belangrijk daarvoor is dat een kind zich uitgedaagd voelt door ons onderwijs.
 • Voor inzicht en kritisch denken blijft parate kennis onmisbaar. Weten hoe je informatie moet zoeken op internet is erg belangrijk, maar datzelfde geldt voor de kennis van de spellingregels.
 • Naast deze meer algemene doelen willen we bereiken dat kinderen van het primair onderwijs zonder problemen de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en dat onze oudere leerlingen goed voorbereid worden op de overstap naar de universiteit. Behalve kennis en inzicht vraagt dit om een werkhouding die wordt gekenmerkt door efficiënt gebruik van de tijd en zelfstandigheid.
 • We proberen de kinderen te begeleiden naar een zelfstandige werkhouding. Vanaf de eerste leerjaren dagen we kinderen uit tot het zelf bedenken van vragen en oplossingen, in plaats van alles voor te ‘kauwen’.
 • De onderlinge samenwerking vinden we belangrijk. Ook in de maatschappij dient men samen te werken, te werken in teamverband. Samenwerken, en dus ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden, komt bijvoorbeeld aan bod bij groepswerk.


Doelen voor de komende schooljaren – VO

Onderwijs:

 • Cultuuronderwijs uitbreiden

 • Nederlands onderwijs consolideren


Onderwijsmaterialen:

 • Vernieuwing boekenaanbod doorzetten

 • Nieuwe woordenschatmethode invoeren


Doelen voor de komende schooljaren – PO

Onderwijs:

 • Woordenschatonderwijs uitbreiden

 • Onderzoek doen naar het uitbreiden van het cultuuronderwijs voor de Belgische leerlingen


Onderwijsmaterialen:

 • Vernieuwing boekenaanbod doorzetten
  1. Achtergronden / Uitgangspunten


Ontstaansgeschiedenis

Awty International heeft in 2016 zelf een zogenaamde “Akte van aansluiting” ondertekend, waardoor de school met ingang van het schooljaar 2016-2017 zelf verbonden is aan de Stiching NOB. De functie van NTC Houston als bemiddelaar tussen de school en de Stichting NOB is hiermee komen te vervallen. Hieronder ziet u de geschiedenis van het Nederlandse programma op Awty, dat dus voortgekomen is uit het vele werk dat de Stichting NTC Houston tussen 1998 en het schooljaar 2015-2016 verzet heeft.


De Stichting NTC Houston is opgericht in 1998. Een jaar eerder nam een aantal Belgische en Nederlandse ouders het initiatief tot de oprichting, waarna men een samenwerkingsverband aanging met The Awty International School. Op deze school bestond belangstelling voor het vak Nederlands. De Stichting NTC Houston is aangesloten bij het Ministerie van Onderwijs (Min OC en W) en de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (SNOB). Op 1 mei 1998 is een ‘verklaring van goedkeuring’ ontvangen van de Inspectie voor het Onderwijs.
In het schooljaar 1998-1999 gingen de lessen van start. Voor de leerlingen in Middle en Upper School (vgl. voortgezet onderwijs) was een geïntegreerd programma opgezet, zodat zij hun lessen Nederlands onder schooltijd konden volgen. De Lower School-leerlingen (vgl. primair onderwijs) waren aangewezen op het buitenschoolse programma, een situatie waar met ingang van het schooljaar 2002-2003 verandering in kwam. Sindsdien is ook voor deze leerlingen het vak Nederlands een onderdeel van hun ‘normale’ schooldag.
Het schooljaar 2005-2006 markeert een nieuwe mijlpaal. In maart 2006 is er een nieuwe Letter of Intent getekend. Door de ondertekening van dit document veranderde de relatie tussen Awty en NTC. Waar eerst NTC Houston zorg droeg voor zaken als de aanname van nieuwe docenten en het indelen van de klassen, kwamen alle direct aan school gerelateerde kwesties nu onder Awty te vallen. In 2016 is de Letter of Intent vervallen en heeft Awty zich dus zelf aangesloten bij de Stichting NOB.
In 2004 is een nieuwe start gemaakt met Dutch Plus, een naschools programma voor leerlingen die op andere scholen in (de directe omgeving van) Houston zitten. In het schooljaar 2006-2007 kreeg dit programma een nieuwe opzet. Vanaf 2016-2017 worden deze lessen niet langer georganiseerd.
Naamgeving van The Awty International School

The Awty International School dankt zijn naam aan Kathleen Awty (1913 – 1996), die in 1956 een kleuterschool stichtte onder haar eigen naam. In 1975 werd de school uitgebreid met een afdeling voor voortgezet onderwijs. Negen jaar later fuseerde Awty met de Franse school in Houston. Bij die fusie veranderde de naam in “The Awty International School” .


Rechtspersoon

The Awty International School is een internationale school die aangesloten is bij erkende organisaties zoals C.I.S. (Council of International School), I.S.A.S. (Independent Schools Association of the Southwest) en IBO (International Baccalaureate Organization).


Samenstelling Nederlandse/Vlaamse gemeenschap

Afgelopen schooljaar had de Lower School 10 leerlingen van wie er vijf uit België afkomstig waren. 14 leerlingen namen deel aan het onderwijs in Middle en Upper School, van wie er drie uit België kwamen.


Bijzondere gebeurtenissen

The Awty International School besteedt uiteraard aandacht aan Kerstmis. Ieder jaar heeft de school in de eerste of tweede week van december een “tree-lighting ceremony” waarbij de kerstman op bezoek komt. Andere jaarlijkse ‘feestdagen’ zijn:
 • Fiesta de Mayo

 • La journee de la Francophonie

 • International festival

 • Go Texan Day

 • Homecoming / Spirit week

Over deze en andere gebruiken kunt u meer lezen in het handboek dat u terug kunt vinden op de website van de school.
Nederlandse feestdagen / gebeurtenissen die aan bod komen zijn:

 • Prinsjesdag

 • Sint-Nicolaas

 • Koningsdag

 • Dodenherdenking

 • Bevrijdingsdag

Pedagogisch klimaat

 • We vinden het belangrijk dat kinderen kennis verwerven op basis van inzicht. Wie goed begrijpt wat hij leert, onthoudt het niet alleen beter, maar kan het ook makkelijker in andere situaties toepassen.
 • We proberen ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen. Dat betekent dat we methoden gebruiken die rekening houden met verschillen tussen kinderen.
 • We stimuleren kinderen tot zelfstandig en kritisch denken. We dagen hen uit tot het formuleren van een eigen standpunt en houden hen voor dat ze een eigen wil en verantwoordelijkheid hebben. Als leerlingen in Middle en Upper School het onderwerp van een opdrachten willen vervangen door een onderwerp dat hen op dat moment bezighoudt, is dat in overleg mogelijk.
 • We hechten grote waarde aan de emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten lekker in hun vel zitten. Wie niet lekker in zijn vel zit, kan onmogelijk goed presteren.
 • Voor het bereiken van onze doelen is het buitengewoon belangrijk dat kinderen het bij ons naar hun zin hebben. Zij moeten zich bij ons veilig en geborgen voelen. Daarvoor streven we naar een open, plezierige (werk)sfeer. Door duidelijk te zijn over het ritme van de week, bieden we de kinderen een veilig gevoel.
 • We stimuleren de kinderen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Als een kind goede prestaties kan leveren, dan leggen we ons niet neer bij voldoende resultaten. Belangrijk daarvoor is dat een kind zich uitgedaagd voelt door ons onderwijs.


Uit het rapport van de onderwijsinspectie (oktober 2010) blijkt waardering voor ons pedagogische klimaat:

“In een goed geoutilleerde omgeving verzorgen de leraren lessen waarin sprake is van een prettige en taakgerichte sfeer. De lessen zijn afwisselend en de leraren spelen voldoende in op de onderlinge verschillen tussen de leerlingen. De groepen zijn klein waardoor zij veel aandacht aan de afzonderlijke leerlingen kunnen geven. Op basis van de toetsgegevens van de school concludeert de inspectie dat de resultaten vergelijkbaar zijn met die van scholen in Nederland.”


“Alle indicatoren die betrekking hebben op de onderwijspraktijk waardeert de inspectie positief. Kenmerkend voor de lessen zijn de afwisseling in werkvormen, de duidelijke uitleg, de afstemming op de onderlinge verschillen tussen leerlingen en hun betrokkenheid bij de lessen.”

Bron: rapport Onderwijsinspectie 2010
In april 2015 heeft de inspectie opnieuw een bezoek gebracht aan de school. Zowel PO als VO hebben opnieuw een basisarrangement gekregen. Hier werd opnieuw het pedagogisch klimaat gewaardeerd: “Sterke punten zijn de duidelijke uitleg, de taakgerichte werksfeer en de actieve betrokkenheid van leerlingen. De groepen zijn klein waardoor de leerkrachten veel aandacht kunnen geven aan individuele leerlingen. De leerkrachten hebben het niveau, dat vier jaar geleden al ruim voldoende was, vast weten te houden.”

Bron: rapport Onderwijsinspectie 2015
Omgang met en tussen de leerlingen

Op de Awty International school zijn er duidelijke regels voor en verwachtingen van de leerlingen. Deze betreffen zowel de omgang van de leerlingen met elkaar als de omgang tussen leerlingen en leerkrachten. De omgangsnormen gaan uit van respect en tolerantie en staan beschreven in het zogenaamde Student-Parent handbook. Daarnaast zullen de Nederlandse leerkrachten een persoonlijke en Nederlandse invulling geven binnen de richtlijnen van Awty. Het bevorderen van kritisch denken en begrijpen van humor zijn hier onderdeel van.


Karakter van de school

Awty is een zogenaamde college-prep school, die leerlingen voorbereidt op de universiteit. De school stelt hoge verwachtingen aan de leerlingen, maar het is onze ervaring dat vrijwel iedere Nederlandstalige leerling succesvol is op school en dat velen hun naam aan het einde van het trimester op de ‘Honor Roll’ terugvinden. Voor de Nederlandse lessen richten we ons op NTC Richting 1- en Richting 2-leerlingen (in het geïntegreerde programma alleen op Richting 1-leerlingen), wat betekent dat we een hoog onderwijsniveau nastreven en leerlingen zo veel mogelijk de kans willen bieden om weer in het Nederlandse onderwijs in te stromen.


2.4 Aannamebeleid
Aanmeldingsprocedure

Uw kind moet aangemeld zijn op de Awty International School om deel te kunnen nemen aan ons geïntegreerde programma. Op de website van de school – www.awty.org – kunt u alle benodigde informatie vinden onder het kopje ‘Admissions’ op de homepage. Als u telefonisch contact opneemt met de school vraag dan naar Soraya Diaz Tamayo of Erika Benavente. Zij kunnen uw vragen omtrent de aanmeldingsprocedure beantwoorden en staan u graag te woord.


Nadat uw kind is aangemeld op Awty, kunt u uw zoon/dochter inschrijven voor de lessen Nederlands. Voor deze lessen moet u extra betalen. De kosten voor het komende schooljaar zijn:
Middle and Upper School integrated program $ 5,224 per year 5 hours/week *

De kosten voor het programma in Lower School kunnen opgevraagd worden bij Terri de Leon, tdeleion@awty.org.


Ons programma richt zich voornamelijk op NTC Richting 1-kinderen. De lessen in Middle en Upper school vinden op VWO-niveau plaats en leiden naar het examen Nederlands Literature of Language and Literature binnen het Internationaal Baccalaureaat. Nieuwe leerlingen kunnen, mits er ruimte is op Awty, op alle momenten worden aangemeld. Plaatsing geschiedt op basis van leeftijd.
NTC Richting 1: Gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast meestal nog een of meer andere talen. De woordenschat varieert en het schriftelijk taalgebruik is beïnvloed door het onderwijs in de dagschooltaal.

Bron: website Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
Verwachtingen en de rol van de ouders

We gaan ervan uit dat ieder kind de Nederlandse taal spreekt en verstaat. Van oudere kinderen verwachten we dat ze de taal ook kunnen lezen en schrijven. Bij twijfel over de beheersing van de taal of om het niveau van de leerling te bepalen kan de docent ervoor kiezen om de leerling aan het begin van het schooljaar een taaltoets te laten maken. We stimuleren het gebruik van de Nederlandse taal in de thuissituatie. Het onderwijs op school vindt, met uitzondering van het vak Nederlands, in het Engels of het Frans plaats. Extra aandacht voor Nederlands is dus noodzakelijk!


Voortgangsbeleid

De behoefte van uw kind staat binnen de lessen Nederlands centraal. Versnellen of vertragen is dus te allen tijde mogelijk. Mocht uw kind over het hele jaar onvoldoende scoren voor Nederlands, dan zal de leerkracht in overleg met u beslissen wat de beste optie voor uw kind is.


Omdat de lessen Nederlands geïntegreerd zijn in het programma van Awty, telt het schoolvak Nederlands mee voor de algehele overgang. Falen van Nederlands kan dus consequenties hebben voor de overgang naar het volgende leerjaar.
Mogelijkheden om rond te kijken

Op Awty geldt de regel dat kinderen die zijn aangenomen een dag kunnen meelopen met een van onze leerlingen. Dit is een unieke mogelijkheid om de sfeer te proeven. Een rondleiding maakt standaard deel uit van een oriënterend bezoek aan Awty. De medewerkers in Admissions nemen dan ook de tijd u voor te stellen aan de docenten Nederlands.


Ook op de Lower School kunnen de leerlingen die aangenomen zijn een dag meekijken op Awty. Dit gebeurt alleen in de grades 1 – 5 (groep 3 – 7).
Ontvangst op school

Op Awty zijn we gewend aan de in- en uitstroom van leerlingen, zowel aan het begin van het schooljaar als tijdens het schooljaar. We begrijpen dat het spannend is om op een nieuwe school te beginnen. In Middle en Upper School worden nieuwe leerlingen gekoppeld aan een ‘buddy’, die in dezelfde klas zit en dus hetzelfde rooster heeft. Uiteraard kan uw kind bij de docenten Nederlands terecht met vragen/problemen.


Nationaliteit en leeftijdenntc 2011 belgie 6193310681_af07787e38_b.jpg

Iedere leerling in de leeftijd van vier tot achttien jaar die Nederlands als moedertaal heeft (of het moedertaalniveau benadert) kan aangemeld worden, ook als hij of zij niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezit.


Relatie internationale school

Ons programma is een onderdeel van dat van de internationale school. Deze constructie heeft een aantal grote voordelen. De lessen Nederlands vormen geen extra belasting voor uw kind. Uw kind doet Nederlands wanneer zijn of haar vrienden Frans of Spaans doen. Het feit dat het vak meetelt voor de overgang werkt zeker voor oudere leerlingen motiverend. Verder geeft de intregratie ons de kans uw kind minimaal vier uur per week Nederlands aan te bieden, waar een buitenschools programma vaak tot twee of drie uur beperkt blijft.
  1. Absentiebeleid


Ziekmelding

Als u uw kind ziek meldt op Awty, dan is uw kind automatisch ook afwezig voor de Nederlandse les. U meldt de afwezigheid bij voorkeur voor acht uur ’s ochtends bij een van de volgende personen:


Primary School/Lower School (PK3 – 5th grade)

Primary School/Lower School office

713-328-5806
Middle en Upper School (6th – 12th grade)

Attendance clerk – Melli Sarvi

713-686-4850 X 5827

ssarvi@awty.org


Laat aankomen / eerder vertrekken

Middle en Upper School

Een leerling die aan het begin van de dag te laat is meldt zich bij Ms. Sarvi op de begane grond van de ‘Computer building’. Daar krijgt de leerling een briefje, dat hij/zij aan de leraar geeft.


Mocht uw kind eerder van school moeten vertrekken, dan moet u dat aangeven bij Ms. Sarvi , Mrs. Boz (Middle School) of Ms. Nguyen (Upper School). De leerling meldt zich af bij Ms. Sarvi en vertrekt.
Lower School

Ouders die hun kinderen eerder van school willen ophalen, moeten eerst hun kind uitschrijven bij de Preschool receptie of bij de Lower School ingang. Zij nemen dan een geel kaartje (sign-out pass) mee. Deze kaart geven ze aan de leerkracht, zodat deze uw kind kan meegeven.


Voor eerder vertrek moeten de Primary leerlingen opgehaald worden in hun klas. Vanwege veiligheidsredenen mogen de leerlingen niet buiten de klas wachten.

Als uw kind meedoet aan een naschoolse activiteit die niet georganiseerd is door

Awty Plus, moet er een notitie gemaakt worden in het communicatie cahier van uw kind. De leerkracht is hier dan van op de hoogte.
Als de schoolverpleegster u opbelt, omdat uw zoon/dochter ziek is, wordt uw kind uitgeschreven bij de ‘Clinic’. De schoolverpleegster informeert de Primary office en de leerkracht dat uw kind naar huis is gestuurd.
Als uw kind te laat op school arriveert, moet hij/zij zichzelf, of door de ouder, inschrijven bij de Preschool receptie of de Lower School ingang. Uw kind neemt dan een pink tardy pass mee naar de klas. De leerkrachten accepteren geen leerlingen zonder een pink tardy pass. Onthoud dat leerlingen van de Preschool te laat zijn na 8.20 uur en Lower School leerlingen na 8.05 uur.
Consequenties schoolverzuim

In Middle en Upper School kan ongeoorloofd schoolverzuim betekenen dat uw kind een 0 ontvangt voor huiswerk dat die dag ingeleverd moest worden, of schriftelijke overhoringen en toetsen die op die dag zouden plaatsvinden. Via de onderstaande link kunt u alle informatie over dit onderwerp vinden: http://www.awty.org/page.cfm?p=8182


Ongeoorloofd schoolverzuim in de Pre- en Lower School betekent dat u op de hoogte gesteld wordt door het hoofd van de Lower School. Bij meerdere waarschuwingen bestaat er de kans dat uw kind het volgende schooljaar niet meer geaccepteerd wordt.
Regels rond verlof

Als u weet dat uw kind afwezig zal zijn, vul dan een zogenaamd ‘Premeditated absence form’ in. Dit formulier is te vinden op de website van de school. Afwezig zijn betekent niet dat uw kind de gemiste opdrachten, overhoringen of toetsen niet hoeft te doen. In Middle en Upper School gaan we ervan uit dat uw kind afspraken maakt over hoe en wanneer het gemiste werk ingehaald wordt.


In de Pre- en Lower School kunt u via het formulier ‘premeditaded absence’(dit is te vinden op de Awty website) verlof aanvragen. Het verlof moet wel een belangrijke gebeurtenis zijn, zoals ziekte, vernieuwing van het visum, sterfgeval, etc. U treft dan afspraken met de leerkracht voor het gemiste werk. Dit kan betekenen dat gemiste toetsen niet ingehaald hoeven te worden.

Als het verlof ongeldig verklaard wordt, maar u houdt uw kind wel voor een langere tijd van school, wordt er van uw kind verwacht al het gemiste werk en toetsen in te halen.


Leerplichtwet

Leerlingen op Awty mogen maximaal tien lessen per jaar missen.
  1   2   3   4   5   6   7

 • 1. De school: wie, wat, waar
 • Voorzitter
 • Algemeen bestuurslid
 • Groep 1 – 7
 • 2. Waar de school voor staat

 • Dovnload 0.57 Mb.