Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 Inhoud

Dovnload 0.57 Mb.

Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 InhoudPagina3/7
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school4.1 Leerlingvolgsysteem
Lower School – Methodegebonden toetsen

In Staal spelling krijgen de kinderen elke dag een oefendictee aangeboden. Het oefendictee bestaat uit 6 woorden en een zin. In groep 7 en 8 zal het accent verschuiven naar de zinnen.


Tijdens de nabespreking verwoorden de kinderen zelf de denkstappen en de regels. Zo kan de leerkracht goed observeren welke categorieën nog niet zo goed beheerst worden.

Toetsdictee


Aan het eind van week 3 wordt het toetsdictee afgenomen. Die bevat 20 woorden en twee zinnen. In dit toetsdictee worden alle tot dan toe aangeboden categorieën getoetst. Vanaf groep 5 bevat de toets ook een werkwoordopdracht.


Toets grammatica


Tegelijk met het toetsdictee wordt de toets grammatica afgenomen. In groep 4 en 5 bevat deze toets tien meerkeuzevragen en in groep 6, 7 en 8 een mix van meerkeuzevragen en open opdrachten. Deze vragen gaan over alle tot dan toe aangeboden grammaticaonderdelen.


Beoordeling eindproduct


In Staal taal presenteren of publiceren de kinderen aan het eind van week 3 hun eindproduct. Ze beschrijven en demonstreren bijvoorbeeld een proefje, of ze schrijven en publiceren een recensie.

Toets woordenschat en taal verkennen


Aan het begin van week 4 wordt de toets afgenomen. Die bevat een onderdeel woordenschat en een onderdeel taal verkennen. De vraagstelling sluit aan bij Cito.

Na de toets


De toetsresultaten geven duidelijk aan welke taalonderdelen een kind wel en niet goed beheerst. In week 4 gaan de kinderen gericht remediëren, herhalen of verrijken op de onderdelen woordenschat en taal verkennen. Handige taakbriefjes helpen bij het plannen van de opdrachten per kind.
Middle en Upper School - Methodegebonden toetsen

Na afloop van ieder hoofdstuk (blok) wordt er een toets gegeven. Tussendoor maken de leerlingen schriftelijke overhoringen over één of meerdere paragrafen in een hoofdstuk. Er zijn minstens drie overhoringen per hoofdstuk: één over woordenschat, één over grammatica en één over spelling. Daarnaast leveren de leerlingen per trimester tenminste drie schrijfopdrachten en één boekverslag in en worden ze geacht een mondelinge presentatie te houden, dan wel mondeling verslag uit te brengen van sommige opdrachten.


Lower School – Methode onafhankelijke toetsen

Twee keer per jaar wordt de CITO LeerlingVolgSysteem (LVS) afgenomen in verschillende categorieën.Okt

Nov

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Taal voor KleutersM1 – M2


E1 – E2

Screeningsinstrument beginnende geletterdheid

B2 – B3
M3

M2

E3

DMT en AVIM3 – M8


E3 – E7

Begrijpend LezenM4 – M8


E3 – E4

SpellingM3 – M8


E3 – E7

Spelling werkwoordenM8


E7

WoordenschatM3 – M8


E3 – E7

StudievaardighedenE3 – E7

Entreetoets
E7

Eindtoets


M8

Aan de hand van de gemaakte toetsen kan het lesprogramma van uw kind veranderen om opgedane achterstanden bij te werken.Middle en Upper School – Methode onafhankelijke toetsen
Toetsoverzicht volg- en adviestoetsen voortgezet onderwijs:

Taaldomein

Toets

Klas

NTC Doel

Niveau

Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1

Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2

Taak 7: Taalverzorging

Taak 8: Nederlands woordenschatToets 0: Inzicht in kennis en vaardigheden bij de start

September/oktober VO 1

Doel 1 en 2

havo/vwo

Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1

Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2

Taak 8: Nederlands woordenschat


Toets 1 (Volgtoets): Inzicht in niveau en voortgang einde eerste leerjaar

April – juli VO 1

Doel 1 en 2

havo/vwo


Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1

Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2

Taak 8: Nederlands woordenschat


Toets 2 (Adviestoets): Inzicht in niveau en voortgang in het tweede leerjaar

Februari – mei VO 2

Doel 1 en 2

havo/vwo

Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1

Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 23 Inzicht in niveau en voortgang einde derde leerjaar

April – juli VO 3

Doel 1 en 2

havo/vwo


Middle en Upper School - Cijfergeving

De maximumscore voor iedere taak is 100. Om bevorderd te kunnen worden moeten studenten minimaal een 60 scoren. De cijfers corresponderen met zogenaamde “letter grades”


A 90-100

B 80-89


C 70-79

D 60-69


F < 60
Voor Nederlands wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:
Toetsen (test) 40%

S.o.’s (quiz) 20%

Teksten (paper) 20%

Mondelinge opdrachten (oral) 20%

De genoemde percentages geven aan dat 40% van het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde dat een leerling tijdens het jaar voor toetsen haalt, enzovoort.
Aan het einde van ieder jaar vinden de ‘finals’ plaats. Tijdens de finals maken de leerlingen een toets die een afspiegeling vormt van de stof die ze in dat jaar hebben geleerd.
U kunt het jaarcijfer als volgt berekenen:
Gemiddelde 1e term x 2 + gem. 2e term x 2 + gem. 3e term x 2 + final

_______________________________________________________

7
Naast de normale cijfers geven de docenten ook een cijfer (1 tot en met 10) voor inzet en gedrag (effort en conduct). Een 10 staat voor een uitstekende inzet en uitstekend gedrag, een 1 voor het omgekeerde. Deze cijfers geven u een inzicht in de werkhouding en het gedrag van uw kind.
Rapporten

Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters. Aan het einde van ieder trimester ontvangt de leerling een rapport, waarop naast cijfers ook een toelichting van alle docenten opgenomen is. In het midden van de zogenaamde Fall term, het eerste trimester, krijgen alle leerlingen in Middle en Upper school een progress report, dat de trend van de prestaties en de aanpassing van de leerling probeert weer te geven.

Leerlingen die halverwege het tweede en het derde trimester een 79 of lager hebben voor één van hun vakken, krijgen voor dat vak een progress report thuisgestuurd. U weet dus dat uw kind een B of een A heeft voor die vakken waarvoor u geen progress report ontvangen heeft.
Contact met ouders

Mocht u vragen hebben voor de docenten, stuur ze dan een e-mailtje of maak een afspraak voor een gesprek. De leraren zijn te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden of verdere uitleg over het onderwijs te geven.


4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Algemeen

Het kan voorkomen dat docenten een probleem signaleren bij leerlingen. In de meeste gevallen zullen zij contact opnemen met de grade level coördinator en de andere docenten van de leerling. Het ligt namelijk voor de hand dat leerlingen met een leerprobleem bij meerdere vakken tegen moeilijkheden aanlopen. Op basis van deze gegevens kan besloten worden om contact op te nemen met de schoolcounselor, Louise Dreyfus / Julia David (voor Middle en Upper School) of Penny Cleveland (voor Lower School). Zij begeleiden leerlingen met sociaal-emotionele problemen. De schoolcounselor kan besluiten om de leerling te observeren tijdens de lessituatie. Als dat lesbezoek het vermoeden van een leerprobleem rechtvaardigt, neemt ze contact op met de ouders.


Soms is het nodig dat leerlingen getest worden. Dyslectische leerlingen hebben bijvoorbeeld recht op extra tijd bij toetsen en in het laatste jaar ook bij examens. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten, moet u echter wel een rapport van een erkende psycholoog kunnen overleggen. Uiteraard wordt er uiterst vertrouwelijk met deze informatie omgesprongen. De school counselor is degene die u kan helpen indien u besluit uw kind te laten testen.
Awty biedt geen speciale begeleiding voor dyslectische leerlingen of leerlingen met ADHD. Wel hebben deze leerlingen recht op diverse aanpassingen, zoals een plaats vooraan in de klas, het gebruik van een laptop tijdens toetsen, een ‘reader’ bij het examen (iemand die de tekst van het examen voorleest) of extra tijd3. De aanpassingen worden toegekend op basis van het psychologisch rapport en kunnen dus per leerling verschillen.
Leerlingen die moeite hebben met een specifiek vak, kunnen de hulp inroepen van een tutor. Awty kan bemiddelen bij het vinden van een tutor, maar u kunt ook besluiten om zelf iemand te vinden die bijles kan geven. De extra kosten die hieruit voortvloeien, komen volledig voor rekening van de ouders. Voor Nederlands geldt dat we de leerlingen stimuleren om hun probleem kenbaar te maken. We helpen uw kind graag, in een tussenuur of tijdens de pauze en gaan op zoek naar extra oefenmateriaal als dat nodig is.
Zorgplan Lower School
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, ook diegenen die moeite hebben met het leren of die juist extra uitdaging nodig hebben. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De kerngedachte is eigenlijk: elk kind is speciaal!
De Awty International School is klassikaal georganiseerd. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd meestal in dezelfde groep zitten. Vanuit die klassikale startsituatie wordt geprobeerd elk kind het juiste programma aan te bieden. Dat betekent dat opdrachten voor kinderen tijdens de les kunnen verschillen. Ook kan het betekenen dat kinderen vaker en/of andere uitleg krijgen. Het is ook mogelijk dat een kind een geheel eigen leerlijn binnen de klas volgt.
Omdat het Nederlandstalige onderwijs los staat van het reguliere dagprogramma van de kinderen, komt de zorg grotendeels neer op de docent Nederlands. Dat geldt voor problemen die met de leerstof te maken hebben (achterstand of juist een voorsprong).
Voor problemen met de sociaal-emotionele of de motorische ontwikkeling kunnen de school counselors worden geraadpleegd. Zij observeren de kinderen tijdens de les waarna er in overleg met de leerkracht een plan voor ondersteuning wordt opgesteld. Het is in dat geval raadzaam met de homeroom teacher van het kind te overleggen om samen tot een aanpak te komen.
Voor de aanpak van leerproblemen wordt er te werk gegaan volgens de cyclus planmatig handelen:


1

signaleren van leerlingen met specifieke pedagogisch-didactische behoeften

2

analyseren of diagnostiseren van de problemen

3

plannen van de ondersteuning en vastleggen hiervan in een handelingsplan

4

uitvoeren van de geplande ondersteuning

5

evalueren van proces en resultaat van de ondersteuning

De signalering van leerproblemen vindt plaats via het leerlingvolgsysteem van landelijk genormeerde toetsen en met methodegebonden toetsen en observaties. Gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden geanalyseerd om te komen tot planmatige hulp en behandeling van deze kinderen.

In een handelingsplan wordt vastgelegd wie, wat, wanneer en hoelang welke leerstof aan het kind wordt geboden om te proberen een leerprobleem op te lossen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Op een vastgestelde datum vindt er tijdens een gesprek met de ouders een evaluatie plaats, waarna wordt bekeken of de extra zorg kan worden stopgezet, aangepast of voortgezet.
Zorgniveaus

Zorgniveau 1: Hulp bieden in de klas door middel van verlengde instructie, pre-teaching of het aanbieden van herhalings- of verrijkingsstof.

Zorgniveau 2: Indien nodig opstellen van een handelingsplan. Inzetten van remediërende materialen en/ of hulp van de ouders.

Zorgniveau 3: Indien zorgniveau 1 en 2 niet het gewenste resultaat opleveren, vindt verdere analyse plaats en bijstelling van het handelingsplan. Tijdens het vooraf vastgestelde evaluatiegesprek wordt dit bekeken. Indien nodig wordt er voor de leerling een eigen leerlijn uitgezet.

Zorgniveau 4: Als extra hulp in de klas niet voldoende is, wordt er extra hulp ingeschakeld:
* Voor problemen die niet direct met het Nederlands te maken hebben (sociaal-emotionele problemen, problemen met de motorische ontwikkeling en algemene leer- of gedragsproblemen die ook in de homeroom van de leerling tot uiting komen), kunnen de school counselors worden geraadpleegd.

4.4 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school

Vertrekken hoort bij een internationale school. We vinden het altijd jammer om afscheid te moeten nemen van een kind en zullen er alles aan doen de overgang naar een andere school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als u zich uitschrijft bij Awty, dan moeten alle docenten van uw kind een ‘vertrekformulier’ ondertekenen. Op uw verzoek kan de school rapportgegevens opsturen naar de nieuwe school.


Mocht uw kind voor het eerst na lange tijd in het reguliere Nederlandse onderwijs instromen en u weet op welke school u uw kind wilt aanmelden, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de leerkracht. We vinden het erg belangrijk uw kind zo goed mogelijk klaar te stomen voor de overgang en kunnen bijvoorbeeld een begin maken met het aanleren van Nederlandse schooltaalwoorden. Ook kunnen we op uw verzoek contact opnemen met de nieuwe school om de programma’s te vergelijken en eventuele deficiënties voor het vertrek weg te werken.
1   2   3   4   5   6   7

  • Toetsdictee
  • Beoordeling eindproduct
  • Na de toets

  • Dovnload 0.57 Mb.