Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 Inhoud

Dovnload 0.57 Mb.

Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 InhoudPagina5/7
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

7. Kwaliteitszorgntc 2011 int fest 6193642200_b554f332a7_b.jpgOnderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft in oktober 2010 en in april 2015 een bezoek gebracht aan onze NTC-situatie. De uitkomst van het zogenaamde Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) was positief. De volledige inspectierapporten kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.
  1. Kwaliteitszorgbeleid

De leerkracht Nederlands kijkt bij het bepalen van de kwaliteit in de eerste plaats naar toetscijfers en examenresultaten. Daarnaast hecht ze veel waarde aan het inspectierapport en het verslag van de stichting NOB.
“In het onderzoek van de inspectie stond de vraag centraal of het voortgezet onderwijs van de Stichting NTC Houston voldoende kwaliteit heeft. De inspectie komt tot de conclusie dat dit zeker het geval is. Zij kent aan de school een basisarrangement toe. Hiermee spreekt de inspectie haar vertrouwen uit in de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de school.”

Bron rapport Onderwijsinspectie 2010
“Alle indicatoren die betrekking hebben op de onderwijspraktijk waardeert de inspectie positief. Kenmerkend voor de lessen zijn de afwisseling in werkvormen, de duidelijke uitleg, de afstemming op de onderlinge verschillen tussen leerlingen en hun betrokkenheid bij de lessen.”

Bron rapport Onderwijsinspectie 2010

Ontwikkelingen in de school
Verbeterdoelen PO / Updates

Onderwijs • Woordenschatonderwijs waar mogelijk aanpassen


Update: De methode biedt een duidelijke lijn van woordenschatonderwijs aan. Het is nu de herhaling van deze woorden. Er is een begin gemaakt om de woorden in te voeren op quizlet.com, zodat de leerlingen thuis ook nog kunnen oefenen.


 • Het uitbreiden van de cultuurlessen met de geschiedenis en topografie van België

Onderwijsmaterialen:
Verbeterdoelen VO / Updates

Onderwijs: • Uitbreiding van het cultuuronderwijs blijft wenselijk. Wij willen graag weten hoe andere scholen voor voortgezet onderwijs hier invulling aan geven, ook omdat we het belangrijk vinden dat het cultuuronderwijs in een betekenisvolle context aangeboden wordt.


Update: Feit is dat het aanbod voor leerlingen in Middle en Upper School beperkt is. Het materiaal dat door de Stichting NOB ontwikkeld is / wordt, is afgestemd op de basisschool. Ondanks uitgebreid onderzoek heeft de leerkracht nog geen nieuwe methodes voor cultuuronderwijs kunnen vinden.


 • Het consolideren van het onderwijs op Awty blijft één van onze speerpunten. Het is belangrijk dat leerkrachten ouders van potentiële leerlingen vlot en op een deskundige manier te woord staan.


Update: Tijdens het afgelopen schooljaar is dit proces verder gestroomlijnd. Er zijn duidelijke afspraken over de te volgen procedures.


 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs blijft van groot belang. Contact met collega’s in Nederland en waar mogelijk op andere internationale scholen is wenselijk.


Update: De docent werkt regelmatig samen met collega’s uit Frankrijk en België en heeft eveneens goede contacten met een docent Nederlands in Singapore.
Onderwijsmaterialen:

 • Verdere vernieuwing van het boekenaanbod in de bibliotheek is wenselijk. Dit aanbod kan afgestemd worden op de boekenlijst die het IB heeft uitgebracht en op lijsten van nieuwe (populaire) boeken die de laatste twee à drie jaar in Nederland of België verschenen zijn.


Update: Leerlingen in Middle School hebben lijsten samengesteld van boeken die hen aanspreken en die ze graag in de bibliotheek zouden zien. Hopelijk kunnen we (een aantal van) deze boeken in de loop van het schooljaar aanschaffen. • Het is tijd om een nieuwe woordenschatmethode aan te schaffen. De docent zal deze zomer onderzoek doen naar de mogelijkheden op dit gebied.


Sterkte- zwakteanalyse van onze school


Sterktes (intern)

 • Goede sfeer tijdens de lessen

 • Leerlingen worden goed voorbereid op het eindexamen en slagen allemaal

 • Individuele aandacht voor leerlingen

 • Afwisselende werkvormen

 • Afstemming op verschillen tussen leerlingen en de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen

 • Het percentage leerlingen dat absent is tijdens lessen ligt laag

 • Ouders hechten veel waarde aan het onderwijs in de Nederlandse taal en zijn altijd bereid extra materialen aan te schaffen of extra te oefenen met hun kind

 • De leraar heeft via de school een webpagina waarop zowel leerlingen als ouders huiswerkplanners, handouts en extra oefenmateriaal kunnen vinden
Kansen (extern)

 • Awty is zich bewust van de noodzaak om het leerlingenaantal in stand te houden, waardoor Nederlandstalige leerlingen een grotere kans hebben om geplaatst te worden

 • Er is een goede samenwerking met Shell Outpost, waardoor geïnteresseerde ouders in een vroeg stadium worden doorverwezen naar de leerkracht VO

 • Het implementeren van de voortgangstoetsen VO van het Cito biedt een instrument om de kwaliteit van het onderwijs en de voortgang van leerlingen te volgen

 • Een nieuwe lesmethode zal niet per definitie kwalitatief beter zijn, maar biedt wel actuelere teksten aan
Zwaktes (intern)

 • Het beperkte leerlingenaantal in Lower School kan op termijn leiden tot een terugloop in Middle en Upper School

 • Vanwege het rooster op Awty is het tot en met 10th grade niet mogelijk voor ieder leerjaar een eigen groep te hebben, er zijn dus altijd combinatieklassen

 • Er is maar één leraar VO, als de leraar vertrekt is er binnen de organisatie niemand die goed op de hoogte is van de werkwijze etc.

Bedreigingen (extern)

 • De huidige economische crisis kan gevolgen hebben voor ons leerlingenaantal, aangezien veel ouders voor grote bedrijven zoals Shell en ExxonMobil werken

 • Andere scholen in Houston gaan Nederlands in het IB aanbieden of bieden dat op dit moment al aan


1   2   3   4   5   6   7

 • Kwaliteitszorgbeleid
 • Ontwikkelingen in de school Verbeterdoelen PO / Updates
 • Verbeterdoelen VO / Updates
 • Onderwijsmaterialen
 • Sterkte- zwakteanalyse van onze school
 • Kansen (extern)
 • Zwaktes (intern)
 • Bedreigingen (extern)

 • Dovnload 0.57 Mb.