Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schooljaarverslag 2016-2017

Dovnload 190.3 Kb.

Schooljaarverslag 2016-2017Datum10.06.2018
Grootte190.3 Kb.

Dovnload 190.3 Kb.SCHOOLJAARVERSLAG 2016-2017

Voorwoord

In dit jaarverslag wordt op beknopte wijze een weergave gegeven van vermeldenswaardige ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar.

We hopen de lezer hiermee een inkijk te verschaffen in al die zaken die in een schooljaar plaatsvinden.

Algemene gegevens

Aantal leerlingen: 296 (1-10-2016)

Instroom: 6

4 jarigen: 39

Uitstroom:

Naar andere basisscholen: (verhuizing) 3

Naar speciaal onderwijs: 1 lln. SBO en 2 lln. SO

Prognose aantal leerlingen: 286 (1-10-2017)Uitstroom voorgezet onderwijs:

Lyceum Schöndeln 14

Broekhin Roermond 9

Mavo Roermond 4

Citaverde college 8

Niekee 1Resultaten:

Eindtoets:

De “route 8” toets is ingezet als eindtoets. Dit is een van de goedgekeurde eindtoetsen. Het is een adaptieve toets, die in een dagdeel kan worden afgenomen. Het eindresultaat is er een om trots op te zijn! De standaardscore van de school is 219,2. We zitten wederom ruim boven de bovengrens met voor ons vergelijkbare scholengroep!


Tussentijdse resultaten:

Van de resultaten worden ieder jaar analyses gemaakt op school en groepsniveau.

De resultaten vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de groepshandelingsplannen.

Dit schooljaar hebben we een verdiepingsslag gemaakt met ondersteuning van externen. Centraal stonden de onderwijsbehoeften van kinderen.Personeel:

Algemeen

Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van de directeur, dhr. John den Holder. Hij gaat met prepensioen.

Zijn opvolger is dhr. Peter Houwen.

Ook Michelle Tegelbekkers gaat de school verlaten. Zij vervult haar hartenwens en gaat werken in Vietnam.

Juf. Saskia v.d Borst keert na haar zwangerschapsverlof weer terug. Juf Susan Verlinden gaat met zwangerschapsverlof. Zij zal er weer zijn na de kerst.

We verwelkomen twee nieuwe leerkrachten voor het nieuwe schooljaar. Dit zijn juf. Claudia Gommers en juf. Britt Crins. Zij werken respectievelijk 5 en 4 dagen.
Professionalisering

 • Het team heeft een workshop “hechting”gevolgd.

 • Cluster 1 heeft een studiedag gevolgd over het jonge kind

 • De onderzoeksgroep Wetenschap&Techniek heeft een aantal scholingsmomenten gevolgd.

 • Rondom woordenschat en begrijpend lezen zijn borgingsmomenten georganiseerd d.m.v. observaties en coaching.

 • Leerkrachten zijn intern begeleid in de uitvoering van Braingym.

 • In het kader van Melick Musiceert zijn leerkrachten gecoacht door de vakdocent muziek in het verzorgen van een muziekles.

 • Leerkrachten hebben collegiale consultaties gevoerd in het kader van diverse onderwerpen.Kwaliteitszorg:

Binnen de Achtbaan werken we met onderzoeksgroepen. Dit zijn groepen leerkrachten die onderzoek doet naar een stukje onderwijspraktijk. Deze onderzoeken zijn gerelateerd aan in het schoolplan genoemde verbeteractiviteiten en moeten leiden tot concrete verbeteracties.

De onderzoeksgroepen zijn:


Taalaanbod.

Ons onderwijsaanbod voor taal is beschouwd. Deze beschouwing heeft geleid tot een nieuw aanbod. Voor het schooljaar 2017-2018 gaan we werken met de methode taal actief. Dit zal gelden voor de groepen 4 t/m 7. Groep 8 zal nog werken met de oude taalmethode. In het schooljaar 2018-2019 zal ook groep 8 werken met de leerlijn van taal actief.

Taal actief leerlijn zal gedeeltelijk op papier en voor een gedeelte op Snappet verwerkt worden.

Voor de groepen 1 en 2 is ons ervaringsgericht onderwijs (EGO) verwerkt in een brochure waarin is opgenomen hoe de leerdoelen aan de orde komen. De methode kleuterplein helpt ons in het registreren van deze doelen.


Eigenaarschap.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Een goed gesprek met het kind voeren is hierin essentieel. De leerkrachten hebben hiervoor een scholing gevolgd.

Ook zijn andere elementen bekeken die het eigenaarschap kunnen vergroten. Dat betreft o.a. de weektaak.

Voor het komende schooljaar zal gewerkt worden aan:

-het stellen van groepsdoelen

-aanpassen van de weekplanner, zodat leerlingen meer inbreng kunnen hebben

-leerkrachten zullen intervisie momenten organiseren over de kind gesprekken.
Ouderbetrokkenheid

Dit schooljaar zijn we gestart met “startgesprekken”. Hierin staat het kind centraal. Er wordt met name gekeken naar wat het kind nodig heeft om goed te kunnen leren.

Hiervoor werd een “recept” gebruikt, dat ouders over hun kind invulden.

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders dit waardeerden.

Daarnaast zijn er nog andere activiteiten geweest waarmee we hopen de betrokkenheid te vergroten. Dit waren de opening van het schooljaar en het nieuwe kalenderjaar met kinderchampagne.

Daarnaast toonden de leerkrachten zich meer op de speelplaats bij het uitgaan van de school.

Het komende schooljaar zal de onderzoeksgroep zich richten op de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind. Daarbij zal de gesprekkencyclus nog verder bekeken worden. Met name zal de vraag verkend worden hoe we deze cyclus adaptiever vorm zouden kunnen geven.

Daarnaast zal er weer inhoud en vorm gegeven worden aan de “gouden weken”. Dit zal in samenspraak met de werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling gebeuren.

Bij de verdere verkenning en uitwerking van deze punten zullen ouders gevraagd gaan worden hierover mee te denken.

Wetenschap en techniek

Dit schooljaar zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van wetenschap en techniek onderwijs.

Zo heeft een deskundige een workshop gegeven voor het gehele team om te laten ervaren hoe simpel een technieklesje kan zijn en ons te inspireren voor dit vakgebied.

(groot) ouders hebben een presentatie gegeven in verschillende groepen.

Er is een techniekmiddag in elke groep verzorgd.

Leerlingen van de plusgroep hebben twee techniekkisten ontwikkeld voor de kleutergroepen en hebben deze uitgevoerd in die groepen.

Dit schooljaar heeft de techniek- bus onze school bezocht. Kinderen konden experimenteren en leren in de bus onder bekwame leiding.

Daarnaast is er een techniekproject in de gehele school geweest, waarbij ook ouders en kinderen van de plusgroep een rol speelden.

Een 4 tal leerkrachten heeft deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van wetenschap en techniek.

Voor het komende schooljaar wordt gewerkt aan de verdere implementatie van wetenschap en techniek in ons onderwijsprogramma.

Daarbij wordt gedacht aan het vormgeven van workshops, met behulp van ouders; het inhuren van het tech-mobiel; binnen de alles in 1 methode minimaal per thema 1 techniek-les aanbieden.

Er worden nog “robots” aangeschaft waarmee we programmeren gaan leren.

De onderzoeksgroep zal de leerkrachten begeleiden hoe ze deze kunnen inzetten in de lessen.
Kwaliteitszorg

De Achtbaan vindt het belangrijk om te weten wat ouders en kinderen van het onderwijs op de Achtbaan vinden.

Dit schooljaar is het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra breed ingezet. Zowel ouders alsook kinderen en medewerkers en directie zijn bevraagd.

Over de hele linie kunnen we stellen dat t.a.v. 2014 er hogere scores uitkomen.

Zowel kinderen alsook het personeel zijn in hoge mate tevreden. Ouders scoren een ruime voldoende.

De kinderen ervaren de school als een veilige omgeving en zijn tevreden over het onderwijs.

Wij zijn hier uiteraard blij mee.

De resultaten zijn vastgelegd in een rapportage en gecommuniceerd met de ouders.

Eventuele aandachtspunten/verbeterpunten worden meegenomen in het jaarplan.
Veiligheid
Omgangsprotocol

De school kende al een schoolreglement.

In het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling en anti -pestbeleid heeft de onderzoeksgroep een omgangsprotocol ontwikkeld.

In dit protocol zijn vijf doelstellingen geformuleerd:
 • Het zorgen voor een veilig klimaat op school.

 • Het voorkomen van pestgedrag.

 • Het tijdig signaleren van pestgedrag.

 • Het remediëren/ bespreekbaar maken van pestgedrag.

 • De samenwerking met ouders inzetten om pestgedrag te voorkomen / aan te pakken.

Dit omgangsprotocol is vastgesteld door de MR van de school.
Anti pest coördinatoren.

Twee leerkrachten zijn opgeleid tot anti-pest coördinator. Hiervoor is een taakomschrijving ontwikkeld.Leerlingenzorg

Groepsplannen.

Dit schooljaar zijn onze groepsplannen wederom onder de loep genomen. Daarvoor hebben we een externe deskundige ingeschakeld. Centraal hierin stonden de onderwijsbehoeften van de kinderen. M.a.w. wat hebben deze kinderen nodig om goed te kunnen leren. Tijdens een tweetal studiemomenten heeft het team hieraan gewerkt.


Observatie instrument: KIJK

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben zich dit school jaar verder verdiept in het observatieprogramma “KIJK”.

Dit is een programma dat een beeld geeft van de gehele ontwikkeling van het kind.

Inmiddels wordt met dit programma gewerkt.


De sociaal veilige school.

Voor het volgen en meten van de sociaal emotionele ontwikkeling is het instrument VISEON ingezet. Dit instrument geeft informatie over het zelfbeeld; het welbevinden; het sociaal gedrag en de werkhouding van het kind.

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 vullen de lijst per kind in en de leerlingen vanaf groep 5 vullen ook een vragenlijst in.

De resultaten worden geanalyseerd en omgezet in passende interventies.

Daarnaast is er een vragenlijst afgenomen bij de leerlingen van de groepen 6,7 en 8.

Dit instrument dient om de veiligheidsbeleving van kinderen te monitoren. De resultaten zijn te zien op “scholen op de kaart”. De conclusie is dat kinderen zich veilig voelen op school en graag naar school toe komen.Brede ontwikkeling

Kunst en cultuur.

Ieder jaar is er een kunst- en cultuurproject. Dit project wordt onder begeleiding van onze cultuur coördinatoren gekozen en uitgevoerd.

Dit schooljaar was het het thema ”dans”. Op 23 mei werd dit project afgesloten met een fantastische dans-dag voor alle kinderen van de school.
Melick Musiceert.

Ook dit schooljaar was het project “Melick Musiceert” succesvol. In goede samenwerking met de diverse verenigingen en de muziekschool zijn een aantal geweldige projecten gerealiseerd. De muziekschool levert de muziekdocent die de basislessen muziek verzorgt.

We kunnen terugkijken op een prachtig “ pbone project” met een voorstelling in de Oranjerie; het project “alles in de wind” van de Phil Zuid; een mooi kerstconcert m.m.v. een ouderen koor; slagwerk en blaasinstrument workshops en een muzikale afsluiting met alle verenigingen en kinderen op 30 juni.

De doelstelling van dit project is het muziekonderwijs op een hoger niveau te brengen. Door de inzet van een muziekdocent en de samenwerking met de (muzikale) verenigingen willen we dit realiseren. Uiteindelijk hopen we dat de verenigingen er ook van gaan profiteren, zodat het dorp een krachtig dorp kan blijven.

We hebben ervaren dat kinderen in toenemende mate plezier krijgen in het maken van muziek en leerkrachten in toenemende mate bekwaam worden in het verzorgen van muziekonderwijs.

Ook het komende schooljaar willen we dit project verder vormgeven met de muzikale verenigingen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie, het Rijk en de Gemeente.

Melick Moves.

Het project “Melick Moves” heeft een mooie doorstart gekend. Een project dat in nauwe samenwerking met enkele (sport)verenigingen en een vakdocent vorm en inhoud wordt gegeven.

Deelnemende verenigingen zijn o.a. de zwemclub de Roersoppers; de tennisclub en de voetbalclub Vesta.

Zij hebben diverse periodes ingevuld in het curriculum.

De vakdocent verzorgde de basislessen gymnastiek.

Wederom hebben we het sportieve jaar afgesloten met een Mega Sportmanifestatie op 11 juli.

De kinderen hebben die dag meegedaan aan een heuse triatlon. Ze kregen een tennis clinic en een voetballes en er was ook een breakdance sessie.
Het onderwerp “Gezonde leefstijl” hebben we inhoud gegeven met behulp van Happy Fit.

De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 hebben smaaklessen gehad en enkele aspecten van een gezonde leefstijl.

Dit willen we continueren in het komende schooljaar.

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie.


Natuurterras.

Onder leiding van een oud- leerkracht en een tweetal vrijwilligers hebben geïnteresseerde kinderen gewerkt op het natuurterras.

Hier leren de kinderen zaaien en verzorgen en oogsten van voedsel. Allerlei aspecten die komen kijken bij groei en bloei wordt hun hier bijgebracht.
Spaans.

Een groepje kinderen krijgt al een aantal jaren Spaanse les o.l.v. een vrijwilliger.

Dit zijn kinderen die hierin interesse hebben en delen uit het curriculum kunnen missen.
Plusgroep.

Ieder jaar wordt uit diverse groepen een “plusgroep” samengesteld. Dit zijn kinderen die extra uitdaging krijgen in de vorm van bijvoorbeeld onderzoek doen; kwesties oplossen e.d.

Een leerkracht is hiervoor vrij geroosterd voor een ochtend per week.


Braingym.

In alle groepen worden leerkrachten en kinderen ondersteund bij het uitvoeren van Braingym oefeningen.

Braingym-oefeningen zijn speels; ze worden in gevarieerde werkvormen en op muziek uitgevoerd. De methode wordt gebruikt in de groep én bij individuele begeleiding; zowel preventief en onderhoudend als remediërend.

Braingym is een methode die werkt aan de hand van het concept: ‘hoe meer bewegen, hoe beter het leren’. Door bewegingen worden er meer verbindingen gelegd tussen de hersencellen onderling, waardoor het brein alle informatie sneller verwerkt.


Uit onderzoek blijkt, dat Braingym kinderen rustiger maakt en dat ze zich beter kunnen concentreren, meer zelfvertrouwen krijgen en gemotiveerder zijn. Het regelmatig uitvoeren van deze oefeningen stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de linker- en rechterkant van het brein en het lichaam. Verder verbetert Brain Gym de samenwerking tussen het brein en de zintuigen. 

Bewegen is de poort tot leren”
Actief Burgerschap:

Actie–adoptie.

Ieder jaar kiest de school een goed doel, waarvoor een actie wordt gehouden. Het goede doel wordt in samenspraak met de kinderraad gekozen.

Dit schooljaar betrof het een project van onze huisarts. De actie, die in de vorm van een markt werd gehouden, leverde het mooie bedrag van € 1429,50 op.!

De kinderen hadden allerlei spulletjes gemaakt die verkocht konden worden en ook waren er heerlijke zelfgemaakte hapjes en drankjes.De achtergrond van dit project werd op inspirerende wijze verzorgd door het betreffende gezin. • SCHOOLJAARVERSLAG 2016-2017
 • Aantal leerlingen
 • Uitstroom voorgezet onderwijs
 • Tussentijdse resultaten
 • Anti pest coördinatoren.
 • Observatie instrument: KIJK
 • De sociaal veilige school.

 • Dovnload 190.3 Kb.