Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina1/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36Schoolplan

2012- 2016

De Burcht, school voor vso-zmok

Rijksstraatweg 24

2171 AL Sassenheim.

071-3055591

info@vso-deburcht.nl
De Burcht maakt deel uit van de Aloysius Stichting

en verzorgt het onderwijs aan jongeren binnen Forensisch Centrum Teylingereind

Inhoudsopgave
1. INLEIDING 4

1.1 Voorwoord 4

1.2 Doelen en functie van ons schoolplan 5

1.3 Procedure totstandkoming en vaststelling 5

1.4 Gerelateerde documenten en bronnen 5

2. CONTEXT VAN DE SCHOOL 6

2.1 Historische en bestuurlijke context 6

2.1.1 De taakgroep ‘Onderwijs in gesloten instellingen’ (OGJ) 8

2.1.2 Schoolspecifieke organisatie 8

2.1.3 Relatie met Teylingereind 11

3. VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 12

3.1 Visie en missie Aloysius Stichting / school 12

3.2 Onze kernwaarden 12

3.3 Vertaling visie, missie en kernwaarden naar De Burcht 13

4. HET ONDERWIJS LEERPROCES 16

4.1 Algemene onderwijsdoel 16

4.2 Pedagogisch klimaat 16

4.3 Sociaal emotionele ontwikkeling 16

4.4 Competentieontwikkeling 16

4.5 De rol van de leerkracht 18

4.6 Actief Burgerschap en Sociale integratie 18

4.7 Onderwijstijd 19

4.8 Leer- en kwalificatieplicht 19

4.9 Verzuim 20

4.10 Commissie voor de Begeleiding 20

4.11 Ontwikkelingsperspectief 21

4.12 Uitstroomprofielen en kerndoelen 21

4.13 Overzicht van opleidingsmogelijkheden 21

4.13.1 Trajectonderwijs 24

4.13.2 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent 24

4.13.3 Praktijkonderwijs 25

4.14 Referentieniveaus 25

4.15 Europese referentiekader Engels 26

4.16 Overzicht van gehanteerde methodes 27

4.16.1 PROmotie 27

4.16.2 IVIO 27

4.16.3 Deviant 29

4.17 Leergebieden 31

4.18 Leer- en gedragsondersteunende hulpmiddelen 51

5. ZORG EN BEGELEIDING 53

5.1 Het traject dat wordt doorlopen voordat het kind op school komt 53

5.2 Instroom en plaatsing 53

5.3 Eén kind, één plan 54

5.4 Klassenindeling 55

5.5 Het traject dat wordt doorlopen als een kind van school gaat 55

5.6 Inzet van de specialisten binnen de school 55

5.7 Dossiervorming 55

5.8 Samenwerking met (vervangende) ouders / pedagogisch medewerkers 56

5.8.1 Organisatorische samenwerking met ouders 56

5.8.2 Beleidsmatige samenwerking met ouders 56

5.8.3 Organisatorische samenwerking met de jeugdinrichting 57

5.8.4 Leerlingtevredenheidsonderzoeken 57

5.8.5 Website 57

6. BEWAKING EN VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 58

6.1 Kwaliteitbeleidsplan 58

6.2 PDCA 58

6.3 Tevredenheidmetingen 58

6.4 Personeelsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering 59

6.5 Integraal veiligheidsbeleid 59

7. BESTUURSBELEID 60

7.1 Handboek Personeelsbeleid 60

7.2 Werkgelegenheidsplan 62

7.3 Arbo-beleidsplan 64

7.4 Middelenbeleidsplan 66

7.5 Kwaliteitsbeleidsplan 67

7.6 ICT-beleidsplan 76

7.7 Beleid sponsoring 78

7.8 Actief burgerschap en sociale integratie 79

Katern B Ontwikkelingsplan 82

1. KADERSTELLING VANUIT DE KOERS NOTITIE 82

1.1 Inleiding 82

1.2 De Aloysius Stichting in 2016: onze toekomstvisie 83

2. BELANGRIJKE EXTERNE EN INTERNE ONTWIKKELINGEN 85

2.1 DESTEP-analyse 85

2.2 Stakeholders/issueanalyse 86

2.3 Zelfevaluatie INK 88

2.4 Analyse doorgaande ontwikkelingen 90

2.5 De beoordeling van het onderwijs door de onderwijsinspectie 91

2.6 Inspectierapport Doorlichting 94

2.7 Uitstroomprofielen, diploma en nazorg 96

2.7.1 Inleiding 96

2.7.2 Kerndoelen per uitstroomprofiel (in ontwikkeling) 96

2.7.3 Overzicht kerndoelen 97

2.7.4 Leergebiedoverstijgende kerndoelen 97

2.7.5 Voorbereiding op wonen en vrije tijd 97

2.7.6 Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs 98

2.7.7 Verandering in het mbo in 2014 98

2.7.8 Uitstroomprofiel Arbeid 99

2.7.9 Voorbereiding op Werken 100

2.7.10 Uitstroomprofiel Dagbesteding 100

2.7.11 Overgangsdocument, diploma 101

2.7.12 Portfolio 101

2.7.13 Nazorg 102

2.8 Centraal Ontwikkeld Examen (COE) 102

2.8.1 COE Nederlands 102

2.8.2 COE Rekenen 102

2.9 Overige thema’s 102

3. KERNTHEMA’S VOOR BELEID 104

3.1 Kernthema’s 104

3.2 De koers concreet in beeld 105

3.2.1 Thema (her) inrichting van de schoolorganisatie: BESTEMMING 2016 105

3.2.2 Thema Passend Onderwijs: BESTEMMING 2016 107

3.2.3 Thema Positionering: BESTEMMING 2016 110

Gebruikte afkortingen en gegevens 112

Katern C Bijlagen 114

Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs 115

Voorstel kerndoelen VSO 119

Verantwoording herziening leerlijnen vso 170Katern A Algemeen deel
1. INLEIDING


 1. INLEIDING
  1. Voorwoord

Hierbij treft u het nieuwe schoolplan aan van De Burcht voor de periode 2012-2016.

De Burcht is verbonden aan de Aloysius Stichting (ASOJ). De Burcht is een school voor vso-zmok binnen de gesloten justitiële jeugdinrichting Teylingereind. Zij is de interne school van Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim. Op Teylingereind kunnen circa 92 jongens verblijven. Zij zijn op last van de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of langverblijfgroepen. Jongeren in Teylingereind zitten in voorlopige hechtenis, hebben een detentiestraf, een PIJ-maatregel opgelegd gekregen of worden gedurende zeven weken geobserveerd (ForCa). Alle jongeren die in deze gesloten justitiële inrichting zijn opgenomen krijgen onderwijs op De Burcht. Wij werken nauw samen met onze samenwerkingspartner Teylingereind. Een uitgebreid zorgsysteem en een intensieve samenwerking met Teylingereind, vanaf aanmelding, intake, uitzetten van een traject op maat tot uitplaatsing en nazorg, is voorwaarde voor een goede terugkeer in de maatschappij. Daarbij is het uitgangspunt: het opstellen van een plan op maat voor elke jongere (één kind, één plan). Formeel is De Burcht een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen voor wie vaststaat, dat zij aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische benadering (artikel 2, lid 1 WEC). Onze medewerkers noemen de school liever een "justitieschool", omdat de leerlingen een verschillende onderwijsachtergrond en niet allemaal een specifieke zmok-problematiek hebben. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze zijn geplaatst in een justitiële jeugdinrichting. De Burcht geeft “onderwijs op maat”, gericht op het behalen van certificaten en/of diploma’s, om zo een reële aansluiting en perspectief bij re-integratie in de samenleving te bewerkstelligen. Daarnaast richt zij haar onderwijs op uitstroom naar arbeid en een uitstroom naar een zinvolle dagbesteding. De Burcht verzorgt opleidingen onder andere op vmbo-niveau. Door een samenwerking met het ROC Leiden biedt de burcht momenteel opleidingen op mbo-niveau (niveau 1 en 2). Daarnaast worden er nog enkele opleidingen en verschillende cursussen gegeven, zoals consumptieve opleidingen, VCA, NIL en IVIO etc. om jongeren meer kansen te geven op een plek op de arbeidsmarkt (zie schema opleidingen). De komende jaren staan wij voor de nieuwe uitdaging vorm te geven aan passende onderwijszorg voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarbij zullen we

aansluiten bij de ontwikkelingen in het voortgezet speciaal onderwijs. De vier thema’s waar

het bij de ASOJ de komende vier jaren om draait zijn de reiscoördinaten verbinden,

vernieuwen, profileren en resultaatgericht werken. Voor de Burcht betekent verbinden dat we

ouders meer bij ons onderwijs willen betrekken en ook de samenwerking met Teylingereind

en netwerkpartners willen versterken in het belang van een optimale ontwikkeling van de

jongere. Vernieuwen doen we door visie op nieuwe onderwijsvormen ( het nieuwe leren) te

ontwikkelen en toe te passen en door personeelsbeleid af te stemmen op de specifieke

onderwijshulpvraag van de doelgroep. We willen ons profileren als onderwijsspecialist voor

de doelgroep met als resultaat het leveren van ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht

onderwijs.
P. van den Oever

Locatiedirecteur1.2 Doelen en functie van ons schoolplan

Dit schoolplan is een beleidsdocument dat eenmaal per vier jaren wordt vastgesteld. In samenhang met het meerjarenplan, het jaarplan en de schoolgids geeft het een omschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de opbrengsten en de inrichting van de kwaliteitszorg. Ons schoolplan wordt gebruikt voor planmatige schoolontwikkeling over meerdere schooljaren. Het is gebaseerd op de dialoog tussen teamleden, directie en bestuur. Het schoolplan dient als verantwoording naar “buiten” en als verantwoording richting de overheid. Het wordt ingediend bij de onderwijsinspectie die het bij het schoolbezoek toetst aan de realiteit. De ontwikkeling van onze school is gerelateerd aan het beleid van de ASOJ in het algemeen en die van de sector justitiescholen van de ASOJ in het bijzonder en kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van het Forensisch Centrum Teylingereind.


1.3 Procedure totstandkoming en vaststelling

De teksten voor dit schoolplan zijn onder andere gebaseerd op de beleidsstukken van de Aloysius Stichting(www.aloysiusstichting.nl). Wij verwijzen naar de Koersnotitie 2012-2016 “Op Expeditie”. Er zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de veranderingsonderwerpen voor de komende vier jaren.

De werkgroep Schoolplan heeft gezamenlijk de externe en interne ontwikkelingen geanalyseerd en besproken. Rekening houdend met de reiscoördinaten (kaders): vernieuwen, verbinden, profileren en resultaatgericht werken, heeft de werkgroep een voorstel gedaan voor de richting van de school.

De koers van de school komt tot uitdrukking in de volgende thema’s:


Uiteindelijk is de koers voor de school vastgesteld zoals later (zie katern B) wordt omschreven.
De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend en het bestuur heeft, na overleg met de directie en het sectormanagement het schoolplan vastgesteld.
1.4 Gerelateerde documenten en bronnen

In het schoolplan verwijzen wij naar onderliggende beleidsstukken en afspraken, zoals:
 • de schoolgids, waarin naar ouders en verzorgers een verantwoording gegeven wordt betreffende het onderwijs;

 • de zelfevaluatie van de school door middel van de analyse-instrumenten: DESTEP + CoBeOr, INK-model versnelde analyse en stakeholder/issueanalyse en kerntakendiscussie;

 • Inspectie van het Onderwijs: Rapport van bevindingen, kwaliteitsonderzoek bij de burcht;

 • Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) in samenwerking met de Arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs: Forensisch Centrum Teylingereind: Inspectierapport Doorlichting;

 • de tevredenheidmeting bij medewerkers,

 • de bestuursbeleidsplannen van de Aloysius Stichting die kaderstellend zijn voor het beleid zoals de koersnotitie 2012-2016 Op expeditie; de (Reis) inspiratiebundel; het Handboek Personeelsbeleid, Werkgelegenheidsbeleidsplan, Integraal Veiligheidsplan, 5 domeinen ASOJ, Middelenbeleidsplan, Kwaliteitsbeleidsplan en ICT beleidsplan;

 • het jaarplan 2012 Perspectief bieden en benutten;

 • Wet Kwaliteit (V) SO; Trajectplan Wet kwaliteit VSO 2011; ‘Passende Kwalificaties’, Projectgroep Passende Kwalificaties, SLO Bouwstenen voor het vso, alle profielen, december 2011 (AN: 2.5517.434); www.wetkwaliteit.nl

 • SLO Voorstel kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen; Ced-groep Herziening leerlijnen vso, uitstroom dagbesteding en arbeid;

 • Kamerbrief: Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015;

 • Wet BIO, Regeling besluit op bekwaamheidseisen onderwijspersoneel;

 • SLO, Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen, Referentiekader taal en rekenen;

 • wetsvoorstel voor verplichte eenduidige incidentenregistratie;

 • samenwerkingsovereenkomsten.2. CONTEXT VAN DE SCHOOL


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 • 071-3055591 info@vso-deburcht.nl De Burcht maakt deel uit van de Aloysius Stichting
 • Katern A Algemeen deel 1. INLEIDING INLEIDING Voorwoord
 • 1.2 Doelen en functie van ons schoolplan
 • 1.4 Gerelateerde documenten en bronnen
 • 2. CONTEXT VAN DE SCHOOL

 • Dovnload 1.2 Mb.