Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina10/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36

4.18 Leer- en gedragsondersteunende hulpmiddelen


 • Overdracht vanuit de groepen

 • Ochtendoverleg

 • Dagafsluiting met het team

 • Incidentenregistratie

 • Verzuimregistratie

 • handelingsplan

 • schoolplan

 • jaarplan

 • veiligheidsplan

 • perspectiefplan

 • vakleerplannen

 • klassenbeschrijvingen

 • klassenbesprekingen

 • Commissie voor de begeleiding

 • Vakgroepenoverleg

 • MT

 • Overleg tussen directie instelling/directeur school; gedragswetenschappers/schoolorthopedagoog; afdelingshoofden/coördinator; groepsleiders/leerkrachten

 • Op school wordt achtergrondinformatie over de leefgroepen gegeven en gedocumenteerd

 • Themavergaderingen/teamscholing waar leer- en gedragsproblemen worden verduidelijkt


Methodiek Omturn (Equip)

 • Documentatie over gedrags- en psychiatrische problemen (borderline, hechtingsstoornissen, ODD, ADHD, autisme, enz.)
 • Er is een map met concentratieoefeningen

 • RT materiaal staat in een kast, veelal op het gebied taal en rekenen. Daarnaast is er ook voor NT2

 • Er zijn diverse educatieve cd-roms.
 • We gaan in het schooljaar 2013-2014 werken met het leerlingvolgsysteem MLS. Daarnaast werken we met het JeugdVolgSysteem (JVS) en IFM vanuit Justitie ten behoeve van. de samenwerking met andere disciplines binnen Teylingereind.
 • Daarnaast zijn de volgende diagnostische materialen aanwezig:
 • WISC III

 • SON R, niet-verbale intelligentietest (idem)

 • NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

 • CITO niveau- en vorderingentoetsen

 • BIT (Beroepen Interesse Test), test omtrent beroepskeuze.

 • Diagnostische toetsen lezen (Klepel)

 • Diagnostische toets taal- en spellingsvaardigheid (PI-dictee)

 • TAK toets

 • AVI toetspakket

 • Drempelonderzoek

 • Schooltraject

 • AVL

 • Toelatingstoets LWOO

 • Muiswerk

 • Instaptoets spelling en rekenen

 • NTR

 • AWIT

 • Het spel van lesgeven

 • Voorlichtingsmodule Ins & Outs gezondheidsvoorlichting

 • Schoolvragenlijst (SVL)

 • Entreetoets VMBO en HAVO

 • Teacher Report Form (TRF) (afname zal spoedig starten)

 • Intaketoets NT2

 • TOA toetsenpakket

 • IVIO niveautoetsen

 • beroepskeuzetoets

5. ZORG EN BEGELEIDING5. ZORG EN BEGELEIDING5.1 Het traject dat wordt doorlopen voordat het kind op school komt

Alle jongeren die geplaatst worden binnen FC Teylingereind worden aangemeld bij De Burcht voor het volgen van onderwijs. Na plaatsing in Teylingereind start een leerling zo snel mogelijk bij ons op school. In de praktijk is dit meestal na drie dagen. Belangrijke (dossier)informatie over het gedrag, de achtergrond en het functioneren van de leerlingen wordt vanuit de gedragswetenschapper van de instroomgroepen van Teylingereind doorgegeven aan het zorgteam van school.5.2 Instroom en plaatsing


Instroom en plaatsing op school gebeurt op basis van handelingsgerichte diagnostiek (HGD).

Dit verloopt via 5 fasen: 1. Onderwijsintake: onderwijshistorie in kaart brengen, verwachtingen en wensen van de leerling, risicofactoren en beschermende factoren, beginsituatie (gegevens LVS opvragen en evt. aanvullend onderzoek).

 2. Strategiefase: koers bepalen, wat weten we al wel van de leerling, welke gegevens ontbreken er nog? Is aanvullend onderzoek nodig? Actiepunten verdelen.

 3. Onderzoek: doelgericht en oplossingsgericht. Niveau van de leerling zo nodig nader bepalen door middel van testen en onderzoek.

 4. Indicering: samenvattend beeld van de leerling.

 5. Advies: traject vaststellen, handvatten en bejegeningadviezen naar docenten en het schrijven van een voorlopig handelingsplan.

Niet alle fasen hoeven te worden doorlopen, afhankelijk van de beschikbare informatie. Het proces is wel cyclisch. Zo kan school na de adviesfase opnieuw starten met de strategiefase of onderzoeksfase. Handelingsgerichte diagnostiek staat voor goed omschreven stappen en constructieve samenwerking met als uitgangspunt de onderwijsbehoeften van het kind. Het waarborgt optimale ondersteuning van docenten en leerlingen. Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) is onlosmakelijk verbonden met Passend Onderwijs.


Het intaketeam is op school belast met de instroom van leerlingen.

Dit team bestaat uit het Trajectbureau, een orthopedagoog en de zorgcoördinator. Een docent met intaketaken en twee trajectbegeleiders (ITB) vormen samen het Trajectbureau.

Een nieuwe leerling start met een individueel intakegesprek met een trajectbegeleider. In dit gesprek wordt informatie gevraagd over de schoolloopbaan van de leerling. Vervolgens starten nieuwe leerlingen op school in de instroomklas. Hier begint de leerling met het invullen van zijn portfolio. Dit portfolio omvat onder andere de schoolhistorie van de leerling, verwachtingen en wensen, sterke kanten en ontwikkelpunten en beroepskeuze (intakefase). Deze fase duurt maximaal twee weken. Naast het invullen van het portfolio volgt de leerling een variatie aan lessen op school zoals sport, verzorging, muziek, seksuele voorlichting, burgerschapsvorming en techniek.
Alle nieuw ingestroomde leerlingen worden wekelijks besproken in de commissie voor de begeleiding. Hierin wordt vastgesteld of er na de intakefase en strategiefase een onderzoeksfase moet worden ingegaan, of dat er voldoende informatie is om over te gaan tot indicering en advies en daarmee plaatsing in een klas. Het Trajectbureau speelt een grote rol in het schooltraject gedurende de eerste drie maanden van verblijf in de instelling. Taken zijn o.a. afnemen schoolintake, contact opnemen met school van herkomst, onderhouden en zorgen voor eventuele samenwerking met school van herkomst, samenwerking en overleg met jeugdreclassering en met andere ketenpartners. Dit is een belangrijk onderdeel van de intakefase en strategiefase. Daarnaast is het Trajectbureau verantwoordelijk voor de uitstroom en nazorg van leerlingen die hier korter dan drie maanden verblijven. Voor leerlingen die langer bij ons verblijven is het zorgteam van school belast met deze taak. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en de orthopedagoog.

Wanneer er tijdens de strategiefase wordt vastgesteld dat er nog vragen zijn over het startniveau van de leerling, het perspectief of cognitief functioneren, wordt onderzoek geïnitieerd. Dit gebeurt altijd in overleg met het zorgteam op school. Gedacht kan worden aan een beroepskeuzetest, TOA toetsen voor het vaststellen van de vaardigheden van de leerling op gebied van taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motivatie en zelfredzaamheid en de NIO voor het vaststellen van het intelligentieniveau. Daarnaast is overleg met de gedragswetenschapper van Teylingereind belangrijk om nadere informatie te verzamelen wat betreft de achtergrond van de leerling, niveau van functioneren, mogelijke psychiatrische- of gedragsproblematiek en de duur van het verblijf van de leerling binnen de instelling.

De informatie die voortvloeit uit deze fase wordt meegenomen in de indicering en de adviesfase, waarna het traject en uitstroomperspectief van de leerling wordt vastgesteld.
Alle plaatsingen van leerlingen in een klas worden vastgesteld door de CvB (Commissie voor de begeleiding), bestaande uit de locatiedirecteur, coördinator, zorgcoördinator, orthopedagoog, een docent met speciale zorgtaken en op uitnodiging de mentor. De commissie voor de begeleiding komt wekelijks bijeen. In dit overleg worden de nieuwe leerlingen doorgesproken, het eerste handelingsplan wordt vastgesteld, zorgleerlingen worden besproken en het zorgbeleid op school komt aan de orde.
5.3 Eén kind, één plan

Maximaal vier weken na de schoolstart heeft een leerling een onderwijsperspectiefplan met daarin opgenomen de beginsituatie van de jongere, het ontwikkelingsperspectief, de onderwijsbehoeften, het traject dat de leerling gaat volgen en doelen voor de lange en korte termijn zowel op didactisch als op pedagogisch gebied. Een eerste basis handelingsplan is al beschikbaar direct na de onderwijsintake op school. Op deze manier hebben docenten direct informatie tot hun beschikking over de onderwijshistorie van de leerling. Het handelingsplan wordt na vier weken door de Commissie voor de begeleiding vastgesteld. Het handelingsplan is het uitgangspunt voor de informatie in het perspectiefplan. Het onderwijs is een belangrijk deel van de begeleiding/behandeling van de jongere binnen Teylingereind. De termijnen waarop het onderwijsperspectiefplan wordt geëvalueerd is gekoppeld aan de termijnen van de perspectiefplanning van Teylingereind (10 dagen, 12 weken en dan na 16 weken). Op deze manier zijn de vorderingen van de leerling en de doelen voor de komende tijd altijd actueel in het perspectiefplan. De mentor is verantwoordelijk voor het handelingsplan en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en groepsleiders wat betreft de voortgang en ontwikkeling van de leerling.

Op uitnodiging sluit de mentor op school aan bij de perspectiefplanbesprekingen. Ouders zijn ook aanwezig bij deze bespreking en het gehele traject van de jongere wordt geëvalueerd en nieuwe doelen geformuleerd.
Eens in de zes weken vindt er een klassenbespreking plaats. Tijdens deze klassenbespreking staat het handelingsplan en de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. Alle docenten betrokken bij de klas zijn aanwezig. De mentor zit de bespreking voor en treft voorbereidingen. Een belangrijk doel van de klassenbespreking is de voortgang van de leerling bespreken. Het ontwikkelingsperspectief en met name de sociaal emotionele problematiek, worden besproken en afgestemd tijdens de klassenbespreking. Van medewerkers van de school wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelprofielen/werkdoelen van de leerling en nagenoeg dezelfde werkwijze hanteren (planmatig handelen). Tijdens de klassenbesprekingen gaat het steeds om te komen tot het formuleren van interventies noodzakelijk voor de optimalisering van het onderwijsleerproces geformuleerd in doelen (SMART). De zorgcoördinator en/of orthopedagoog is aanwezig bij de klassenbesprekingen om de inhoudelijke voortgang te bewaken. De klassenbesprekingen zijn opgenomen in het jaarrooster.
5.4 Klassenindeling

Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief worden leerlingen in de betreffende klassen geplaatst. Tijdens het intakeoverleg worden nieuwe leerlingen doorgesproken met het Trajectbureau en betrokken docenten. De zorgcoördinator is ook bij dit overleg aanwezig. Vanuit dit overleg wordt een voorstel gedaan naar de Commissie voor de begeleiding voor de plaatsing van de leerling in een klas. De plaatsing is definitief als de Commissie voor de begeleiding hier een uitspraak over heeft gedaan.


De docenten worden via de mail geïnformeerd over de plaatsing en kunnen te allen tijde informatie van deze leerling inzien in het leerlingmapje op de computer. Mentoren hebben de mogelijkheid voordat een leerling instroomt in een klas eerst kennis te maken met een leerling.

Het is mogelijk dat een leerling tijdens zijn verblijf op school wil overstappen naar een andere richting of dat blijkt dat de huidige klas belemmerend is voor zijn functioneren of het functioneren van medeleerlingen. Het traject van de leerling wordt besproken in de commissie voor de begeleiding en er vindt eventueel overleg plaats met de gedragswetenschapper van de leefgroep. Docenten kunnen te allen tijde de betreffende leerling bespreken met de klassenmentor of tijdens de klassenbesprekingen, alwaar zij hun bevindingen kunnen aangeven. De klassenmentor bespreekt indien gewenst deze informatie tijdens bovengenoemd overleg.

Binnen de onderbouw vmbo kunnen zowel eerste- als tweedejaars in dezelfde klas geplaatst worden, afhankelijk van de samenstelling van de klas, waarbij rekening gehouden wordt met de problematiek van de leerlingen op sociaal- emotioneel gebied. Hierbij staat het belang van de leerling centraal. Dit geldt eveneens voor de bovenbouw waar zowel derdejaars als vierdejaars leerlingen in dezelfde klas geplaatst kunnen worden.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36

 • 5. ZORG EN BEGELEIDING
 • 5.2 Instroom en plaatsing

 • Dovnload 1.2 Mb.