Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina11/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36


5.5 Het traject dat wordt doorlopen als een kind van school gaat


Als een leerling de school verlaat wordt het leerlingdossier afgesloten en bewaard. Als een leerling doorstroomt naar een andere justitiële inrichting wordt het onderwijshandelingsplan verstuurd naar de intake van die desbetreffende onderwijslocatie. Aan overige vervolglocaties / scholen wordt op verzoek, met toestemming van de ouders / voogd, informatie verstrekt.

5.6 Inzet van de specialisten binnen de school


De school beschikt over een schoolorthopedagoog die verantwoordelijk is voor het zorgbeleid en de leerlingenzorg op school.
Door de school kan tevens gebruik worden gemaakt van de specialisten die binnen de inrichting functioneren. Het gaat hierbij om gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) maatschappelijk werkers, een psychiater en medewerkers van de medische dienst. Deze specialisten zijn op afroepbasis beschikbaar.

5.7 Dossiervorming


Het leerling-dossier is vertrouwelijk en is voor het onderwijskundig personeel in te zien. Het leerling-dossier wordt beheerd door de schoolorthopedagoog en onderhouden door de administratieve medewerker. Het leerling-dossier dient te alle tijden op school aanwezig te blijven. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt, ter bescherming van de privacy, hoe er om moet worden gegaan met persoonlijke gegevens.

Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen wordt er een leerling-dossier bijgehouden. In dit dossier worden de volgende gegevens verzameld: • onderwijshandelingsplan en evaluaties

 • informatie vorige scholen

 • informatie ten behoeve van de overdracht van de betreffende leerling aan de volgende klassendocent / mentor middels een onderwijsmemo dat ook in het digitaal leerling-dossier terug te vinden is.

 • rapportages jeugdzorginstelling

 • onderwijsmemo’s (o.a. functioneren leerling (positief / negatief); verslaglegging van o.a. afspraken/conflictsituaties)

 • verslaglegging stage

 • behaalde certificaten en diploma’s

 • perspectiefplannen5.8 Samenwerking met (vervangende) ouders/pedagogisch medewerkers


Om een zo optimaal mogelijke groei van onze leerlingen en de betrokkenheid van de (vervangende) ouders te bevorderen, is samenwerking tussen school en de inrichting een vereiste. De school draagt er zorg voor dat (vervangende) ouders bij het onderwijs worden betrokken en informatie ontvangen over de ontwikkeling van de leerlingen. De mentor van school heeft regelmatig contact met de mentor op de leefgroep om het traject van de jongere af te stemmen en op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de jongere.


5.8.1 Organisatorische samenwerking met ouders


De Burcht kent geen ouderraad.


5.8.2 Beleidsmatige samenwerking met ouders


We nemen ouders en samenwerkingspartners serieus en betrekken hen bij het onderwijs en de organisatie. Wij (ouders, verzorgers, ketenpartners en school) zorgen daar samen voor en delen onze expertise. De mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van het kind zijn het uitgangspunt. We betrekken de ouders volop bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders weten welke expertise er is en we communiceren openlijk met ouders. Ook betrekken we ouders volop bij de ontwikkeling van hun kind. Als een jongere wordt geplaatst in Teylingereind worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in de instelling. Een docent is hierbij aanwezig om ouders in te lichten wat de mogelijkheden voor de jongere zijn binnen De Burcht en hoe het traject op school eruit gaat zien. Tijdens perspectiefplanbesprekingen zijn ouders aanwezig en wordt het traject van de jongere besproken met daarbij de doelen voor de komende tijd. School sluit aan bij deze besprekingen. De Burcht is erop gericht ouders zo veel mogelijk bij school te betrekken. We streven naar het organiseren van ouderavonden op school waarin ouders door middel van ‘tien minuten gesprekken’ met de mentor op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van hun kind op school. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor vieringen georganiseerd door de school en Teylingereind.
Het beleidsplan over ouderparticipatie dat samen met het Forensisch Centrum Teylingereind is geschreven moet de komende periode nog worden ingevoerd.
Belang van het betrekken van de ouders vanuit het oogpunt van de school


 • ouders zijn een belangrijke bron van informatie over hun kind

 • ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het motiveren van de leerlingen om aan hun toekomst te gaan werken.

 • ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het vinden van een stage- of een werkplek.

 • ouders moeten achter de beroeps- of opleidingskeuze van hun kinderen staan

 • allochtone ouders hechten veel waarde aan de deskundigheid van de leraren en verwachten ook dat leraren een belangrijke bijdrage bij de opvoeding van hun kind leveren. *

Knelpunten:instanties: politie, justitie, jeugdzorg, jji, etc.)

 • bezoektijden / reistijden

 • ouders hebben vaak al veel negatieve ervaringen met scholen en instanties

 • cultuurverschillen en taalbarrière

 • ouders hebben vaak een irreëel beeld over de mogelijkheden van hun kind

 • ouders hebben vaak geen reële beeld van de school


5.8.3 Organisatorische samenwerking met de jeugdinrichting

De school is er op gericht om zo goed mogelijk samen te werken met de jeugdzorginstelling volgens vaste communicatielijnen. De communicatielijnen lopen als volgt: mentor leefgroep / klassenmentor; afdelingshoofd /coördinator; gedragswetenschapper / schoolorthopedagoog; locatiedirectie Teylingereind /locatiedirectie school.


5.8.4 Leerlingtevredenheidsonderzoeken

Alle leerlingen van De Burcht doen mee aan een leerlingtevredenheidsonderzoek. Deze wordt eens in de drie jaar afgenomen. Hierin worden leerlingen bevraagd op hun bevindingen ten aanzien van de zorg die ze krijgen op De Burcht, het onderwijsprogramma, de leerstof en de hulp van de docenten, de inrichting en veiligheid van de lokalen en de school.


5.8.5 Website

De Burcht is onderdeel van de Aloysius Stichting en heeft een website:

www.vso-deburcht.nl. Op deze website is informatie te vinden over de school. Op www.aloysiusstichting.nl is tevens informatie te vinden over de stichting en over de andere scholen die bij de stichting zijn aangesloten.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   36

 • 5.6 Inzet van de specialisten binnen de school
 • 5.7 Dossiervorming
 • 5.8 Samenwerking met (vervangende) ouders/pedagogisch medewerkers
 • 5.8.1 Organisatorische samenwerking met ouders

 • Dovnload 1.2 Mb.