Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina12/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   36

6. BEWAKING EN VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

6. BEWAKING EN VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
6.1 Kwaliteitbeleidsplan


Gezien alle ontwikkelingen rondom de nieuwe wet, het Passend Onderwijs en de eigen ambities van de Aloysius Stichting is er voor gekozen om landelijk een systeem voor interne kwaliteitszorg te gaan implementeren. Het systeem is gebaseerd op de ISO-norm en maakt het mogelijk de Stichting als zodanig te certificeren. De Aloysius Stichting heeft de ambitie om zich in 2013 te laten certificeren. Alle sectoren nemen deel.

6.2 PDCA


De Burcht werkt aan een goede kwaliteit van het onderwijs. De Burcht wil die goede kwaliteit niet alleen nastreven, maar ook nog bereiken, vasthouden, continu verbeteren en dit alles nog inzichtelijk maken en er verantwoording over afleggen. Het kwaliteitsplan van de Aloysius Stichting is hierbij kaderstellend (zie hoofdstuk 7).

De werkgroep is samengesteld uit de directie en medewerkers van de school, zowel onderwijzend personeel als onderwijsondersteunend personeel. De werkgroep Kwaliteit binnen de school initieert en monitort het kwaliteitsbeleid van school. Elk schooljaar wordt er als leidraad een kwaliteitskalender opgesteld waarin wordt aangegeven welke (beleids)onderdelen er aan de orde zijn en wanneer er geëvalueerd moeten worden. Deze kwaliteitskalender wordt jaarlijks opgenomen in het jaarplan. Voor de bewaking van de kwaliteit wordt de Deming cirkel beter bekend als de PDCA cirkel gehanteerd. De letters in de PDCA-cirkel staan voor een viertal fasen of stappen die de kern van de cirkel vormen. PDCA staat letterlijk voor Plan, Do, Check en Act.


De PDCA cirkel is een hulpmiddel bij het inrichten van kwaliteitszorg en verbetermanagement. Hierbij worden de volgende vier fasen onderscheiden:

1. Plan: ontwikkelen van beleid, stellen van doelen en plannen van activiteiten.

2. Do: uitvoeren van de plannen en activiteiten.

3. Check: meten, reflecteren en nagaan of de afgesproken doelen zijn bereikt.

4. Act: analyse van de meetgegevens, rapporten van de bevindingen in relatie tot de gestelde doelen. Indien nodig het formuleren van verbeterpunten (die de basis vormen voor een nieuwe ‘plan’ fase).
De A in de cirkel kan ook een andere betekenis hebben, namelijk: Adopt. Op het moment dat de check en de rapportage uitwijzen dat het gestelde doel is bereikt, is het van belang de uitvoering van het proces te consolideren en te borgen. Hierdoor wordt ervoor zorg gedragen dat de uitvoering van het proces de volgende keer weer leidt tot het gestelde doel.

Door deze werkwijze te hanteren werken we continu aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.6.3 Tevredenheidmetingen


Jaarlijks worden tevredenheidmetingen uitgevoerd. Deze tevredenheidmetingen worden Stichtingbreed uitgezet. Het gaat specifiek om metingen bij leerlingen, ouders of beroepsopvoeders, personeel en stakeholders. Hierbij wordt een cyclus van minimaal 3 jaar gehanteerd. Tevredenheidmetingen zijn gericht op de vraag: hebben we volgens de interne en externe belanghebbenden bereikt wat we met elkaar hebben afgesproken?
Deze tevredenheidsmeltingen worden voorbereid door de landelijke werkgroep kwaliteit en ook de analyse wordt door deze werkgroep gecoördineerd. De metingen bestaan altijd uit een standaard deel (wordt door de werkgroep aangeleverd) en een schoolspecifiek deel. Beide delen worden in de analyse meegenomen.

De uitslagen van deze metingen hebben invloed op de samenstelling van de jaarplannen, zoals hiervoor besproken. De uitkomsten worden besproken met de diverse partijen en aandachtspunten worden verwerkt in het jaarplan.6.4 Personeelsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering


De persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker is van wezenlijk belang voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en deze ontwikkeling staat in nauw verband met de schoolontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling (POP) wordt door elke medewerker met de locatiedirectie afgestemd en in het jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek worden de vorderingen besproken. Het resultaat daarvan wordt opgenomen in het na- en/of bijscholingsbeleid. Het POP een onderdeel van het functioneringsgesprek.

De Burcht streeft naar zoveel mogelijk bevoegd onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in dienst te hebben. De leerkrachten voldoen in de komende periode allen aan de 7 competenties van de Wet BIO en Regeling besluit op bekwaamheidseisen onderwijzend personeel. Op termijn voldoen de leerkrachten aan de competenties Speciaal Onderwijzen.

Bij het aannamebeleid moet ook rekening worden gehouden op de specifieke onderwijshulpvraag van de doelgroep (langverblijvers, kortverblijvers, oudere leerlingen, complexiteit van de problematieken).

6.5 Integraal veiligheidsbeleid


Een veilig schoolklimaat is er niet vanzelf. Daar zijn beleid en structurele aandacht voor nodig. Een verandering of een incident in de directe omgeving van de school of de maatschappij kan immers het veilige klimaat op school in gevaar brengen. De school zal via de beleidsdocumenten moeten laten zien dat ze structureel werkt aan een veilig schoolklimaat. Het integrale aspect van het veiligheidsbeleid komt tot uitdrukking doordat er in een aantal beleidsterreinen aandacht is voor het aspect veiligheid.


7. Bestuursbeleid

7. BESTUURSBELEID
Inleiding

De Aloysius Stichting heeft kaderstellende beleidsnotities opgesteld voor de sectoren en de scholen (zie ook het intranet). In dit schoolplan worden de kaders van het bestuursbeleid bepaald. Vervolgens geeft de school hier zelf nadere invulling aan bij het bepalen van het schoolgebonden beleid.

De 6 centrale plannen van de Aloysius zijn:


  1. Handboek Personeelsbeleid

  2. Werkgelegenheidbeleidsplan (WGBP)

  3. Arbobeleidsplan

  4. Middelenbeleidsplan

  5. Kwaliteitbeleidsplan, waarin veiligheidsbeleid

  6. ICT-beleidsplan

  7. Beleid sponsoring.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   36

 • 6.2 PDCA
 • 6.3 Tevredenheidmetingen
 • 6.4 Personeelsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering
 • 6.5 Integraal veiligheidsbeleid
 • 7. Bestuursbeleid 7. BESTUURSBELEID

 • Dovnload 1.2 Mb.