Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina13/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36

7.1 Handboek PersoneelsbeleidInleiding

Het schoolbestuur krijgt als bevoegd gezag steeds meer de gelegenheid eigen beleid te voeren doordat de rijksoverheid minder regels stelt en verantwoordelijkheden en gelden overdraagt.

Meer autonomie betekent dat, met name op het gebied van personeel en arbeidsvoorwaarden, beleid moet worden ontwikkeld.

Dit betekent voor het schoolbestuur het formuleren van eigen beleid en het hanteren van beleidsinstrumenten, waarbij de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO-PO en CAO-VO) de kaders voor de te maken beleidskeuzen vormen.

Startpunt voor het schoolbestuur is de CAO-PO artikel C1 waarin staat dat het bestuur een integraal personeelsbeleid ontwikkelt.
Bestuursbeleid

In de wetgeving is de rol van het bevoegd gezag ten aanzien van het onderwijs vastgelegd. Na overleg met de vakcentrales in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) heeft het bestuur van de Aloysius Stichting besloten dat het bestuur de scholen kaders wil geven waarbinnen zij hun eigen personeelsbeleid kunnen vormgeven.

Het bestuur streeft ernaar om te opereren als “Toeziend bestuur” en streeft hierbij in een onderscheid van bestuur en toezien. Een en ander zal in 2012 resulteren in het Raad van Toezicht/College van Bestuursmodel.

De door de AS geformuleerde kaders zijn ingegeven vanuit het genoemde wettelijke kader maar ook door de door het bestuur geformuleerde bestuurs- en zorgfilosofie en andere relevante notities. Het gepresenteerde Handboek Personeelsbeleid heeft directe maar ook indirecte relaties met het Werk-Gelegenheids-Beleids-Plan (WGBP) dat sinds 1 augustus 1999 voor alle scholen geldt.

Enkele directe relaties zijn het meerjarenformatieplan dat is opgenomen in het Handboek Personeelsbeleid en loopbaangesprekken die zijn opgenomen in de R&O gesprekkencyclus.

De gegevens die uit deze gesprekken komen, zijn direct van invloed op het mobiliteitsbeleid dat een onderdeel is van het WGBP.


Het Handboek Personeelsbeleid geeft algemene kaders voor het te voeren personeelsbeleid. Aansluitend heeft het schoolbestuur in het bijlagenboek een model schoolgebonden deel van het Handboek Personeel ontwikkeld. Als raamwerk wordt in dit bijlagendeel de indeling van het Handboek Personeelsbeleid aangehouden.

Het is aan de directies van de scholen om samen met het personeel en de Medezeggenschapsraad (MR) een schoolgebonden invulling te geven aan het bijlagendeel van het Personeels-Beleids-Plan. Op 1 augustus 2007 hebben alle scholen een schoolgebonden Personeels-Beleids-Plan vastgesteld met instemming van de MR. In overleg met de MR zal het plan jaarlijks worden bijgesteld. Hierbij wordt ook het sociaal jaarverslag gebruikt.


Het Handboek Personeelsbeleid wordt continu getoetst aan veranderde regelgeving en nieuwe inzichten en vervolgens jaarlijks aangepast met instemming van de GMR/het DGO.

Zowel het bestuursdeel als het schoolgebonden deel hebben de volgende indeling:Inleiding

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2: Arbeidsduur en formatiebeleid

Hoofdstuk 3: Dienstverband bijzonder onderwijs

Hoofdstuk 4: Dienstverband openbaar onderwijs

Hoofdstuk 5: Functie en functiewaardering

Hoofdstuk 6: Salaris

Hoofdstuk 7: Vergoedingen en financiële regelingen

Hoofdstuk 8: Verlof

Hoofdstuk 9: Scholing en professionele ontwikkeling

Hoofdstuk 10: Werkgelegenheidsbeleid, afvloeiing en overplaatsing.

Hoofdstuk 11: Overige rechten en plichten

Hoofdstuk 12: Beroepsrecht Bijzonder Onderwijs

Hoofdstuk 13: Medezeggenschap

Hoofdstuk 14: Overgangs- en slotbepalingen

Opmerkingen:


1. In het Handboek Personeelsbeleid heeft het bestuur alle verplichte onderdelen in samenhang gebracht. Het algemene bestuursbeleid is kort en bondig beschreven. Na instemming door het DGO/GMR vormt dit gedeelte het algemene beleidskader.


  1. Enkele onderwerpen uit het plan zijn niet verplicht voorgeschreven. De verwijzing naar wet -en regelgeving ontbreekt hier. Het bestuur vindt deze onderwerpen zo belangrijk dat over deze onderwerpen ook instemming van het DGO is gevraagd.
  1. Het schoolgebonden deel van het Handboek Personeelsbeleid heeft hetzelfde raamwerk als het Handboek Personeelsbeleid en is voor de scholen vastgelegd in een bijlagenboek. Het bijlagenboek geeft richtlijnen voor het concrete handelen in iedere school. De school, dit is de directie (SD en locatiedirecteur) en de MR van iedere school, mogen deze richtlijnen aanpassen om ze beter op maat van de school te maken. De directie voert hierover eerst overleg met het bestuur. De aanpassing treedt in werking na instemming door de MR.Doelstellingen Handboek Personeelsbeleid

Met dit personeelsbeleidsplan wordt een vijftal doelstellingen beoogd:
 1. Er moet sprake zijn van een samenhangend personeelsbeleid, zodat ad-hoc besluiten of tegengestelde besluiten worden voorkomen.
 1. Het personeel heeft recht op een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid en perspectieven biedt zodat de inzet en kennis van personeelsleden zo optimaal mogelijk tot hun recht kunnen komen.
 1. Er dient een kader te zijn voor leiding, begeleiding maar vooral voor het bevorderen van samenwerking; hierdoor kunnen fricties of een bepaalde hokjesgeest worden voorkomen.
 1. In ruime mate dient aandacht te worden besteed aan selectie, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling en scholing van personeel.
 1. Het Handboek Personeelsbeleid moet leiden tot een hogere arbeidsvreugde voor het personeel, een optimale kwaliteit van het onderwijs en een grote zorg voor de leerlingen.

In Hoofdstuk 3 van het Handboek Personeelsbeleid treft u informatie aan over het taakbeleid van de Aloysius. De volgende hoofdstukken zijn daarin nader uitgewerkt:

1. Taakbeleid

Het bestuur van de Aloysius vindt dat de normjaartaak van 1659 uur evenredig moet worden gespreid over het schooljaar, de schoolmaand, de schoolweek en zelfs de schooldag. Door een evenredige taakbelasting hoopt de Aloysius te voorkomen dat personeelsleden voortijdig uitvallen.

Voor nadere informatie over het taakbeleid met het taaktoedelingsformulier verwijs ik u naar het Handboek Personeelsbeleid (op het intranet).

2. Arbeidstijden

Aansluitend op het taakbeleid zijn de arbeidstijden evenredig verdeeld over de werkweek (zie ook hiervoor het Handboek Personeelsbeleid).

3. Managementstatuut

In het managementstatuut is vastgelegd welke taken en bevoegdheden het bestuur heeft en welke taken en bevoegdheden zijn gemandateerd aan de algemeen directeur c.q. doorgemandateerd aan de sectordirecteuren en aan de locatiedirecteuren.

4. Functiebouwwerk

Overeenkomstig de afspraken in de CAO-PO zijn op 1 augustus 2008 het functiebouwwerk en het functieboek van de ALOYSIUS STICHTING vastgesteld, met instemming van de GMR. Ook deze documenten vindt u op de website.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   36

 • Bestuursbeleid
 • Doelstellingen Handboek Personeelsbeleid

 • Dovnload 1.2 Mb.