Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina14/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36

7.2 Werkgelegenheidbeleidsplan


Het Werkgelegenheidsbeleidsplan (WGBP) van de Aloysius Stichting maakt deel uit van het Handboek Personeelsbeleid. Ook dit plan wordt periodiek geëvalueerd met de GMR op effectiviteit en actualiteit.
Inleiding

Het bestuur van de Aloysius Stichting weet zich verantwoordelijk voor zijn ca 950 medewerkers op 21 scholen en 60 locaties. Personeelsbeleid is een methode om aan die verantwoordelijkheid inhoud te geven. Uiteraard ontwikkelt elke school haar eigen personeelsbeleid. Daarbij behoort het werkgelegenheidsbeleid. Het werkgelegenheidsbeleidsplan dat nu is ontwikkeld is in overleg met vertegenwoordigers van de vakcentrales opgesteld. Het volledige werkgelegenheidsbeleidsplan is te vinden in het handboek personeelsbeleid hoofdstuk 10. Gemotiveerde medewerkers de zekerheid van een baan geven. Dit uitgangspunt staat centraal in het werkgelegenheidsbeleidsplan van de Aloysius Stichting.
 1. Een gemotiveerde medewerker in een stabiele organisatie werkzaam laten zijn. Dat is voor de medewerker zelf, maar ook voor de werkgever een optimale situatie.
 1. Duidelijkheid geven t.a.v. de maatregelen die we kunnen treffen bij een noodzakelijke reorganisatie als gevolg van formatiemutaties. Deze leidt tot evenwichtige besluiten zowel voor de medewerkers als de werkgever, waarbij optimaal rekening gehouden kan worden met wensen en verwachtingen, binnen de organisatiedoelen.

De Aloysius streeft naar een stabiele organisatie. Er zijn allerlei ontwikkelingen, die op het personeelslid afkomen. Het gevolg is dat ook aan arbeid steeds andere eisen worden gesteld. Ook in het onderwijs staat de ontwikkeling niet stil. De veranderende omstandigheden maken het, ook in een stabiele organisatie, nodig dat medewerkers zich flexibel opstellen. Veranderingen in het onderwijs (WSNS, vo/vso, REC, tweede fase, vmbo, derde geldstromen e.d.) bieden hierbij mogelijkheden om individuele kwaliteiten van medewerkers verder te ontplooien. Bij het volgen van deze ontwikkelingen – voor sommigen bijblijven, voor anderen wellicht een carrière – wil de Aloysius Stichting haar medewerkers zoveel mogelijk ondersteunen.


Op eigen initiatief veranderen van functie of werk

Vrijwillige mobiliteit zien we als een goed middel om actief mee te werken aan de eigen loopbaanontwikkeling. Het is een wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid. Het initiatief en de verantwoordelijkheid liggen bij de medewerkers zelf. Vrijwillige mobiliteit wil de Aloysius Stichting dan ook stimuleren.


Belangstelling stimuleren en inventariseren

De R&O gesprekkencyclus is het centrale instrument als het gaat om de bespreking en inventarisatie van wensen en mogelijkheden van de medewerkers. De loopbaanontwikkeling is een vast onderdeel van het R&O gesprek. Als er belangstelling is om van functie of werkplek te wisselen, dan wordt dat vastgelegd en deze informatie wordt centraal verzameld.

Periodiek zullen medewerkers ook los van deze gesprekken schriftelijk worden benaderd met de vraag of er wensen zijn met betrekking tot mobiliteit. Deze gegevens worden centraal beheerd met de bedoeling bij vacatures of uitwisselingsmogelijkheden tot “matches” te komen.
Verschillende mogelijkheden

Het is mogelijk binnen de eigen school van werkplek of functie te wisselen. Dat gebeurt nu ook al regelmatig en dat zal veelal intern geregeld kunnen worden.

Daarnaast is de overstap naar een andere school binnen de stichting een goede mogelijkheid. De eerste reactie is vaak dat men graag bij de bekende en vertrouwde eigen club wil blijven. Maar een overstap binnen de stichting werkt op de lange termijn bezien bijna in alle gevallen positief uit, zowel voor de school (nieuwe ideeën) als voor de medewerker (nieuwe kansen en nieuwe ervaringen).

Als medewerkers hun loopbaan buiten de stichting willen voortzetten, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn “vast te lopen” of “op te branden” dan wil de werkgever ook daarbij behulpzaam zijn.


De beschikbare middelen

Om een overstap mogelijk of aantrekkelijk te maken, is een aantal middelen op een rij gezet. Het gaat om: 1. scholing om goed voorbereid te zijn als er sprake is van overstap naar een functie met een andere inhoud;

 2. detachering als men tijdelijk ergens anders gaat werken met behoud van rechtspositie op de oude plek;

 3. stage als men in het kader van een opleiding praktijkervaring op wil doen;

 4. verkorting van de opzegtermijn als zich plotseling een overplaatsingskans voordoet, die snel handelen vereist;

 5. Outplacement, hulp of loopbaanadvisering als men buiten het onderwijs wil zoeken naar een passende baan;

 6. Terugkeergarantie als er bijzondere risico’s verbonden zijn aan een overstap.

Verder wil de Aloysius Stichting middelen vrijmaken voor de financiering van een “overstap”.
Als er knelpunten dreigen

Minder leerlingen

Als op een school het leerlingenaantal terugloopt, is er minder geld beschikbaar en loopt de behoefte aan personeel terug. Er kan dan sprake zijn van normatieve boventalligheid. Ook kan het voorkomen dat er door verschuiving van leerlingenstromen minder leerkrachten of onderwijsondersteunende medewerkers van een bepaalde categorie nodig zijn.

Met dit plan spreken de Aloysius en de bonden uit dat ze dan niet uitgaan van ontslag maar dat er een baan elders in de stichting wordt gevonden.


Vrijwilligheid voorop

Als er knelpunten dreigen, moet er iets gebeuren. Toch zal er eerst gepoogd worden via vrijwillige mobiliteit tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan kan de fase van gedwongen overplaatsing ingaan. Hiervoor liggen spelregels vast en hierbij kunnen ook instrumenten worden ingezet die hierboven zijn genoemd.


Andere scholen solidair

In het plan is ook vastgesteld dat de scholen elkaar zullen helpen. Moeten er medewerkers weg bij de ene school, dan is de andere school, waar nog ruimte is, verplicht mee te werken aan het inpassen van de collega’s in hun schoolorganisaties.


Afweging van belangen

Bij gedwongen overplaatsing maakt de Aloysius een afweging tussen het algemene belang van de stichting c.q. de school en het belang van de individuele medewerker. De door de Aloysius Stichting gemaakte afweging moet wel de toets van de redelijkheid en billijkheid kunnen doorstaan. Slechts in laatste instantie zal gebruik worden gemaakt van het anciënniteitprincipe. De gemaakte afweging wordt schriftelijk vastgelegd en aan de betrokkene meegedeeld.


Bezwaar en beroep

Tegen de genomen beslissing kan bezwaar worden aangetekend. Er is een interne bezwarenprocedure. Ook kan extern beroep worden aangetekend als het interne bezwaar niet tot tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36

 • Op eigen initiatief veranderen van functie of werk
 • Belangstelling stimuleren en inventariseren
 • Verschillende mogelijkheden
 • De beschikbare middelen
 • Als er knelpunten dreigen
 • Vrijwilligheid voorop
 • Andere scholen solidair
 • Bezwaar en beroep

 • Dovnload 1.2 Mb.