Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina17/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36

7.6 ICT-beleidsplanInleiding

Het gebruik van de computer zowel in de klas als in de schoolorganisatie krijgt binnen de school steeds meer aandacht en daarmee een voornamere plaats. In 2004 is een landelijke ICT-werkgroep ingesteld. Deze werkgroep is begonnen met een inventarisatie onder de scholen van de Aloysius Stichting. Daaruit bleek dat de verschillen erg groot waren. Niet alleen voor wat betreft de aanwezigheid van hard- en software, maar ook met betrekking tot de inzet van de computer in de klas en de wijze waarop de computer gebruikt wordt in het klassenmanagement en het volgen van de leerlingen zaten enorme verschillen.

Vanuit een landelijke studiedag in 2004 bleek dat het gebruik van de computer in de school efficiënter en effectiever kon. We besloten om de deskundigheid te verhogen onder meer via ‘outsourcing’. Bovendien spraken we af dat we de schaalvoordelen van de Aloysius gingen gebruiken bij mantelcontracten voor hard- en software.
Bij alle stappen die nu genomen worden in de ontwikkeling van deze technologie in onze school worden in overleg met deze leveranciers uniforme oplossingen gecreëerd. Hiermee groeien we samen met de andere scholen langzaam toe naar een intranet voor de Aloysius op lange termijn. Het centrale woord hierbij is dus standaardiseren.
Niet alleen van hardware en netwerken, maar ook van software, zoals het administratiesysteem, het leerlingvolgsysteem, de personeelsadministratie, de telefonie en de educatieve software. Hierdoor wordt het communiceren met andere scholen en het stafbureau eenvoudiger en vele malen efficiënter.
ICT-resultaten tot nu toe

Zoals eerder genoemd heeft onze school in de laatste twee jaren een aantal producten van de landelijke werkgroep ter hand genomen. Deze producten zijn: • een standaard ICT-beleidsplan. Deze standaard is een format voor het inrichten van een schoolgebonden ICT-beleidsplan, waarin met voorbeelden wordt aangegeven hoe een school met de verschillende facetten van ICT om kan gaan.

 • een internetprotocol voor leerlingen. Ook dit raamwerk geeft de kaders aan waarbinnen scholen eigen nuances kunnen aanbrengen.

 • een aantal mantelcontracten. Het gaat om twee hardwarebedrijven, een softwarebedrijf en een leverancier van kopieerapparatuur.

 • een vernieuwde website. In de huidige website van de Aloysius Stichting is meer ruimte gecreëerd voor interactie, nieuwsbrieven, kenniskringen en digitale kantoren. Tevens heeft elke school een scholensite waarin het de eigen informatie kwijt kan.


Plannen voor de komende jaren

De ICT-werkgroep werkt aan een overkoepelend ICT-beleidsplan dat voor de komende jaren richtinggevend zal zijn voor de Aloysius-scholen. Samen met medewerkers van het stafbureau wordt de lange termijn visie ontwikkeld. Een aantal elementen daaruit zullen we hier behandelen.


Digitale leeromgeving

De afgelopen jaren heeft de Aloysius zich georiënteerd op de realisatie van projecten waarbij ICT werd geïntegreerd in de (digitale) leeromgeving. Dit varieert van het leveren van (vandalismebestendige) leer- en werkplekken, data- en server consolidatie, implementatie van centrale netwerkoplossingen en services waaronder periodiek systeembeheer en remote beheer.

Hiermee streeft de Aloysius naar een flexibele en beheersbare ICT-omgeving waarmee scholen in staat zijn in te spelen op toekomstige veranderingen binnen het onderwijs. Daarbij kunnen de scholen de diensten die ze dagelijks moet leveren aan medewerkers, ouders, leerlingen en partners zo optimaal mogelijk inzetten.
Document Management Systeem (DMS)

In 2007 is Aloysius gestart met de invoering van een Document Management Systeem (DMS). Met een Document Management Systeem wordt het beheer van documenten geautomatiseerd en kan raadplegen en routeren veel efficiënter en sneller plaatsvinden.


De belangrijkste voordelen van een DMS zijn:

verbeterde efficiency (stroomlijnen van processen, snelle toegang tot informatie, sneller en makkelijker beheren van informatie),

reductie van kosten

Snelle toegang tot de juiste informatie voorkomt vertragingen en fouten in het werk, besparing op arbeid en opslagkosten ten opzichte van een handmatig systeem, besparingen m.b.t. opzoeken, printen, verzenden en kopiëren van documenten), een betere samenwerking (het delen van informatie en kennis tussen alle betrokken partijen) mogelijk, hierdoor kan beter samengewerkt worden en kunnen projecten sneller en kwalitatief beter uitgevoerd worden, wijzigingen van documenten zijn snel beschikbaar voor alle betrokkenen, document wijzigingen worden gecontroleerd doorgevoerd, gebruikers kunnen altijd zien wat de status van een document is) en een verbeterde kwaliteit (een zorgvuldige opslag en registratie van documenten die in het kader van kwaliteitsprocessen bewaard moeten worden, het altijd na te gaan is, wie wat wanneer heeft gedaan met betrekking tot een document, de juiste informatie is beschikbaar op het juiste moment op de juiste plaats voor de juiste persoon.Eisen aan hard- en software

De voornoemde ontwikkelingen hebben invloed op de eisen die de school stelt aan hardware, netwerk en software. In de komende jaren zal de school hiervoor veel aandacht moeten hebben. Samen met de leveranciers en de ICT-werkgroep zullen daarin de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Dat houdt in dat in elk lokaal voor elke drie leerlingen een PC aanwezig is, dat het netwerk toegang heeft tot educatieve software vanuit een centrale databank, dat het administratieve netwerk toegerust is op het genoemde DMS en dat het leerlingvolgsysteem en het klassenmanagement volledig geautomatiseerd geïmplementeerd moeten worden. Nadat het stafbureau in samenwerking met de ICT-werkgroep hun onderzoek hebben afgerond kunnen we als school op basis van onze beginsituatie de korte- en lange termijn acties plannen.


ICT in het onderwijs

Om voornoemde ontwikkelingen als school te kunnen volgen moeten de uitvoerende personeelsleden mee. Zonder hen kan je bedenken wat je wil, maar zal het nooit echt van de grond komen. Met name op een terrein als ICT-beleid blijkt het steeds weer moeizaam om medewerkers te motiveren volledig gebruik te maken van de geboden mogelijkheden.

De didactische en pedagogische inzet van educatieve software, internet en websites en aan methodes gebonden software is nog een onderontwikkeld gebied. In de komende jaren zal daar meer en meer aandacht aan besteed moeten worden, willen we de doelstelling van het integreren van ICT in het onderwijs ook daadwerkelijk halen.

Het is daarom zeer noodzakelijk om als team gezamenlijk verder te werken aan de nadere uitwerking van de onderwijsvisie omdat vanuit een heldere gezamenlijk gedragen onderwijsvisie de vraag kan worden gesteld hoe je die visie het beste vorm kan geven.

Hieruit ontstaat als vanzelf de visie op ICT, bijvoorbeeld:

ICT als belangrijk hulpmiddel voor adaptief onderwijs waarin recht wordt gedaan aan verschillen tussen kinderen. Door middel van o.a. toepassing van ICT in de klas worden de individualiserings- en differentiatiemogelijkheden vergroot en verbeterd en hiermee de kansen op een optimale ontwikkeling voor ieder kind vergroot.”


Dit houdt in dat het personeel al in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen moet worden betrokken en dat op bepaalde momenten bij- en nascholing noodzakelijk is. In het plan ‘deskundigheidsbevordering’ en in de begroting zal daar nadrukkelijk rekening mee gehouden worden.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   36

 • ICT-resultaten tot nu toe
 • Plannen voor de komende jaren
 • Digitale leeromgeving
 • Document Management Systeem (DMS)
 • Eisen aan hard- en software
 • ICT in het onderwijs

 • Dovnload 1.2 Mb.