Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina19/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

Katern B Ontwikkelingsplan1. KADERSTELLING VANUIT DE KOERS NOTITIE

1.1 Inleiding


Het schoolplan bouwt voort op de koersnotitie 2012 -2016 (“Op expeditie”) van de Aloysius Stichting(ASOJ). Veel ontwikkelingen die zich op het niveau van de ASOJ voordoen, gelden ook voor de sector en school. Tussen de koersnotitie (ASOJ-niveau) en het schoolplan is er dan ook veel herkenning en overeenstemming.
Medewerkers, relaties en experts: allemaal hebben zij in het eerste kwartaal van 2011 tijdens tafelgesprekken en interviews laten horen hoe zij kijken naar de ASOJ en hoe zij vinden dat de stichting de komende jaren verder zou moeten. Alle gesprekken zijn samengevat verschenen in de (Reis)inspiratiebundel die het algemeen managementteam meenam op hún ontdekkingstocht. Op basis van de rode draden uit alle gesprekken en met inachtneming van actuele ontwikkelingen en vraagstukken (zoals onder meer komende wetswijzigingen en geplande overheidsbezuinigingen) is in het tweede kwartaal van 2011 een stip gezet aan de horizon. Op basis van de rode draden uit al die gesprekken tekenen zich de volgende (strategische) reiscoördinaten af: vernieuwen, verbinden, profileren en resultaatgericht werken. Onderstaande reiscoördinaten zijn de kaders voor de koers:

Vernieuwen

Stilstand is géén optie in een samenleving waarin (technologische) veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Daarom moeten we ons richten op innovatie en experimenten stimuleren. Denk aan vernieuwende, passende onderwijstrajecten voor onze leerlingen. Ook op ondersteunende beleidsterreinen zoals human resourcemanagement en bedrijfsvoering kunnen we het ons niet veroorloven om níet bij te blijven. Dit vraagt om een ondernemende houding van alle medewerkers. We vernieuwen overigens niet om het vernieuwen, maar doen dit resultaatgericht én ‘evidence-based’.
Verbinden

De blik moet meer naar buiten! Maar ook intern is het zaak om de samenwerking tussen medewerkers in scholen en tussen scholen en sectoren verder te versterken. Meer één taal spreken, eenduidiger processen, werken vanuit onze kernwaarden en kerncompetenties en onze gezamenlijke visie op onderwijs: daar draait het om. We nemen onze ouders en samenwerkingspartners serieus en betrekken ze bij ons onderwijs en onze organisatie.


Profileren

Ouders en samenwerkingspartners moeten weten waar wij voor staan, waar wij goed in zijn en hoe wij werken. We profileren ons als specialist voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook als (toekomstig) werkgever profileren we ons sterk: we bieden een inspirerende werkomgeving en dagen medewerkers uit om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Met natuurlijk als focus: ontwikkelingsgericht onderwijs voor onze leerlingen, met oog voor hun toekomst.


Resultaatgericht werken

We sturen sterker op resultaat. Wat we doen, doen we dus resultaatgericht. We zetten in op de ontwikkeling van (meer) zelfsturend vermogen van medewerkers en de doelgerichte inzet daarvan. Bij alles wat we doen vragen we ons af: komt dit ten goede aan het onderwijs aan onze leerlingen? Hoe zorgen we voor een optimale ontwikkeling?1.2 De Aloysius Stichting in 2016: onze toekomstvisie


Ons reisdoel beter dan goed, voor ieder kind.

In 2016 is de ASOJ in Nederland toonaangevend specialist in speciaal onderwijs en staat ook zo bekend. Onze medewerkers gaan voor onderwijs dat beter is dan goed: voor ieder kind speciaal. Dat is de kerngedachte van onze koers voor 2012-2016: onszelf verder verbeteren, voor ieder kind speciaal.
Onze leerlingen kunnen rekenen op vernieuw(en)de, passende onderwijstrajecten voor hun optimale ontwikkeling in relatie met zichzelf, tot anderen, en de samenleving. Wij begeleiden onze leerlingen op weg naar duurzame zelfredzaamheid en actief burgerschap.

Ouders weten welke expertise we in huis hebben en we communiceren open over onze mogelijkheden en grenzen. We betrekken ouders volop bij de ontwikkeling(doelen) van hun kind.

Onze medewerkers zíjn Aloysius. Zij werken vanuit de kernwaarden kracht, onvoorwaardelijk en passie en dat is ook zichtbaar voor onze leerlingen, hun ouders en onze netwerkpartners. Medewerkers zetten hun kerncompetenties in voor een inspirerende en krachtige leeromgeving voor onze leerlingen en werken resultaatgericht. Zij worden uitgenodigd om het beste uit zichzelf te halen en krijgen alle ruimte om zich te focussen op hun vak – met zo min mogelijk administratieve (bal)last. Permanent en planmatig werken aan professionele ontwikkeling, gericht op nog beter onderwijs aan onze leerlingen, is in onze organisatie vanzelfsprekend.

Ons onderwijs is in alle opzichten vernieuwend. Leren doen we niet alleen in de school, maar ook erbuiten, we geven antwoord op verschillende leerstijlen en bieden uitdagende onderwijsconcepten. Zowel in onze scholen voor speciaal basisonderwijs als in onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs geven wij in de praktijk vorm aan onze gedeelde ecologische visie op onderwijs. Onze scholen maken gebruik van de meest actuele methoden, elektronische en digitale hulpmiddelen en moderne media om de onderwijskwaliteit steeds verder te verbeteren. Hiertoe doen we samen met hogescholen en universiteiten permanent onderzoek.

Onze scholen zijn expertisecentra in en voor de regio. Samen met onze (netwerk)partners organiseren wij onderwijs en zorg vanuit de behoefte van onze leerlingen. We bieden meer (en beter zichtbare) onderwijskwaliteit voor minder geld, hebben kleinere scholen met een breder aanbod, kiezen voor bredere samenwerking met partners zoals jeugdzorg, gemeenten en uiteraard samenwerkingsverbanden en werken meer preventief en proactief.
Onze stichting is professioneel en resultaatgericht georganiseerd. Het is medewerkers duidelijk wat hen met elkaar verbindt, wat onze missie, visie en doelen zijn, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe besluitvorming is geregeld en welk resultaat van hen wordt verwacht. We laten ook ouders en netwerkpartners weten wat we doen en profileren ons als specialist in speciaal onderwijs.

Medewerkers werken graag bij ons. Zij vinden bij ons inspiratie en krijgen ruimte voor ontwikkeling. Ons personeelsbeleid is eigentijds.

Leidinggevenden sturen op basis van snel toegankelijke, relevante informatie op de inzet van medewerkers en middelen. Planning & control en kwaliteitszorg zijn hiertoe overzichtelijk en in samenhang georganiseerd, gericht op waar het bij de Aloysius Stichting om gaat: goed onderwijs voor onze leerlingen.
Bestemming Aloysius Stichting.

De Aloysius Stichting heeft als organisatie zijn bestemming voor 2016 beschreven onder drie thema’s: onderwijs, human resourcemanagement en bedrijfsvoering. Voor de volledigheid is deze bestemming ook in het schoolplan van De Burcht opgenomen.


ONDERWIJS: BESTEMMING 2016

1.

Aloysius is toonaangevend specialist voor leerlingen met specifieke onderwijszorgbehoeften en ouders en netwerkpartners zien ons ook zo.

2.

Al onze scholen werken resultaatgericht.

3.

Al onze scholen hebben de gedeelde ecologische visie op goed onderwijs ingevoerd en bieden hun leerlingen vernieuwend onderwijs in een uitdagende leeromgeving.

4.

Al onze scholen zijn expertisecentra in hun regio en werken nauw samen met netwerkpartners.

HUMAN RESOURCEMANAGEMENT (HRM): BESTEMMING 20161.

Niet alleen leerlingen, maar ook medewerkers hebben een inspirerende, aantrekkelijke en krachtige leer- en werkomgeving. Zij werken permanent en planmatig aan hun professionele ontwikkeling, gericht op goed onderwijs aan leerlingen. Kernwaarden, kerncompetenties en een gedeelde ecologische visie op goed onderwijs staan centraal in het beleid.

2.

Ons human resource managementbeleid is eigentijds. Speerpunten zijn: flexibilisering van arbeid, het Nieuwe Werken en individuele ontwikkeling.

3.

We hebben ons human resourcemanagementbeleid geactualiseerd in relatie tot passend onderwijs.

4

Interne communicatie is op alle niveaus professioneel georganiseerd, zodat medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en hoe zij kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Communicatiebeleid en communicatiemiddelen stimuleren het werken vanuit kernwaarden en kerncompetenties en ondersteunen de betrokkenheid bij het onderwijs en onze organisatie.

BEDRIJFSVOERING: BESTEMMING 20161.

We hebben onze financiën en ons financieel- en planningsbeleid op het niveau van ‘financial control+’ en zijn dus financieel ‘in control’.

2.

Administratieve (bal)last is zoveel mogelijk beperkt waardoor medewerkers zich optimaal kunnen focussen op hun kernta(a)k(en).

3.

We werken met een transparant kwaliteitszorgsysteem, zodat we beleid planmatig ontwikkelen, bewaken, borgen en kritisch kunnen volgen en zo nodig kunnen bijstellen.

4.

We communiceren structureel en professioneel met ouders, netwerkpartners en andere relaties en laten weten wat we doen en hoe wij werken.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

  • 1.2 De Aloysius Stichting in 2016: onze toekomstvisie

  • Dovnload 1.2 Mb.