Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina2/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

CONTEXT VAN DE SCHOOL
2.1 Historische en bestuurlijke contextVandaag verbindt gisteren en morgen.

Om onze missie en visie van vandaag (voor morgen) te begrijpen, is kennis van en gevoel bij de historie van onze organisatie wenselijk. Missie en visie hebben hun oorsprong in de rijke traditie van onze stichting. Waar wij vandaan komen, bepaalt voor een groot deel onze wezenskenmerken nú. In 1851 trok pastoor Hesseveld zich het lot aan van zwervende weeskinderen in de Amsterdamse Jordaan, die aan zichzelf en hun lot waren overgelaten. Hij bracht deze weeskinderen samen in het zogenoemde Aloysiusgesticht. Samen met pater Frentrop stichtte hij later de Broederscongregatie. Evangelisch geïnspireerd, gaven de broeders sociaalzwakkere en kansarme jongeren steun en hulp: zij lieten ze in hun waarde en accepteerden ze volledig. Van kansarm naar kansrijk en kansbewust: dat was hun missie. Zo ontstonden verspreid over Nederland – maar ook in China, Nieuw Guinea, Canada en Indonesië – scholen en internaten. Jongeren leerden er een vak en gaven zo zin aan hun bestaan. ‘Heb zorg voor de ander, vooral als die ander het moeilijk heeft’. Vanuit die gedachte werden kinderen en jongeren benaderd, ook op de scholen van de Aloysius Stichting die in 1891 werd opgericht. Kinderen en jongeren leerden in ambachtelijk onderwijs om denken en doen samen te brengen en om samen te werken. Oftewel vanuit het concept Hoofd, Hart én Handen (H3). Onze geschiedenis laat zien dat onze voorgangers onvoorwaardelijk betrokken waren bij jongeren. Zij lieten hun kracht effectief werken voor de zwakkeren, vanuit het idee dat ‘mens-zijn’ het belangrijkste is. Zij vonden hun passie in de interactie met kinderen en jongeren. Respect en waardering waren toonaangevend in dat contact. Wat 120 jaren lang overeind is gebleven, is onze bereidheid om er te willen zijn voor sociaal-emotioneel zwakkere jongeren. Nog steeds willen wij vanuit wederzijdse betrokkenheid jongeren helpen om zichzelf te kunnen zijn. Ruim een eeuw lang hebben wij krachtig zorg gedragen voor anderen, in onderwijs en opvoeding. We hebben vertrouwen getoond in de toekomst, hebben steeds nieuwe perspectieven gezien, zijn met passie de dialoog aangegaan over rechten, plichten en gelijkwaardigheid. Dit alles dragen wij ook nu nog met ons mee.


In de loop van de tijd is het werkveld van de Aloysius Stichting verschoven van beroepsonderwijs naar speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Uiteraard bleef het geven van onderwijs aan de meest kwetsbare doelgroep in de samenleving ons hoofddoel. En nog komt dit terug in onze visie en missie.
De Burcht

De Burcht is sinds eind 1997 een school voor vso-zmok binnen de gesloten justitiële jeugdinrichting Teylingereind en valt onder het bevoegd gezag van de Aloysius Stichting(ASOJ).

Het Forensisch Centrum “Teylingereind” dankt zijn naam aan de plaats waar het is gebouwd, namelijk aan het einde van het landgoed Teylingen. Het landgoed begint bij het slot Teylingen, een burcht als een gesloten verblijf, zoals het Forensisch Centrum Teylingereind. De naam “De Burcht” voor de school geeft de onlosmakelijke betrokkenheid weer en de wederzijdse afhankelijkheid bij Teylingereind als gesloten justitiële inrichting voor jongeren. De naam “De Burcht” is ook gekozen omdat het enerzijds bescherming, bewaking en zekerheid symboliseert en anderzijds omdat een burcht hoog ligt, uitzicht geeft, een blik op de wereld en een perspectief naar morgen.

De school “De Burcht” ligt ook op het hoogste punt van de inrichting waar over de metershoge muren het vrije landschap te zien is.

Door het onderwijs in de veilige (leer) omgeving van “De Burcht” zal weer zelfvertrouwen kunnen ontstaan waardoor er waardering gevoeld en gegeven kan worden, de motivatie versterkt wordt waardoor de prestatie van de jongere groeit.
De toekomst van de school.

Officieel is de school een dislocatie van Scholengemeenschap Harreveld, school voor vso-zmok in Harreveld, maar in de dagelijkse praktijk functioneert zij als zelfstandige school.

Als justitieschool, gehuisvest in de justitiële jeugdinrichting Forensisch Centrum Teylingereind, is De Burcht in zekere mate afhankelijk van externe factoren, waaronder wijzigingen in (bruikbare) capaciteit van de inrichting en instroom, verloop van het strafrechtelijke proces van de jongeren en justitiële wet- en regelgeving. Deze externe factoren worden door De Burcht erkend als een gegeven. Hiermee wordt rekening gehouden in beleidsontwikkeling en procesbeschrijvingen.

De Burcht is de afgelopen jaren onevenredig vaak geconfronteerd geweest met directiewisselingen, hetgeen van invloed is geweest op bestendigen van ingezet beleid, op de doorontwikkeling van het onderwijsaanbod en borging van kwaliteit. In 2011 is er begin gemaakt met de verkorte zelfanalyse INK, waaruit het jaarplan voor 2012 “Perspectief bieden en benutten” werd samengesteld. Daarmee is er een begin gemaakt met een inhaalslag op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en bedrijfsvoering. In 2012 is dit geëvalueerd. Dit is aangevuld met de DESTEP-analyse, de stakeholder/issueanalyse, het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en de uitkomsten van het Inspectierapport Doorlichting en het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Verder is er een kerntakendiscussie in het team gevoerd. Het gevoerde beleid is daarna bijgesteld en gekoppeld aan de koers van de Aloysius Stichting, het sectorbeleid en nieuwe wetgeving. Het meerjarenbeleid is daarna in het schoolplan geformuleerd.


Het bestuur

De actuele bezetting van het bestuur van de Aloysius Stichting staat op de website van de stichting (www.aloysiusstichting.nl).

Bestuursvorm: het bestuur bestuurt op hoofdlijnen.

De Aloysius Stichting gevestigd te Voorhout, bestuurt 21 scholen met ca. 60 locaties in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 4)

Deze scholen zijn over heel Nederland verspreid. Een groot aantal van de scholen verzorgt onderwijs voor en begeleiding aan kinderen van 4 tot 24 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen.

De sector

We kennen drie sectoren: Sector Noord en Gesloten Onderwijs, sector West en sector Zuid. Na zorgvuldige voorbereidingen kennen we sinds begin 2013 de sector Noord en Gesloten Onderwijs. Bij deze sector horen de scholen in Noord-Holland en de justitiescholen. De Burcht maakt deel uit van de sector Justitiescholen. De heer F. Thomassen is sectordirecteur ad interim van de sector Noord en Gesloten Onderwijs.

De heer E. Hoopman is met speciale bovenschoolse taken belast met de inhoudelijke aansturing van het Gesloten Onderwijs.
Binnen de sector wordt samengewerkt met de volgende vso-zmok scholen:


 • SG Harreveld te Harreveld, verbonden aan Horizon, Jeugdzorg en onderwijs, locatie ’t Anker en Prisma;

 • Het Palmhuis te Den Haag verbonden aan Het Palmhuis, onderdeel van stichting De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden;

 • Het Kompas College te Spijkenisse, verbonden aan de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt, locatie Spijkenisse.2.1.1 De taakgroep “Onderwijs in gesloten instellingen” (OGJ)
Doel.

De taakgroep “Onderwijs in gesloten instellingen” heeft als doel de belangen van het onderwijs voor de jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlus -instellingen te behartigen om zodoende de kwaliteit van het onderwijs structureel op niveau te houden en daar waar noodzakelijk te verbeteren.

Omdat veel jongeren regelmatig in andere instellingen worden geplaatst en vaak kort in onze instellingen verblijven is, onderlinge afstemming tussen de scholen verbonden aan die instellingen, van groot belang.

Om de opdracht “één kind, één plan” te realiseren is het essentieel om een goede afstemming met de jeugdinstelling vorm te geven.

Belangrijke nevendoelstellingen voor de taakgroep zijn:


 • het stimuleren van samenwerking tussen de justitiescholen en de scholen voor jeugdzorgPlus;

 • fungeren als gesprekspartner van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • fungeren als gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • komen tot goede onderwijskundige afspraken tussen de scholen;

 • realiseren van goede leerlingvolgsystemen binnen de justitiescholen.


2.1.2 Schoolspecifieke organisatie
Adresgegevens

Bezoekadres: Rijksstraatweg 24, 2171 AL Sassenheim

Postadres: Postbus 193, 2170 AD Sassenheim

E-mailadres: info@vso-deburcht.nl,

Telefoon: 071 - 305 55 91

Fax: 071 - 305 55 90


Algemene vragen over onderwijs

Postbus 51: telefoonnummer 0800 - 8051 (gratis)


Directie

De directie van de school wordt gevormd door de sectordirecteur en de locatiedirecteur.

De locatiedirecteur van de school is dhr. P. van den Oever.

Dhr. F. Thomassen is sectordirecteur ad interim van de sector Noord en Gesloten Onderwijs.

Dhr. E. Hoopman is met speciale bovenschoolse taken belast met de inhoudelijke aansturing van het Gesloten Onderwijs.
De organisatie van de school

Teylingereind heeft tien leefgroepen voor jongens. Er is plaats voor 92 jongeren. De klassen worden ingedeeld op basis van niveau en richting.

Er zijn momenteel 12 klassen:


 • Instroom

 • Oriëntatie

 • Techniek 1: Metaaltechniek

 • Techniek 2: Houttechniek

 • Traject 1 & 2

 • Sport & Bewegen

 • Dienstverlening

 • AKA

 • Consumptief

 • Observatie/ForCa

 • Praktijkonderwijs


Klassengrootte en bezetting

Leerlingen op De Burcht kennen vaak een onderbroken schoolloopbaan, al dan niet gepaard gaand met een leerachterstand en bezitten meestal beperkte vaardigheden m.b.t. een goede leerwerkhouding. Niet zelden worden zij in het leren belemmerd door leer-, gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast zijn er tussen de leerlingen op De Burcht, ook binnen de leerlijnen, vaak grote verschillen. Hierdoor wordt er van de docent verwacht dat hij/zij kan omgaan met erkende ongelijkheid m.b.t. de leerling en differentiatie in het aanbieden van lesstof. Om aan al deze aspecten recht te doen werkt De Burcht met kleine klassen.


Lesprogramma

De lessen zijn zo veel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en interesses

van de leerlingen. Voor het grootste deel van de leerlingen is het doel de terugkeer naar de school van herkomst zonder het oplopen van leerachterstand. Voor de leerlingen die niet terugkeren naar de school van herkomst, heeft De Burcht binnen de leerlijnen mogelijkheden om een zelfstandig leertraject te volgen.
Het onderwijs is competentiegericht. Het doel van ons onderwijs is om de jongere voldoende handreikingen te geven om te kunnen participeren in onderwijs, werk en dagbesteding. Dit om de leerling in staat te stellen een baan en/of een vervolgopleiding te verkrijgen en te behouden, een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden en hierin verantwoorde keuzes te maken.

De leerlingen op De Burcht zijn qua onderwijsbehoeften op te splitsen in drie hoofdgroepen;

- onderwijs

- arbeid


- dagbesteding.
Aansluitend op deze hoofdgroepen heeft De Burcht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd;

 • oriëntatie (beginsituatie of uitstroomperspectief is nog niet helder);

 • mbo 1 en 2 klassen; hout, metaal, dienstverlening, consumptief, sport&bewegen, Entreeopleidingen/AKA;

 • praktijkonderwijs;

 • trajectonderwijs gericht op individuele trajecten: vmbo/havo (staats-)examens, individueel leertraject IVIO KSE 1 t/m 4; PTA volgend van school van herkomst;

 • observatieklas (bestaande uit de jongeren die 7 weken in de observatiegroep Ven verblijven).

Meer informatie over de bestaande klassen bij De Burcht staat omschreven in hoofdstuk 5.

Het lesrooster biedt een afwisseling van praktijk, theorie en sport


Praktijklessen:

Theorielessen

algemene technieken

houttechnieken

metaaltechnieken

consumptieve technieken

verzorging & welzijn

creatieve vorming (tekenen en handvaardigheid)

muziek

informatica (ICT).kapperspraktijk

Nederlands

Engels


rekenen & wiskunde

maatschappijleer

burgerschap

studievaardigheden

themalessen (zoals criminaliteit, politiek

en gezond gedrag)Er zijn pc’s in alle theorielokalen, zodat de leerlingen tijdens de lessen de mogelijkheid hebben om binnen hun eigen digitale leeromgeving van de school van herkomst verder te werken.


Rooster


Tijd/dag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08:55 - 11: 45

X

X

X

X

X

13:00 – 14:00

X

X

X

X
14:05 – 15:00

X

X

X

X

X


EQUIP

Alle leerlingen wonen vijfmaal per week bijeenkomsten bij voor het leren omgaan met agressie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het maken van morele keuzes. Hierbij wordt gewerkt met EQUIP, een beproefde methode uit de Verenigde Staten. EQUIP maakt onderdeel uit van de door Teylingereind gebruikte methodiek YOUTURN. Meer informatie over deze methodiek en het gebruik hiervan wordt omschreven in hoofdstuk 4.4.


Medezeggenschapsraad/GMR

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 docenten. Een MR-lid is tevens lid van de GMR van de ASOJ.


Onderwijsinspectie

De heer P. van de Pol

Inspectie van Onderwijs, Postbus 431, 2100 AK Heemstede
Schoolbestuur

Aloysius Stichting(ASOJ)

Postadres: Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

Telefoon: 0252 - 43 40 00

Internet: www.aloysiusstichting.nl

Tel. sectorbureau: 0544 - 39 43 20


Voorzitter College van Bestuur: dhr. H. Kelderman

Voorzitter Raad van Toezicht: dhr. O. Laman Trip

Sectordirecteur: ad interim dhr. F. Thomassen

Locatiedirecteur: dhr. P. van den Oever; p.van.den.oever@teylingereind.nlSchoolgrootte

De Burcht heeft plaats voor 92 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Daarvan zijn er 50 kortverblijfplaatsen, 24 langverblijfplaatsen en 8 observatieplaatsen.


Team

Het team bestaat uit circa 29 personeelsleden met diverse taken, verantwoordelijkheden en functies.


Vertrouwensinspecteur ongewenste seksuele intimiteiten en geweld

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch

of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).
Vertrouwenspersonen ASOJ

Mevr. Wieck van Baars, via bestuursbureau Voorhout, tel. 0252 - 43 40 00.


2.1.3 Relatie met Teylingereind
Voor informatie over Forensisch Centrum Teylingereind, de missie en visie van de jeugdinrichting en informatie over alle onderdelen van het verblijf van een jongere, wordt verwezen naar het intranet van Teylingereind (TIN) en http://www.teylingereind.nl/

Voor informatie over processen, beleid, wet- en regelgeving en protocollen wordt verwezen naar het processensysteem (VOS) op het Intranet van Teylingereind.


Sponsoring

Aan de ouders van de jongeren die opgenomen worden binnen De Burcht, wordt geen vrijwillige ouderbijdrage / bijdrage onderwijskosten gevraagd.

Voorgeschreven lesmateriaal en verbruiksmaterialen worden door de school ter beschikking gesteld. Ook stelt de school extra leermiddelen ter beschikking die buiten de subsidienormen vallen en zijn er uitgaven aan materialen, die niet voorkomen op de basisinventarislijst. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren (festiviteiten e.d.) en waarvoor de school geen subsidie ontvangt.

Afspraken omtrent een bijdrage in deze onderwijskosten worden met de instelling Teylingereind gemaakt. De kosten worden gekenmerkt als sponsoring. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks na overleg door het bevoegd gezag en de directie van Teylingereind vastgesteld. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de medezeggenschapsraad ter instemming.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 • De toekomst van de school.
 • 2.1.1 De taakgroep “Onderwijs in gesloten instellingen” (OGJ) Doel.
 • 2.1.2 Schoolspecifieke organisatie Adresgegevens
 • De organisatie van de school
 • Klassengrootte en bezetting
 • Medezeggenschapsraad/GMR
 • Vertrouwenspersonen ASOJ

 • Dovnload 1.2 Mb.