Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina20/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36

2. BELANGRIJKE EXTERNE EN INTERNE ONTWIKKELINGENVoor de analyse van de externe en interne ontwikkelingen hebben we de volgende instrumenten gebruikt: DESTEP-CoBeOr-analyse, stakeholder-issue-analyse, verkorte INK, toezichtkader onderwijsinspectie, doorlopende ontwikkelingen en de nieuwe wet- en regelgeving zijn daarbij meegenomen. Medewerkers van De Burcht hebben de gelegenheid gehad aan de kerntakendiscussie deel te nemen. De uitkomsten daarvan zijn gewogen en uiteindelijk is de koers voor de school vastgesteld zoals hieronder omschreven. Rekeninghoudend met de reiscoördinaten (kaders): vernieuwen, verbinden, profileren en resultaatgericht werken is er een voorstel gedaan voor de richting van de school.
De koers van de school komt tot uitdrukking in de volgende thema’s:

 • (her) inrichting van de schoolorganisatie;

 • passend onderwijs en;

 • positionering.


De thema’s zijn vervolgens uitgewerkt in concrete doelen (wat willen we in 2016 bereikt hebben) en (wat willen we hiervoor in 2012 bereiken). Gefaseerd worden de doelen in de jaarplannen ingevoerd.
In dit hoofdstuk vermelden we alleen die ontwikkelingen, trends of conclusies voor zover ze voor de schoolspecifieke inkleuring van belang zijn.

2.1 DESTEP-analyse


Met behulp van de DESTEP-CoBeOr-analyse zijn belangrijke invloeden uit de omgeving van de school geïnventariseerd. DESTEP staat voor: demografisch, economisch, sociaal- cultureel, technologisch, ecologisch, politiek. CoBeOr voor: bestuurlijk organisatorische context. Uit deze analyse zijn een groot aantal invloeden, trends, ontwikkelingen naar voren gekomen. Door de specifieke context van een gesloten jeugdinrichting, krijgen een aantal ontwikkelingen een duidelijke kleur. Op deze plaats geven we die conclusies weer, die specifiek zijn voor De Burcht.
De Burcht verzorgt het onderwijs aan leerlingen die geplaatst zijn in een justitiële jeugdinrichting. Dit impliceert dat de school afhankelijk is van het beleid van de inrichting en de plaatsende instanties voor wat betreft leerlingaantal en doelgroep. Ook een ontwikkeling als “Passend Onderwijs” krijgt hierdoor voor onze school een andere betekenis dan voor andere ASOJ- scholen. Regelmatig worden de Justitiescholen geconfronteerd met externe beleidswijzigingen die van grote invloed zijn op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.
Geconstateerd wordt, dat momenteel alle zaken die spelen rondom de jeugdinrichtingen en de hierbij behorende scholen, media- en dus ook politiek gevoelig zijn
Belangrijke onderwerpen waarmee de justitiescholen onder andere worden geconfronteerd:

 • “Passend Onderijs”

 • “Onderwijs op maat”

 • één kind , één plan

 • verandering van doelgroep (leeftijdsdifferentiatie)

 • verblijf- en behandelduur (langverblijvers, kortverblijvers).

 • uitbreiding en inkrimping van capaciteit

 • regionalisering.

 • veiligheid waarborgen voor gebruik internet

 • vernieuwde inspectiekaders

 • verschuiving in doelgroep afhankelijk van plaatsingsbeleid van Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • vergroting van de verantwoordelijkheid van de docent

 • verlofstatus leerling i.v.m stage

Betekenis van deze ontwikkelingen voor De Burcht in de komende jaren:

• “Passend Onderwijs”. Binnen De Burcht wordt uitvoering gegeven aan passend onderwijs (en “onderwijs op maat”) via het uitgangspunt één kind, één plan. De huidige expertise in het justitieonderwijs dient daarbij behouden te blijven en moet verder worden uitgebouwd. De omslag naar vraaggestuurd, adaptief onderwijs en competentiegericht onderwijs waarbij de onderwijshulpvraag van de leerling centraal staat, vraagt een verdere omslag in denken, houding en handelen van medewerkers.
Medewerkers en organisatie dienen zich te realiseren en in te stellen op veranderingen in doelgroep en capaciteit. Momenteel zijn er relatief veel ‘oudere’ jongeren (adolescenten) met weinig schoolmotivatie, waarbij uitstroom richting arbeidstoeleiding meer voor de hand ligt. Er is een toegenomen vraag naar onderwijs gericht op arbeid Tevens is er streven tot meer opbrengstgerichte werken (diplomering). Met betrekking tot veranderingen in verblijfsduur zal de school het onderwijsconcept dienen aan te passen met betrekking tot trajecten voor kortverblijvers. Voor de langverblijvers is blijvende aandacht voor de relatie en samenwerking met alle partners. Ondanks dat veranderingen onrust, spanning en hogere werkdruk kunnen genereren, dient de organisatie ook hierin kansen te zien. Zo ontstaat er een hogere professionaliteit en wordt er vorm gegeven aan de visie en missie van de ASOJ.
Met betrekking tot personeelsbeleid zal hoog ingezet moeten worden op deskundigheidsbevordering, begeleiding en coaching, waardoor professioneel aan de steeds veranderende vraag kan worden voldaan. Er moeten mogelijkheden zijn om persoonlijk te kunnen groeien binnen de lerende school (zelfactualisatie). Afspraken over deskundigheidsbevordering worden vastgelegd in een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) dat moet passen binnen het ontwikkelingsperspectief van de organisatie en de medewerkers.


2.2 Stakeholder/issueanalyse


Met behulp van de “Stakeholder/Issueanalyse” is een analyse gemaakt van:

• belangrijke stakeholders;

• issues (thema’s/ belangrijke vraagstukken) die bij deze stakeholders met betrekking tot de school leven;

• succesfactoren die van belang zijn in het omgaan met deze stakeholders;

• de wensen van de school naar deze stakeholders (issues die vanuit de sector spelen).
Op basis van de Stakeholder/ Issueanalyse staan voor de school over de diverse stakeholders heen een aantal vraagstukken (issues) voor de komende jaren centraal:

• De vraag naar kwaliteit (goed onderwijs, goed onderwijsaanbod, goed pedagogisch klimaat, kwaliteit van werk, goed personeelsbeleid, goede bedrijfsvoering, goede schoolgebouwen, goede inrichting).

• De vraag naar een veilige, prettige en uitdagende leer- en werkomgeving.

• De vraag naar ontwikkelingsperspectief, inclusief begeleiding of ondersteuning bij (toekomst-/ maatschappelijk perspectief, loopbaanperspectief, competentie, ontwikkelingsgericht, diplomering, resultaten cognitieve en sociale vaardigheden, beroepshouding, stimuleren en begeleiden van ontwikkeling).

• De vraag naar open communicatie en verantwoording (heldere communicatie, goede informatievoorziening, respect, meer verantwoording, transparantie).

• De vraag naar autonomie (eigen inbreng, participatie, mee kunnen denken, betrokkenheid en afstand houden). De volgende issues kwamen in het onderzoek naar voren:


De leerling

 • mogelijkheden voor arbeidstoeleiding (werken aan werk)

 • meer erkende certificering en diplomering

 • samenwerking tussen mentor school en mentor inrichting

 • werken met een methode die doorloopt

 • uitdagende leerlijnen

 • portfolio

 • betere afstemming naar -vervolgonderwijs/arbeid buiten de muren

 • betrokken bij eigen leer en/of werkproces

 • veilig voelen

 • weinig hevige incidenten

 • weinig lesuitval

 • weinig verzuim

 • certificeringmogelijkheden

Leerkrachten • motivatie

 • mentaliteit/Aloysiusgevoel

 • gekwalificeerd personeel

 • samenwerkingsgericht intern maar ook extern

 • professionele ontwikkeling

 • perspectief bieden

 • evenwichtige verdeling in taken

 • pedagogisch handelen

 • veilig voelen

 • ziekteverzuim nog verder reduceren

 • begeleiding nieuw en huidig personeel

 • R&O cyclus

 • lesbezoeken

 • certificeringmogelijkheden

(Collega) – (justitie) scholen/ REC/ ROC Leiden/Het Palmhuis/Het Samenwerkingsverband/toeleverende en ontvangende scholen. • gezamenlijke verantwoordelijkheid

 • eerder betrokken worden

 • samenwerkingsovereenkomst ROC Leiden

 • open communicatie

 • transparant

 • certificeringmogelijkheden

Behandelinstelling • betrokkenheid op kind/ organisatie

 • gezamenlijke verantwoordelijkheid

 • eerder betrokken worden

 • samenwerkingsovereenkomst

 • open communicatie

 • transparant

 • planmatig werken

 • sociaal competentie model

 • minder fluctuatie in capaciteit

 • respecteren van onderwijstijd (m.b.t. doktersbezoek, gesprekken, perspectiefplanbesprekingen/ enz.)

 • gezamenlijke afstemming (1 kind-1 plan)

Onderwijsinspectie/ gezamenlijke inspecties

Bestuur ASOJ • middelen

 • betrokkenheid en afstand houden

 • heldere duidelijke opdrachten

 • ondersteuning

 • transparantie

 • koersvastheid

Ministeries • minder bureaucratie

 • consistente visieontwikkeling langere termijn (stabiliteit)

 • eenvoudigere financiering

 • stabiliteit

 • betrokken worden, beleidsafstemming

Taakgroep Justitie • beleidsafstemming

 • actieve houding naar departement en in de productontwikkeling in de sector (JVS/Promise)

 • afstemming op doelgroepen

Bedrijfsleven • samenwerking en netwerk met bedrijfsleven i.v.m. arbeidstoeleiding/stages/werk

 • geld genereren vanuit bedrijfsleven

Gemeenten/ provincies


Ouders


 • meer contact met de ouders

 • betrokkenheid ouders naar kinderen (behandelingsperspectief/ontwikkelingsperspectief)

 • participeren behandeling/onderwijs

 • activeren, stimuleren van hun kinderen
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36

 • 2.1 DESTEP-analyse
 • 2.2 Stakeholder/issueanalyse

 • Dovnload 1.2 Mb.